structure - Türkçe İngilizce Sözlük

structure

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau

"structure" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 35 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
structure i. bina
I am, however, concerned about the structure of the European edifice they hope to enter.
Bununla birlikte, girmeyi umdukları Avrupa binasının yapısı konusunda endişelerim var.

More Sentences
structure i. yapı
We could use this concrete structure as a shelter.
Bu beton yapıyı sığınak olarak kullanabiliriz.

More Sentences
structure f. yapılandırmak
West Africa is in the process of structuring its cooperation in the form of a common market.
Batı Afrika, işbirliğini ortak bir pazar şeklinde yapılandırma sürecindedir.

More Sentences
General
structure i. bina
Architecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
Mimarlık, mühendislik, binaların yapısı, hepsi bilim alanındadır.

More Sentences
structure i. yapı
Second, our comments in this report on the regulatory structure and the European Regulatory Group are important.
İkinci olarak bu rapordaki düzenleyici yapı ve Avrupa Düzenleyici Grubu hakkındaki yorumlarımız önemlidir.

More Sentences
structure i. (sosyal bilimler) yapı
This company needs to change its organizational structure.
Bu şirketin organizasyon yapısını değiştirmesi gerekiyor.

More Sentences
structure i. düzen
Kids that lack structure at home rarely succeed in school.
Evde düzenden yoksun olan çocuklar okulda nadiren başarılı olurlar.

More Sentences
structure f. şekillenmek
Her story is structured around the theme of love and loss.
Hikayesi aşk ve kayıp teması etrafında şekilleniyor.

More Sentences
Technical
structure i. yapı
The aim of the report is to define the nature and the structure of EU/Maghreb Arab Union relations.
Raporun amacı AB/Mağrip Arap Birliği ilişkilerinin doğasını ve yapısını tanımlamaktır.

More Sentences
Construction
structure i. yapı
This may then itself decide on the creation of the most appropriate administrative structure.
Bu durumda en uygun idari yapının oluşturulmasına kendisi karar verebilir.

More Sentences
Statistics
structure i. yapı
The structure followed by this regular report on Turkey differs from that used in previous years on three points.
Türkiye üzerine bu düzenli raporun izlediği yapı, önceki yıllarda izlenen yapıdan üç noktada farklıdır.

More Sentences
Biology
structure i. yapı
The Dutch fishermen are right to call for a European inspection and control structure.
Hollandalı balıkçılar bir Avrupa denetim ve kontrol yapısı talep etmekte haklıdır.

More Sentences
Linguistics
structure i. yapı
As far as necessary the structure of the State must be adapted to anchor all the democratic requirements.
Devletin yapısı, gerekli olduğu ölçüde, tüm demokratik gereklilikleri yerine getirecek şekilde uyarlanmalıdır.

More Sentences
Common Usage
structure i. bünye
General
structure i. çatı
structure i. inşaat
structure i. biçim verme
structure i. yapılış
structure i. bünye
structure i. strüktür
structure i. iskelet
structure i. kuruluş
structure f. düzenlemek
structure f. şekillendirmek
structure f. planlamak
structure f. biçimlendirmek
Trade/Economic
structure i. bünye
structure i. kuruluş biçimi
structure i. temel
Technical
structure i. iskelet
structure i. sütrüktür
Medical
structure i. bünye
structure i. strüktür
Anatomy
structure i. vücut yapısı
Geology
structure i. kayaç yapısı

"structure" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
social structure i. sosyal yapı
We are fortunate in that the economic and social structure of our countries is strong and resilient.
Ülkelerimizin ekonomik ve sosyal yapısı güçlü ve dayanıklı olduğu için şanslıyız.

More Sentences
sentence structure i. cümle yapısı
In English, the usual sentence structure is Subject - Verb - Object/Complement.
İngilizcede normal cümle yapısı özne - yüklem - nesne /tümleçtir.

More Sentences
constitutional structure i. anayasal yapı
Sovereignty only rests with a few Member States that boast their own constitutional structure.
Egemenlik sadece kendi anayasal yapılarına sahip olan birkaç Üye Devlete aittir.

