settlement - Turkish English Dictionary
History

settlement

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "settlement" in Turkish English Dictionary : 67 result(s)

English Turkish
Common Usage
settlement n. yerleşim
General
settlement n. yerleştirme
settlement n. bağlanan gelir
settlement n. tasfiye
settlement n. köy (iskan edilerek oluşturulan)
settlement n. yerleşim
settlement n. mesken
settlement n. anlaşmazlığı halletme
settlement n. yerleşim alanı
settlement n. anlaşma
settlement n. nafaka bağlama
settlement n. barışma
settlement n. halletme (anlaşmazlığı/davayı)
settlement n. ev
settlement n. iskan
settlement n. bırakılan şey
settlement n. çökme
settlement n. tasman
settlement n. bağışlama (birine bir şeyi)
settlement n. kararlaştırma
settlement n. hesabı kapatmak için ödenen para
settlement n. çözüm
settlement n. köy
settlement n. yatıştırma
settlement n. çözme
settlement n. bırakma (birine bir şeyi)
settlement n. bağışlanan şeyler
settlement n. bağışlama belgesi (birine bir şeyi)
settlement n. evlilik sözleşmesi
settlement n. halletme
settlement n. bırakılan şeyler
settlement n. çökelme
settlement n. yerleşme
settlement n. yerleşim yeri
settlement n. bırakma belgesi (birine bir şeyi)
settlement n. kesin hesap
settlement n. yapılanma
settlement n. çözümleme
settlement n. ödeşme
Trade/Economic
settlement takas
settlement paraya çevirme
settlement evlilik sözleşmesi
settlement tesviye
settlement hesaplaşma
settlement uyuşma
settlement halletme
settlement hesabı kapatma
settlement tasfiye
settlement tediye
settlement hesap görme
settlement kesin hesap
settlement bağlama
settlement tahakkuk ettirme
settlement mahsup etme
settlement ödeme
settlement mutabakat
Law
settlement mahalle
Politics
settlement anlaşma
settlement uyuşma
settlement uzlaşma
Technical
settlement çökeltme
Construction
settlement binada oluşan tasman
settlement yurtlandırma
settlement tasman (binada)
settlement oturma
Marine Biology
settlement yerleşme
Military
settlement tasfiye

Meanings of "settlement" with other terms in English Turkish Dictionary : 353 result(s)

English Turkish
General
be opened for settlement v. yerleşime açılmak
be opened to settlement v. yerleşime açılmak
open to settlement v. yerleşime açmak
reach a settlement v. anlaşmaya varmak
reach a settlement v. uzlaşmaya varmak
seek a settlement v. anlaşma/uzlaşma yoluna gitmek
allowable settlement n. meşru yerleşim
dispute settlement n. anlaşmazlıkları çözme
gross settlement n. götürü hesap
house settlement n. konutsal yerleşim
immediate settlement n. hemen yerleşim
immediate settlement n. anında oturma
inherent settlement n. doğal oturma
land settlement n. toprak iskanı
land settlement n. toprağa yerleşme
loss settlement n. hasar tazminatı
lump-sum settlement n. tazminat
pacific settlement of international disputes n. uluslararası barışçıl çözüm
peaceful settlement n. barışçıl çözüm
permanent settlement n. yerleşik hayat
permanent settlement n. yerleşik düzen
recorded settlement n. kayıtlı oturma
rural settlement n. kırsal yerleşim
sattellite settlement n. uydu yerleşim
settlement demand n. uzlaşma talebi
settlement of disputes n. anlaşmazlıkların halli
settlement of disputes n. anlaşmazlığın halli
settlement plan n. yerleşim planı
settlement request n. uzlaşma talebi
shanty settlement n. gecekondu bölgesi
shanty settlement n. kaçak yapılaşma
social settlement n. sosyal tazmin
social settlement n. sosyal tazminat
social settlement n. devletçe bakılma
squatter settlement n. gecekondu yerleşimi
squatter settlement n. gecekondu bölgesi
temporary settlement n. geçici anlaşma
territorial settlement n. bölgesel çözüm
Trade/Economic
account settlement hesap mutabakatı
amicable settlement anlaşma
amicable settlement anlaşmazlığın dostça çözümü
amicable settlement dostça varılan anlaşma
annual settlement of accounts yıllık hesap çıkarma
asset settlement aktif tasfiyesi
balance settlement bakiye ödemesi
balancing and settlement regulation dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği
bank for international settlement uluslararası ödeme bankası
bank for international settlement milletlerarası ödeme bankası
book-entry settlement kaydi takas
book-entry settlement kaydi takas
broker a settlement tarafların üzerinde anlaşabileceği bir anlaşmanın ayrıntılarını hazırlamak
cash settlement nakdi mutabakat
cash settlement nakdi denkleştirme
cash settlement nakit uzlaşma
cashless settlement elektronik ortamda ödeme
