structure - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

structure

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"structure" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 32 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
structure i. bünye
structure i. bina
structure i. yapı
structure f. yapılandırmak
General
structure i. çatı
structure i. inşaat
structure i. biçim verme
structure i. yapılış
structure i. bina
structure i. bünye
structure i. yapı
structure i. strüktür
structure i. iskelet
structure i. kuruluş
structure f. düzenlemek
structure f. şekillendirmek
structure f. planlamak
structure f. biçimlendirmek
Trade/Economic
structure i. bünye
structure i. kuruluş biçimi
structure i. temel
Technical
structure i. iskelet
structure i. sütrüktür
structure i. yapı
Construction
structure i. yapı
Medical
structure i. bünye
structure i. strüktür
Anatomy
structure i. vücut yapısı
Statistics
structure i. yapı
Biology
structure i. yapı
Linguistics
structure i. yapı
Geology
structure i. kayaç yapısı

"structure" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
structure of feeling i. duygu yapısı
phrase structure i. ifade yapısı
social structure i. sosyal yapı
hydraulic structure i. hidrolik yapı
physical structure i. fiziki yapı
general structure i. genel yapı
power structure i. güç yapısı
corporate structure i. şirketin yapısı
compartmental structure i. odacıklı yapı
insurance of structure i. bina sigortası
buried structure i. gömülü yapı
unsound structure i. derme çatma yapı
compartmental structure i. bölmeli yapı
harbor structure i. liman tesisi
internal structure i. iç yapı
close packed structure i. kompakt yapı
close packed hexagonal structure i. sıkıdolmuş altıgensel yapı
family structure i. aile yapısı
internal structure i. iç bünye
organizational structure i. örgütsel yapı
mosaic structure i. mozaik yapı
building structure i. bina yapısı
latent structure analysis i. gizli yapı analizleri
sentence structure i. cümle yapısı
class structure i. sınıf yapısı
brick structure i. tuğla yapı
skeletal structure i. iskelet yapısı
word structure i. kelime yapısı
pluralist structure i. çoğulcu yapı
lamellar structure i. lame yapı
atmospheric structure i. atmosferik yapı
external structure i. dış yapı
skeleton structure i. iskelet yapı
martensitic structure i. martensitli yapı
porous structure i. gözenekli yapı
soft structure i. yumuşak yapı
patriarchal structure i. ataerkil yapı
soil structure i. toprak yapısı
macro economic structure i. makro ekonomik yapı
partnership structure i. ortaklık yapısı
regional structure i. bölgesel yapı
technological structure i. teknolojik yapı
alteration of the structure i. yapı değişmesi
micro structure i. mikro yapı
main structure i. ana yapı
panel structure i. pano strüktür
constitutional structure i. anayasal yapı
demographic structure i. demografik yapı
linear structure i. linear yapı
biological structure i. biyolojik yapı
legal structure i. yasal yapı
body structure i. vücut yapısı
nested structure i. yuvalanmış yapı
nested structure i. iç içe yapı
earth-sheltered structure i. toprak örtülü strüktür
massive concrete structure i. ağır beton strüktür
offshore structure i. kıyı ötesi yapım
latent structure i. gizli yapı
structure of turkish society i. türk toplumunun yapısı
unique structure i. kendine özgü yapı
distinctive structure i. kendine özgü yapı
organizational structure i. teşkilat yapısı
population structure i. nüfus yapısı
cultural structure i. kültürel yapı
feudal structure i. feodal yapı
cell structure i. hücre yapısı
governing structure i. yönetici yapı
governing structure i. yönetim yapısı
governing structure i. idari yapı
