criminal - Turkish English Dictionary
History

criminal

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "criminal" in Turkish English Dictionary : 23 result(s)

English Turkish
Common Usage
criminal n. sabıkalı
criminal adj. suçlu
General
criminal adj. müthiş
criminal adj. ceza
criminal adj. suç oluşturan
criminal adj. mücrim
criminal adj. fahiş
criminal adj. cezai
criminal adj. kabahatli
criminal adj. canice
criminal adj. suça ait
criminal adj. cinai
criminal adj. suçlu
criminal adj. cani
criminal adj. suçla ilgili
criminal adj. kriminal
criminal adj. cezalı
criminal adj. çok kötü
Law
criminal cezai
criminal suçlu
criminal suçla ilgili
criminal mücrim
criminal cinai

Meanings of "criminal" with other terms in English Turkish Dictionary : 388 result(s)

English Turkish
Common Usage
criminal record n. sabıka
criminal record n. sabıka kaydı
General
be treated like a criminal v. suçlu muamelesi görmek
take criminal action against v. cezai işlem uygulamak
(of a suspected criminal) be sought by the police for questioning v. aranılmak
have no criminal record v. sabıkası olmamak
have no criminal record v. suç sabıkası olmamak
have no criminal record v. sabıkasız olmak
have a clean criminal record v. sabıkasız olmak
have a clean criminal record v. sabıkası temiz olmak
file a criminal case against v. hakkında kamu davası açmak
have a criminal history v. sabıkası olmak
have a criminal record v. sabıkası olmak
have a criminal record a mile long v. sabıkası kabarık olmak
file a criminal complaint against someone v. biri hakkında suç duyurusunda bulunmak
accuse someone of being an international criminal v. birini uluslararası suçlu olmakla suçlamak
be charged with criminal possession of a controlled substance in the first degree v. birinci dereceden yasaklı bir maddeyi üzerinde bulundurmaktan ötürü suçlanmak
be charged with criminal possession of a controlled substance in the third degree v. üçüncü dereceden yasaklı bir maddeyi üzerinde bulundurmaktan ötürü suçlanmak
be charged with criminal possession of a controlled substance in the second degree v. ikinci dereceden yasaklı bir maddeyi üzerinde bulundurmaktan ötürü suçlanmak
(of a suspected criminal) be sought by the police for questioning v. polis tarafından aran(ıl)mak
look for a criminal v. bir suçluyu aramak
catch a criminal v. suçlu yakalamak
capture a criminal v. suçlu yakalamak
criminal still at large n. hapishane kaçkını
law on criminal execution n. ceza infaz hukuku
war criminal n. savaş suçlusu
criminal investigation n. suç araştırmaları
law of criminal procedure n. ceza muhakemeleri usul kanunu
criminal liability n. cezai sorumluluk
criminal psychology n. suç psikolojisi
criminal capacity n. cezai ehliyet
criminal attempt n. suça teşebbüs
criminal provisions n. suç unsurları
commission of criminal offence n. ceza gerektiren bir suçun işlenmesi
criminal registers n. sabıka kayıtları
international criminal courts n. uluslararası ceza mahkemeleri
criminal procedure n. ceza yargılaması
code on criminal procedures n. ceza mukameleri usül kanunu
criminal judgments n. cezai hükümler
criminal court n. ağırceza mahkemesi
criminal statistics n. suçlu istatistikleri
criminal neglect n. ağır/suç oluşturan ihmal
desperate criminal n. tehlikeli suçlu
law on criminal procedure n. ceza muhakemesi hukuku
criminal psychology n. suçlu psikolojisi
criminal court n. ceza mahkemesi
criminal code n. ceza kanunu
criminal negligence n. cezai ihmal
criminal psychology n. ceza psikolojisi
criminal evidence n. cezai delil
criminal sociology n. suç sosyolojisi
criminal investigation n. cezai soruşturma
criminal conversation n. zina
criminal evidence n. suç delili
criminal liability of juristic persons n. tüzel kişilerin cezai sorumluluğu
basic criminal court n. ceza mahkemesi
habitual criminal n. alışılmış suçlu
criminal act n. cezai suç
criminal personality n. suçlu kişilik
