reduction - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

reduction

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "reduction" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 61 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
reduction n. indirme
reduction n. eksiltme
reduction n. düşürme
reduction n. küçültme
reduction n. azaltma
General
reduction n. irca
reduction n. tenzil
reduction n. ıskonto
reduction n. azaltılmış şey
reduction n. fiyat indirimi
reduction n. haline getirme
reduction n. küçültülmüş resim
reduction n. küçültülmüş şey
reduction n. ikram
reduction n. ergime
reduction n. dönüştürme
reduction n. azaltım
reduction n. negatifi zayıflatma
reduction n. ayırma
reduction n. iskonto
reduction n. düşüş
reduction n. boyun eğdirme
reduction n. indirgeme
reduction n. azaltma
reduction n. kısaltma
reduction n. tenzilat
reduction n. indirim
reduction n. azalma
reduction n. daraltma
reduction n. daralma
reduction n. redüksiyon
reduction n. küçülme
Trade/Economic
reduction küçültme
reduction indirim yapma
reduction tenzilat
reduction indirim
reduction vergi indirimi
reduction azaltma
reduction azalma
reduction noksanlaştırma
reduction eksiltme
reduction tenkis
Law
reduction tenkis
reduction indirim
Technical
reduction redükleme
reduction redüktör
reduction redüksiyon
reduction azalma
reduction indirgeme
Automotive
reduction indirgeme
Medical
reduction organı normal yerine getirme
reduction indirgenme
reduction organın normal yerine gelmesi
reduction perhizle zayıflatma
reduction indirgeme
Food Engineering
reduction inceltme (hububat)
reduction indirgenme
Math
reduction indirgeme
Chemistry
reduction indirgenme
Linguistics
reduction daralma
Meteorology
reduction indirgeme

Bedeutungen, die der Begriff "reduction" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 412 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
make a reduction v. iskonto yapmak
enjoy a reduction v. indirimden yararlanmak
ask for a reduction v. indirim talep etmek
tax reduction n. vergi indirimi
temperature reduction n. ısı düşmesi
decimal reduction time n. ondalıksal indirgeme süresi
noise reduction n. gürültü azaltma
risk reduction n. risk azaltımı
risk reduction n. risk azaltma
reduction of staff n. personel sayısını düşürme
reduction inspection n. azaltma incelemesi
reduction of expenses n. masraflarda indirim
poverty reduction n. fakirliğin azaltılması
capacity reduction n. kapasite azaltımı
capacity reduction n. kapasitenin düşürülmesi
capacity reduction n. kapasite azaltma
capacity reduction n. kapasitenin azaltılması
cost reduction n. maliyet düşürme
harm reduction n. zarar azaltma
slight reduction n. çok az azalma
slight reduction n. çok düşük azalma
slight reduction n. çok az düşüş
opportunity reduction n. fırsat azaltma
damage reduction n. zarar azaltma
accent reduction n. aksan azaltma
disaster risk reduction n. afet riski azaltma
vulnerability reduction n. zafiyet azaltma
Trade/Economic
horizontal reduction of tariffs gümrük tarifelerinde yatay indirim
debt reduction terms borç indirim koşulları
cost reduction maliyetin düşürülmesi
reduction of customs duties gümrük vergilerinin indirilmesi
reduction of the price fiyat indirimi
horizontal reduction of tariffs gümrük tarifelerinde linear indirim ya da gümrük tarifelerinde yatay indirim ya da gümrük tarifelerinde eşit yüzde indirimi
linear reduction of tariffs gümrük tarifelerinde linear indirim ya da gümrük tarifelerinde yatay indirim ya da gümrük tarifelerinde eşit yüzde indirimi
reduction in stocks of finished goods and in work in progress mamul ve yarı mamul stoklarındaki azalış
debt reduction borç indirimi
price reduction fiyat indirimi
capital reduction sermaye indirimi
noise reduction pürüzleri giderme
graduated tax reduction artan vergi indirimi
wage reduction ücret indirimi
ask a reduction indirim talep etmek
reduction in prices fiyat indirimi
cost reduction maliyeti azaltma
compensatory tariff reduction telafi edici gümrük vergisi indirimi
tax rate reduction vergi indirimi
tax reduction vergi indirimi
tax reduction vergi tenzili
reciprocal tariff reduction karşılıklı gümrük indirimi
cost reduction maliyeti düşürme
cost reduction maliyet düşürülmesi
reduction-in-force kadro kısıntısı
reduction-in-force eleman sayısının azaltılması
reduction in wages ücret indirimi
reduction of staff personel sayısını azaltma