More Sentences
cultural structure i. kültürel yapı
Poverty, destruction of social and cultural structures, of standards and values can be the outcome.
Yoksulluk, sosyal ve kültürel yapıların, standartların ve değerlerin tahrip edilmesi sonuç olabilir.

More Sentences
governing structure i. yönetim yapısı
Six, the governing structure of the funds should be light and transparent.
Altı, fonların yönetim yapısı açık ve şeffaf olmalıdır.

More Sentences
technical structure i. teknik yapı
This may comprise organisational and technical structures, as well as training.
Bu, örgütsel ve teknik yapıların yanı sıra eğitimi de içerebilir.

More Sentences
Trade/Economic
economic structure i. ekonomik yapı
Making political decisions is easier than bringing about changes in the economic structure.
Siyasi kararlar almak, ekonomik yapıda değişiklik yapmaktan daha kolaydır.

More Sentences
economic structure i. ekonomik yapı
This industry has one of the longest traditions in my country's economic structure.
Bu sektör ülkemin ekonomik yapısında en uzun geleneklerden birine sahiptir.

More Sentences
corporate structure i. kurumsal yapı
Over time, the various voting values tend to consolidate deficient corporate structures.
Zaman içinde çeşitli oy değerleri yetersiz kurumsal yapıları konsolide etme eğilimindedir.

More Sentences
market structure i. piyasa yapısı
The ISD should not prescribe a particular market structure.
ISD belirli bir piyasa yapısı öngörmemelidir.

More Sentences
industrial structure i. sanayi yapısı
Textile industry Within the industrial structure of Adıyaman, textile sector has an important place.
Adıyamanın sanayi yapısı içerisinde Tekstil Sanayii'nin önemli bir yeri vardır.

More Sentences
Politics
dual structure i. ikili yapı
It is not our intention to alter the existing dual structure; the main task is to optimise the way it works.
Niyetimiz mevcut ikili yapıyı değiştirmek değil; asıl görevimiz çalışma şeklini optimize etmek.

More Sentences
Technical
molecular structure i. moleküler yapı
Current microscopes allow us to observe with fine detail the molecular structure of materials.
Günümüz mikroskopları malzemelerin moleküler yapısını en ince ayrıntısına kadar gözlemlememizi sağlıyor.

More Sentences
honeycomb structure i. petek yapı
The honeycomb structure gives the scaffolding its sturdiness.
Petek yapısı iskeleye sağlamlığını veriyor.

