uygunluk - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

uygunlukBedeutungen von dem Begriff "uygunluk" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 110 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
uygunluk suitability n.
uygunluk convenience n.
General
uygunluk correspondence n.
uygunluk proportion n.
uygunluk suitableness n.
uygunluk congruence n.
uygunluk sufficiency n.
uygunluk acceptability n.
uygunluk properness n.
uygunluk felicity n.
uygunluk aptness n.
uygunluk expedience n.
uygunluk coherency n.
uygunluk congeniality n.
uygunluk meetness n.
uygunluk conformability n.
uygunluk propriety n.
uygunluk opportuneness n.
uygunluk favourableness n.
uygunluk happiness n.
uygunluk concord n.
uygunluk fidelity n.
uygunluk relevancy n.
uygunluk expediency n.
uygunluk aptitude n.
uygunluk conformance n.
uygunluk decency n.
uygunluk fittingness n.
uygunluk congruency n.
uygunluk handiness n.
uygunluk fitness n.
uygunluk correctitude n.
uygunluk harmony n.
uygunluk conformation n.
uygunluk advisability n.
uygunluk coherence n.
uygunluk seemliness n.
uygunluk pat n.
uygunluk concordance n.
uygunluk compatibility n.
uygunluk fairness n.
uygunluk pertinency n.
uygunluk comeliness n.
uygunluk unison n.
uygunluk correctness n.
uygunluk doneness n.
uygunluk compatibleness n.
uygunluk adaptation n.
uygunluk accordance n.
uygunluk reasonableness n.
uygunluk suitability n.
uygunluk congruousness n.
uygunluk appositeness n.
uygunluk likeliness n.
uygunluk prosperousness n.
uygunluk pertinence n.
uygunluk appropriateness n.
uygunluk agreeableness n.
uygunluk propitiousness n.
uygunluk availability n.
uygunluk favorableness n.
uygunluk patness n.
uygunluk congruity n.
uygunluk consonance n.
uygunluk conformity n.
uygunluk eligibility n.
uygunluk coincidence n.
uygunluk relevance n.
uygunluk fit n.
uygunluk convenience n.
uygunluk compliance n.
uygunluk rapport n.
uygunluk consistency n.
uygunluk favorability n.
uygunluk favourability n.
uygunluk aptitude n.
uygunluk accommodateness n.
uygunluk adequation n.
uygunluk compliancy n.
uygunluk adaptedness n.
uygunluk advisable-ness n.
uygunluk advantageousness n.
uygunluk adaptness n.
Trade/Economic
uygunluk accord
uygunluk conformity
uygunluk rapport
uygunluk compliance
Law
uygunluk accordance
uygunluk compatibility
uygunluk reconciliation
uygunluk adaptation
Politics
uygunluk accordancy n.
uygunluk adequateness n.
uygunluk compliance
uygunluk adequacy
uygunluk conformity
uygunluk eligibility
uygunluk accord
Computer
uygunluk relevance
Construction
uygunluk conformity
Automotive
uygunluk conformation
uygunluk fit
uygunluk conformability
Statistics
uygunluk conformity
Biochemistry
uygunluk fitting
Linguistics
uygunluk appropriateness
uygunluk fit
uygunluk concordance
uygunluk fairness
Trade/Economy
uygunluk accordancy n.

Bedeutungen, die der Begriff "uygunluk" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 244 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
yasaya uygunluk legality n.
amaca uygunluk expediency n.
General
aralarında uygunluk sağlamak correlate v.
standartlara uygunluk compliance with standards n.
uygunluk değerlendirme kuruluşu conformity assessment body n.
ahlaka uygunluk ethicalness n.
uygunluk değerlendirme komitesi conformity assessment committee n.
ithal malı uygunluk belgesi conformity certificate for imported goods n.
uygunluk kontrolü eligibility check n.