reduction of premiums prim indirimi
reduction in value değer kaybı
import reduction ithalat azalması
special reduction özel indirim
reduction of capital sermaye indirimi
reduction on the price fiyat indirimi
reduction of interest faiz indirimi
reduction of capital sermayenin azaltılması
cost reduction program maliyet azaltma programı
cost reduction program maliyet düşürme programı
cost reduction maliyetin indirilmesi
price reduction fiyat düşmesi
reduction in the price fiyat düşüşü
reduction of premium prim indirimi
reduction of the price fiyat düşmesi
tax reduction vergi tenzilatı
tax reduction vergi iskontosu
ask for a reduction tenzilat talep etmek
ask for a reduction indirim istemek
ask for a reduction iskonto istemek
ask for a reduction indirim talep etmek
reduction in the price fiyat indirimi
make a reduction iskonto yapmak
reduction in the price fiyatta indirim
make a reduction tenzilat yapmak
make a reduction indirim yapmak
reduction in-force tenkisat
reduction in-force kadro kısıntısı
reduction in-force eleman çıkarma
reduction in-force kadro azaltması
flat-rate tax reduction doğrusal vergi indirimi
grant a reduction indirim yapmak
poverty reduction and growth fund fakirliği azaltma ve büyüme fonu
inventory reduction envanter azaltımı
tax reduction vergi indirimi
equal percentage reduction of tariffs gümrük tarifelerinde linear indirim
equal percentage reduction of tariffs gümrük tarifelerinde eşit yüzde indirimi
equal percentage reduction of tariffs gümrük tarifelerinde yatay indirim
Law
action for reduction tenkis davası
reduction of compensation tazminatın tenkisi
tax reduction vergi indirimi
alimony reduction case nafakanın indirilmesi davası
Politics
make a reduction indirim uygulamak
apply a reduction indirim yapmak
make a reduction yapmak
apply reduction indirim yapmak
apply a reduction yapmak
make reduction indirim yapmak
apply a reduction indirim uygulamak
make a reduction indirim yapmak
1961 convention on the reduction of statelessness devletsizlik durumunun azaltılmasına ilişkin 1961 sözleşmesi
poverty reduction yoksulluğun azaltılması
convention on the reduction of statelessness vatansızlığın azaltılmasına ilişkin sözleşme
reduction of cost maliyetin düşürülmesi
poverty reduction strategy yoksulluğu azaltma stratejisi
poverty reduction and growth facility (prgf) yoksulluğun azaltılması ve büyüme kolaylığı
poverty reduction strategy paper yoksullukla mücadele strateji belgesi
poverty reduction strategies yoksullukla mücadele stratejileri
debt-reduction program borç azaltma programı
united nations office for disaster risk reduction birleşmiş milletler afet riskinin azaltılması uluslararası stratejisi
emission reduction emisyon azaltımı
Institutes
turkish foundation for waste reduction türkiye israfı önleme vakfı (tisva)
Insurance
reduction of premium policy primin sonraki yıllarda giderek indirildiği hayat poliçesi
Technical
hub reduction göbek redüksiyonu
hub reduction gear redüktör
data reduction veri azaltımı
cathodic reduction katodik azaltma
cadmium reduction kadmiyum indirgeme
strength reduction mukavemet düşüşü
reduction bleaching indirgen ağartma
sound reduction index ses izolasyon değeri
reduction coefficient redüksiyon katsayısı
reduction gear devir düşürme donanımı
velocity reduction method hız azaltma metodu
reduction bleaching indirgemeli ağartma
variance reduction technique değişinti azaltma yöntemi
reduction factor indirgeme faktörü
sound reduction gürültü azaltılması
reduction pulley devir düşürme kasnağı
electrolytic reduction elektrolitik indirgeme
single reduction gear tek kademeli kısma donanımı
size reduction ufaltma
noise reduction gürültünün azaltılması
reduction sleeve kısaltma manşonu
reduction ratio redüksiyon oranı
reduction gear redüksiyon dişlisi
emission reduction unit emisyon indirim birimi
noise reduction coefficient gürültü azaltım katsayısı
cold reduction soğuk indirim
exhaust pollution reduction egzoz gazı arıtma
hub reduction gear tekerlek redüksiyon dişlisi
pressure reduction basınç düşürme
oxidation reduction converter oksidasyon azaltma konvertörü
footstep sound reduction index darbe etkili ses izolasyon değeri
reduction nipple redüksiyon nipeli
reduction ratio küçülme oranı
reduction gear devir düşürücü dişli takımı
redundancy reduction artıklık arıtımı
reduction in weight ağırlığın azaltılması
reduction gear redüktör dişlisi
reduction factor redüksiyon faktörü
