task - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

task

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "task" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 33 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
task n. görev
task n. vazife
task n. ödev
General
task v. suçlamak
task v. görevlendirmek
task v. yormak
task v. iş vermek
task v. yüklemek
task v. çalıştırmak
task v. külfet vermek
task v. mükellef tutmak
task v. ithamda bulunmak
task v. kabahatli bulmak
task v. azarlamak
task v. paylamak
task v. görev vermek
task v. külfet yüklemek
task v. itham etmek
task v. vergi koymak
task n. külfet
task n. angarya
task n. hizmet
task n. görev
task n.
task n. vergi (eskimiş)
task n. mükellefiyet
task n. yumuş
Trade/Economic
task
task vazife
Technical
task görev
task vazife
task
Linguistics
task görev

Bedeutungen, die der Begriff "task" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 380 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
go about a task v. bir işe başlamak
entrust a task v. görev vermek
take someone to task v. birisini eleştirmek
take to task v. azarlamak
do one's share of a task v. görevini yerine getirmek
saddle someone with a task v. birine zor bir iş yüklemek
be entrusted with a task v. görevlendirilmek
go about a task v. bir işi ele almak
be unequal to a task v. bir işi becerememek
assign a task v. görev vermek
give a task v. görev vermek
execute (a task) v. yerine getirmek
perform (a task) v. yerine getirmek
carry out (a task) v. yerine getirmek
take on a task v. görev üstlenmek
perform a task v. görev görmek
fulfil a task v. görev görmek
set one's hands to a task v. işe el atmak
be entrusted with a task v. göreve getirilmek
take on a task v. görev yüklenmek
perform a task v. görev yürütmek
carry on a task v. görev yürütmek
be set to a task v. göreve getirilmek
undertake a task v. görev yüklenmek
be taken to task v. zılgıtı yemek
be taken to task v. azar işitmek
perform a task v. bir görevi yerine getirmek
perform a task v. bir görevi gerçekleştirmek
get back on task v. göreve dönmek
stay on task v. görevde kalmak
task roles n. vazife rolleri
task analysis n. iş analizi
task force n. tim
task sharing n. görev paylaşımı
task behaviour n. ödev davranışı
task force n. görev gücü
disagreeable task n. hoşa gitmeyen iş
combined task force n. birleşik görev gücü
task force n. geçici bir süre için işbirliği yapanlardan oluşan grup
task behavior n. ödev davranışı
urgent task n. acil görev
great task n. zorlu görev
combined task force n. çekiç güç
great task n. büyük iş
easy task n. çok kolay
easy task n. basit iş
easy task n. çocuk oyuncağı
easy task n. kolay iş
task distribution n. görev taksimi
daily task n. günlük iş
uphill task n. ömür törpüsü
mid-task n. kipselleştirme
task list n. görev listesi
task migration n. görev göç ettirme
task force n. çalışma kolu
task planning n. görev planlaması
behavioural task analysis n. davranışla ilgili görev analizi
a seemingly impossible task n. imkansız gibi görünen bir görev
a hard task n. zor görev
a difficult task n. zor görev
laborious task n. zorluk görev
laborious task n. zahmetli görev
task satisfaction n. görev tatmini
easy task n. kolay görev
easy task n. basit görev
light task n. basit görev
light task n. basit iş
light task n. kolay görev
light task n. kolay iş
a simple task n. basit bir görev
task-based learning n. göreve dayalı öğrenim
task type n. görev türü
task chair n. ofis koltuğu
task component n. görev unsuru
task-organizing n. görev teşkili
task-organizing n. görev teşkili
task-organizing n. görev teşkili
critical task n. kritik görev
crucial task n. kritik görev
important task n. önemli görev
crucial task n. önemli görev
equal to the task adj. işin ehli
task-specific adj. eyleme özgü
task-oriented adj. görev yönelimli
task oriented adj. görev yönelimli
task orientated adj. görev yönelimli
task-related adj. vazifesel
Phrases
the task at hand n. eldeki iş
Idioms
take someone to task for something v. birini bir nedenle eleştirmek
take someone to task birine ağzının payını vermek
an uphill task zor görev
an uphill task zorlu görev
an uphill task zorlu mücadele
an uphill task çetin görev
an uphill task zorlu iş
sisyphean task nafile uğraş/çaba
sisyphean task boşuna uğraş
call/bring someone to task birini ciddi anlamda azarlamak/paylamak
take someone to task birini ciddi anlamda azarlamak/paylamak
take to task paylamak
be taken to task fırça yemek
Speaking
be up to the task göreve uygun olmak
Trade/Economic
task wage n. götürü ücret
task wage n. götürü ücret
task wage n. götürü ücret
task-oriented adj. görev odaklı
task-oriented adj. görev odaklı
task-oriented adj. görev odaklı
task environment faaliyet ortamı
task identity iş kimliği
task team iş grubu
task force iş gücü
task leader iş önderi
task master angaryacı
task master amir
task master usta
task work götürü iş
task wages götürü ücret
daily task günlük görev
objective-and-task technique amaç ve görev tekniği
gannt task and bonus plan parça başına ücret sistemi
audit task belirli denetim görevi
task force iş ekibi
scope of task görev kapsamı
task scope görev kapsamı
financial action task force on money laundering kara para aklamayla mücadelede mali eylem görev gücü
