aggregate - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

aggregate

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "aggregate" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 76 résultat(s)

Anglais Turc
General
aggregate v. kümeleşmek
aggregate v. toplaşmak
aggregate v. yekun tutmak
aggregate v. kümelemek
aggregate v. tutmak
aggregate v. kümelenmek
aggregate v. ulaşmak (toplamı)
aggregate v. toplamak
aggregate v. etmek (toplamı)
aggregate v. birleştirmek
aggregate v. toplaştırmak
aggregate v. bir araya getirmek
aggregate v. toplanmak
aggregate v. bir araya toplamak
aggregate n. çakıllı kum
aggregate n. topluluk
aggregate n. yığışım
aggregate n. hepsi
aggregate n. bütün
aggregate n. katışmaç
aggregate n. kütle
aggregate n. şey
aggregate n. yekun
aggregate n. tutar
aggregate n. kümelenme
aggregate n. agrega
aggregate n. toplaşım
aggregate n. küme
aggregate n. bütünlük
aggregate n. kümeleşme
aggregate n. bütünleştirme
aggregate n. çakıl
aggregate n. tüm
aggregate n. bir araya getirilmiş şey
aggregate n. cihaz
aggregate adj. özlü
aggregate adj. kitlesel
aggregate adj. toplu
aggregate adj. toplam
aggregate adj. mecmu
aggregate adj. bir araya getirilmiş
aggregate adj. biriktirilmiş
aggregate adj. toplanmış
aggregate adj. kümelerden oluşan
Trade/Economic
aggregate birçok bireysel miktar veya fiyatın tek bir parti veya fiyat ölçüsü durumuna gelecek biçimde birleştirilmesi
aggregate heyeti umumiye
aggregate toplamak
aggregate cemetmek
aggregate mecmu
aggregate toptan
aggregate toplam
Insurance
aggregate toplam
Technical
aggregate beton yapımında kullanılan kum ve çakıl taşı
aggregate cihaz
aggregate agrega
aggregate toplaşık
aggregate yığışık
Informatics
aggregate kümelemek
aggregate topaklanma
aggregate yığınlaşma
aggregate kümeleşme
Construction
aggregate agrega
Marine
aggregate çakıl kümesi
aggregate kum topluluğu
aggregate çakıl topluluğu
aggregate kum kümesi
Medical
aggregate topak
aggregate agregat
Psychology
aggregate yığma
aggregate yığın
Food Engineering
aggregate küme
aggregate agregat
aggregate topak
Biochemistry
aggregate yığışmak
Agriculture
aggregate agregat
Geology
aggregate kırmataş

Sens de "aggregate" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 271 résultat(s)

Anglais Turc
General
lightweight aggregate n. hafif agregat
social aggregate n. sosyal yığın
social aggregate n. yığınlaşma
gravel aggregate n. çakıl
aggregate liability n. toplam sorumluluk
aggregate amount n. toplam miktar
aggregate amount n. toplam tutar
in the aggregate adv. bir bütün olarak
in the aggregate adv. toplam olarak
Trade/Economic
aggregate production function toplam üretim fonksiyonu
aggregate supply toplam arz
aggregate depreciation toplam amortisman
aggregate investment genellikle firmaların üretim tesisi ve donatım yatırımı ile mal stokları ve ev halkının yeni ev inşaatlarının toplamlarına verilen isim
aggregate real income toplam reel gelir
aggregate demand externality bir ekonomide toplam üretimden tüketilen kısım çıkartıldığında geri kalan pay
aggregate demand curve toplam talep eğrisi
aggregate saving toplam tasarruf
net aggregate expenditure net toplam harcama
individually or in the aggregate tek tek veya birlikte
aggregate demand externality toplam talep dışsallığı
aggregate corporation çok ortaklı şirket
aggregate utility toplam fayda
aggregate private wealth toplam özel servet
aggregate supply curve toplam arz eğrisi
aggregate wealth identity toplam servet özdeşliği
aggregate inventory başka hiç bir geliri bulunmadığı durumda bir ev halkının uygulanan gelir destekleme programından sağlayacağı toplam sübvansiyon
