aggregate - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

aggregate

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"aggregate" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 76 sonuç

İngilizce Türkçe
General
aggregate f. kümeleşmek
aggregate f. toplaşmak
aggregate f. yekun tutmak
aggregate f. kümelemek
aggregate f. tutmak
aggregate f. kümelenmek
aggregate f. ulaşmak (toplamı)
aggregate f. toplamak
aggregate f. etmek (toplamı)
aggregate f. birleştirmek
aggregate f. toplaştırmak
aggregate f. bir araya getirmek
aggregate f. toplanmak
aggregate f. bir araya toplamak
aggregate i. çakıllı kum
aggregate i. topluluk
aggregate i. yığışım
aggregate i. hepsi
aggregate i. bütün
aggregate i. katışmaç
aggregate i. kütle
aggregate i. şey
aggregate i. yekun
aggregate i. tutar
aggregate i. kümelenme
aggregate i. agrega
aggregate i. küme
aggregate i. bütünlük
aggregate i. bütünleştirme
aggregate i. toplaşım
aggregate i. kümeleşme
aggregate i. çakıl
aggregate i. tüm
aggregate i. bir araya getirilmiş şey
aggregate i. cihaz
aggregate s. toplu
aggregate s. özlü
aggregate s. toplam
aggregate s. mecmu
aggregate s. bir araya getirilmiş
aggregate s. biriktirilmiş
aggregate s. kitlesel
aggregate s. toplanmış
aggregate s. kümelerden oluşan
Trade/Economic
aggregate f. cemetmek
aggregate f. toplamak
aggregate i. birçok bireysel miktar veya fiyatın tek bir parti veya fiyat ölçüsü durumuna gelecek biçimde birleştirilmesi
aggregate i. heyeti umumiye
aggregate i. mecmu
aggregate s. toptan
aggregate s. toplam
Insurance
aggregate i. toplam
Technical
aggregate i. agrega
aggregate i. beton yapımında kullanılan kum ve çakıl taşı
aggregate i. cihaz
aggregate s. toplaşık
aggregate s. yığışık
Informatics
aggregate f. kümelemek
aggregate f. yığınlaşmak
aggregate i. kümeleşme
aggregate i. topaklanma
Construction
aggregate i. agrega
Marine
aggregate i. çakıl kümesi
aggregate i. çakıl topluluğu
aggregate i. kum kümesi
aggregate i. kum topluluğu
Medical
aggregate i. agregat
aggregate i. topak
Psychology
aggregate i. yığma
aggregate i. yığın
Food Engineering
aggregate i. agregat
aggregate i. küme
aggregate i. topak
Biochemistry
aggregate f. yığışmak
Agriculture
aggregate i. agregat
Geology
aggregate i. kırmataş

"aggregate" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 272 sonuç

İngilizce Türkçe
General
lightweight aggregate i. hafif agregat
social aggregate i. sosyal yığın
social aggregate i. yığınlaşma
gravel aggregate i. çakıl
aggregate liability i. toplam sorumluluk
aggregate amount i. toplam miktar
aggregate amount i. toplam tutar
in the aggregate zf. toplam olarak
in the aggregate zf. bir bütün olarak
Phrases
on aggregate zf. toplamda
Trade/Economic
create an aggregate table f. toplam cetveli oluşturmak
create an aggregate table f. toplam tablosu oluşturmak
aggregate inventory i. başka hiç bir geliri bulunmadığı durumda bir ev halkının uygulanan gelir destekleme programından sağlayacağı toplam sübvansiyon
aggregate demand externality i. bir ekonomide toplam üretimden tüketilen kısım çıkartıldığında geri kalan pay
corporation aggregate i. birden çok üyesi olan tüzelkişi
aggregate corporation i. çok ortaklı şirket
dynamic aggregate supply curve i. dinamik toplam arz eğrisi
dynamic aggregate demand curve i. dinamik toplam talep eğrisi
actual aggregate demand i. fiili toplam talep
aggregate investment i. genellikle firmaların üretim tesisi ve donatım yatırımı ile mal stokları ve ev halkının yeni ev inşaatlarının toplamlarına verilen isim
aggregate freight i. konşimento navlunu
aggregate freight i. konşimento şartlarına göre navlun
aggregate corporation i. konsorsiyum
net aggregate expenditure i. net toplam harcama
planned aggregate demand i. planlanmış toplam talep
aggregate corporation i. şirketler birliği
aggregate demand i. toplam talep