reduction ratio indirgeme oranı
reduction of stress gerilmenin azaltılması
reduction in of volume hacmin küçültülmesi
reduction in of area alanın küçültülmesi
reduction scale küçültme ölçeği
reduction coefficient indirgeme katsayısı
pressure reduction valve basınç azaltıcı supap
pressure reduction valve basınç düşürme ventili
reduction in cross-sectional area kesit büzülmesi
on-line data reduction hatta veri azaltımı
reduction of cross-section area enkesidin küçültülmesi
on-line data reduction çevrim-içi veri azaltımı
reduction in cross-sectional area kesit küçülmesi
single reduction tek redüksiyonlu
hub reduction gear poyra redüksiyon dişlisi
reduction paste açma patı
footstep sound reduction index vuru etkili ses yalıtım değeri
reduction of print pastes açma
reduction bleaching indirgen beyazlatma
reduction of print pastes küpür
reduction discharge indirgeme aşındırması
single reduction gear tek kademeli devir düşürme donanımı
double reduction gear çift kademeli devir düşürücü dişli donanım
double reduction gear çift azaltmalı dişli
noise reduction gürültü azaltılması
noise reduction gürültü azaltma
oxidation-reduction potential yükseltgeme-indirgeme potansiyeli
oxidation-reduction yükseltgeme-indirgeme
infrared signature reduction method kızılötesi imza azaltım yöntemi
bulk reduction küçük kaplara aktarma
aluminothermic reduction method alüminyumla termik indirgeme yöntemi
oxidation-reduction potential of water suyun yükseltgenme indirgenme potansiyeli
reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery makinelerden yayılan tehlikeli maddelerin sağlığa zararlı olma risklerinin azaltılması
loss of mass on hydrogen reduction hidrojen indirgemesi ile kütle kaybı
determination of oxygen content by reduction method indirgeme yöntemi ile oksiyen tayini
reduction of speed hızın düşmesi
reduction of speed hızın azalması
reduction process indirgeme süreci
reduction reaction indirgeme tepkimesi
reduction cell indirgeme gözesi
reduction furnace indirgeme fırını
reduction cell indirgeme tankı
reversing cold reduction mill tersinir soğuk haddeleme
overall reduction toplam ezme
fine ore reduction process toz cevher indirgeme süreci
cold reduction mill soğuk ezme haddesi
oxidation-reduction reactions yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri
cold reduction soğuk ezme
drag reduction sürükleme azalması
oxidation-reduction potential yükseltgenme-indirgenme gerilimi
carbon reduction karbon azaltma
oxidation-reduction indicator yükseltgenme-indirgenme belirteci
continuous cold reduction mills sürekli soğuk ezme haddesi
electric reduction furnaces elektrikli indirgeme fırınları
electrochemical reduction elektrikli kimyasal indirgeme
vertical reduction stand dikey ezme ayağı
zinc reduction çinko indirgeme
zinc reduction equation çinko indirgeme denklemi
aluminothermic reduction alüminyumlu ısıl indirgeme
aluminium reduction cell alüminyum indirgeme hücresi
fatigue strength reduction factor yorulma dayancı indirim etmeni
aluminothermic reduction aluminotermik indirgeme
fatigue-strength reduction factor yorulma dayancı düşme etmeni
percent reduction of area yüzde kesit alanı daralması
reduction with mercury chloride civa klorür ile indirgeme
determination of oxygen content by reduction method indirgeme metoduyla oksijen muhtevası tayini
pressure reduction basınçlı indirgeme
metallic reduction metal indirgemesi
direct reduction plant doğrudan indirgeme fabrikası
direct reduction processes doğrudan indirgeme süreçleri
finishing reduction bitirme ezmesi
direct reduction doğrudan indirgeme
direct iron reduction doğrudan demir indirgemesi
reduction per pass paso başına ezme
indirect reduction process dolaylı indirgeme süreci
indirect reduction dolaylı indirgeme
kiln reduction process fırında indirgeme süreci
reduction of area kesit alanı daralması
total oxygen determination by reduction-extraction indirgeme-ekstraksiyon ile toplam oksijen tayini
determination of oxygen by reduction method indirgeme metodu ile oksijen tayini
area reduction alan daralması
fluid iron ore reduction process akışkan demir cevheri indirgeme süreci
wustite reduction wüstit indirgemesi
size reduction machine boyut azaltım makinesi
prevention by source reduction kaynak azaltmasıyla önleme
roast-reduction reaction kavurma indirgeme tepkimesi
size reduction küçültme
reduction ratio küçültme oranı
reduction gear küçültme dişlisi