More Sentences
General
hydraulic structure i. hidrolik yapı
structure of feeling i. duygu yapısı
phrase structure i. ifade yapısı
physical structure i. fiziki yapı
general structure i. genel yapı
organizational structure i. örgütsel yapı
internal structure i. iç bünye
corporate structure i. şirketin yapısı
compartmental structure i. odacıklı yapı
power structure i. güç yapısı
insurance of structure i. bina sigortası
family structure i. aile yapısı
harbor structure i. liman tesisi
internal structure i. iç yapı
close packed structure i. kompakt yapı
close packed hexagonal structure i. sıkıdolmuş altıgensel yapı
class structure i. sınıf yapısı
brick structure i. tuğla yapı
compartmental structure i. bölmeli yapı
buried structure i. gömülü yapı
skeletal structure i. iskelet yapısı
latent structure analysis i. gizli yapı analizleri
building structure i. bina yapısı
mosaic structure i. mozaik yapı
unsound structure i. derme çatma yapı
word structure i. kelime yapısı
pluralist structure i. çoğulcu yapı
lamellar structure i. lame yapı
atmospheric structure i. atmosferik yapı
skeleton structure i. iskelet yapı
martensitic structure i. martensitli yapı
external structure i. dış yapı
porous structure i. gözenekli yapı
soft structure i. yumuşak yapı
patriarchal structure i. ataerkil yapı
soil structure i. toprak yapısı
macro economic structure i. makro ekonomik yapı
partnership structure i. ortaklık yapısı
regional structure i. bölgesel yapı
technological structure i. teknolojik yapı
alteration of the structure i. yapı değişmesi
micro structure i. mikro yapı
main structure i. ana yapı
panel structure i. pano strüktür
demographic structure i. demografik yapı
linear structure i. linear yapı
biological structure i. biyolojik yapı
legal structure i. yasal yapı
body structure i. vücut yapısı
nested structure i. yuvalanmış yapı
nested structure i. iç içe yapı
earth-sheltered structure i. toprak örtülü strüktür
massive concrete structure i. ağır beton strüktür
offshore structure i. kıyı ötesi yapım
latent structure i. gizli yapı
structure of turkish society i. türk toplumunun yapısı
distinctive structure i. kendine özgü yapı
unique structure i. kendine özgü yapı
organizational structure i. teşkilat yapısı
population structure i. nüfus yapısı
feudal structure i. feodal yapı
cell structure i. hücre yapısı
governing structure i. yönetici yapı
governing structure i. idari yapı
parking structure i. katlı otopark
dominant structure i. baskın/hakim yapı
structure of land i. arazi yapısı
land structure i. arazi yapısı
moral structure i. ahlaki yapı
moral structure i. ahlak yapısı
general structure of the turkish education system i. türk eğitim sisteminin genel yapısı
cellular structure i. hücre yapısı
operating structure i. uygulama otoritesi
group structure i. grup yapısı
ecosystem structure i. ekosistem yapısı
material structure i. malzeme yapısı
flexible design structure i. esnek tasarım yapısı
divisional structure i. bölmeli yapı
legal structure i. hukuki yapı
structure of state i. devletin yapısı
state structure i. devlet yapısı
company structure i. şirket bünyesi
structure of company i. şirket bünyesi
hollow structure i. içi boşluklu yapı
structure set i. yapı seti
cognitive structure i. bilişsel yapı
knowledge structure i. bilginin yapısı
structure of knowledge i. bilginin yapısı
improve the soil structure f. toprak yapısını ıslah etmek
include/incorporate something to its structure f. bünyesine dahil etmek
be/exist within the structure of f. bünyesinde yer almak
disrupt the structure f. yapıyı bozmak
destroy the family structure f. aile yapısını bozmak
Phrases
within our structure expr. bünyemizde
within our physical structure expr. bünyemizde
within the structure of our company expr. şirketimizin bünyesinde
Trade/Economic
debt structure management i. borç sürelerinin yeniden düzenlenmesi
capital structure i. bir işletmenin farklı kaynaklardan oluşan sermaye yapısı
debt structure i. borç yapısı
industrial structure i. endüstriyel yapı
term structure of interest rate i. faiz oranı vade yapısı
price structure i. fiyat yapısı
risk structure of interest rates i. faiz oranlarının risk yapısı
