analysis - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

analysis

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"analysis" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 25 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
analysis i. çözümleme
analysis i. analiz
analysis i. tahlil
General
analysis i. inceleme
analysis i. tahlil
analysis i. analiz
analysis i. çözüm
analysis i. ayrım
Trade/Economic
analysis inceleme
analysis analiz etme
analysis geçmiş yıllarla karşılaştırma yapabilmek için bilançonun ayrıntılı biçimde hazırlanması
analysis analiz
analysis tahlil
analysis çözümleme
Technical
analysis tahlil
analysis ayrım
analysis çözüm
analysis analiz
Math
analysis analiz
Statistics
analysis analiz
Chemistry
analysis çözümleme
Linguistics
analysis çözümlenme
analysis çözümleme
Meteorology
analysis analiz
Music
analysis çözümleyen

"analysis" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
grain size analysis i. tane büyüklüğü analizi
General
carry out an analysis f. analiz yapmak
do an analysis f. analiz yapmak
make analysis f. analiz yapmak
perform an analysis f. analiz yapmak
make an analysis f. analiz yapmak
send for analysis f. tahlile göndermek
methodological analysis i. metodolojik analiz
analysis curve i. analiz eğrisi
economic analysis i. ekonomik analiz
latent structure analysis i. gizli yapı analizleri
analysis and examination report i. tahlil ve muayene raporu
discourse analysis i. söylev analizi
structural analysis i. yapısal analiz
food analysis i. besin analizi
sequential analysis i. dizisel analiz
mathematical analysis i. matematiksel analiz
grain size analysis i. tane büyüklüğü analizi
event analysis i. olay analizi
image analysis i. görüntü analizi
sensitive analysis i. duyarlık analizi
discourse analysis i. müzakere tahlili
principal components analysis i. ana bileşenler analizi
multiple regression analysis i. çoklu regresyon analizi
economic risk analysis i. ekonomik risk analizi
literary discourse analysis i. edebi söyleşi analizi
dimensional analysis i. boyutsal analiz
reliability analysis i. güvenilirlik analizi
spatial analysis i. uzamsal analiz
content analysis i. içerik çözümlemesi
crime analysis i. suç analizi
nonlinear functional analysis i. doğrusal olmayan fonksiyon analizi
existential analysis i. varoluşsal analiz
item analysis i. nesne analizi
analysis and synthesis i. analiz ve sentez
dream analysis i. düş analizi
normative analysis i. normatif çözümleme
appreciation analysis i. değerlendirme analizi
electric circuit analysis i. elektrik devre analizi
sedimentation analysis i. tortullaşma analizi
natural hazard area analysis i. doğal tehlike alanı analizi
gravimetric analysis i. ağırlık analizi
cost analysis i. maliyet analizi
factor analysis i. faktör çözümlemesi
dream analysis i. rüya tabiri
interaction analysis in education i. eğitimde etkileşim analizi
environmental impact analysis i. çevresel etki analizi
hydrological analysis i. hidrolojik analiz
critical path analysis i. kritik yol analizi
cost benefit analysis i. fayda maliyet analizi
incremental loading analysis i. artan yükleme analizi
in depth analysis i. derinlemesine analiz
preliminary hazard analysis i. ön tehlike tahlili
analysis of dream i. rüya analizi
path analysis i. yol analizi
modal analysis i. modal analiz
uncertainty analysis i. belirsizlik tahlili
social analysis i. sosyoanaliz
harmonic analysis i. harmonik analiz
magnetothermal analysis i. ısıl mıknatıs analizi
thermogravimetric analysis i. termogravimetrik analiz
character analysis i. kişilik analizi
combinatorial analysis i. kombinatoryal analiz
blood analysis i. kan tahlili
textual analysis i. metin çözümlemesi
nonstandard mathematical analysis i. standart olmayan matematiksel analiz
national marker analysis i. ulusal marker analizi
stochastic analysis i. stokastik analiz
sound analysis i. ses analizi
narrative discourse analysis i. hikaye söyleşi analizi
narrative discourse analysis i. anlatımsal söylev analizi
electric network analysis i. elektrik şebeke analizi
literary discourse analysis i. edebi söylev analizi
