discount - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

discount

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "discount" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 45 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
discount n. tenzilat
discount n. indirim
discount n. iskonto
General
discount v. ikram etmek
discount v. hesaptan düşmek
discount v. dikkate almamak
discount v. iskonto yapmak
discount v. iskonto etmek
discount v. kırmak (bono/senet)
discount v. önemsememek
discount v. kırdırtmak
discount v. önceden düşünmek
discount v. ıskonto etmek
discount v. fiyatı düşürmek
discount v. kırmak
discount v. hesaplamak
discount v. indirim yapmak
discount v. iskonto uygulamak
discount v. kırdırmak
discount n. azaltma
discount n. ilan edilmiş tarife veya fiyatlarda yapılan indirim
discount n. ikram
discount n. ıskonto
discount n. iskonto
discount n. indirim
Trade/Economic
discount bono kırmak
discount iskonto
discount indirim
discount indirim yapmak
discount iskonto yapmak
discount senet kırmak
discount komisyon
discount fiyatın düşürülmesi
discount fiyat indirimi
discount fiyatın indirilmesi
discount ıskonto
discount tenzil etmek
discount tenzilat
discount ıskonto etmek
discount tenzilat yapmak
discount indirme
discount ıskonto etme
discount indirmek
discount kırma
Tourism
discount ucuzluk

Bedeutungen, die der Begriff "discount" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 333 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
make a discount v. iskonto yapmak
give a discount v. indirim yapmak
give discount v. iskonto uygulamak
receive discount v. indirim almak
make a discount v. indirim uygulamak
be entitled to a discount v. indirim almaya hak kazanmak
make a discount v. indirim yapmak
obtain discount v. indirim almak
offer someone discount v. iskonto vermek
give someone discount v. iskonto vermek
ask for a discount v. indirim istemek
ask for a discount v. fiyatta indirim istemek
discount store n. iskonto kurumu
the price minus the discount n. indirimli fiyat
discount rate n. iskonto haddi
discount broker n. tefeci
purchase discount n. indirim
discount house n. iskonto kurumu
discount corporation n. iskonto kurumu
discount shop n. iskonto kurumu
discount company n. iskonto kurumu
discount banner n. indirim büyük başlığı
discount rates n. indirim oranları
discount banners n. indirim büyük başlıkları
discount flyers n. indirim el ilanları
discount houses n. indirim yapan mağazalar
large discount n. büyük indirim
massive discount n. büyük indirim
huge discount n. büyük indirim
high discount n. büyük indirim
discount season n. indirim sezonu
customer discount n. müşteri indirimi
reinvestment discount n. yeniden yatırım iskontosu
discount ticket n. indirimli bilet
discount bins n. indirimli ürünler reyonu
discount voucher n. indirim kuponu
discount broker n. iskontocu
discount store n. indirimli ürünler satan dükkan
discount code n. indirim kodu
cash discount n. nakit indirim
without discount adj. indirimsiz
at discount adj. indirimde
subject to discount adj. indirime tabi olan
subject to discount adj. indirime konu olan
at a discount adv. iskonto ile
at a discount adv. indirimli
at a discount adv. ucuza
at a discount adv. tenzilatla
Phrases
discount up to 20% %20'ye varan
Idioms
five-finger discount çalma
five-finger discount aşırma
Slang
mate's discount arkadaş indirimi
five-finger discount dükkan hırsızlığı
five finger discount dükkan hırsızlığı
five fingered discount mağaza hırsızlığı
five fingered discount dükkan hırsızlığı
five finger discount mağaza hırsızlığı
Trade/Economic
bank discount n. bir senedin banka tarafından kırılması
cash discount peşin ödemede iskonto
discount bond nominal değerine oranla daha düşük bir fiyatla satılan tahviller
lost discount kaybedilmiş ıskonto
wholesale discount toptan satış indirimi
discount market ıskonto piyasası
noncumulative quantity discount toplamasız fiyat indirimi
rate of discount ıskonto oranı
trade discount toptancı ıskontosu
sales discount satış indirimi
bank discount banka iskontosu
purchase discount alış iskontosu
discount on common stock hisse senedi ihraç farkı
rate of discount indirim oranı
lost discount yararlanılmamış iskonto
sales discount ıskonto
bulk discount büyük alımlarda uygulanan düşük fiyat
trade discount ticari iskonto
at a discount iskontolu olarak arz
lost discount yararlanılamamış iskonto
exchange discount kambiyo iskontosu
sales discount satış iskontosu
volume discount belirli bir sürede toplam alış miktarı üzerinden yapılan iskonto
quantity discount miktar iskontosu
discount loss yararlanılmamış iskonto
discount basis ıskonto tabanı
discount credit ıskonto kredisi
compound discount bileşik faizle hesaplanan peşin değer
discount store indirim mağazası
discount rate bir ekonomik varlığın bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan faiz oranı