aggregate inventory i. toplam envanterler
aggregate wealth identity i. toplam servet özdeşliği
aggregate supply curve i. toplam arz eğrisi
aggregate value i. toplam değer
aggregate income i. toplam gelir
aggregate working capital adjustment i. toplam işletme sermayesi ayarlaması
aggregate utility i. toplam fayda
aggregate depreciation i. toplam amortisman
aggregate demand externality i. toplam talep dışsallığı
aggregate real income i. toplam reel gelir
aggregate consumption and saving i. toplam tüketim ve tasarruf
aggregate output i. toplam çıktı
final certificate of the aggregate working capital adjustment i. toplam işletme sermayesi ayarlaması son onayı
aggregate saving i. toplam tasarruf
aggregate demand curve i. toplam talep eğrisi
aggregate output gap i. toplam çıktı açığı
aggregate private wealth i. toplam özel servet
aggregate time-series consumption function i. toplam zaman serisi tüketim fonksiyonu
aggregate production function i. toplam üretim fonksiyonu
aggregate price level elasticity i. toplam fiyat seviye esnekliği
aggregate supply i. toplam arz
aggregate curves i. toplam eğriler
long-run aggregate supply curve i. uzun dönemli arz eğrisi
individually or in the aggregate zf. tek tek veya birlikte
Politics
aggregate mortality table i. tüm nüfusu kapsayan vefat tablosu
aggregate limit of indemnity i. toplam tazminatın sınırı
aggregate excess of loss reinsurance i. toplam hasar fazlası reasüransı
aggregate demand i. toplam talep
aggregate measurement of support i. toplu destek ölçümü
annual aggregate deductible i. yıllık toplam muafiyet
Technical
aggregate particles i. agrega tanecikleri
percent voids aggregate only i. agregatın boşluk yüzdesi
aggregate crushing test i. agrega kırma deneyi
aggregate scoop i. agrega küreği
thawing of aggregate i. agreganın çözülmesi
separated aggregate i. ayrılmış agrega
aggregate tests i. agrega testleri
aggregate segregation i. agrega ayrışması
resistance of aggregate i. agregatın mukavemeti
aggregate course i. agrega tabakası
soft fragments of aggregate i. agreganın yumuşak parçaları
aggregate grains i. agrega taneleri
heavy aggregate i. ağır agrega
aggregate-cement ratio i. agrega-çimento oranı
aggregate batcher i. agrega ölçeği
aggregate exposure i. agreganın yüzeyde görünmesi
aggregate voids i. agrega boşlukları
freezing of aggregate i. agregalarm donması
open-graded aggregate i. açık gradasyonlu agrega
aggregate flow diagram i. agrega akış diyagramı
unit weight aggregate i. agrega birim ağırlığı
aggregate size i. agrega boyu
aggregate gradation i. agrega granülometrisi
aggregate batching plant i. agrega harmanlama tesisi
aggregate preparation plant i. agrega hazırlama tesisi
aggregate heating i. agrega ısıtma
humus in aggregate i. agrega içerisindeki humus
aggregate mix i. agrega karışımı
aggregate composition i. agrega oluşumu
soundness of aggregate i. agrega sağlamlığı
aggregate spreader i. agrega serici
aggregate bin i. agrega silosu
aggregate maximum size i. agreganın azami büyüklüğü
toughness of aggregate i. agreganın sağlamlığı
heavy aggregate i. ağır küme
bituminized aggregate i. bitümlü agrega
closely-graded aggregate i. boşluksuz agrega
cement aggregate ratio i. çimento agrega oranı
polished aggregate i. cilalı agrega
polished aggregate i. cilalanmış agregat
highly absorptive aggregate i. çok emici agrega
natural coarse aggregate sample i. doğal iri agrega numunesi
natural aggregate i. doğal agrega
angular aggregate i. dişli agrege
divided coarse aggregate i. elenmiş kaba agrega
separated aggregate i. elenmiş agrega
oven-dry aggregate i. fırında kurutulmuş agrega
determination of flexural strength of lightweight aggregate concrete i. hafif agregalı gözenekli betonun eğilmede çekme dayınımının belirlenmesi
light concrete aggregate i. hafif beton agregası
coarse aggregate i. kaba agrega
