Geçmiş


"malzeme" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 27 sonuç

Türkçe İngilizce
Yaygın Kullanım
malzeme n. material
Genel
malzeme n. material
malzeme n. requisite
malzeme n. apparatus
malzeme n. ingredients
malzeme n. outfit
malzeme n. provisions
malzeme n. stuff
malzeme n. timber
malzeme n. furniture
malzeme n. supplies
malzeme n. materiel
malzeme n. kit
malzeme n. necessaries
malzeme n. turnout
malzeme n. stock
malzeme n. supply
malzeme n. equipment
Ticaret/Ekonomi
malzeme materials
malzeme equipment
Teknik
malzeme hardware
malzeme fragile
malzeme goods
Bilgisayar
malzeme ingredient
Telekom
malzeme material
malzeme fabric
Medikal
malzeme device

"malzeme" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
malzeme (pizza) n. topping
malzeme bilimi n. materials science
malzeme kullanımı n. outfit use
malzeme tedariki karar vereme süreci n. material acquisition decision process
malzeme yükleme n. material handling
nerede olduğu açıklanamayan malzeme n. material unaccounted for
nükleer malzeme kayıtları n. nuclear material accountancy
ondabirlik malzeme kalınlığı n. tenth thickness
parçalanabilir malzeme n. fissionable material
parçalanabilir malzeme n. fissile material
parlak malzeme/madde n. shiny material
plastik malzeme n. plastic material
sarf malzeme n. consumables
sarfedilebilen malzeme n. consumable item
temin edilmesi zor (bir malzeme) adj. tight
Deyim
politik malzeme olarak kullanmak play politics with something
Ticaret/Ekonomi
ambalaj malzeme masrafları packing supplies expenses
ambardan imalata malzeme verme belgesi material issue note
dayanıklı malzeme durable material
direkt malzeme masrafı direct material cost
doğrudan malzeme maliyeti direct material costs
dolaylı malzeme masrafı indirect material cost
endirekt malzeme indirect material
fiili malzeme kullanımı actual material consumption
görsel malzeme paketi visual aid
hatalı malzeme faulty material
imal edilmekte olan malzeme material in process
imalattaki malzeme material in process
malzeme aktarımı materials handling
malzeme bedeli cost of material
malzeme döküm listesi explosion list
malzeme evsaf listesi bill of materials
malzeme hatası material defect
malzeme kaybı loss of material
malzeme talep fişi material request slip
malzeme tedariki material provision
malzeme ve hizmetler material and services
orijinal malzeme üreticisi original equipment manufacturer (oem)
raf dışı malzeme off-the-shelf
standart referans malzeme standard reference material
üretim sürecindeki malzeme material in process
Teknik
alevlenebilir malzeme flammable material
amerikan malzeme ve test derneği american society for testing and materials
bağlayıcı malzeme fixing agent
bakır kaplı temel malzeme metal-clad base material
biçimlendirilmemiş reftakter malzeme prepared unshaped refractory material
boru şeklindeki termoplastik malzeme thermoplastics material in pipe form
bükülgen yaprak malzeme flexible sheet material
cam lifle pekiştirilmiş malzeme glass reinforced material
çok kristalli ve amorf malzeme polycrystalline and amorphous material
değiştirilmiş ferro-elektrik malzeme modified ferro-electric material
demirden başka malzeme non-ferrous material
donmuş malzeme frozen material
düktil malzeme ductile material
elastik izotropik malzeme elastic isotropic material
elastik ve plastik malzeme elasto plastic material
emprenye malzeme impregnated material
faz değiştirici malzeme phase change material
fiber takviyeli hiperelastik malzeme fiber-reinforced hyperelastic material
fotovoltaik malzeme photovoltaic material
geçirimsiz malzeme impervious material
ilave malzeme filler material
kalıptan çekilen malzeme extrudate
kitle malzeme bulk material
kübik malzeme cubical material
maksimum malzeme ilkesi maximum material principle
malzeme analiz sertifikası material analysis certificate
malzeme bilimi material science
malzeme hatası structural defect
malzeme kalitesi quality of material