water analysis i. su analizi
cluster analysis i. cluster analizi
spectroscopic analysis i. spektroskopik analiz
fault tree analysis i. hata ağacı analizi
dream analysis i. rüya yorumu
method of analysis i. analiz yöntemi
earthquake hazard analysis i. deprem tehlikesi analizi
stability analysis i. stabilite analizi
data envelopment analysis i. veri zarflama analizi
dynamic analysis i. dinamik analiz
depth area duration analysis i. derin alan süre araştırması
positive analysis i. pozitif çözümleme
task analysis i. iş analizi
magnetic analysis i. manyatik analiz
hazard vulnerability analysis i. tehlikenin hasar yaratabilme analizi
discriminant analysis i. diskriminant analiz
a fortiori analysis i. destekleyici analiz
time line analysis i. zamanlama analizi
weather analysis i. hava durumu tahlili
primary analysis i. birincil analizler
instrumental analysis i. aletli analiz
radiochemical analysis i. radyokimyasal analiz
numerical analysis i. sayısal analiz
colorimetric analysis i. renk ölçüm analizi
spectrum analysis i. spektrum analizi
regression analysis i. regresyon analizi
system analysis i. sistem analizi
linguistic analysis i. dilbilim analizi
job analysis i. iş analizi
network analysis i. şebeke analizi
diophantine analysis i. diofant analiz
early learning skills analysis i. erken öğrenme beceri analizi
transactional analysis i. transaksiyonal analiz
analysis of  variance i. varyans analizi
spatial analysis i. uzaysal analiz
series of analysis i. analizler
analysis result i. analiz sonucu
analysis cost i. analiz masrafı
result of analysis i. analiz sonucu
analysis results i. analiz sonuçları
sales analysis specialist i. satış analiz sorumlusu
silica analysis i. silis analizi
rational analysis i. rasyonel analiz
analysis services i. analiz hizmetleri
skill gap analysis i. beceri boşluk analizi
descriptive analysis i. betimsel analiz
comparability analysis i. karşılaştırılabilirlik analizi
surface analysis i. yüzey araştırması
comparative analysis i. karşılaştırmalı analiz
transactional analysis i. insanlararası ilişki analizi
fault analysis i. kusur çözümlemesi
fault analysis i. arıza çözümlemesi
cost-effectiveness analysis i. maliyet-etkinlik çözümlemesi
input-output analysis i. girdi çıktı analizi
in-depth analysis i. derinlemesine analiz
trade-off analysis i. dengeleme tahlili
time-domain analysis i. zaman alanlı analizler
time-series analysis i. zaman serileri analizi
run-off analysis i. akış analizi
self-analysis i. kendi kendini analiz etme
technical analysis i. teknik analiz
factor analysis i. faktör analizi
level of analysis i. analiz düzeyi
level of analysis i. analiz seviyesi
content analysis i. içerik analizi
skill analysis i. yetenek analizi
behavioural task analysis i. davranışla ilgili görev analizi
conversation analysis i. sohbet analizi
grammatical analysis i. gramer incelemesi
stress analysis i. stres analizi
failure analysis i. başarısızlık analizi
failure analysis i. başarısızlık çözümlemesi
a sound analysis i. sağlıklı/ayağı yere basan bir analiz
spatial analysis i. konumsal analiz
cultural analysis i. kültür analizi
discourse analysis i. söylem analizi
narrative discourse analysis i. anlatısal söylem analizi/çözümlemesi
narrative discourse analysis i. anlatı söylemi analizi
literary discourse analysis i. edebi söylem analizi
trend analysis i. eğilim analizi
further analysis i. ileri analiz
advanced analysis i. ileri analiz
analysis summary i. analiz özeti
frequency analysis i. sıklık analizi
novel analysis i. roman tahlili
latent class analysis i. örtük sınıf analizi
life cycle analysis i. yaşam döngüsü analizi
statistical analysis i. istatistiksel analiz
in the final analysis zf. son tahlilde
in the final analysis zf. son analizde
in the final analysis zf. son çözümlemede
in the last analysis zf. son tahlilde
gap analysis açık analizi
above analysis yukarıdaki analiz
Phrases
in the last analysis her şey düşünüldüğünde
Idioms
in the final analysis son tahlilde
in the last analysis son tahlilde
Speaking
enclosed you can see the results of analysis analiz sonuçları ekte bilgilerinize sunulmuştur
Trade/Economic