closely-graded aggregate i. kapalı gradasyonlu agrega
coarse aggregate i. kaba toplaşık
percent solids aggregate only i. karışımdaki katılar yüzdesi
clinker aggregate i. klinker tuğlası kırığı agrega
clinker aggregate i. klinker agrega
crushed aggregate i. kırma agrega
gap-graded aggregate i. kesikli gradasyona sahip agrega
dense and open graded aggregate i. kesif ve açık gradasyonlu agregat
clayey aggregate i. killi agrega
crushed aggregate i. kırmataş
aggregate batcher i. kum-çakıl ölçeği
angular aggregate i. köşeli agregat
aggregate voids i. kum-çakıl boşlukları
crystalline aggregate i. kristal kümesi
aggregate flow diagram i. kum-çakıl akış çizgesi
sand-coarse aggregate ratio i. kum-kaba agrega oranı
metallic aggregate i. metalik agrega
metal aggregate i. metalik agrega
medium-sized aggregate i. orta boy agrega
polished aggregate i. parlak yüzeyli agrega
aggregate in direct contact with a free water surface i. serbest su yüzeyi ile doğrudan temasta olan agrega
artificial aggregate i. suni agrega
crusher-run aggregate i. tuvönan agrega
all-in aggregate i. tüvanan agregat
clean aggregate i. temiz agrega
all-in aggregate i. tuvenan agregat
all-in aggregate i. tuvönan agrega
vermiculite aggregate i. vermikülit agrega
artificial aggregate i. yapay agrega
round aggregate i. yuvarlak agrega
soil aggregate properties i. zemin agregası özellikleri
aggregate voids i. yığışım boşlukları
dense and light-weight aggregate i. yoğun ve hafif agregalı
blast-furnace slag aggregate i. yüksek fırın cürufu agrega
high lift aggregate i. yük kaldırma grubu
aggregate data i. yığın veri
aggregate water i. zararlı su
soil aggregate i. zemin agregası
aggregate bin i. agrega bunkeri
Computer
domain aggregate i. etki alanı topluluğu
sql aggregate i. sql topluluğu
Informatics
aggregate line speed i. toplam hat hızı
data aggregate i. veri topağı
Telecom
actual aggregate demand i. fiili toplam talep
aggregate input rate i. toplam giriş oranı
aggregate request reject timer i. toplam talep reddetme zamanlayıcısı
aggregate line speed i. toplam hat hızı
aggregate delivery retry timer i. toplam teslimat tekrar deneme zamanlayıcısı
aggregate consumption and saving i. toplam tüketim ve tasarruf
aggregate request retry timer i. toplam talep tekrar deneme zamanlayıcısı
aggregate demand curve i. toplam talep eğrisi
aggregate delivery response timer i. toplam teslimat cevap zamanlayıcısı
aggregate delivery reject timer i. toplam teslimat reddetme zamanlayıcısı
aggregate request response timer i. toplam talep cevap zamanlayıcısı
Construction
mix with fine and coarse aggregate f. ince ve iri agrega ile karıştırmak
heavyweight aggregate i. ağır agrega
asphalt coated aggregate i. asfalt kaplı agrega
aggregate washing sieve i. agrega yıkama eleği
fireproof aggregate i. ateşe dayanır agrega
heavy weight aggregate i. ağır agrega
heavy aggregate i. ağır agrega
aggregate crushing test device i. agrega çarpma test cihazı
refractory aggregate i. ateşe dayanır agrega
aggregate impact testing mac. i. agrega kırma test cihazı
aggregate materials i. agrega malzemeler
aggregate production i. agrega üretimi
aggregate insulating concrete i. agregalı yalıtım betonu
maximum aggregate size i. agreganın en büyük tane büyüklüğü
maximum grain size of aggregate i. agreganın maksimum tane boyutu
alkali-aggregate reaction i. alkali agrega reaksiyonu
asphalt aggregate mix i. asfalt agregası karışımı
concrete aggregate i. beton agregası
foam slag aggregate i. cüruf köpüğü agrega
cinder aggregate i. cüruf agrega
high density aggregate i. çok yoğun agrega
cement-aggregate ratio i. çimento-agrega oranı
irregular aggregate i. düzensiz agrega
irregular aggregate i. düzgünsü biçimli agrega
filter aggregate i. filtre agregası
exposed aggregate concrete i. görünür agregalı beton
ungraded aggregate i. granülometrik olmayan agrega