aggregate inventory toplam envanterler
aggregate demand toplam talep
final certificate of the aggregate working capital adjustment toplam işletme sermayesi ayarlaması son onayı
aggregate corporation şirketler birliği
aggregate curves toplam eğriler
actual aggregate demand fiili toplam talep
aggregate consumption and saving toplam tüketim ve tasarruf
dynamic aggregate supply curve dinamik toplam arz eğrisi
dynamic aggregate demand curve dinamik toplam talep eğrisi
planned aggregate demand planlanmış toplam talep
aggregate freight konşimento navlunu
aggregate freight konşimento şartlarına göre navlun
aggregate time-series consumption function toplam zaman serisi tüketim fonksiyonu
long-run aggregate supply curve uzun dönemli arz eğrisi
aggregate working capital adjustment toplam işletme sermayesi ayarlaması
corporation aggregate birden çok üyesi olan tüzelkişi
create an aggregate table toplam tablosu oluşturmak
aggregate corporation konsorsiyum
create an aggregate table toplam cetveli oluşturmak
aggregate income toplam gelir
aggregate price level elasticity toplam fiyat seviye esnekliği
aggregate output gap toplam çıktı açığı
aggregate output toplam çıktı
aggregate value toplam değer
Politics
aggregate measurement of support toplu destek ölçümü
aggregate excess of loss reinsurance toplam hasar fazlası reasüransı
aggregate limit of indemnity toplam tazminatın sınırı
annual aggregate deductible yıllık toplam muafiyet
aggregate mortality table tüm nüfusu kapsayan vefat tablosu
aggregate demand toplam talep
Technical
cement aggregate ratio çimento agrega oranı
aggregate batcher agrega ölçeği
aggregate voids yığışım boşlukları
aggregate voids agrega boşlukları
freezing of aggregate agregalarm donması
dense and open graded aggregate kesif ve açık gradasyonlu agregat
aggregate flow diagram agrega akış diyagramı
soil aggregate properties zemin agregası özellikleri
light concrete aggregate hafif beton agregası
angular aggregate köşeli agregat
soil aggregate zemin agregası
round aggregate yuvarlak agrega
resistance of aggregate agregatın mukavemeti
aggregate data yığın veri
percent voids aggregate only agregatın boşluk yüzdesi
high lift aggregate yük kaldırma grubu
percent solids aggregate only karışımdaki katılar yüzdesi
divided coarse aggregate elenmiş kaba agrega
aggregate water zararlı su
polished aggregate cilalanmış agregat
separated aggregate elenmiş agrega
separated aggregate ayrılmış agrega
thawing of aggregate agreganın çözülmesi
aggregate tests agrega testleri
artificial aggregate suni agrega
humus in aggregate agrega içerisindeki humus
unit weight aggregate agrega birim ağırlığı
aggregate course agrega tabakası
soft fragments of aggregate agreganın yumuşak parçaları
toughness of aggregate agreganın sağlamlığı
soundness of aggregate agrega sağlamlığı
angular aggregate dişli agrege
crushed aggregate kırma agrega
vermiculite aggregate vermikülit agrega
aggregate particles agrega tanecikleri
aggregate mix agrega karışımı
aggregate segregation agrega ayrışması
aggregate grains agrega taneleri
aggregate preparation plant agrega hazırlama tesisi
aggregate composition agrega oluşumu
aggregate heating agrega ısıtma
aggregate gradation agrega granülometrisi
aggregate spreader agrega serici
aggregate crushing test agrega kırma deneyi
aggregate scoop agrega küreği
aggregate bin agrega silosu
aggregate batching plant agrega harmanlama tesisi
aggregate size agrega boyu
aggregate maximum size agreganın azami büyüklüğü
aggregate exposure agreganın yüzeyde görünmesi
aggregate bin agrega bunken
artificial aggregate yapay agrega