international criminal police organization n. interpol
criminal law n. ceza hukuku
criminal psychology n. kriminal psikoloji
criminal lawyer n. ceza hukukçusu
criminal elements n. suç öğeleri
criminal activity n. suç faaliyeti
criminal past n. suç geçmişi
criminal past n. cezaî geçmiş
criminal past n. sabıka
criminal past n. adli sicil
criminal record office n. adli sicil
criminal proceeding n. cezai kovuşturma
career criminal n. azılı suçlu
a criminal mind n. suç işlemeye yatkınlığı olan
a criminal mind n. suç işlemeye eğilimli/meyilli
criminal suspicion n. suç şüphesi
criminal conduct n. suç oluşturan davranış
violent criminal n. azılı suçlu
violent criminal n. şiddete meyilli suçlu
violent criminal n. vahşi suçlu
international criminal n. uluslararası suçlu
Idioms
have a mile long criminal record sabıkası kabarık olmak
Speaking
he has a criminal record sabıkası var
I have no criminal record herhangi bir sabıkam yok
I don't have any criminal record hiç sabıkam yok
I don't have any criminal record herhangi bir sabıkam yok
I have no criminal record sabıkasızım
I don't have any criminal record sabıkasızım
I have no criminal record hiç sabıkam yok
Trade/Economic
criminal responsibility cezai ehliyet
prevention of benefit-oriented criminal organizations law çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanunu
tax criminal law vergi ceza hukuku
tax criminal law vergi ceza hukuku
Law
file a criminal complaint suç duyurusunda bulunmak
according to the turkish criminal law türk ceza kanunu'na göre
criminal charge cezai kovuşturma
high criminal court ağır ceza mahkemesi
criminal abortion kriminal abortus
thought criminal düşünce suçlusu
turkish criminal law türk ceza kanunu
criminal enterprise suç örgütü
criminal offense suç
criminal jurisdiction yargılama yetkisi
criminal case kamu davası
code of criminal procedures ceza muhakemeleri usulü kanunu
criminal courts ceza mahkemeleri
criminal court of peace sulh ceza mahkemesi
criminal complaint suç duyurusu
cases filed at the criminal courts ceza mahkemelerine açılan davalar
criminal court of first instance asliye ceza mahkemesi
criminal sanction cezai yaptırım
criminal procedures law ceza muhakemeleri usulü kanunu
criminal court law ceza mahkemesi kanunu
assembly of criminal chambers ceza genel kurulu
file and withdraw criminal complaints cezai şikayetlerde bulunmaya ve geri almaya
represent us in criminal matters cezai ihtilaflarda bizi temsil etmeye
criminal record suç kaydı
criminal record mahkumiyet kayıtları
criminal proceeding cezai takibat
criminal procedures act ceza muhakemeleri usul kanunu
law of criminal procedure ceza muhakemeleri kanunu
criminal trial ceza davası (cinayet, gasp, hırsızlık gibi)
criminal court ağır ceza mahkemesi
criminal conversation canicesine hareket
11th high criminal court 11. ağır ceza mahkemesi
criminal record sabıka kaydı
criminal justice system ceza yargılaması sistemi
criminal suit ceza davası
criminal of thought düşünce suçlusu
criminal prosecution cezai kovuşturma
criminal liability cezai ehliyet
criminal law ceza hukuku
military criminal law askeri ceza hukuku
criminal code ceza kanunu
criminal acuse ceza davası
criminal action ceza davası
criminal statute ceza kanunu
criminal case ceza davası
criminal court ceza mahkemesi
criminal liability cezai sorumluluk
criminal act cezai suç
criminal procedure ceza yargılaması
criminal investigation cezai soruşturma
criminal intent cürüm kastı
criminal jurisdiction cezai yargı yetkisi
international criminal courts uluslararası ceza mahkemeleri
criminal attempt suça teşebbüs
establish an organization with the aim of committing criminal acts cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak
file a criminal case against kamu davası açmak
initiate a criminal case against kamu davası açmak
start a criminal case against kamu davası açmak
alleged criminal sanık