task (job) functions görev fonksiyonları
financial action task force mali eylem görev gücü
business environment simplification task force procedure iş ortamının basitleştirilmesine yönelik faaliyet grubu
Law
financial action task force on money laundering karaparanın aklanmasını önleme mali eylem görev gücü
Politics
joint task force müşterek görev gücü
task of inspection denetim görevi
entrusted task verilen görev
perform a task bir görevi yerine getirmek
task of inspection teftiş görevi
achievement of the task görevin tamamlanması
within the framework of the task görev çerçevesinde
daily task günlük görev
united states preventive services task force amerika birleşik devletleri koruyucu hizmetler görev gücü
task force görev gücü
us preventive services task force (uspstf) abd önleyici hizmetler görev gücü
oecd financial action task force oecd mali eylem görev gücü
nato high-level task force on conventional arms control nato konvansiyonel silah kontrolü üst düzey görev gücü
financial action task force on money laundering (fatf) karaparanın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü
financial action task force (fatf) mali eylem görev gücü
Institutes
fraud prevention task force dolandırıcılık ile mücadele koordinasyon birimi
combined joint task forces birleşik müşterek görev gücü
financial action task force mali eylem görev grubu
Technical
scheduled task wizard zamanlanmış görev sihirbazı
task queue görev kuyruğu
task migration görev göç ettirme
task management görev yönetimi
task scheduler görev zamanlayıcısı
task force çalışma kolu
task manager görev yöneticisi
task scheduler görev planlayıcısı
task list görev listesi
design task proje işi
design task tasarım işi
assessment of non-task-related system properties görevle ilgili olmayan sistem özelliklerinin değerlendirilmesi
Computer
show task info iş bilgisini göster
start task görevi başlat
start task göreve başla
split task görev böl
start menu task başlat menüsü görevi
task update görev güncelleştirmesi
task recurrence görev yinelenme
task bar görev çubuğu
task launcher görev başlatıcısı
task request görev isteği
task box görv kutusu
task accept görev kabulü
task timeline görev tarih cetveli
task id görev no
task id görev ıd
task scheduler görev zamanlayıcı
task declined görev reddi
task mode görev modu
task scheduler görev zaman ayarlayıcısı
task version görev sürümü
task last user görev son kullanıcısı
task updates görev güncelleştirmeleri
task name görev adı
task details görev ayrıntıları
task to run çalıştırılacak görev
task update görev güncelleştirme
task pane görev bölmesi
task options görev seçenekleri
task acceptance görev kabulü
task items görev öğeleri
task response görev yanıtı
task entry view görev girdisi görünümü
task duration görev süresi
task history görev tarihçesi
task accepted görev kabul tarihi
task soc görev soc
task folder görev klasörü
task state görev durumu
task object görev nesnesi
task completed tamamlanan görev
task recurrence yinelenen görevler
task switching görev geçişi
task accepted görev kabulü
task decline görev reddi
team task takım görevi
task icon görev simgesi
task box görev kutusu
task item görev öğesi
unknown task bilinmeyen görev
tree item task ağaç öğesi görevi
windows task switcher windows görev anahtarlayıcısı
scheduled task wizard programlanmış görev sihirbazı
schedule task zamanlanacak görev
select a task görev seç
accepting task görev kabul ediliyor
activates the task list görev listesini etkinleştirir
scheduled task zamanlanmış görev
added task eklenen görev
activate task list etkin görev listesi
cancel task görevi iptal et
activate task list görev listesi'ni etkinleştirir
added 1 task 1 görev eklendi
cancel selected task seçili görevi iptal et
activates task list görev listesi'ni etkinleştirir
add task görev ekle
retry the task görevi yeniden dene
all task fields tüm görev alanları
assign task görev ata
attach to task göreve iliştir
completing task görev tamamlanıyor
create new task yeni görev oluştur
desktop task masaüstü görevi
declining task görev reddediliyor
delete task görevi sil
edit task görevi düzenle
end task görevi sonlandır
end task göreve son ver
fade task zayıflatma görevi
internet engineering task force internet mühendislik görev kuvveti
internet engineering task force internet mühendislik görev ekibi
incomplete task tamamlanmamış görev
major task id önemli görev kimliği
modify task görev değiştir
new task yeni görev
new task wizard yeni görev sihirbazı
new task yeni iş
navigation task gezinti görevi
pick a task görev seç
pick a task görev seçin
pick a task bir görev seçin
opens task list başka bir göreve geçer
save task order görev sırasını kaydet
repeat task görevi yinele
task queue görev kuyruğu
task management görev yönetimi
task-oriented help göreve duyarlı yardım
until task is completed (utc) görev bitimine kadar
until task is completed (utc) iş bitimine kadar
internet engineering task force internet mühendisliği görev gücü
Informatics
task thread görev parçası
task management görev yönetimi
task queue görev kuyruğu
task server tek işlevli sunucu
task list görev listesi
task switching görevler arası gidip gelme
task state görevin durumu
task force çalışma kolu
task dispatcher görev dağıtıcısı