efficient structure theory i. etkin yapı teorisi
financial structure ratios i. finansal yapı rasyoları
term structure of interest rates i. faiz oranlarının vade yapısı
financial structure i. finansal yapı
pricing structure i. fiyatlandırma yapısı
term structure of interest rates i. faiz oranları yapısı
structure of customs tariff i. gümrük tarifesinin yapısı
internal cost structure i. iç maliyet yapısı
work breakdown structure i. iş kırılım yapısı
economic structure i. iktisadi yapı
capital structure i. işletmenin sermaye yapısı
work breakdown structure i. iş ayrışım yapısı
two-tier wage structure i. iki bağlı ücret yapısı
organizational structure i. kurumsal yapı
cost structure i. maliyet yapısı
financial structure i. mali yapı
financial structure i. mali bünye
structure of normative documents i. normatif (hüküm ifade eden) dokümanların yapısı
optimal capital structure i. optimum sermaye yapısı
organizational structure i. organizasyonel yapı
oligopolistic structure i. oligopolistik yapı
partnership structure i. ortaklık yapısı
shareholding structure i. ortaklık yapısı (özellikle anonim şirketlerde)
shareholding structure i. ortaklık yapısı
normal tax structure i. normal vergi yapısı
organizational structure i. örgüt yapısı
organizational breakdown structure i. örgütsel ayrışım yapısı
structure of balance of payments i. ödemeler dengesinin yapısı
enforcement of the structure of the market i. piyasa gözetim yapısının uygulanması
capital structure i. piyasaya çıkartılan menkul değerlerin tümü
market structure i. pazar yapısı
enforcement of the structure of the market surveillance i. piyasa gözetim yapısının uygulanması
solid structure i. sağlam yapı
sales structure i. satış organizasyon yapısı
sectoral structure i. sektörel yapı
industrial structure i. sınai yapı
capital structure ratios i. sermaye yapısı oranları
capital structure i. sermaye yapısı
capital structure i. sermaye yapısı
company structure i. şirket yapısı
structure of the contract i. sözleşmenin yapısı
incentive structure i. teşvik yapısı
structure of trade i. ticaretin yapısı
international financial structure i. uluslararası finansal yapı
tax structure i. vergi yapısı
term structure i. vade yapısı
conformity assessment structure i. uygunluk değerlendirme yapısı
wage structure i. ücret yapısı
maturity structure i. vade yapısı
flat organizational structure i. yassı örgüt yapısı
age structure i. yaş grupları yapısı
structure-conduct-performance paradigm i. yapı-davranış-performans paradigması
structure trees i. yapı ağaçları
management structure i. yönetim yapısı
7s (strategy, structure, systems, staff, (soft) skills, style, shared values) (mckinsey) i. strateji, yapı, sistemler, personel, (sosyal) beceriler, stil, ortak değerler anlamına gelen ifade (mckinsey)
9S (strategy, structure, systems, staff, (soft) skills, style, shared values + steering pattern, syndication) (mckinsey) i. strateji, yapı, sistemler, personel, (sosyal) beceriler, stil, ortak değerler + yönetim modeli, sendikalaşma anlamına gelen ifade (mckinsey)
pay structure i. ücret yapısı
Law
ownership structure i. mülkiyet yapısı
term structure i. vade yapısı
Politics
pluralistic structure i. çoğul yapı
funding structure i. fonlandırma yapısı
fethullahist terrorist organization/parallel state structure i. fethullahçı terör örgütü/paralel devlet yapılanması (fetö/pdy)
administrative structure i. idari yapı
organizational structure i. organizasyon yapısı
organizational structure i. örgüt yapısı
parallel structure i. paralel yapı
political structure i. politik yapı
political structure i. siyasi yapı
political structure i. siyasal yapı
social structure i. sosyal yapı
social structure i. toplumsal yapı
totalitarian structure i. totaliter yapı
maturity structure i. vade yapısı
Technical
atomic structure i. atomsal yapı
octet structure i. altıyüzlü yapı
timber structure i. ahşap yapı
amorphous structure i. amorf yapı
tree structure i. ağaç yapı
network structure i. ağlı içyapı
primary structure i. ana yapı
anti-structure i. anti yapı
wood structure i. ağaç yapı
timber structure i. ağaç yapı