malzeme teknolojisi material technology
malzeme tepkisi material response
malzeme yayıcı material spreader
malzeme yorgunluğu fatigue of materials
malzeme yönetimi materials handling
manyetik malzeme magnetic material
permeabl malzeme pervious material
refrakter malzeme refractory material
seçilmiş malzeme selected material
sıkıştırılmış malzeme compacted material
sinterlenmiş geçirgen metal malzeme permeable sintered metallic material
tutucu çekirdek malzeme restraining core material
yarı geçirimli malzeme semi-permeable material
yarı permeabl malzeme semi-pervious material
yassı malzeme flaky material
yumak halinde alevlenebilen malzeme flammable flock material
yüksek performans malzeme high performance material
Bilgisayar
sertifikalı referans malzeme certified reference material
Telekom
malzeme saçınımı material dispersion
İnşaat
bağlayıcı malzeme binding material
gevşek yığın malzeme loose bulk material
katı vulkanize malzeme solid vulcanized material
malzeme mühendisi material engineer
malzeme numunesi sample
malzeme taşıma material handling
seramik tabanlı karma malzeme ceramic matrix composite
şantiye malzeme müdürlüğü materials management on building site
yüksek sıcaklığa dayanıklı malzeme refractory material
yüzeyden malzeme eksilmesi ablation
Demiryolu
yol malzeme deposu permanent way depot
Havacılık
lüks malzeme exotic materials
Denizcilik
gemi malzeme deposu slopchest
gemi malzeme deposu slop chest
malzeme veya akaryakıt alan gemi customer ship
taşınan malzeme hareketinin etken yönüne ters yön updrift
Medikal
aşılamada kullanılan malzeme inoculum
medikal malzeme medical stuff
pahalı tıbbi malzeme expensive medical equipment
tıbbi malzeme medical stuff
Gıda
bariyer malzeme barrier material
çok tabakalı malzeme composite material
engelleyici malzeme barrier material
gıda maddeleri ile temasta olan malzeme ve eşyalar materials and articles in contact with foodstuffs
Fizik
ferroelektrik malzeme ferroelectric material
Eğitim
metalürji ve malzeme mühendisliği bölümü department of metallurgical and materials engineering
Çevre
düşük specific etkinlikteki malzeme low specific activity material
ellenebilir radyoaktif malzeme contact-handled transuranic waste
yapısal malzeme faktörü structural material factor
Jeoloji
nehir suyu etkinliği ile taşınmış malzeme alluvion
Askeri
askeri malzeme dükkanı army store
barış zamanı kuvvet malzeme ihtiyacı peacetime force material requirement
harp yedeği malzeme war reserve materiel
hava malzeme komutanlığı air material command
hava malzeme komutanlığı air service command
hek malzeme toplama yeri collecting station
iki kişinin kontrolünde bulundurulması gereken malzeme two person control material
istisnai malzeme exception material
mahdut tedarikli malzeme limited procurement
malzeme cetvelleri table of equipment
malzeme değişiklik listesi equipment modification list
malzeme grubu assemblage
malzeme ikmal sisteminde borç karşılanması dues out releases
malzeme konmuş depolama sahası occupied space
malzeme kontrolü materiel control
malzeme sicil defteri equipment log book
malzeme tanıma material cognisance
ödemeli el sanatları malzeme ikmali craft reimbursable supply
ömürlü malzeme lifed item
sabit teşkilat ve malzeme kadrosu fixed table of organization and equipment
sarf edilebilir ikmal maddeleri ve malzeme consumable supplies and material
sefer yedeği malzeme ihtiyacı mobilization reserve material requirement
silah üzerindeki malzeme on equipment material
silahta taşınan malzeme on carriage equipment
standart malzeme isim listesi standard equipment nomenclature list
tecritli malzeme barrier material
tehlikeli malzeme hazardous material
toplam malzeme tedarik hedefi total materiel procurement objective
yanıcı malzeme depolama sahası inflammable material storage space
yurt içi malzeme tedarik şekli bildirimi domestic advice of availability
Spor
malzeme çantası equipment bag