cashless settlement elektronik olarak ödeme
cashless settlement elektronik ödeme
cashless settlement elektronik para transferi
central settlement merkezi takas
central settlement merkezi takas
clearing and settlement contract saklayıcılık sözleşmesi
collective settlement borcuna mahsuben yapılan toplu ödeme
daily settlement günlük ödeşme
dispute settlement uyuşmazlığı halletme
dispute settlement mechanism ihtilafların halli mekanizması
electricity market balancing and settlement regulation elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği
full settlement toptan tasfiye
full settlement toptan ödeme
full settlement of an account bir hesabın tamamıyla tasfiye edilmesi
in full settlement of an account bir hesabın tamamen tasfiyesi
in partial settlement of an account bir hesabın kısmen tasfiyesi
international centre for settlement of investment disputes uluslararası yatırım anlaşmazlıklarının çözüm merkezi
loss settlement hasar tazmini
lump sum settlement götürü olarak tesviye
market financial settlement center piyasa mali uzlaştırma merkezi
negotiated settlement anlaşma yoluyla fesih
net settlement net mahsuplaşma
net settlement karşılıklı netleştirme
net settlement net ödeme
peace settlement barış anlaşması
quarterly settlement üç aylık ödeme
sales for settlement vadeli satış
sell for the settlement vadeli olarak satmak
settlement account tasfiye hesabı
settlement agreement uzlaşma anlaşması
settlement agreement uzlaşma sözleşmesi
settlement and custody bank takasbank
settlement and custody expenses takas ve saklama giderleri
settlement and custody revenues saklama komisyonları
settlement bargain vadeli muamele
settlement date hesabı ödeme ve kapatma tarihi
settlement date ödeme tarihi
settlement date vade
settlement date tasfiye tarihi
settlement date mahsup tarihi
settlement day hesaplaşma günü
settlement day tasfiye günü
settlement day takas tarihi
settlement deed vakıf senedi
settlement department menkul kıymetler likidasyon bürosu
settlement fee hesap kapatma ücreti
settlement notice garanti edilmiş borcun ödendiğinin bildirilmesi
settlement of a dispute anlaşmazlığın çözümlenmesi
settlement of a loan kredi kapatma
settlement of account hesap görme
settlement of account hesaplaşma
settlement of accounts hesapların kapatılması
settlement of an account bir hesabın tasfiyesi
settlement of disputes ihtilafların halli
settlement of employee benefit obligations sosyal güvenlik yükümlülüklerini ödeme
settlement of investment disputes yatırım ihtilaflarının halli
settlement of investment disputes yatırım ihtilaflarının çözümü
settlement of investment disputes yatırım ihtilaflarının çözülmesi
settlement payables to customers müşterilere borçlar
settlement payables to depositories takas ve saklama merkezine borçlar
settlement period hesap dönemi
settlement price uzlaşma fiyatı
settlement price tasfiye fiyatı
settlement price ödeşme fiyatı
settlement price uyuşma fiyatı
settlement proposal uzlaşma teklifi
settlement receivables from customers müşterilerden alacaklar
settlement receivables from depositories takas ve saklama merkezinden alacaklar
settlement value mahsup değeri
settlement value ödeme değeri
settlement warrant ödeme tebliği
tax settlement vergi uzlaşması
taxation settlement vergilendirme çözümü
trade settlement hisse senedi alım satımındaki son evre
wage settlement ücret uzlaşması
window settlement gişede tamamlanan işlem
window settlement ödeme ile teslimin aynı anda gerçekleştirildiği satış işlemi
yearly settlement yıl sonu hesaplaşması
yearly settlement yıllık hesaplaşma
Law
act of settlement veraset kanunu
act of settlement muvafakatname
amicable settlement anlaşmazlığın sulh yoluyla çözülmesi
bank for international settlement milletlerarası ödeme bankası
deed of settlement veraset senedi
divorce by separation agreement and property settlement anlaşmalı boşanma
friendly settlement dostane çözüm
friendly settlement dostane çözüm
human settlement insan yerleşimi
initial settlement ön uzlaşma/anlaşma
international convention on the settlement of investment disputes uluslararası yatırım uyuşmazlıkları çözüm merkezi
judicial settlement adli uzlaşma
marriage settlement evlilik öncesi çiftlerin aralarında yaptığı kontrat
marriage settlement evlilik anlaşması
marriage settlement evlilik öncesi anlaşma
marriage settlement evlenme sözleşmesi
negotiated settlement sulhname
out of court settlement mahkeme dışı uzlaşma