business analysis iş analizi
profit/loss analysis kar/zarar analizi
horizontal analysis mali tabloların yatay analizi
breakeven analysis başabaş noktası analizi
multivariate analysis çok değişkenli analizler
fundamental analysis temel analiz
horizontal analysis karşılaştırmalı tablolar analizi
situation analysis durum analizi
cash flow analysis nakit akış analizi
competition analysis rekabet analizi
technical analysis teknik analiz
marketing cost analysis pazarlama maliyeti analizi
static analysis ilişkilerin belli bir zaman noktasındaki durumunun incelenmesi
global environment analysis evrensel çevre analizi
multiple regression analysis çok yönlü regresyon yöntemi
service cost analysis hizmet maliyet analizi
incremental analysis marjinal analiz
abc analysis abc analizi
liquidation analysis on balance sheet bilançoda likidite analizi
static analysis statik analiz
job analysis iş analizi
marginal analysis marjinal analiz
basic trend analysis basit trend analizi
financial statements analysis mali tablolar analizi
organizational portfolio analysis kurumsal portfolyo analizi
cost/benefit analysis maliyet/fayda analizi
abc analysis for demand abc talep analizi
breakeven analysis başabaş analizi
cost benefit analysis maliyet fayda analizi
multiperiod analysis çok dönemli analiz
at par break even analysis başabaş analizi
profitability analysis karlılık analizi
benefit analysis fayda analizi
cost profit analysis maliyet kar analizi
vertical analysis mali tabloların dikey analizi
trend analysis trend analizi
internal analysis iç inceleme
data analysis verilerin incelenmesi
company analysis analiz edilmesi
cost effective analysis maliyet etkinliği analizi
static analysis zaman içindeki değişmelerin ele alınmaması
flexibility analysis esneklik analizi
utility analysis fayda analizi
decision analysis karar teorisi
financial analysis finansal analiz
manufacturer's analysis certificate imalatçının analiz belgesi
impact analysis etki analizi
market analysis pazar analizi
scenario analysis olasılık analizi
cost utility analysis maliyet-hizmet analizi
manufacturer’s analysis certificate imalatçının analiz belgesi
profit volume analysis kritik nokta analizi
ratio analysis oran analizi
cost effectiveness analysis maliyet etkinliği analizi
positive analysis olması gerekenle ya da değer yargıları ile değil olan bitenle ilgilenme yaklaşımı
certificate of analysis ekspertiz raporu
partial equilibrium analysis kısmi denge analizi
vertical analysis dikey yüzdeler analizi
investment analysis yatırım analizi
depth analysis derin analiz
multivariate analysis çoklu değişme analizi
company analysis şirket analizi
analysis of variance varyans analizi
value analysis  değer analizi 
normative analysis normatif analiz
market analysis piyasa analizi
root cause analysis temel neden analizi
deferred tax analysis ertelenmiş vergi analizi
scenario analysis senaryo analizi
manufacturer's analysis certifacate imalatçının analiz belgesi
certificate of analysis analiz raporu
company analysis hisse senetlerinin gelecekteki fiyatlarının tahmini için belli bir şirketin incelenmesi
motion analysis çalışan kimsenin vücut ve el hareketlerinin incelenmesi
swot analysis swot analiz
market share analysis piyasa payı analizi
analysis of significance anlamlılık analizi
system analysis sistem analizi
cost benefit analysis fiyat kazanç analizi
cluster analysis küme analizi
earned value analysis kazanılan değer analizi
univariate analysis tek değişkenli analiz
sales analysis satış analizi
regression analysis regresyon analizi
payback analysis itfa analizi
business portfolio analysis işletme portfolyo analizi
inventory analysis envanter analizi
simple regression analysis basit regresyon analizi
multi dimensinal analysis infrastructure çok boyutlu analiz altyapısı
activity analysis faaliyet çözümlemesi
cost analysis maliyet incelemeleri
gap analysis boşluk analizi
structural decomposition analysis yapısal ayrıştırma analizi
hazard analysis & critical control points tehlikeli analiz ve kritik kontrol noktaları
measurement analysis and improvement ölçüm analizi ve geliştirilmesi