overaged structure i. aşırı yaşlanmış yapı
wood structure i. ahşap yapı
timber structure i. ahşap inşaat
network structure i. ağlı yapı
emergency closing structure i. acil kapama yapısı
open-web structure i. açık gövdeli yapım
network molecular structure i. ağlı molekül yapısı
pole structure i. ahşap dikmeli yapım
wood structure i. ahşap strüktür
normal control structure i. akıma dik denetim yapısı
normal control structure i. akıma dik kontrol yapısı
flow structure i. akış yapısı
alpha - beta structure i. alfa-beta yapısı
bus priority structure i. ana yol öncelik yapısı
interconnection structure i. ara bağlantı yapısı
aube structure i. aube yapısı
ax crytal structure i. ax örüt yapısı
beta tungsten structure i. beta volfram yapısı
banded structure i. bantlı yapı
beta structure i. beta yapısı
feed structure i. besleme yapısı
information structure i. bilgi yapısı
order structure i. buyruk yapısı
large area composite structure repair i. büyük alanlı karma yapı onarımı
amorphous structure i. biçimsiz yapı
imbricate structure i. bindirmeli yapı
boron nitride structure i. bor nitrür yapısı
formal structure i. biçimsel yapı
bainitic structure i. beynitli yapı
noncrystalline structure i. biçimsiz yapı
overflow structure i. boşaltım gözü
tubular structure i. boru strüktür
domain structure i. bölgecik yapısı
growth structure i. büyüme yapısı
steel-frame structure i. çelik çerçeve strüktür
outlet structure i. çıkış yapısı
roof structure i. çatı konstrüksiyonu
framework structure i. çatkı yapısı
blocky structure i. çatlaklı tabaka
cscl structure i. cscl yapısı
steel structure i. çelik yapı
rigid framed structure i. çerçeve strüktür
corrosion protection of steel structure by protective paint system i. çelik yapının koruyucu boya sistemiyle korozyona karşı korunması
vitreous structure i. camsı yapı
heterogeneous structure i. çoklu türel yapı
steel structure i. çelik inşaat
glass structure i. cam yapısı
polygonized structure i. çokgenleşmiş yapı
heterogeneous structure i. çoktürel yapı
distributed architectural structure i. dağınık mimari yapı
rollover protection structure i. devrilmeye karşı koruyucu yapı
external structure i. dış yapı
lineage structure i. dalcıklı yapı
backbone structure i. destek yapı
grid structure i. damatahtası strüktür
permanent structure i. daimi yapı
tip-over protection structure i. devrilmeye karşı koruyucu yapı
steel structure i. demir yapı
bull's eye structure i. dana gözlü yapı
dendritic structure i. dendritik yapı
dendritic structure i. dallantılı yapı
test suite structure and test purposes i. deney grubu yapısı ve deney amaçları
sensitive structure i. duyarlı yapı
atactic structure i. dizesiz yapı
regular soil structure i. düzgün zemin yapısı
erratic soil structure i. düzensiz zemin yapısı
ordered structure i. düzenli yapı
forged structure i. dövük yapı
regulating structure i. düzenleme yapısı
linear moleculer structure i. doğrusal molekül yapısı
spillway structure plan i. dolusavak yapısı planı
cast structure i. döküm yapısı
disordered structure i. düzensiz yapı
file structure i. dosya yapısı
spillway structure plan i. dolusavak planı
epsilon structure i. epsilon yapı
electronic structure i. elektronik yapı
inclined drop structure i. eğik düzlem şüt yapısı
diamond cubic structure i. elmas küp yapı
energy-loss fine structure i. enerji yitimli ayrıntılı yapı
inclined drop structure i. eğik şüt yapısı
equiaxed grain structure i. eş eksenli tane yapısı
isostatic structure i. eşyanlı yapı
inclined fall structure i. eğik düzlem şüt yapısı
old structure i. eski yapı
bacillary structure i. elyaflı doku
inclined fall structure i. eğik şüt yapısı
electron band structure i. elektron kuşak yapısı
gamma structure i. gamma yapısı
inverted list structure i. evrik dizelge yapısı
transition structure i. geçiş yapısı
gamma crytal structure i. gamma örüt yapısı
physical structure i. fiziksel yapı
ferritic structure i. ferritli yapı
head gate structure i. giriş kapağı yapısı
intake structure i. giriş yapısı
tensile structure i. gergili strüktür
brittle structure i. gevrek yapı
cellular structure i. gözeli yapı
as-rolled structure i. haddelenmiş yapı