üçüncü taraf uygunluk değerlendirilmesi third party conformity assessment n.
uygunluk işareti conformity marking n.
kurallara uygunluk impartialness n.
kilise kuralları uygunluk ecclesiasticism n.
dil bilgisi kurallarına uygunluk grammaticalness n.
uygunluk beyanı declaration of conformity n.
aslına uygunluk literalism n.
uygunluk testi compliance test n.
kurallara uygunluk fairness n.
kurala uygunluk regularity n.
kalite uygunluk belgesi quality conformity certificate n.
yola uygunluk roadability n.
amaca uygunluk expediency n.
uygunluk belgesi certificate of conformity n.
akla uygunluk rationality n.
yasaya uygunluk validity n.
akla uygunluk advisableness n.
maksada uygunluk utility n.
amaçlara uygunluk conformity to the purposes n.
aslına uygunluk fidelity n.
işlemlerin emsallere uygunluk niteliği the arm's length nature of transactions n.
yasaya uygunluk legal compliance n.
kullanıma uygunluk suitability for use n.
aslına uygunluk authenticity n.
uygunluk bildirimi declaration of conformance n.
gerçeğe uygunluk veridicality n.
gidiş-gelişe uygunluk (su vb) navigability n.
topluma uygunluk decency n.
uygunluk düzeyi appropriacy n.
teknolojiye uygunluk compliance to technology n.
teknolojiye uygunluk technological compliance n.
uygunluk derecesi fidelity n.
uygunluk sağlama reconciliation n.
istenen özelliklere uygunluk suitability to the requirements n.
uygunluk denetimi compliance inspection n.
uygunluk teftişi compliance inspection n.
modaya uygunluk fashionableness n.
geleneğe uygunluk convenance n.
yükselmeye uygunluk (yönetici için) promotability n.
(kariyer anlamında) yükselmeye uygunluk/yükselebilirlik promotability n.
el işlemine uygunluk manipulability n.
kurala uygunluk normativity n.
uygunluk sertifikası (yangın yönünden) certificate of fitness n.
uygunluk fonksiyonu fitness function n.
sosyal uygunluk social compliance adj.
Trade/Economic
mali uygunluk financial regularity
uygunluk denetimi conformity auditing
mevzuata uygunluk regularity
yasaya uygunluk lawfulness
uygunluk taahhütnamesi undertaking of compliance
bütçe mevzuatına uygunluk budgetary compliance
müşteriye uygunluk customer convenience
uygunluk belgesi certificate of suitability
uygunluk, katılım, imtiyaz ya da haklar eligibility, participation, vesting or benefit accrual
amaçlara uygunluk örneklemesi convenience sampling
ce uygunluk işareti conformity marking
imalatçı uygunluk beyanı manufacturer declaration of conformity
amaca uygunluk garantisi fit for purpose guarantee
teknik uygunluk eşiği technical compliance threshold
uygunluk taahhütnamesi declaration of conformity
uygunluk değerlendirme komitesi conformity assessment committee
uygunluk çevirisi convenience translation
belgelendirme, uygunluk değerlendirmesi, danışmanlık ve eğitim konularında hizmet veren uluslararası bir firma bureau veritas
at uygunluk beyanı ec declaration of conformity
uygunluk kanıtı proof of conformity
uygunluk işareti conformity mark
uygunluk değerlendirme döngüsü conformity assessment cycle
uygunluk varsayımı presumption of conformity
uygunluk deneyi conformity testing
teknik düzenlemeye uygunluk belgesi certificate of conformity to technical regulation
standarda uygunluk belgesi certificate of conformity to standard
uygunluk markası mark of conformity
ce uygunluk işareti ce conformity marking
uygunluk belgesi conformity certificate
uygunluk değerlendirmesi conformity assessment
uygunluk değerlendirme sistemi conformity assessment system
uygunluk değerlendirme programı conformity assessment programme
uygunluk belgesi certificate of conformity
uygunluk değerlendirme altyapısı conformity assessment infrastructure
uygunluk güvencesi assurance of conformity
amaca uygunluk fitness for purpose
imalatçının hazırlayacağı uygunluk beyanı manufacturer's declaration of conformity
uygunluk beyanı declaration of conformity
uygunluk değerlendirme sonuçlarının denkliği equivalence of conformity assessment results
uygunluk değerlendirme planı conformity assessment scheme
onaylanan tipe uygunluk muayenesi examination for conformity with approved type
uygunluk değerlendirme mevzuatı conformity assessment legislation
uygunluk gözetimi conformity surveillance
ölçü aletinin uygunluk değerlendirmesi conformity assessment of a measuring instrument
uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürüten kuruluşlar conformity assessment practitioners
uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşların ve kişilerin akreditasyonu accreditation of conformity assessment bodies and persons
uygunluk değerlendirme kuruluşu conformity assessment body
uygunluk değerlendirme yapısı conformity assessment structure
uygunluk değerlendirme sonuçlarının tanınması recognition of conformity assessment results
uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürüten kuruluşlar conformity assessment players
tipe uygunluk conformity to type
uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürüten kuruluşlar conformity assessment actors
emsallerine uygunluk ilkesi the arm’s length principle
amaca uygunluk utility
teknik uyumlaştırma direktiflerinde kullanılacak ce uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin değişik fazları için modüller modules for the various phases of the conformity assessment procedures and the rules for the affixing and use of the ce conformity marking, which shall be intended to be used in the technical harmonisation directives
işlemlerin emsallere uygunluk niteliği the arm's length nature of transactions
emsallerine uygunluk ilkesi arm's length principle
birinci taraf uygunluk değerlendirme faaliyeti first-party conformity assessment activity
ikinci taraf uygunluk değerlendirme faaliyeti second-party conformity assessment activity
üçüncü taraf uygunluk değerlendirme faaliyeti third-party conformity assessment activity
uygunluk prensibi maxim of convenience
ödemede uygunluk convenience of payment
uygunluk belgesi conformity report
uygunluk testi compliance test
mevzuata uygunluk denetimi legality audit
tıbbi cihazlar için at uygunluk beyanı european ce declaration of conformity for medical devices
tıbbi cihazlar için ce uygunluk beyanı european ce declaration of conformity for medical devices
uygunluk yazısı letter of conformity
şartnameye uygunluk belgesi certificate of compliance with specifications
avrupa uygunluk beyanı european declaration of conformity
telekomünikasyon uygunluk ve pazar denetimi komitesi telecommunications conformity assessment and market surveillance committee
uygunluk deklarasyonu declaration of conformity
uygunluk değerlendirme organı conformity assessment body
uygunluk denetçisi compliance inspector
ticaret mevzuatına uygunluk trade compliance
uygunluk verimi convenience yield
uygunluk getirisi convenience yield
uygunluk eksikliği lack of conformity
uygunluk işareti mark of conformity
uygunluk tasdiki attestation of conformity
Law
uygunluk denetimi compliance audit
anayasaya uygunluk constitutionality
uygunluk içinde in conformity with
kanuna uygunluk legitimacy
yasaya uygunluk lawfulness
kanuna uygunluk lawfulness
uygunluk sağlama reconciliation
gerçeğe uygunluk authenticity
hukuka uygunluk compliance with laws
mevzuata uygunluk regulatory compliance
yasalara ve mevzuata uygunluk legal and regulatory compliance
yasalara uygunluk regulatory compliance
uygunluk karinesi presumption of conformity
Politics
uygunluk işaretlemesi conformity marking
anayasaya uygunluk constitutionality
hukuki uygunluk legal conformity
genel uygunluk bildirimi statement of general compliance
uygunluk değerlendirmesi conformity assessment
uygunluk değerlendirme ve belgelendirme kuruluşları conformity assessment and certification bodies
yasal uygunluk legal conformity
avrupa parlamentosunun uygunluk görüşü assent of the european parliament
uygunluk işareti conformity mark
yasalara uygunluk legal conformity
uygunluk değerlendirme prosedürü conformity assessment procedure
çapraz uygunluk cross compliance
tipe uygunluk beyanı conformity to type
avrupa topluluğu uygunluk işareti ce conformity marking
mülteci statüsüne uygunluk kriterleri eligibility criteria
statüye uygunluk eligibility
emsallere uygunluk ilkesi arm's length principle
uygunluk şartları (bir yasal haktan faydalanmak için) eligibility requirements
telekomünikasyon uygunluk değerlendirme ve piyasa gözetimi komitesi telecommunications conformity assessment and market surveillance committee
Institutes
telekomünikasyon uygunluk değerlendirme ve pazar denetimi komitesi telecommunication conformity assessment and market surveillance