discount house iskonto işlemleri yapan banka
distributor discount ticaret iskontosu
draft discount poliçenin iskontosu
bond discount tahvil ıskontosu
more discount daha fazla indirim
forward discount vadeli kur ıskontosu
at discount indirimde
bond discount senet ıskontosu
pure discount instrument ıskontolu borç araçları
acceptance discount kambiyo iskontosu
commercial discount ticari iskonto
bank discount kredinin nominal tutarından peşin olarak indirilen faiz
discount allowed satış iskontosu
discount broker düşük komisyonlu aracı
compound discount bileşik ıskonto
lost discount kaybedilmiş iskonto
group discount grup indirimi
deep discount bond derin ıskonto tahvilleri
discount rate merkez bankasının tasarruf bankalarına açtığı kredilere uyguladığı ıskonto oranı
debt discount bir borcun nominal değeri ile peşin değeri arasındaki fark
discount yield ıskonto getirişi
cash discount nakit ıskontosu
pure discount bond ıskontolu tahvil
interest discount faiz indirimi
discount house indirimli satış mağazası
trade discount ticari ıskonto
risk adjusted discount rate approach riske göre ayarlanmış iskonto oranı yaklaşımı
cash discount peşin para iskontosu
discount on issuance of securities menkul kıymet ihraç farkı
bond discount tahvil ihraç farkı
cash discount nakit iskontosu
employee discount çalışan indirimi
discount loans iskonto ve iştira senetleri
discount bond nominal değerinden düşük bir fiyata tahviller
discount window policy reeskont penceresi politikası
discount factor ıskonto faktörü
discount earned yararlanılmış iskonto
discount house iskonto şirketi
acceptance discount kabul kredisi iskontosu
trade credit discount ticari kredi ıskontosu
bond discount tahvil iskontosu
original issue discount debt ilk ihraç ıskontolu borç
discount on issuance of debt securities menkul kıymetler ihraç farkı
market rate of discount piyasa cari iskonto oranı
discount securities ıskontolu satılan senetler
special discount özel indirim
seasonal discount mevsimlik indirim
discount bond ıskontolu tahvil
cash discount kasa iskontosu
discount allowed yapılan iskonto
trade discount toptancı indirimi
trade discount ticaret iskontosu
discount earned kazanılmış iskonto
selling at discount ıskontolu satış
deep discount and zero coupon bonds ıskontolu kuponsuz tahviller
volume discount alış miktarı üzerinden yapılan ıskonto
market rate of discount piyasada cari iskonto oranı
discount sales indirimli satışlar
open market discount rate açık piyasa ıskonto haddi
ange discount kambiyo iskontosu
banker's discount banka iskontosu
bills for discount iskonto edilecek senetler
debt discount borç iskontosu
true discount gerçek iskonto
deferred discount geciktirilmiş iskonto
volume discount hacim iskontosu
true discount hakiki iskonto
discount table iskonto oranlan çizelgesi
lost discount iskonto kaybı
chain discount kademeli iskonto
list of bills for discount iskonto senetleri bordrosu
rate of discount iskonto oranı
purchase discount indirim
discount securities iskontolu satılan değerli evrak
quantity discount miktara bağlı indirim
open discount market serbest iskonto piyasası
cash discount peşin indirimi
cash discount peşin ödeme indirimi
bulk discount toptan indirimi
discount lost yararlanılmamış iskonto
volume discount toptan satış indirimi
missed discount kaybedilen iskonto
total discount toplam iskonto
product discount ürün indirimi
ah-equity discount rate tümden hisse sermayesi ıskonto oranı
full-line discount store ucuzluk mağazası
risk-adjusted discount rate riske göre düzeltilmiş ıskonto oranı
market rate of discount piyasa iskonto haddi
merchandise discount on purchase mal alış iskontosu
private discount özel iskonto
discount limit iskonto limiti
official rate of discount resmi iskonto oranı
discount market iskonto piyasası
merchandise discount on sales mal satış iskontosu
discount bank iskonto bankası
discount rate iskonto oranı
discount lost kaybedilen iskonto
discount politics iskonto politikası
discount charge iskonto masrafı
discount loan iskontolu kredi
discount bill iskonto senedi
purchase discount iskonto
discount clerk iskonto servisindeki görevli
sale discount satış indirimi
bill discount senet iskontosu
shock discount şok indirim
student discount öğrenci indirimi
quantity discount miktar indirimi
quantity discount miktar üzerinden indirim
sale discount satış iskontosu
sale discount satıştan yapılan indirim
volume discount toptan yapılan satış indirimi
amount subject to discount indirime esas tutar
group discount grup tenzili
banker's discount harici iskonto
lost discount kaybolmuş iskonto
cash discount peşin indirim
sell with discount indirimli satmak
discount cash peşin ödeme iskontosu
discount cash peşin ödeme indirimi
cash discount given peşin ödemede yapılan indirim