parking structure i. katlı otopark
dominant structure i. baskın/hakim yapı
structure of land i. arazi yapısı
land structure i. arazi yapısı
moral structure i. ahlak yapısı
moral structure i. ahlaki yapı
general structure of the turkish education system i. türk eğitim sisteminin genel yapısı
cellular structure i. hücre yapısı
operating structure i. uygulama otoritesi
technical structure i. teknik yapı
group structure i. grup yapısı
ecosystem structure i. ekosistem yapısı
material structure i. malzeme yapısı
flexible design structure i. esnek tasarım yapısı
divisional structure i. bölmeli yapı
legal structure i. hukuki yapı
structure of state i. devletin yapısı
state structure i. devlet yapısı
structure of company i. şirket bünyesi
company structure i. şirket bünyesi
hollow structure i. içi boşluklu yapı
structure set i. yapı seti
cognitive structure i. bilişsel yapı
knowledge structure i. bilginin yapısı
structure of knowledge i. bilginin yapısı
improve the soil structure f. toprak yapısını ıslah etmek
include/incorporate something to its structure f. bünyesine dahil etmek
be/exist within the structure of f. bünyesinde yer almak
disrupt the structure f. yapıyı bozmak
destroy the family structure f. aile yapısını bozmak
Phrases
within the structure of our company expr. şirketimizin bünyesinde
within our structure expr. bünyemizde
within our physical structure expr. bünyemizde
Trade/Economic
age structure i. yaş grupları yapısı
organizational breakdown structure i. örgütsel ayrışım yapısı
term structure of interest rates i. faiz oranlarının vade yapısı
financial structure i. finansal yapı
economic structure i. iktisadi yapı
structure of trade i. ticaretin yapısı
debt structure management i. borç sürelerinin yeniden düzenlenmesi
capital structure i. sermaye yapısı
corporate structure i. kurumsal yapı
capital structure i. piyasaya çıkartılan menkul değerlerin tümü
structure trees i. yapı ağaçları
work breakdown structure i. iş ayrışım yapısı
cost structure i. maliyet yapısı
economic structure i. ekonomik yapı
capital structure i. işletmenin sermaye yapısı
optimal capital structure i. optimum sermaye yapısı
sectoral structure i. sektörel yapı
risk structure of interest rates i. faiz oranlarının risk yapısı
efficient structure theory i. etkin yapı teorisi
sales structure i. satış organizasyon yapısı
capital structure i. bir işletmenin farklı kaynaklardan oluşan sermaye yapısı
financial structure i. mali bünye
incentive structure i. teşvik yapısı
organizational structure i. örgüt yapısı
market structure i. piyasa yapısı
organizational structure i. kurumsal yapı
structure of normative documents i. normatif (hüküm ifade eden) dokümanların yapısı
enforcement of the structure of the market surveillance i. piyasa gözetim yapısının uygulanması
conformity assessment structure i. uygunluk değerlendirme yapısı
enforcement of the structure of the market i. piyasa gözetim yapısının uygulanması
term structure of interest rates i. faiz oranları yapısı
structure of customs tariff i. gümrük tarifesinin yapısı
financial structure i. mali yapı
normal tax structure i. normal vergi yapısı
structure of balance of payments i. ödemeler dengesinin yapısı
tax structure i. vergi yapısı
maturity structure i. vade yapısı
work breakdown structure i. iş kırılım yapısı
international financial structure i. uluslararası finansal yapı
two-tier wage structure i. iki bağlı ücret yapısı
wage structure i. ücret yapısı
capital structure ratios i. sermaye yapısı oranları
organizational structure i. organizasyonel yapı
oligopolistic structure i. oligopolistik yapı
pricing structure i. fiyatlandırma yapısı
market structure i. pazar yapısı