clinker aggregate klinker agrega
clinker aggregate klinker tuğlası kırığı agrega
bituminized aggregate bitümlü agrega
clean aggregate temiz agrega
clayey aggregate killi agrega
crushed aggregate kırmataş
metal aggregate metalik agrega
all-in aggregate tuvenan agregat
all-in aggregate tuvönan agrega
all-in aggregate tüvanan agregat
blast-furnace slag aggregate yüksek fırın cürufu agrega
aggregate batcher kum-çakıl ölçeği
aggregate flow diagram kum-çakıl akış çizgesi
aggregate-cement ratio agrega-çimento oranı
aggregate voids kum-çakıl boşlukları
closely-graded aggregate boşluksuz agrega
closely-graded aggregate kapalı gradasyonlu agrega
crusher-run aggregate tuvönan agrega
open-graded aggregate açık gradasyonlu agrega
highly absorptive aggregate çok emici agrega
metallic aggregate metalik agrega
natural aggregate doğal agrega
oven-dry aggregate fırında kurutulmuş agrega
polished aggregate cilalı agrega
polished aggregate parlak yüzeyli agrega
sand-coarse aggregate ratio kum-kaba agrega oranı
determination of flexural strength of lightweight aggregate concrete hafif agregalı gözenekli betonun eğilmede çekme dayınımının belirlenmesi
coarse aggregate kaba agrega
coarse aggregate kaba toplaşık
crystalline aggregate kristal kümesi
heavy aggregate ağır küme
heavy aggregate ağır agrega
natural coarse aggregate sample doğal iri agrega numunesi
aggregate in direct contact with a free water surface serbest su yüzeyi ile doğrudan temasta olan agrega
dense and light-weight aggregate yoğun ve hafif agregalı
gap-graded aggregate kesikli gradasyona sahip agrega
medium-sized aggregate orta boy agrega
Computer
sql aggregate sql topluluğu
domain aggregate etki alanı topluluğu
Informatics
aggregate line speed toplam hat hızı
data aggregate veri topağı
Telecom
aggregate delivery retry timer toplam teslimat tekrar deneme zamanlayıcısı
aggregate request response timer toplam talep cevap zamanlayıcısı
aggregate consumption and saving toplam tüketim ve tasarruf
aggregate request retry timer toplam talep tekrar deneme zamanlayıcısı
aggregate delivery reject timer toplam teslimat reddetme zamanlayıcısı
aggregate request reject timer toplam talep reddetme zamanlayıcısı
aggregate line speed toplam hat hızı
actual aggregate demand fiili toplam talep
aggregate input rate toplam giriş oranı
aggregate delivery response timer toplam teslimat cevap zamanlayıcısı
aggregate demand curve toplam talep eğrisi
Construction
coarse aggregate iri agrega
angular aggregate kırmataş
concrete aggregate beton agregası
aggregate crushing test device agrega çarpma test cihazı
aggregate impact testing mac. agrega kırma test cihazı
lightweight aggregate hafif agregalı
exposed aggregate surface görünür agregalı yüzey
lightweight aggregate hafif agrega
expanded perlite aggregate genleştirilmiş perlit agregası
perlite aggregate perlit agregası
coarse aggregate kalın agrega
preplaced aggregate concrete önceden yerleştirilmiş agregalı beton
perlite aggregate insulating concrete perlitli ısı yalıtımı betonu
blast furnace slag aggregate yüksek fırın cüruf agregası
heavyweight aggregate ağır agrega
aggregate insulating concrete agregalı yalıtım betonu
lightweight aggregate concrete hafif beton agregası
angular aggregate köşeli agrega
artificial aggregate yapay agrega
mineral aggregate mineral agrega
aggregate washing sieve agrega yıkama eleği
aggregate materials agrega malzemeler
artificially graded aggregate karıştırma agrega
asphalt coated aggregate asfalt kaplı agrega
asphalt aggregate mix asfalt agregası karışımı
cinder aggregate cüruf agrega
continuously graded aggregate sürekli gradasyonlu agrega