body-centred cubic structure i. hacim merkezli kübik yapı
body centred structure i. hacim merkezli yapı
body centred tetragonal structure i. hacim merkezli kare prizmalı yapı
body centred structure i. gövde merkezli yapı
body-centred structure i. gövde merkezli yapı
hyperfine structure of spectrum lines i. görünge çizgilerinin çok ince yapısı
body centred tetragonal structure i. gövde merkezli kare prizmalı yapı
strained structure i. gerinimli yapı
extended energy-loss fine structure i. genişletilmiş erke-yitimli ayrıntılı yapı
air inflated structure i. hava destekli yapı
cell structure i. hücre yapı
pneumatic structure i. hava destekli yapım
sensitive structure i. hassas yapı
hyperstatic structure i. hiperstatik strüktür
columnar structure i. havuçsu yapı
ring structure i. halka yapı
air supported structure i. hava destekli yapı
cellular structure i. hücreli yapı
heterogeneous structure i. heterojen yapı
hierarchical structure i. hiyerarşik yapı
cellular structure i. hücresel yapı tarzi
as-cast structure i. ham döküm yapısı
internal structure i. iç bünye
platelet alpha structure i. iğnemsi alfalı yapı
primary structure i. ilk yapı
retaining structure i. istinat yapısı
fine grained structure i. ince taneli yapı
coarse grained structure i. iri taneli yapı
conveyance structure i. isale yapısı
ingot structure i. ingot yapısı
secondary structure i. ikincil yapı
heat insulated structure i. ısı yalıtımlı yapı
internal structure i. iç yapı
isostatic structure i. izostatik strüktür
fine-grained structure i. ince taneli yapı
work breakdown structure i. iş dökümü yapısı
duplex structure i. ikievreli yapı
fine structure i. ince yapı
acicular structure i. iğnemsi yapı
needle-shaped structure i. iğne şekilli yapı
carbon structure i. karbon yapısı
basic structure i. kaba inşaat
banded structure i. karışık katmanlı damar
composite structure i. karma yapı
bubble structure i. kabarcık yapısı
pavement structure i. kaplama yapısı
syndiotactic structure i. karşılıklı ardıl yapı
carbon crystal structure i. karbon örüt yapısı
latticed structure i. kafes strüktür
pavement structure i. kaplama strüktürü
composite structure i. karma strüktür
banded structure i. karışık tabakalı damar
weld structure i. kaynak yapısı
categorical structure i. kategorik yapı
bone structure i. kemik yapısı
layered peroyskite structure i. katmanlı perovskit yapısı
cored structure i. katlaşık yapı
chemical structure i. kimyasal yapı
lamellar structure i. katmanlı yapı
pile structure i. kazıklı strüktür
brittle structure i. kırılgan yapı
beam-and-slab structure i. kirişli döşeme strüktür
welded steel structure i. kaynaklı çelik strüktür
order structure i. komut yapısı
identification of crystal structure i. kristal yapısı belirleme
concourse structure i. konkors yapısı
crystal structure i. kristal yapısı
crystallographic structure i. kristalografik yapı
crystal structure i. kristal yapı
box-type structure i. kutu strüktür
crystalline structure i. kristal yapısı
banded structure i. kuşaklı yapı
crystalline structure i. kristal yapı
crystalline structure i. kristalli yapı
control structure i. kontrol yapısı
band structure i. kuşak yapısı
file structure i. kütük yapısı
martensite crystal structure i. martensit örüt yapısı
martensite structure i. martenzit yapı
dimensions of mechanical structure i. mekanik yapı boyutları
fibrous structure i. lifli yapı
fiber structure i. lif yapı
fiber structure i. lif yapısı
lamellar structure i. lamel yapı
martensitic structure i. martensitli yapı
logical structure i. mantıksal yapı
massive structure i. masif yapı
modular structure i. modüler yapı
protection structure i. muhafaza yapısı
metallurgical structure i. metalbilimsel yapı
temporary structure i. muvakkat inşaat
nacl structure i. nacl yapısı
tempered structure i. menevişti yapı
metal structure i. metal strüktür
mica structure i. mika yapısı
protective structure i. muhafaza yapısı
tempered structure i. menevişli yapı
cast-in-situ structure i. monolitik strüktür
molecular structure i. molekül yapısı
organic structure i. organik yapı
woody structure i. odunsu yapı
normalized structure i. normallenmiş yapı
