komisyon - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

komisyonBedeutungen von dem Begriff "komisyon" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 25 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
komisyon committee n.
komisyon commission n.
General
komisyon percentage n.
komisyon council n.
komisyon board n.
komisyon chamber n.
komisyon brokerage n.
komisyon end n.
Colloquial
komisyon cut
Slang
komisyon kickback
Trade/Economic
komisyon bank charge
komisyon brokerage commission
komisyon commission
komisyon committee
komisyon factorage
komisyon spread
komisyon brokerage
komisyon kickback
komisyon discount
komisyon percentage
Law
komisyon brokerage
komisyon commission
komisyon chamber
Politics
komisyon commission
Insurance
komisyon commission

Bedeutungen, die der Begriff "komisyon" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 156 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
komisyon almak get a commission v.
komisyon kurmak set up a commission v.
komisyon kurmak establish a commission v.
komisyon vermek give commission v.
komisyon vermek pay commission v.
bir para biriminden diğerine geçişte alınan komisyon agio n.
komisyon olarak kazanılabilecek miktara getirilen üst sınır cap n.
alt komisyon subcommittee n.
ek komisyon overriding commission n.
komisyon üyesi resident commissioner n.
gayri resmi bir komisyon kickback n.
daimi komisyon standing committee n.
komisyon ücreti commission n.
komisyon (yasadışı) rake-off n.
komisyon üyesi councilor n.
komisyon oranı commission rate n.
komisyon üyesi commissioner n.
komisyon üyesi councillor n.
komisyon üyeleri commission members n.
bir para biriminden diğerine geçişte alınan komisyon agiotage n.
yetkili komisyon tarafından onaylanmış süt mandıralarından gelen süt certified milk n.
Idioms
komisyon almak get a cut (out of)
Slang
haksız yüzde/komisyon a rake-off
Trade/Economic
komisyon ve diğer hizmet giderleri commissions paid and other service charges
diğer komisyon ve gelirler other commissions and revenues
cif ve komisyon c.i.f. and commission
komisyon kararı commission decision
komisyon ödemeleri commissions paid
pazarlıklı komisyon negotiated commission
ithalat komisyon acentesi import commission agent
komisyon ve faiz freight
komisyon alınan yatırım fonu load fund
komisyon mektubu agent's fees letter
tahsil komisyon ve masraflar collection charges
komisyon hesabı brokerage account
bir hisse senedini komisyon karşılığı önceden tespit edilen tarihte ve fiyattan satınalma hakkı call option
tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir full terms
komisyon ve faiz commission and interest
komisyon direktifi commission directive
komisyon geliri commission income
değişken oranlı komisyon sliding scale commission
bir komisyon karşılığında başkasının adına satış yapan representative
sterlin başına komisyon poundage
bazı hileci aracı kurumların piyasada az prim yapan hisse senetlerini çok çekici bir yatırım aracıymış gibi gösterip kendilerine haksız komisyon geliri sağlamaları churning
bir komisyon karşılığı kişi veya kurumların işlerini yürüten banka intermediary bank
birikmiş komisyon accrued commission
komisyon gelirleri commission incomes
müşterilere komisyon iadeleri trading commission rebates to customers
cif komisyon ve faiz c.i.f. commission and interest
komisyon gideri commission expense
komisyon ve faiz cost insurance
komisyon avansı advance of commission
karma komisyon joint committee
komisyon üyesi delegate
komisyon ile satmak sell on commission
komisyon tarifesi scale of commissions
komisyon evi commission house
komisyon ile plasman placement on commission
faiz ve komisyon giderleri interest and commission expenses
komisyon giderleri commission expenses
komisyon gelirleri commission income
bir anlaşma üzerinden genellikle el altından alınan komisyon veya pay rake-off
komisyon işi commission business
repor işlemlerindeki komisyon oranı continuation rates
repor işlemleri komisyon oranı continuation rates
komisyon üyesi commissioner
eşelli komisyon sliding scale commission
eşel komisyon sliding scale commission
komisyon işleri commission business
kazanılan komisyon commission earned
sabit komisyon fixed commission
komisyon ücreti brokerage
komisyon bordrosu bordereau
komisyon karşılığında büyük mağazalar için ürün satın alan komisyoncu resident buyer