peaceful settlement of disputes uyuşmazlıkların barışçıl çözümü
pre-court settlement body duruşma öncesi çözüm organı
pre-court settlement body yargılama öncesi çözüm organı
property settlement agreement mal taksimi anlaşması
separation agreement and property settlement boşanma ve mal taksimi anlaşması
settlement agreement ödeme/tediye anlaşması
settlement agreement sulh sözleşmesi
settlement document sulh belgesi
settlement in pais sulhen anlaşma
settlement in pais mahkeme dışı uzlaşma
settlement in pais barış yoluyla uzlaşma
settlement in pais uzlaşma
settlement in pais dostane yollarla uzlaşma
settlement law iskan kanunu
settlement of claim davanın sulhü
settlement of dispute ihtilafın halli
settlement risk takas riski
Politics
amicable settlement dostane çözüm
amicable settlement ihtilafın barış yoluyla çözülmesi
bank for international settlement uluslararası ödemeler bankası
clearing and settlement systems takas sistemleri
comprehensive settlement kapsamlı çözüm
dispersed settlement dağınık yerleşim
final settlement nihai çözüm
friendly settlement dostane çözüm
international centre for settlement of investment disputes yatırım uyuşmazlıklarının çözümü uluslararası merkezi
minister of public works and settlement bayındırlık ve iskan bakanı
negotiated settlement müzakere yoluyla çözüm
office for the administration and settlement of individual entitlements bireysel istihkakları idare ve ödeme ofisi
pacific settlement barışçıl çözüm
pacific settlement anlaşmazlıkların dostane yollarla çözümü
pacific settlement of disputes anlaşmazlıkların dostane yollarla çözümü
peaceful settlement barış yoluyla anlaşma
peaceful settlement barışçı çözüm
peaceful settlement sulhen anlaşma
peaceful settlement of disputes anlaşmazlıkların barışçıl çözümü
periodical debt settlement dönemsel borç tasfiyesi
periodical settlement dönemsel borç tasfiyesi
political settlement siyasi uzlaşma
pre-court settlement body tahkim
pre-court settlement body mahkeme öncesi çözüm organı
provincial directorate of public works and settlement il bayındırlık ve iskan müdürlüğü
settlement and custody centres takas ve saklama merkezleri
settlement of disputes ihtilafların çözümü
settlement of disputes uyuşmazlıkların çözümü
settlement of payments ödeme için onay verme
settlement permit oturma izni
settlement policy nüfus yerleştirme politikası
settlement project iskan projesi
settlement project yerleştirme projesi
social settlement yardım yurdu
wto dispute settlement body dtö anlaşmazlıkların çözümü organı
Institutes
department for regional agreements and dispute settlement bölgesel anlaşmalar ve anlaşmazlıkların halli dairesi
general directorate of planning and settlement planlama ve imar genel müdürlüğü
international center for settlement of investment disputes (icsid) uluslararası yatırım anlaşmazlıkları uyum merkezi
ministry of public works and settlement bayındırlık ve iskan bakanlığı
public works and settlement directorate bayındırlık ve iskan müdürlüğü
real time gross settlement system gerçek zamanlı brüt hesap kapatma sistemi
the ministry of public works and settlement bayındırlık ve iskan bakanlığı
Insurance
clearing and settlement contract saklayıcılık sözleşmesi
Technical
allowable settlement kabul edilen oturma
allowable settlement müsaade edilen oturma
allowable settlement kabul edilebilir oturma
amount of settlement oturma miktarı
amount of the settlement oturma miktarı
calculated settlement hesaplanmış oturma
compact settlement bitişik yerleşim
consolidation settlement konsolidasyon oturması
continuous settlement devamlı oturma
continuous settlement sürekli oturma
degree of settlement oturma derecesi
development of the secondary settlement ikinci derece oturmaların gelişmesi
difference of settlement oturma farkı
differential settlement farklı oturma
dispersed settlement dağınık yerleşme
distribution of the settlement oturmanın dağılımı
excessive settlement aşırı oturma
final settlement final oturma
gradual settlement aşamalı oturma
gradual settlement dereceli oturma
increase in settlement oturmanın artması
increase in settlement oturmada artma
increment of settlement oturmada artma
increment of settlement oturma artması
initial settlement ilk oturma
initial settlement başlangıç oturması
interference settlement girişik oturma
internal settlement device çapraz kollu çökme göstergesi
irregular settlement üniform olmayan oturma
irreversible settlement geridönmeyen oturma
lineal settlement çizgisel oturma