Media
gerçeğe uygunluk reality check
Technical
kısmi uygunluk partial compatibility
uygunluk değerlendirmesi conformity evaluation
uygunluk kriterleri conformity criteria
uygunluk denetimi reasonableness check
boyutsal uygunluk denetlemesi dimensional compliance control
haddeye uygunluk deneyi dump test
uygunluk denemesi tryout
uygunluk belgesi certificate of conformance
uygunluk niteliği quality of conformance
karmaşık uygunluk complex compliance
ürünlerin uygunluk değerlendirmesi conformity assessment of products
ce uygunluk işaretlemesi ec conformity marking
uygunluk değerlendirmesi kılavuzu guidance for the assessment of conformity
uygunluk sertifikası certificate of compliance
malzemelerin uygunluk ve muayene dokümanları compliance and inspection documentation of materials
işaretleme ve uygunluk değerlendirmesi marking and evaluation of conformity
kozmetik/estetik uygunluk/kalite fit and finish
uygunluk değerlendirme kılavuzu guidance for the assessment of conformity
tapa uygunluk ölçer go/no-go
tapa uygunluk ölçer go/no-go gage
tapa uygunluk ölçer go-no gauge
kabul edilebilir uygunluk araçları acceptable means of compliance
Computer
aslına uygunluk bilgisi authentication information
aslına uygunluk süresi authentication period
aslına uygunluk authenticity
aslına uygunluk kodu authentication
uygunluk denetimi reasonableness check
doğruluk/uygunluk testi sanity check
doğruluk/uygunluk testi sanity test
Informatics
aslına uygunluk authenticity
Telecom
protokol yürütme uygunluk öngörüsü protocol implementation conformance statement
protokol uygunluk uyum beyanı protocol implementation conformance statement
telekomünikasyon uygunluk değerlendirmesi ve piyasa gözetimi komitesi telecommunications conformity assessment and market surveillance committee
telsiz ve telekomünikasyon uçbirim teçhizatı uygunluk derneği radio and telecommunication terminal equipment compliance association (RTTE-CA)
uygunluk değerlendirmesi conformity assessment
yürütme uygunluk beyanı implementation conformance statement
protokol uygunluk beyanı protocol conformance statement
Television
kısmi uygunluk partial compatibility
Construction
uygunluk değerlendirmesi evaluation of conformity
uygunluk değerlendirmesi conformity evaluation
uygunluk deneyi conformity test
Automotive
yol uygunluk deneyi roadworthiness test
yola uygunluk roadworthiness
uygunluk belgesi certificate of conformity
güvenlik koşullarına uygunluk belgesi etiketi safety compliance certification label
Aeronautic
sefere uygunluk airworthiness
uygunluk kontrolü conformance
elektromanyetik uygunluk electromagnetic compatibility
Marine
sefere uygunluk sea worthiness
sefere uygunluk navigability
el maytabı uygunluk sertifikası certificate for hand flares
uygunluk sertfikası document of compliance
halat atma aleti uygunluk sertifikası certificate of conformity of line-throwing appliances
paraşütlü işaret fişeği uygunluk sertifikası certificate for rocket parachute flare
Medical
uygunluk sertifikası certificate of suitability
uygunluk belgesi conformity certificate
adaptif uygunluk adaptive fit
uygunluk belgesi certificate of compliance
fiziksel uygunluk physical fitness
alet uygunluk testi apparatus suitabilitytest
ürün uygunluk anketi product acceptability questionnaire
avrupa farmakopesi monograflarına uygunluk sertifikası certificate of suitability to the monographs of the european pharmacopoeia
Psychology
uyumlayıcı uygunluk adaptive fit
Mental Health
toplumsal uygunluk social convention
Statistics
uygunluk çözümlemesi correspondence analysis
uygunluk maliyeti cost of conformance
Biochemistry
sıvıya uygunluk fluid compatibility
Agriculture
hasatın şekil ve renk itibarıyla satışa uygunluk kriterleri cosmetic standards
Linguistics
toplumsal uygunluk social appropriateness
duruma uygunluk situationality
metinsel uygunluk textual appropriateness
Environment
aerodinamik uygunluk aerodynamic admittance
avrupa topluluğu çevre uygunluk belgesi verme programı community eco-label award scheme
Military
uygunluk tecrübesi adaptability test
fiziki uygunluk physical fitness
Sport
fiziksel uygunluk ve spor başkanlık konseyi presidents council on physical fitness and sports (pcpfs)