financial structure ratios i. finansal yapı rasyoları
industrial structure i. sınai yapı
industrial structure i. sanayi yapısı
industrial structure i. endüstriyel yapı
debt structure i. borç yapısı
management structure i. yönetim yapısı
internal cost structure i. iç maliyet yapısı
solid structure i. sağlam yapı
partnership structure i. ortaklık yapısı
structure of the contract i. sözleşmenin yapısı
price structure i. fiyat yapısı
flat organizational structure i. yassı örgüt yapısı
term structure of interest rate i. faiz oranı vade yapısı
term structure i. vade yapısı
company structure i. şirket yapısı
shareholding structure i. ortaklık yapısı (özellikle anonim şirketlerde)
structure-conduct-performance paradigm i. yapı-davranış-performans paradigması
economic structure i. ekonomik yapı
capital structure i. sermaye yapısı
shareholding structure i. ortaklık yapısı
7s (strategy, structure, systems, staff, (soft) skills, style, shared values) (mckinsey) i. strateji, yapı, sistemler, personel, (sosyal) beceriler, stil, ortak değerler anlamına gelen ifade (mckinsey)
9S (strategy, structure, systems, staff, (soft) skills, style, shared values + steering pattern, syndication) (mckinsey) i. strateji, yapı, sistemler, personel, (sosyal) beceriler, stil, ortak değerler + yönetim modeli, sendikalaşma anlamına gelen ifade (mckinsey)
pay structure i. ücret yapısı
Law
term structure i. vade yapısı
ownership structure i. mülkiyet yapısı
Politics
organizational structure i. organizasyon yapısı
dual structure i. ikili yapı
social structure i. sosyal yapı
organizational structure i. örgüt yapısı
social structure i. toplumsal yapı
pluralistic structure i. çoğul yapı
political structure i. siyasal yapı
administrative structure i. idari yapı
totalitarian structure i. totaliter yapı
funding structure i. fonlandırma yapısı
maturity structure i. vade yapısı
political structure i. politik yapı
political structure i. siyasi yapı
parallel structure i. paralel yapı
fethullahist terrorist organization/parallel state structure i. fethullahçı terör örgütü/paralel devlet yapılanması (fetö/pdy)
Technical
imbricate structure i. bindirmeli yapı
conveyance structure i. isale yapısı
coarse grained structure i. iri taneli yapı
steel structure i. çelik inşaat
atomic structure i. atomsal yapı
primary structure i. primer yapı
fine structure i. ince yapı
secondary structure i. tali yapı
banded structure i. karışık katmanlı damar
cellular structure i. hücresel yapı tarzi
ring structure i. halka yapı
lamellar structure i. yaprak yapı
honeycombed structure i. petek yapı
logical structure i. mantıksal yapı
roof structure i. çatı konstrüksiyonu
level check structure i. seviye kontrol yapısı
timber structure i. ahşap yapı
basic structure i. kaba inşaat
flocculent structure i. yumuşak yapı
molecular structure i. moleküler yapı
erratic soil structure i. düzensiz zemin yapısı
soil structure i. zemin yapısı
brittle structure i. kırılgan yapı
inclined drop structure i. eğik şüt yapısı
cellular structure i. hücreli yapı
order structure i. komut yapısı
protection structure i. muhafaza yapısı
hierarchical structure i. hiyerarşik yapı
massive structure i. masif yapı
permanent structure i. daimi yapı
original structure i. orijinal yapı
overfall structure i. savaklama yapısı
soil retaining structure i. zemin dayanma yapısı
inverted list structure i. evrik dizelge yapısı
intake structure i. sualma ağzı
body centred structure i. gövde merkezli yapı
sensitive structure i. hassas yapı
laminated crystalline structure i. yaprak kristalli yapı
protective structure i. muhafaza yapısı
old structure i. eski yapı
overflow structure i. boşaltım gözü
normal control structure i. akıma dik kontrol yapısı