task graph görev çizgesi
task server özel sunucu
task function görev işlevi
task bar görev çubuğu
Telecom
task server görev sunucusu
task information base görev bilgi tabanı
Automotive
utility task vehicle hizmet aracı
database standards task group veritabanı standartlar çalışma grubu
Aeronautic
compensatory tracking task kompansatorle izleme görevi
Marine
maritime cabotage task force deniz kabotajı görev gücü
Medical
task performance and analysis görev performansı ve analizi
international obesity task force uluslararası obezite çalışma kolu
international obesity task force uluslararası obezite görev gücü
Psychology
task oriented görev yönelimli
sternberg task sternberg yöntemi
task analysis görev analizi
lexical decision task sözcüksel karar testi
task oriented group görev yönelimli grup
gating task kapılama testi
task inventory görev envanteri
off-task behaviour etkinlik dışı/konuya ilgisiz davranış
off-task behavior etkinlik dışı/konuya ilgisiz davranış
Agriculture
task-work götürü iş
Tobacco
task detail sheet görev detay formu
task card görev kartı
Education
task-based learning görev esaslı öğrenme
task-based learning görev tabanlı öğrenme
task-based learning göreve dayalı öğrenme
Linguistics
task syllabus görev temelli izlence
task based teaching görev temelli öğretim
task based syllabus görev temelli izlence
task based hypothesis görev temelli varsayım
task-oriented görev temelli
task-syllabus görev dayanaklı izlence
Environment
task team görev ekibi
response task force mukabele görev kuvveti
Military
task element n. görev birliği
task element n. görev birimi
task organization n. görev organizasyonu
task organization n. belirli bir yönergeyle ilgili organizasyon masası
task organization n. görev teşkilatı
task organization n. görev organizasyonu
task organization n. belirli bir yönergeyle ilgili organizasyon masası
task organization n. görev teşkilatı
task organization n. görev organizasyonu
task organization n. belirli bir yönergeyle ilgili organizasyon masası
task organization n. görev teşkilatı
air and space expeditionary task force n. hava seferi kuvveti
naval special warfare task element n. deniz özel harp görev elementi
naval special warfare task group n. deniz özel harp görev grubu
naval special warfare task unit n. deniz özel harp görev birliği
reinforced high level task force takviyeli yüksek düzeyli çalışma grubu
armour heavy task forces zırhlı ağır görev kuvvetleri
national task force ulusal görev gücü
high level task force yüksek düzeyli görev grubu
international police task force uluslararası polis görev kuvveti
headline goal task force temel hedef görev gücü
nato task list nato görev listesi
joint amphibious task force müşterek amfibi görev kuvveti
commander joint special operations task force müşterek özel harekat görev kuvveti komutanı
joint task force müşterek görev kuvveti
joint task group müşterek görev grubu
commander joint task force müşterek görev kuvveti komutanı
nato expanded task force nato genişletilmiş görev kuvveti
nato task group nato görev grubu
site activation task force commander mevzi bölgesi görev kuvveti komutanı
special task force özel görev kuvveti
psychological warfare task psikolojik harp özel görevi
psyop task force psikolojik harekat görev kuvveti
task force özel görev kuvveti
programme activation task force program başlatma görev ekibi
battalion task force tabur görev kuvveti
naval task force deniz görev kuvveti
part-task training süreksiz görev eğitimi
marine air-ground task force deniz piyadesi hava ve kara görev kuvveti
command task emir ve komuta görevi
task vehicles esas görev araçları
task force commander görev kuvveti komutanı
task unit commander görev birliği komutanı
task group commander görev grubu komutanı
air task force hava görev kuvveti
task analysis görev analizi
air task order hava görev emri
task list görev listesi
task component görev teşkilat unsuru
air assault task force hava taarruz görev kuvveti
task element commander görev elementi komutanı
task group görev grubu
task force görev kuvveti
task unit görev birliği
task analysis görev tahlili
task force combat information ship görev kuvveti harp haber gemisi
air task force hava özel kuvveti
task results görev sonucu
staff task karargah görevi
part-task training kısmı-görev eğitimi
fire task ateş görevi
amphibious task force amfibi görev kuvveti
amphibious task group amfibi görev grubu
commander amphibious task force amfibi görev kuvveti komutanı
combined joint psychological operations task force birleşik müşterek psikolojik harekat görev kuvveti
combined task force birleşik özel görev kuvveti
commander combined joint task force birleşik müşterek görev kuvveti komutanı
joint task force birleşik görev gücü
combined joint special operations task force birleşik müşterek özel harekat görev kuvveti
commander combined amphibious task force birleşik amfibi görev kuvveti komutanı
common joint task force birleşik müşterek görev gücü
combined amphibious task force birleşik amfibi görev kuvveti
combined joint task force birleşik müşterek görev kuvveti
terrorism task force terörizm görev gücü
joint task force headquarters müşterek görev kuvveti karargahı
Abbreviation
nswtf (naval special warfare task force) n. deniz özel harp görev gücü