alleged criminal zanlı
alleged criminal maznun
alleged criminal suçlu olduğu iddia edilen
criminal division ceza dairesi
criminal investigation ceza kovuşturması
file a criminal complaint against hakkında suç duyurusunda bulunmak
criminal court of general jurisdiction asliye ceza mahkemesi
connected criminal cases murtabıt ceza davaları
criminal procedure ceza muhakemeleri usulü
criminal act cezayı müstelzim fiil
criminal responsibility cezai mesuliyet
code of criminal procedure ceza muhakemeleri usulü kanunu
criminal act cezai eylem
criminal department ceza dairesi
criminal capacity cezai ehliyet
general board of criminal department ceza genel kurulu
general directorate of criminal records and statistics adli sicil ve istatistik genel müdürlüğü
hiding a criminal cürüm işleyeni saklama
juvenile criminal law çocuk ceza hukuku
special criminal law hususi ceza kanunu
peace court of criminal jurisdiction sulh ceza mahkemesi
turkish code of criminal procedure türk ceza muhakemeleri kanunu
criminal penalty para cezası
accessory to a criminal act bir suça iştirak
accessory to a criminal act suç vasıtası
not reach the age of criminal responsibility cezai ehliyeti olmamak
criminal liabilities cezai ehliyet
criminal liabilities cezai sorumluluk
habitual criminal itiyadi suçlu
habitual criminal tekrar suç işleyen sabıkalı
criminal intent taammüd
criminal intent cürmü kast
clean criminal record temiz sabıka kaydı
central criminal court merkez ceza mahkemesi
criminal negligence ihmal sonucu başkasının zarar görmesine neden olan suç
criminal negligence cezai ihmal
criminal sentence ceza kararı
criminal sentence ceza hükmü
criminal contempt mahkemeyi tahkir
criminal contempt mahkemeye saygısızlık
criminal contempt mahkemeye saygısızlık niteliğinde fiil
criminal contempt mahkemeye karşı yapılan saygısızlık
central criminal court merkez cinayet mahkemesi
criminal intent suç işleme niyeti
criminal intent cürüm niyeti
criminal intent suç niyeti
criminal conversation zina
criminal identification suçlu tanımlama
criminal act suç teşkil eden fiil
main criminal court merkez cinayet mahkemesi
criminal act suç
criminal identification suçlu belirleme
criminal intent suç kastı
criminal identification suçlu tanıma
criminal psychiatrist suç psikiyatristi
criminal psychiatry suç psikiyatrisi
criminal investigation department cinayet masası
criminal psychologist kriminolog
criminal psychiatrist kriminolog
criminal psychologist suç psikoloğu
crime and criminal behavior suç ve suçlu davranışı
criminal matters cezai konular
criminal lawyer ceza hukukçusu
criminal libel cezayı gerektiren hakaret suçu
criminal policy ceza siyaseti
court of criminal jurisdiction ceza mahkemesi
criminal procedure ceza mahkeme usulü
criminal law ceza kanunu
court of criminal appeal ceza istinaf mahkemesi
criminal process ceza davası süreci
criminal capacity ceza ehliyeti
criminal jurisdiction ceza davaları yargı yetkisi
criminal offense cezayı gerektiren suç
criminal psychology ceza psikolojisi
criminal prosecution ceza davası
criminal offence ceza gerektiren suç
criminal charge suçlama
criminal action cezai takibat
criminal action ceza kovuşturması
formal criminal charge ithamname
criminal procedure ceza muhakeme usulü
criminal charge ithamname
criminal charge suçluluk isnadı
criminal prosecution cezai takibat
formal criminal charge iddianame
criminal charge iddianame
criminal lawyer ceza avukatı
criminal charge suçlandırma
criminal prosecution ceza kovuşturması
criminal charge suç isnadı
criminal matters ceza hukukuna dair meseleler
disciplinary criminal regulations disiplin ceza mevzuatı
prosecute a criminal bir suçluyu dava etmek
criminal prosecution yasal takibat
political criminal siyasi suçlu
preliminary criminal proceeding hazırlık tahkikatı
preliminary criminal proceeding hazırlık soruşturması
execution of the criminal sentence verilmiş cezanın infazı