light weight aggregate concrete i. hafif agregalı gözenekli beton
lightweight aggregate concrete i. hafif beton agregası
loose aggregate i. gevşek agrega
exposed aggregate texture i. görünür agregalı yapı
graded aggregate i. granülometrik agrega
porous aggregate i. gözenekli agrega
lightweight aggregate i. hafif agregat
lightweight aggregate concrete i. hafif agregalı beton
lightweight aggregate i. hafif agrega
recovered aggregate i. geri kazanılmış agrega
expanded perlite aggregate i. genleştirilmiş perlit agregası
ungraded aggregate i. gradasyonsuz agrega
lightweight expanded clay aggregate i. genleştirilmiş kil hafif agrega
exposed aggregate surface i. görünür agregalı yüzey
mortar aggregate i. harç agregası
lightweight aggregate concrete i. hatif agregalı beton
coarse aggregate i. iri agrega
fine aggregate i. ince agrega
fine aggregate i. ince agregat
preplaced aggregate concrete i. içitim betonu
cyclopean aggregate i. iri agrega
well-graded aggregate i. iyi gradasyonlu agrega
coarse aggregate i. kalın agrega
coarse aggregate i. kaba agrega
artificially graded aggregate i. karıştırma agrega
cyclopean aggregate i. kiklop agrega
angular aggregate i. kırmataş
angular aggregate i. köşeli agrega
macadam aggregate i. makadam agregası
marble aggregate i. mermer kırığı agrega
mineral aggregate i. mineral agrega
normal weight aggregate i. normal agrega
preplaced aggregate concrete i. önceden yerleştirilmiş agregalı beton
perlite aggregate i. perlit agregası
pumice aggregate i. ponza agrega
prepacked aggregate i. paketlenmiş agrega
perlite aggregate insulating concrete i. perlitli ısı yalıtımı betonu
p remixed aggregate i. p hazır agrega
prepacked aggregate i. prepakt agrega
pumice aggregate i. pomza agrega
flaky aggregate i. pulsu agrega
refractory aggregate i. refrakter agrega
hard aggregate i. sert agrega
continuously graded aggregate i. sürekli gradasyonlu agrega
gap-graded aggregate i. süreksiz granülometrili agrega
well-graded aggregate i. sürekli granülometrili agrega
all-in-aggregate i. tüvenan agrega
macadam aggregate i. tekboy elenmiş agrega
all-in aggregate materials i. tüvenan agrega malzemeler
vermiculite aggregate i. vermikülit agrega
artificial aggregate i. yapay agrega
flat aggregate i. yassı agrega
round aggregate i. yuvarlak agrega
exposed aggregate concrete i. yıkama beton
dense aggregate i. yoğun agrega
blast furnace slag aggregate i. yüksek fırın cüruf agregası
lightweight aggregate s. hafif agregalı
Automotive
organic matrix-ceramic aggregate composites i. organik seramik matriks kompozitler
Aeronautic
maximum aggregate size i. maksimum agrega boyutu
Marine
light weight aggregate i. hafif ağırlıktaki agrega
reactive aggregate i. reaktif agrega
Mining
mineral aggregate i. mineral agrega
stone aggregate i. parça taş
stone aggregate i. taş kırığı
stone aggregate i. taş parçası
Medical
aggregate surveillance i. yığılımlı denetim
Psychology
aggregate field i. yığma alan
aggregate data i. yığma veri
Dentistry
mineral trioxide aggregate i. mineral trioksid agregat
Food Engineering
aggregate sample i. paçal numune
Statistics
self-renewing aggregate i. kendini yenileyen toplanma
Physics
heavy-aggregate concrete i. yüksek yoğunluklu beton
Chemistry
alkali-aggregate reaction i. alkali-agrega reaksiyonu
reactive aggregate i. kimyasal etkili agrega
aggregate exposure i. toplam maruz kalma
Marine Biology
species aggregate i. türler yığını
Botanic
aggregate fruit i. sinkarp
Agriculture
source of aggregate i. agrega kaynağı
Education
aggregate mark i. ağırlıklı not toplamı
aggregate mark i. kredili not toplamı
Geology
aggregate chips i. çakıl kırıntıları
calcareous aggregate i. kalkerli agrega
pessimum reactive aggregate content i. pesimum reaktif agrega içeriği
Military
material management aggregate code i. malzeme yönetim ve toplama kodu