cyclopean aggregate iri agrega
cyclopean aggregate kiklop agrega
heavy weight aggregate ağır agrega
heavy aggregate ağır agrega
dense aggregate yoğun agrega
filter aggregate filtre agregası
exposed aggregate concrete görünür agregalı beton
fireproof aggregate ateşe dayanır agrega
exposed aggregate texture görünür agregalı yapı
refractory aggregate ateşe dayanır agrega
refractory aggregate refrakter agrega
fine aggregate ince agregat
exposed aggregate concrete yıkama beton
graded aggregate granülometrik agrega
flaky aggregate pulsu agrega
foam slag aggregate cüruf köpüğü agrega
flat aggregate yassı agrega
all-in-aggregate tüvenan agrega
all-in aggregate materials tüvenan agrega malzemeler
cement-aggregate ratio çimento-agrega oranı
gap-graded aggregate süreksiz granülometrili agrega
hard aggregate sert agrega
high density aggregate çok yoğun agrega
irregular aggregate düzensiz agrega
lightweight aggregate concrete hatif agregalı beton
lightweight expanded clay aggregate genleştirilmiş kil hafif agrega
irregular aggregate düzgünsü biçimli agrega
lightweight aggregate hafif agregat
macadam aggregate makadam agregası
marble aggregate mermer kırığı agrega
loose aggregate gevşek agrega
macadam aggregate tekboy elenmiş agrega
mortar aggregate harç agregası
p remixed aggregate p hazır agrega
prepacked aggregate paketlenmiş agrega
pumice aggregate ponza agrega
porous aggregate gözenekli agrega
preplaced aggregate concrete içitim betonu
prepacked aggregate prepakt agrega
round aggregate yuvarlak agrega
vermiculite aggregate vermikülit agrega
ungraded aggregate granülometrik olmayan agrega
ungraded aggregate gradasyonsuz agrega
well-graded aggregate sürekli granülometrili agrega
well-graded aggregate iyi gradasyonlu agrega
lightweight aggregate concrete hafif agregalı beton
light weight aggregate concrete hafif agregalı gözenekli beton
mix with fine and coarse aggregate ince ve iri agrega ile karıştırmak
maximum grain size of aggregate agreganın maksimum tane boyutu
aggregate production agrega üretimi
coarse aggregate kaba agrega
alkali-aggregate reaction alkali agrega reaksiyonu
fine aggregate ince agrega
maximum aggregate size agreganın en büyük tane büyüklüğü
recovered aggregate geri kazanılmış agrega
normal weight aggregate normal agrega
pumice aggregate pomza agrega
Automotive
organic matrix-ceramic aggregate composites organik seramik matriks kompozitler
Aeronautic
maximum aggregate size maksimum agrega boyutu
Marine
reactive aggregate reaktif agrega
light weight aggregate hafif ağırlıktaki agrega
Mining
mineral aggregate mineral agrega
stone aggregate parça taş
stone aggregate taş kırığı
stone aggregate taş parçası
Medical
aggregate surveillance yığılımlı denetim
Psychology
aggregate field yığma alan
aggregate data yığma veri
Dentistry
mineral trioxide aggregate mineral trioksid agregat
Food Engineering
aggregate sample paçal numune
Statistics
self-renewing aggregate kendini yenileyen toplanma
Physics
heavy-aggregate concrete yüksek yoğunluklu beton
Chemistry
aggregate exposure toplam maruz kalma
reactive aggregate kimyasal etkili agrega
alkali-aggregate reaction alkali-agrega reaksiyonu
Marine Biology
species aggregate türler yığını
Botanic
aggregate fruit n. sinkarp
Agriculture
source of aggregate agrega kaynağı
Education
aggregate mark ağırlıklı not toplamı
aggregate mark kredili not toplamı
Geology
calcareous aggregate kalkerli agrega
pessimum reactive aggregate content pesimum reaktif agrega içeriği
aggregate chips çakıl kırıntıları
Military
material management aggregate code malzeme yönetim ve toplama kodu