habitual criminal sabıkalı
habitual criminal mükerrer hükümlü
criminal justice cezai adalet
criminal damage kriminal hasar
criminal damage hukuken cezai yaptırım gerektiren fiil
criminal procedure law ceza usulü kanunu
criminal procedure law ceza usulü hukuku
international criminal court uluslararası ceza mahkemesi
criminal justice ceza adaleti
criminal justice system information technology ceza adalet sistemi bilişim teknolojisi
criminal justice system ceza adaleti sistemi
have a criminal record sabıkalı bir geçmişi olmak
have a criminal past suç geçmişi olmak
criminal past sabıkalı geçmiş
national instant criminal background check system anında sabıka sorgulama ulusal sistemi
general assembly for criminal matters ceza genel kurulu
criminal court of general jurisdiction asliye ceza mahkemeleri
national instant criminal background check system anında sabıka sicil sorgulama ulusal sistemi
criminal courts of peace sulh ceza mahkemeleri
criminal courts for intellectual and industrial property rigths fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri
criminal court of first instance asliye ceza mahkemeleri
military criminal justice askeri yargı
civil and criminal jurisdiction adli yargı
law of criminal procedure ceza usul hukuku
criminal liability cezai ve hukuki mesuliyet
criminal history suç geçmişi
criminal history sabıka geçmişi
criminal justice act ceza yargılaması yasası
criminal justice law ceza yargılaması yasası
criminal justice law ceza yargılaması hukuku
criminal justice act ceza yargılaması hukuku
criminal justice act ceza yargılaması hukuk
criminal justice act ceza adaleti yasası
having no criminal record sabıkası olmayan
with no criminal record sabıkası olmayan
with no criminal record sabıkasız
having no criminal record sabıkasız
criminal proceeding cezai kovuşturma
have a lengthy criminal record suç dosyası kabarık olmak
lengthy criminal record suç dosyası kabarık
criminal record suç geçmişi
criminal conviction cezai hüküm
criminal conviction hüküm giyme
criminal conviction adli hüküm
criminal gang suç çetesi
criminal fine para cezası
create a criminal organization for the purpose of engaging in criminal activity cürüm işlemek için suç örgütü kurmak
create a criminal organization for the purpose of engaging in criminal activity cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak
code of criminal procedure ceza muhakemesi kanunu (cmk)
criminal department suç departmanı
criminal record adli sicil kaydı
juvenile high criminal court çocuk ağır ceza mahkemesi
european convention on mutual assistance in criminal matters ceza işlerinde karşılıklı adli yardım avrupa sözleşmesi
mutual legal assistance on criminal matters ceza işlerinde karşılıklı adli yardım
criminal record check sabıka kaydı sorgulama
criminal background check sabıka kaydı sorgulama/sorgulaması
age of criminal responsibility ceza sorumluluğu yaşı
turkish criminal law türk ceza kanunu (tck)
turkish criminal law tck
criminal record document adli sicil belgesi
criminal record certificate adli sicil belgesi
criminal attempt suç girişimi
criminal misdemeanor kabahat
criminal records bureau (crb) kriminal kayıt bürosu (adli sicil)
international criminal court (icc) uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
principle of individual criminal responsibility cezanın kişiselliği ilkesi
principle of individual criminal responsibility cezaların şahsiliği ilkesi
principle of individual criminal responsibility cezanın şahsiliği ilkesi
principle of individual criminal responsibility cezaların kişiselliği ilkesi
criminal financial activity mali suç faaliyeti
criminal record check gbt
criminal background screening sabıka geçmişi sorgulama/sorgulaması
criminal background screening sabıka kaydı sorgulama/sorgulaması
criminal and civil liability cezai ve hukuki sorumluluk
criminal responsibility cezai sorumluluk