commercial discount ticari indirim
cumulative quantity discount müterakim miktar indirimi
cumulative quantity discount kümülatif miktar ıskontosu
cumulative quantity discount müterakim miktar ıskontosu
compound discount birleşik indirim
compound discount birleşik iskonto
unilateral tariff discount tek taraflı tarife indirimi
bank discount banka indirimi
discount bank senet kıran banka
discount bank ıskonto bankası
debt discount borç indirimi
at a discount indirimli
at a discount ucuza
purchasing discount satınalma indirimi
true discount gerçek indirim
private discount özel ıskonto
private discount hususi iskonto
private discount özel indirim
premium discount prim indirimi
distributor discount distribütör indirimi
rate of discount ıskonto haddi
distributor discount ticari iskonto
rate of discount indirim miktarı
rate of discount ıskonto miktarı
market rate of discount piyasadaki iskonto haddi
merchandise discount on purchase mal alış indirimi
raising of the rate of discount ıskonto oranının yükselmesi
discount house ıskonto kurumu
discount bonds issued ihraç edilmiş ıskontolu tahvilat
discount rate ıskonto haddi
discount allowed izin verilen iskonto
lowering of the rate of discount ıskonto oranının azalması
discount broker ıskontocu
terms of discount ıskonto şartları
discount on commission komisyonda iskonto
discount broker senet karşılığı borç para veren
discount lost kaybedilen indirim
missed discount kayıp indirim
missed discount kayıp iskonto
discount earned kazanılmış indirim
discount broker senet karşılığı peşin faizle borç para veren
discount allowed müsaade edilen indirim
terms of discount indirim şartları
discount rate indirim haddi
discount rate indirim oranı
discount on commission komisyonda indirim
terms of discount indirim koşulları
trade discount ticari indirim
discount rate iskonto haddi
channel discount kanal indirimi
cash discount tediye iskontosu
cash discount ödeme indirimi
rate of discount iskonto haddi
bond discount tahvil indirimi
conditional discount şarta bağlı tenzilat
conditional discount şartlı indirim
non interest bearing discount bond vadesi geldiğinde anaparayla beraber faizi ödenecek tahvil
advance of the rate of discount indirim haddinin yükselmesi
bond discount tahvil ihraç ıskontosu
purchases discount alış ıskontosu
discount on bonds ıskontolu tahvil
discount on notes payable borç senetleri reeskontu
trade discount satış ıskontosu
time discount süre indirimi
time discount zaman indirimi
discount carrier düşük fiyatla hizmet sunan havayolu
discount carrier indirimli havayolu
discount airline indirimli havayolu
discount airline düşük fiyatla hizmet sunan havayolu
cash discount peşin tediye iskontosu
obligatory discount zaruri tenzilat
obligatory discount zaruri indirim
obligatory discount zorunlu tenzilat
obligatory discount zorunlu indirim
storewide discount (dükkandaki) tüm ürünlerde indirim
discount sale period iskontolu satış dönemi
discount sale period indirimli atış dönemi
discount sale price indirimli satış fiyatı
discount sale price iskontolu satış fiyatı
discount facilities to transferors customers devreden müşterilere iskonto olanakları
cash discount nakit indirimi
discount facility iskonto kredisi
discount premium iskonto primi
immediate discount anında indirim
discount negotiable indirim pazarlığa tabiidir
discount negotiable pazarlık payı vardır
manufacturer's discount imalatçı indirimi
discount rate indirim yüzdesi
percentage of discount indirim yüzdesi
discount coupon indirim kuponu
price discount fiyat indirimi
grant a discount indirim yapmak
discount store indirimli satış mağazası
discount mall indirimli satış merkezi
employee's discount çalışan indirimi
social discount rate sosyal iskonto oranı
straight discount sabit oranlı iskonto
discount card indirim kartı
seasonal discount sezon indirimi
public discount kamu iskontosu
public discount kamu indirimi
dividend discount model temettü iskontolama modeli
dividend discount model kar payı iskontolama modeli
total invoice discount fatura altı ıskonto
discount rate reeskont oranı
discount interest reeskont faizi
extension of maturities of export re-discount credits ihracat reeskont kredi vadelerinin uzatılması
volume discount toplu alım indirimi
pre-discount ön indirim
discount rate iskonto oranı
fixed discount sabit indirim
attractive discount cazip indirim
Law
bank discount banka iskontosu
bank's discount banka iskontosu
bank's discount harici iskonto
discount bank ıskonto bankası
Insurance
no-claim discount hasarsızlık indirimi
no claim discount hasarsızlık indirimi
no discount indirim yok
long term discount uzun vadeli indirim
tariff discount tarife indirimi
no-claims discount hasarsızlık indirimi
Advertising
agency discount ajans indirimi
volume discount hacim indirimi
Technical
all-unit discount pricing toplu iskonto fiyatlandırması