dolaylı komisyon soft dollar brokerage
dolaylı komisyon soft dollar commission
komisyon kesmek charge commission
üçüncü şahıs aracılı komisyon soft dollar brokerage
üçüncü şahıs aracılı komisyon soft dollar commission
sabit oranlı komisyon flat commission
ek komisyon supercommission
fiyat, sigorta, navlun, ve komisyon cost insurance freight and commission
ücret ve komisyon gelirleri fee and commission revenues
daimi komisyon başkanı standing committee chairman
daimi komisyon başkanı standing committee president
karma ekonomik komisyon joint economic commission
komisyon hizmetleri commission services
komisyon ödemek pay a commission
komisyon ödeme paying a commission
komisyon esasıyla çalışan satıcıların komisyon alamadığı şirketin üst yönetiminin direkt yönettiği önemli müşteriler hesabı house account
komisyon ücreti commission charge
komisyon miktarı commission amount
komisyon bedeli commission amount
komisyon bedeli commission fee/wage
komisyon ücreti brokerage fee
sürekli al sat yaparak komisyon kazancı sağlamak churn
mülk sahibine, kiralanan yada satın alınan işletmede yapılan satıştan hiçbir komisyon ödememeye dayalı kira sözleşmesi free of tie lease
Law
karma komisyon mixed commission
alt komisyon sub-commission
mahkemenin yetki alanı dışındaki şahitlerin istinabe aracılığıyla ifadesini alan komisyon commission to examine witness
pound başına komisyon poundage
Politics
komisyon saptarsa should the commission find
yerel komisyon subregional commission
komisyon üyesi commissioner
komisyon önerisi commission proposal
projeden sorumlu komisyon üyesi project officer
komisyon üyesi member of the commission
komisyon tarafından kendisine verilen görevler tasks assigned to it by the commission
komisyon tavsiyesi commission recommendation
komisyon tüzüğü commission regulation
avrupa topluluklarına tek bir konsey ve tek bir komisyon kurulmasına dair antlaşma treaty establishing a single council and a single of the european communities
komisyon raporları commission reports
komisyon tavsiye kararı commission recommendation
komisyon tasarısı commission proposal
karma komisyon joint commission
ortak katılımlı komisyon commission paritaire
üçlü komisyon trilateral commission
bağımsız kural koyucu komisyon independent regulatory commission
komisyon planı commission plan
özel komisyon special commission
komisyon başkanı president of the commission
komisyon sistemi commission system
komisyon hükümeti commission government
alt komisyon subcommittee
geçici komisyon interim committee
ortak komisyon joint commission
özel komisyon special committee
istişari komisyon advisory commission
karma komisyon mixed committee
ilk komisyon önerisi initial commission proposal
komisyon kararı commission decision
ortak komisyon joint committee
bölge komisyon üyesi county commissioner
alt komisyon sub-committee
geçici komisyon görevlisi interim commissioner
geçici komisyon üyesi interim commissioner
komisyon tebliği commission communication
milletlerarası ahvali şahsiye komisyonu (uluslararası kişi halleri komisyon international commission on civil status
komisyon üyeleri heyeti college of commissioners
yetki devrine dayanan komisyon tüzüğü commission delegated regulation
Institutes
atlantik ton balığının korunmasına ilişkin uluslararası komisyon international commission for the conservation of atlantic tuna
çocukların cinsel istismarına karşı ulusal komisyon national commission against the sexual exploitation of children
karma ekonomik komisyon (kek) joint economic commission
Insurance
ek görev olarak sigortacıya iş getiren ve karşılığında komisyon alan acente part-time agent
sigorta acentesi sigorta şirketine komisyon karşılığı iş getiren kişi insurance agent
sabit komisyon flat commission
şarta bağlı komisyon contingent commissions
şarta bağlı komisyon overriders
Tourism
dünya çevre geliştirme komisyon world commission on environment
resmi olarak işverenlerce genel satış acentelerine ödenen ekstra komisyon overriding commission
Media
komisyon karşılığında reklam alanı satan kimse space broker
komisyon karşılığında reklam alanı satan kimse spacebroker
Telecom
komisyon kararı commission decision
Wagering
bookmaker’e ödenen komisyon juice
bookmaker'e ödenen komisyon vigorish
(pokerde) komisyon iadesi rakeback