criminal code of the republic of turkey türk ceza kanunu (tck)
immunity from criminal proceedings ceza davalarından bağışıklık
criminal proceedings cezai soruşturma
criminal proceedings cezai takibat
criminal proceedings ceza soruşturması
criminal proceedings ceza takibatı
criminal courts of peace sulh ceza mahkemeleri
criminal courts of first instance asliye ceza mahkemeleri
juvenile heavy criminal courts çocuk ağır ceza mahkemeleri
criminal courts of intellectual and industrial property rights fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri
criminal record adli sicil
international criminal law uluslararası ceza hukuku
international criminal court uluslararası ceza mahkemesi
criminal court of first instance asliye ceza mahkemesi
criminal case kamu davası
criminal proceedings ceza davası
criminal law ceza hukuku
criminal code ceza kanunu
criminal sanction cezai yaptınm
criminal proceedings ceza yargılamalan
mutual assistance in criminal matters cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşma
criminal procedure cezai yargılama usulü
potential criminal potansiyel suçlu
criminal enforcement ceza infaz
Politics
political criminal siyasi suçlu
war criminal savaş suçlusu
international criminal law uluslararası ceza hukuku
deprivation of liberty for non-criminal matters suçla ilgili olmayan nedenlerle özgürlükten mahrumiyet
criminal syndicalism terörizm gibi yasadışı yöntemleri benimseyen sendika hareketi
military criminal law askeri ceza hukuku
international criminal police organization uluslararası kriminal polis örgütü
criminal justice ceza yargılaması
supreme criminal tribunal yüce divan
international criminal tribunal for the former yugoslavia (icty) eski yugoslavya uluslararası ceza mahkemesi
additional protocol to the european convention on mutual assistance in criminal matters ceza işlerinde karşılıklı adli yardım avrupa sözleşmesine ek protokol
european convention on the international validity of criminal judgments ceza yargılarının milletler arası değeri konusunda avrupa sözleşmesi
european convention on the transfer of proceedings in criminal matters ceza koğuşturmalarının aktarılmasına dair avrupa sözleşmesi
criminal law convention on corruption yolsuzluğa karşı ceza hukuku sözleşmesi
european convention on mutual assistance in criminal matters ceza işlerinde karşılıklı adli yardım avrupa sözleşmesi
european convention on mutual assistance in criminal matters ceza işlerinde karşılıklı adli yardımlaşma avrupa sözleşmesi
police and judicial cooperation in criminal matters polis ve cezai konularda adli işbirliği
criminal chambers ceza daireleri
general assembly of criminal chambers ceza genel kurulu
criminal chamber ceza bölümü
international criminal police organization uluslararası kriminal polis teşkilatı
unodc commission on crime prevention and criminal justice unodc suçun önlenmesi ve ceza adaleti komisyonu
international criminal court uluslararası ceza divanı
Institutes
general directorate of criminal registration and statistics adli sicil ve istatistik genel müdürlüğü
directorate general of criminal records and statistics adli sicil ve istatistik genel müdürlüğü
bureau of criminal rogatory and service of documents ceza istinabe ve tebligat bürosu
Medical
criminal abortion kriminal düşük
born criminal doğuştan suçlu
Psychology
criminal behavior suçlu davranışı
criminal behaviour suçlu davranışı
criminal tendency suç eğilimi
Military
international criminal tribune uluslararası savaş suçları mahkemesi
war criminal savaş suçlusu
criminal investigation detachment ceza işleri soruşturma birliği
political criminal siyasi suçlu
criminal subversion suç teşkil eden yıkıcı faaliyet
criminal investigation division ceza işleri soruşturma dairesi
criminal investigator ceza işleri soruşturma memuru
criminal investigation suç soruşturması
gendarmerie criminal department jandarma kriminal daire başkanlığı