nano-structure i. nanoyapı
nuclear structure i. nükleer yapı
normalized structure i. normalize edilmiş yapı
original structure i. orijinal yapı
orthorhombic structure i. ortorombik yapı
austenite crystal structure i. ostenit örüt yapısı
eutectic structure i. ötektik yapı
austenite structure i. ostenit yapısı
self-stressed structure i. özgerilimli yapı
lattice structure i. örgü yapısı
prestressed structure i. öngerilmeli yapı
orthorhombic crystal structure i. ortorombik örüt yapısı
austenitic structure i. ostenitli yapı
eutectoid structure i. ötektoid yapısı
pearlitic structure i. perlitli yapı
prismatic structure i. prizmatik yapı
honeycomb structure i. petek strüktür
honeycombed structure i. petek yapı
primary structure i. primer yapı
bar explosion proof ventilation structure i. patlama dirençli havalandırma yapısı
overfall structure i. savaklama yapısı
sea defence structure i. sahil koruma yapısı
rigid structure i. rijit strüktür
cesium chloride structure i. sezyum klorür yapısı
cesium chloride crystal structure i. sezyum klorür örüt yapısı
close packed hexagonal structure i. sıkı istifli altıgen yapı
cold worked structure i. soğuk işlenmiş yapı
close packed crystal structure i. sıkı istifli örüt yapısı
level check structure i. seviye kontrol yapısı
sodium chloride structure i. sodyum klorür yapısı
hot-worked structure i. sıcak işlenik yapı
close packed structure i. sıkı istifli yapı
pneumatic structure i. şişme yapım
intake structure i. sualma yapısı
standardization structure i. standardizasyon yapısı
as-quench structure i. suverilmiş yapı
inlet structure i. su giriş yapısı
quenched structure i. suverilmiş yapı
air supported structure i. şişme yapı
intake structure i. su alma yapısı
drop structure i. şüt yapısı
air inflated structure i. şişme yapı
water measurement structure i. su ölçüm yapısı
spinodal structure i. spinodal yapı
stiffness of structure i. strüktürel sağlamlık
static structure i. statik yapı
weakening of structure i. strüktür zayıflığı
intake structure i. sualma ağzı
water retaining structure i. su tutucu yapı
spinel structure i. spinel yapısı
irrigation structure i. sulama yapısı
bearing structure i. taşıyıcı strüktür
wasteway structure i. tahliye yapısı
overflow structure i. taşma yapısı
ceiling structure i. tavan strüktürü
ceiling structure i. tavan yapısı
inverted list structure i. tersine çevrilmiş liste yapısı
foundation structure i. temel konstrüksiyonu
integral composite structure i. toplam karma yapısı
grain size structure i. tane düzeni
ingot structure i. tomruk yapısı
lamellar structure i. tabakalı bünye
annealed structure i. tavlı yapı
glued structure i. tutkallı strüktür
inverse spinal structure i. ters omurgamsı yapı
surface structure excavation i. temel üstü hafriyatı
granular soil structure i. taneli toprak yapısı
grain structure i. tane yapısı
granular structure i. taneli bünye
tunnel structure i. tünel yapısı
uniform structure i. tekbiçimli yapı
one factor structure i. tek faktörlü yapı
grain size structure i. tane yapısı
granular structure i. taneli yapı
swnt structure i. tdnb yapısı
supporting structure i. taşıyıcı strüktür
support structure i. taşıyıcı yapı
secondary structure i. tali yapı
swnt electronic structure i. tdnb elektronik yapısı
subgrain structure i. tanecik yapısı
upper structure i. üst yapı
extended x-ray absorption fine structure i. uzamış x-ışınları soğurumlu ince yapı
data base structure i. veri tabanı yapısı
rung adequately adjusted to suitable structure i. uygun bir yapıya eş değerde ayarlanmış el merdiveni
uniform structure i. üniform yapı
simple cubic structure i. yalın küp yapı
pillow structure i. yastık yapı
wurtzite structure i. vürtzit yapısı
structure image i. yapı görüntüsü
structure declaration i. yapı bildirimi
structure factor i. yapı çarpanı
alteration of the structure i. yapı değişmesi
structure-property relations i. yapı-özellik ilişkileri
simple orthorombic structure i. yalın ortorombik yapı
alteration of the structure i. yapı bozulması
structure factor i. yapı etmeni
structure-sensitive property i. yapı duyarlı özellik
laminated crystalline structure i. yaprak kristalli yapı