lineal settlement doğrusal oturma
load-settlement curve yük-oturma eğrisi
load-settlement curve yük-konsolidasyon eğrisi
load-settlement test yük-oturma deneyi
load-settlement test yük-oturma testi
magnitude of the settlement oturma miktarı
net settlement net tutar
nonuniform settlement düzensiz oturma
nonuniform settlement düzgün olmayan oturma
nonuniform settlement üniform olmayan oturma
physical settlement fiziki yerleşim
plastic settlement plastik oturma
plastic settlement kalıcı oturma
preliminary settlement birincil çöktürme
primary settlement primer oturma
primary settlement birincil çöktürme
progressive settlement ilerleyen oturma
rate of settlement oturma hızı
secondary settlement tali oturma
settlement allowance oturma payı
settlement analysis oturum hesabı
settlement analysis oturma analizi
settlement arm çapraz kollu çökme göstergesi
settlement calculation oturma hesabı
settlement coefficient oturma katsayısı
settlement contours oturma eşyükselti eğrileri
settlement contours eş oturma eğrileri
settlement curve oturma eğrisi
settlement curve yük-oturma eğrisi
settlement due to blasting patlamadan dolayı oturma
settlement due to compression sıkışmadan dolayı oturma
settlement due to consolidation konsolidasyon oturması
settlement due to consolidation konsolidasyondan dolayı oturma
settlement due to excavation kazıdan dolayı oturma
settlement estimate oturma tahmini
settlement forecast oturma tahmini
settlement gauge oturmaölçer
settlement gauge çökmeölçer
settlement joint oturma derzi
settlement measurements oturma ölçümleri
settlement observation oturma rasatı
settlement of dam barajın oturması
settlement of pile foundations kazıklı temellerin oturması
settlement of the foundation temelin oturması
settlement phenomena oturma olayı
settlement records oturma kayıtları
settlement stress oturma gerilmeleri
settlement tank çökeltme havuzu
settlement test çökme testi
settlement under load yük altında oturma
support settlement mesnet oturması
support settlement destek oturması
surface settlement yüzeysel oturma
time of settlement oturma zamanı
time of settlement oturma süresi
time-settlement curve süre oturma eğrisi
time-settlement curve zaman-oturma eğrisi
total settlement toplam oturma
ultimate settlement toplam oturma
ultimate settlement toplam çökelme
ultimate settlement nihai oturma
ultimate settlement son oturma
unequal settlement üniform olmayan oturma
uniform settlement üniform oturma
uniform settlement düzgün oturma
Computer
open settlement protocol açık yerleşim protokolü
Telecom
dispute settlement uyuşmazlığı çözümleme
dispute settlement uzlaştırma
international settlement rate uluslararası uzlaşma oranı
international settlement rate uluslararası anlaşmazlık çözüm oranı
Construction
boundaries of settlement imar sınırı
collective settlement toplu yerleşme
collective settlement toplu yerleşim
compact settlement bitişik yerleşim
compact settlement toplu yerleşim
consolidation settlement konsolidasyon oturması
dispersed settlement dağınık yerleşme
dispersed settlement dağınık yerleşim
fill settlement dolgu oturması
foundation settlement temel oturması
land settlement arazi yerleşimi
settlement shrinkage oturma rötresi
squatter settlement gecekondu bölgesi
Marine
prevention of settlement oturmanın önlenmesi
Marine Biology
settlement success yerleşme başarısı
Social Sciences
gradual settlement aşamalı yerleşim
population settlement nüfus iskanı
History
settlement history yerleşim tarihi
Archaeology
ancient settlement ruins antik yerleşim yeri yıkıntıları
ancient settlement ruins eski yerleşim yeri yıkıntıları
settlement strata yerleşim katmanı
strata of settlement yerleşim katmanı
Environment
consolidation settlement birleştirme yerleşimi
differential settlement farklı yerleşim
human settlement insan yerleşimi
load settlement curve yük tesisi eğrisi
public works and settlement imar iskan işleri
settlement area yerleşim alanı
Geography
permanent settlement sürekli yerleşme
temporary settlement geçici yerleşim
Geology
allowable settlement izin verilebilir oturma
differential settlement farklı oturma
immediate settlement ani oturma
primary consolidation settlement birincil konsolidasyon oturması
Places
french settlement louisiana eyaletinde yerleşim yeri
white settlement teksas eyaletinde şehir
Military
gross settlement kaba tutarı
peace settlement barışın tesisi
peace settlement barışın sağlanması
viable settlement uygulanabilir çözüm