regular soil structure i. düzgün zemin yapısı
water measurement structure i. su ölçüm yapısı
control structure i. kontrol yapısı
banded structure i. bantlı yapı
fine grained structure i. ince taneli yapı
inverted list structure i. tersine çevrilmiş liste yapısı
sea defence structure i. sahil koruma yapısı
data base structure i. veri tabanı yapısı
brittle structure i. gevrek yapı
regulating structure i. düzenleme yapısı
static structure i. statik yapı
spillway structure plan i. dolusavak yapısı planı
information structure i. bilgi yapısı
timber structure i. ağaç yapı
banded structure i. karışık tabakalı damar
surface structure excavation i. temel üstü hafriyatı
crystal structure i. kristal yapısı
inclined fall structure i. eğik düzlem şüt yapısı
intake structure i. sualma yapısı
temporary structure i. muvakkat inşaat
austenitic structure i. ostenitli yapı
tunnel structure i. tünel yapısı
cell structure i. hücre yapı
bus priority structure i. ana yol öncelik yapısı
life of structure i. yapı ömrü
tree structure i. ağaç yapı
overflow structure i. taşma yapısı
order structure i. buyruk yapısı
inclined fall structure i. eğik şüt yapısı
primary structure i. ilk yapı
uniform structure i. üniform yapı
organic structure i. organik yapı
pillow structure i. yastık yapı
head gate structure i. giriş kapağı yapısı
normal control structure i. akıma dik denetim yapısı
wood structure i. ağaç yapı
structure declaration i. yapı bildirimi
spillway structure plan i. dolusavak planı
timber structure i. ahşap inşaat
emergency closing structure i. acil kapama yapısı
physical structure i. fiziksel yapı
ceiling structure i. tavan yapısı
wood structure i. ahşap yapı
feed structure i. besleme yapısı
distributed architectural structure i. dağınık mimari yapı
inclined drop structure i. eğik düzlem şüt yapısı
irrigation structure i. sulama yapısı
crystalline structure i. kristal yapı
retaining structure i. istinat yapısı
water retaining structure i. su tutucu yapı
wasteway structure i. tahliye yapısı
rollover protection structure i. devrilmeye karşı koruyucu yapı
file structure i. dosya yapısı
sensitive structure i. duyarlı yapı
file structure i. kütük yapısı
pavement structure i. kaplama strüktürü
prismatic structure i. prizmatik yapı
pavement structure i. kaplama yapısı
drop structure i. şüt yapısı
nuclear structure i. nükleer yapı
primary structure i. ana yapı
prestressed structure i. öngerilmeli yapı
outlet structure i. çıkış yapısı
work breakdown structure i. iş dökümü yapısı
electronic structure i. elektronik yapı
aboveground structure i. yerüstü strüktür
blocky structure i. çatlaklı tabaka
amorphous structure i. biçimsiz yapı
alteration of the structure i. yapı değişmesi
amorphous structure i. amorf yapı
alteration of the structure i. yapı bozulması
bearing structure i. taşıyıcı strüktür
tempered structure i. menevişti yapı
bone structure i. kemik yapısı
pearlitic structure i. perlitli yapı
rigid structure i. rijit strüktür
rigid framed structure i. çerçeve strüktür
composite structure i. karma strüktür
latticed structure i. kafes strüktür
dendritic structure i. dallantılı yapı
dendritic structure i. dendritik yapı
heterogeneous structure i. heterojen yapı
heterogeneous structure i. çoktürel yapı
ingot structure i. ingot yapısı
martensitic structure i. martensitli yapı
normalized structure i. normalize edilmiş yapı
intake structure i. su alma yapısı
welded steel structure i. kaynaklı çelik strüktür
overaged structure i. aşırı yaşlanmış yapı
quenched structure i. suverilmiş yapı
ferritic structure i. ferritli yapı
external structure i. dış yapı
glued structure i. tutkallı strüktür
grain size structure i. tane yapısı