reduction pipe küçültme borusu
reduction pulley küçültme makarası
low-temperature reduction and disintegration düşük sıcaklıkta indirgenme ve parçalanma
sulfate reduction titrimetric method sülfat indirgeme titrimetrik metodu
pressure reduction factors basınç düşürme faktörleri
reduction of dust emission toz yayılmasının azaltılması
chloride reduction klorür indirgemesi
reduction of laboratory sample to test sample laboratuvar numunesinin analiz numunesine azaltılması
size reduction machine boyut küçültme makinesi
low-temperature reduction düşük sıcaklıkta indirgenme
determination of oxygen content by reduction methods indirgeme metotları ile oksijen muhtevası tayini
load reduction yük düşme
load reduction yük azaltma
titanium trichloride reduction method titan triklorür indirgeme yöntemi
temperature reduction sıcaklık azalması
active noise reduction ear-muffs aktif gürültü azaltma kulaklıkları
collection and reduction of two-dimensional near-field data iki boyutlu yakın alan verilerinin toplanması ve azaltılması
size reduction machine boyut ufaltma makinesi
reduction of friction sürtünme azaltma
active noise reduction ear-muffs aktif gürültüyü azaltan kulak kapatıcıları
Computer
data reduction veri hazırlama
data reduction veri azaltma
data reduction veri özleştirme
data reduction veri indirgeme
redundancy reduction artıklık arıtımı
data reduction system bilgi özetleme sistemi
data reduction veri azaltımı
bit rate reduction bit hızı azaltma
Informatics
data reduction veri indirgeme
data reduction veri azaltma
sidelobe reduction yan kulak zayıflatması
sidelobe reduction yan kulak bastırımı
variance reduction technique değişinti azaltma yöntemi
Telecom
noise reduction gürültü azaltma
data reduction veri indirgemesi
data reduction veri azaltma
Electric
reduction coefficient çevirme katsayısı
Television
digital noise reduction dijital gürültü bastırma sistemi
Textile
reduction bleaching indirgen beyazlatma
reduction of print pastes açma
reduction of print pastes kupür
reduction paste açma patı
reduction discharge indirgeme aşındırması
reduction bleaching indirgemen ağartma
reduction bleaching indirgen ağartma
reduction bleaching indirgemen' ağartma
Construction
strength reduction factor dayanım azaltma faktörü
carbothermal reduction karbonlu ısıl indirgeme
Automotive
double reduction rear axle diferansiyel takviye dişlisi
primary reduction birinci dişle oranı
noise reduction system ses azaltma sistemi
exhaust pollution reduction egzoz gazlarının filtre edilmesi
noise reduction system gürültü azaltma sistemi
pressure reduction piston basınç düşürme pistonu
dynamic noise reduction dinamik ses azaltma
selective catalyst reduction reluctant controls selektif katalizör düşürme indirgeyici kontrolleri
selective catalyst reduction reluctant thawing selektif katalizör düşürme indirgeyici çözülmesi
selective catalyst reduction reluctant air assist selektif katalizör düşürme indirgeyici hava yardımı
selective catalyst reduction reluctant storage & supply selektif katalizör düşürme indirgeyici depolama ve ikmal
double reduction mechanism çift düşürme mekanizması
gear reduction dişli hız azaltma düzeneği
selective catalytic reduction converter seçimli katalitik indirgemeli konvertör
weight reduction ağırlık azaltma
drag reduction device sürtünme kontrol aygıtı
drag reduction system sürtünme kontrol düzeni
nox storage/reduction catalyst nox depolama/azaltma katalisti
reduction cycle düşürme çevrimi
oxidation-reduction catalyst oksidasyon/redüksiyon katalisti
pressure reduction basınç azalması
pressure reduction valve basınç düşürme valfı
planet reduction gear starter planet dişli tip redüksiyonlu marş motoru
reduction-oxidation converter redüksiyon ve oksidasyon konvertörü
reduction gearbox redüksiyonlu dişli kutusu
reduction type starter redüksiyonlu marş motoru
three-way reduction-oxidation converter üç yollu redüksiyon-oksidasyon konvertörü
Aeronautic
fatigue strength reduction factor yorulma dayanımı azalma faktörü
reduction of approach and landing accidents yaklaşma ve iniş kazalarının azaltılması
Marine
reduction of the latitude enlem cevrimi
Mining
determination of reduction properties under load yük altında indirgeme özelliklerinin belirlenmesi
Medical
urea reduction ratio üre azalma oranı
drift reduction sapma azalması
oxidation-reduction titration yükseltgenme-indirgenme titrasyonu