grain size structure i. tane düzeni
beam-and-slab structure i. kirişli döşeme strüktür
box-type structure i. kutu strüktür
body-centred structure i. gövde merkezli yapı
body-centred cubic structure i. hacim merkezli kübik yapı
cast-in-situ structure i. monolitik strüktür
face-centred cubic structure i. yüzey merkezli kübik yapı
open-web structure i. açık gövdeli yapım
needle-shaped structure i. iğne şekilli yapı
granular structure i. taneli yapı
granular soil structure i. taneli toprak yapısı
grid structure i. damatahtası strüktür
granular structure i. taneli bünye
honeycomb structure i. petek strüktür
metal structure i. metal strüktür
hyperstatic structure i. hiperstatik strüktür
inlet structure i. su giriş yapısı
isostatic structure i. izostatik strüktür
internal structure i. iç bünye
tubular structure i. boru strüktür
internal structure i. iç yapı
fiber structure i. lif yapısı
ceiling structure i. tavan strüktürü
chemical structure i. kimyasal yapı
lamellar structure i. lamel yapı
lamellar structure i. katmanlı yapı
lamellar structure i. tabakalı bünye
fiber structure i. lif yapı
oriented structure i. yönlendirilmiş yapı
molecular structure i. molekül yapısı
steel structure i. demir yapı
steel-frame structure i. çelik çerçeve strüktür
pneumatic structure i. hava destekli yapım
pneumatic structure i. şişme yapım
pile structure i. kazıklı strüktür
pole structure i. ahşap dikmeli yapım
wood structure i. ahşap strüktür
stiffness of structure i. strüktürel sağlamlık
supporting structure i. taşıyıcı strüktür
tensile structure i. gergili strüktür
underground structure i. yeraltı strüktür
uniform structure i. tekbiçimli yapı
weakening of structure i. strüktür zayıflığı
modular structure i. modüler yapı
structure chemical i. yapı kimyasalı
nano-structure i. nanoyapı
steel structure i. çelik yapı
interconnection structure i. ara bağlantı yapısı
structure and external elements i. yapı ve dış elemanlar
body centred tetragonal structure i. hacim merkezli kare prizmalı yapı
body centred structure i. hacim merkezli yapı
as-rolled structure i. haddelenmiş yapı
as-cast structure i. ham döküm yapısı
columnar structure i. havuçsu yapı
acicular structure i. iğnemsi yapı
secondary structure i. ikincil yapı
platelet alpha structure i. iğnemsi alfalı yapı
duplex structure i. ikievreli yapı
fine-grained structure i. ince taneli yapı
heat insulated structure i. ısı yalıtımlı yapı
bubble structure i. kabarcık yapısı
swnt structure i. tdnb yapısı
wurtzite structure i. vürtzit yapısı
inverse spinal structure i. ters omurgamsı yapı
extended x-ray absorption fine structure i. uzamış x-ışınları soğurumlu ince yapı
annealed structure i. tavlı yapı
swnt electronic structure i. tdnb elektronik yapısı
ingot structure i. tomruk yapısı
integral composite structure i. toplam karma yapısı
grain structure i. tane yapısı
spinodal structure i. spinodal yapı
close packed crystal structure i. sıkı istifli örüt yapısı
spinel structure i. spinel yapısı
close packed structure i. sıkı istifli yapı
subgrain structure i. tanecik yapısı
carbon structure i. karbon yapısı
cold worked structure i. soğuk işlenmiş yapı
widmanstatten structure i. widmanstatten yapı
close packed hexagonal structure i. sıkı istifli altıgen yapı
carbon crystal structure i. karbon örüt yapısı
pancake grain structure i. yassı taneli yapı
sodium chloride structure i. sodyum klorür yapısı
bainitic structure i. beynitli yapı
composite structure i. karma yapı
vitreous structure i. camsı yapı
beta structure i. beta yapısı
domain structure i. bölgecik yapısı
boron nitride structure i. bor nitrür yapısı
layered peroyskite structure i. katmanlı perovskit yapısı
syndiotactic structure i. karşılıklı ardıl yapı
cored structure i. katlaşık yapı
beta tungsten structure i. beta volfram yapısı
electron band structure i. elektron kuşak yapısı
glass structure i. cam yapısı
strained structure i. gerinimli yapı
hyperfine structure of spectrum lines i. görünge çizgilerinin çok ince yapısı
extended energy-loss fine structure i. genişletilmiş erke-yitimli ayrıntılı yapı
hot-worked structure i. sıcak işlenik yapı
as-quench structure i. suverilmiş yapı
bacillary structure i. elyaflı doku
equiaxed grain structure i. eş eksenli tane yapısı
diamond cubic structure i. elmas küp yapı
backbone structure i. destek yapı
weld structure i. kaynak yapısı
cscl structure i. cscl yapısı
structure factor i. yapı etmeni
structure-sensitive property i. yapı duyarlı özellik
structure image i. yapı görüntüsü
face-centered cubic structure i. yüzey merkezli küp yapı
cellular structure i. gözeli yapı
structure-insensitive property i. yapı duyarsız özellik
cis-structure i. yandaş yapı
cesium chloride structure i. sezyum klorür yapısı
structure-property relations i. yapı-özellik ilişkileri
simple orthorombic structure i. yalın ortorombik yapı
surface structure i. yüzey yapısı
simple tetragonal structure i. yalın kare prizma yapı
cesium chloride crystal structure i. sezyum klorür örüt yapısı
simple cubic structure i. yalın küp yapı
structure factor i. yapı çarpanı
gamma structure i. gamma yapısı
octet structure i. altıyüzlü yapı
fibrous structure i. lifli yapı
cast structure i. döküm yapısı
gamma crytal structure i. gamma örüt yapısı
tempered structure i. menevişli yapı
eutectic structure i. ötektik yapı
body centred tetragonal structure i. gövde merkezli kare prizmalı yapı
metallurgical structure i. metalbilimsel yapı
orthorhombic structure i. ortorombik yapı
austenite crystal structure i. ostenit örüt yapısı
identification of crystal structure i. kristal yapısı belirleme
ordered structure i. düzenli yapı
lattice structure i. örgü yapısı
noncrystalline structure i. biçimsiz yapı
crystallographic structure i. kristalografik yapı
energy-loss fine structure i. enerji yitimli ayrıntılı yapı
austenite structure i. ostenit yapısı
chain structure i. zincir yapı
linear moleculer structure i. doğrusal molekül yapısı
forged structure i. dövük yapı
transition structure i. geçiş yapısı
orthorhombic crystal structure i. ortorombik örüt yapısı
crystalline structure i. kristalli yapı
crystalline structure i. kristal yapısı
martensite crystal structure i. martensit örüt yapısı
disordered structure i. düzensiz yapı
eutectoid structure i. ötektoid yapısı
large area composite structure repair i. büyük alanlı karma yapı onarımı
flow structure i. akış yapısı
alpha - beta structure i. alfa-beta yapısı
network structure i. ağlı yapı
honeycomb structure i. petek yapı
ax crytal structure i. ax örüt yapısı
heterogeneous structure i. çoklu türel yapı
self-stressed structure i. özgerilimli yapı
polygonized structure i. çokgenleşmiş yapı
network structure i. ağlı içyapı
aube structure i. aube yapısı
network molecular structure i. ağlı molekül yapısı
atactic structure i. dizesiz yapı
normalized structure i. normallenmiş yapı
mica structure i. mika yapısı
nacl structure i. nacl yapısı
woody structure i. odunsu yapı
test suite structure and test purposes i. deney grubu yapısı ve deney amaçları
isostatic structure i. eşyanlı yapı
framework structure i. çatkı yapısı
bull's eye structure i. dana gözlü yapı
lineage structure i. dalcıklı yapı
epsilon structure i. epsilon yapı
band structure i. kuşak yapısı
banded structure i. kuşaklı yapı
upper structure i. üst yapı
tip-over protection structure i. devrilmeye karşı koruyucu yapı
formal structure i. biçimsel yapı