oxidation-reduction yükseltgenme-indirgenme
breast reduction göğüs küçültme
reduction of blood glucose levels kan şekeri düzeylerinin düşürülmesi
stress reduction stresin azaltılması
dose reduction ilaç dozunun azaltılması
fetal reduction fetal indirgeme
plasma volume reduction plazma volümünde azalma
reduction of infection enfeksiyon riskinin azaltılması
embryo reduction embriyo redüksiyonu
reduction from triplet to twin üçüzden ikize redüksiyon
a significant reduction in median retinal thickness ortalama retinal kalınlığında belirgin azalma
a significant reduction in median retinal thickness ortalama retinal kalınlıkta belirgin azalma
reduction urethroplasty daraltıcı üretroplasti
lung volume reduction surgery akciğer hacim küçültme cerrahisi
lung volume reduction surgery akciğer hacim küçültme ameliyatı
thigh reduction uyluk iç yüz germe
closed reduction kapalı redüksiyon
reduction of anterior shoulder dislocation ön omuz çıkığı redüksiyonu
problem of dimensional reduction boyut azalması sorunu
multifetal pregnancy reduction çoğul gebeliği azaltma
Psychology
tension reduction gerilim azaltma
absolute risk reduction mutlak risk indirimi
drive reduction theory dürtü azaltma teorisi
cue reduction ipucu azaltma
mindfulness-based stress reduction farkındalık temelli stres azaltma
Food Engineering
dye reduction boya indirgeme
size reduction tane ufaltma
decimal reduction time ondalık azalma süresi
foods intended for use in energy-restricted diets for weight reduction kilo verme amaçlı enerjisi kısıtlanmış gıdalar
cadmium reduction kadmiyum indirgemesi
enzymatic reduction of nitrate to nitrite nitratın nitrite enzimatik indirgenmesi
cadmium reduction kadmiyumla indirgeme
Math
reduction to a triangular matrix üçgensel matrise indirgeme
reduction of an equation denklemin indirgenmesi
montgomery reduction montgomery indirgeme
modular reduction modüler indirgeme
Statistics
dimension reduction boyut indirgeme
reduction of data verilerin indirgenmesi
Chemistry
reduction potential indirgenme potansiyeli
electrolytic reduction elektrolitik indirgeme
oxidation-reduction yük’-in
oxidation-reduction redoks
oxidation-reduction yükseltgenme indirgenme
oxidation-reduction reaction yükseltgeme-indirgeme reaksiyonu
cadmium reduction kadmiyumla indirgeme
chemical reduction kimyasal indirgeme
selective catalytic reduction seçkili tezgensel indirgeme
selective noncatalytic reduction seçkili tezgensiz indirgeme
Tobacco
total reduction toplam indirgen madde
Social Sciences
poverty reduction yoksullukla mücadele
Linguistics
vowel reduction ünlü azaltımı
Environment
threat reduction tehdit azaltması
startegic arms reduction talks stratejik silahların azaltılması müzakereleri
flood damage reduction forest belt sel önleme orman kuşağı
evaporation reduction buharlaşma azalımı
reduction of risks arising from radiation emitted by the machine makine tarafından yayılan ışımadan oluşan risklerin azaltılması
reduction of radiation by attenuation radyasyonun zayıflatma ile azaltılması
reduction of radiation by screening radyasyonun ekranlama ile azaltılması
reduction of emissions from deforestation and forest degradation orman kaybı ve bozulması kaynaklı salınımların azaltılması
noise reduction gürültü azaltma
european week for waste reduction avrupa atık azaltımı haftası
waste reduction atık azaltımı
reduction at source kaynakta azaltım
glucose reduction method glikoz indirgeme yöntemi
Military
reduction coefficient mevki fark giderme katsayısı
nuclear risk reduction center nükleer risk azaltma merkezi
reduction in grade rütbe indirimi
stroke reduction principle darbe ile azaltma esası
strategic arms reduction talks stratejik silahları azaltma görüşmeleri
stroke reduction principle darbe ile düşürme esası
strategic arms reduction talks stratejik silahların azaltılması görüşmeleri
reduction of view hedef küçültme
reduction period indirim dönemi
reduction area indirim sahası
mutual and balanced force reduction talks karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi müzakereleri
reduction site indirim mevkii
inspection of reduction indirim denetimi
reduction liability indirim yükümlülüğü
reduction table kuvvet azaltma çizelgesi
reduction in force kuvvet indirimi
data reduction bilgi kısaltma
Cinema
reduction printing daraltma basımı
reduction process daraltma işlemi
reduction print dar kopya
Photography
reduction printing küçültme basımı