biochemical analysis biyokimyasal analiz
competitor analysis rakip analizi
analysis department analiz departmanı
sensitivity analysis duyarlılık analizi
vertical analysis dikey analiz
threshold analysis eşik analizi
economic analysis ekonomik analiz
economic analysis iktisadi analiz
surplus analysis ihtiyat analizi
qualitative analysis nitel çözümleme
competitor analysis rekabet analizi
systems analysis sistem analizi
market analysis piyasa araştırması
risk analysis risk analizi
variance analysis varyans analizi
price analysis fiyat analizi
reverse analysis geri analiz
analysis of the cost price maliyet çözümlemesi
at par break-even analysis başabaş analizi
break-even analysis başa baş analizi
breakeven analysis maliyet-gelir eşitleme analizi
benefit-cost analysis fayda maliyet analizi
break-even analysis belli bir fiyat düzeyinde tüm masrafları karşılayacak en düşük satış hacminin belirlenmesi çalışmaları
cost benefit analysis maliyet-fayda analizi
cost-benefit analysis fayda maliyet analizi
cost-benefit analysis maliyet fayda analizi
cost-effectiveness analysis maliyet etkinliği analizi
market-factor analysis piyasa faktörü analizi
cost volume-profit analysis maliyet hacim kar analizi
end-use analysis son kullanım analizi
cash-flow analysis nakit akımı analizi
cost efficiency analysis maliyet-etkinlik analizi
cost-benefit analysis maliyet-yarar çözümlemesi
cost-benefit-analysis maliyet-fayda analizi
cost-benefit analysis fayda-maliyet analizi
past-sales analysis geçmiş satışlar analizi
time-series analysis zaman serisi analizi
pass-through analysis fiyatların geçiş etkisi
multiple-discriminant analysis çoklu farklılık analizi
cost analysis maliyet analizi
qualitative analysis nitel analiz
pay back analysis itfa analizi
securities analysis menkul kıymet analizi
financial analysis mali analiz
trend analysis konjonktür analizi
partial analysis kısmi analiz
statement of analysis bilanço tahlili
statement analysis bilanço tahlili
account analysis hesap analizi
value-analysis kıymet analizi
gross profit analysis brüt kar analizi
gross profit analysis brüt kar tahlili
financial analysis techniques finansal analiz teknikleri
horizontal analysis yatay çözümleme
comparative accounting analysis mukayeseli muhasebe tahlili
period analysis dönem analizi
period analysis dönem tahlili
distribution cost analysis dağıtım maliyet analizi
market analysis piyasa tahlili
marginal analysis marjinal tahlil
market analysis pazar tahlili
matched sample analysis eşleştirilmiş numune analizi
time series analysis zaman serileri analizi
job analysis interview iş analizi görüşmesi
job analysis interview iş analizi mülakatı
matched sample analysis eşleşmiş örnek tahlili
analysis of operating control account işletme kontrol hesabı analizi
profit volume analysis kar hacmi analizi
cost driver analysis maliyet etkenleri analizi
strategic position analysis stratejik konum analizi
horizontal analysis yatay analiz
value chain analysis değer zinciri analizi
analytical analysis analitik inceleme
base-case analysis temel durum analizi
price increase analysis fiyat artış analizi
management analysis yönetim analizi
account analysis muhasebe analizi
occupational analysis meslek analizi
performance analysis performans analizi
cost-benefit analysis değer ve kar analizi
functional analysis işlevsel analiz
performance analysis iş analizi
procedure analysis işletme unsurları analizi
cost-benefit analysis maliyet-fayda
cost effectiveness analysis maliyet etkinlik analizi
training needs analysis eğitim ihtiyaç analizi
fishbone analysis balık kılçığı analizi
trend analysis eğilim analizi
surplus analysis sermaye ilavesi tahlili
analysis of surplus ihtiyatın analizi
sector impact analysis sektörel etki analizi
sector impact analysis sektör etki analizi
vertical analysis dikey yüzde yöntemi
variance analysis sapma analizleri
value analysis değer analizi
ratio analysis rasyo (oran) analizi
zeta analysis zeta analizi
sensitivity analysis hassasiyet analizi
descriptive analysis betimsel analiz
strategy analysis strateji analizi
market analysis piyasa çözümlemesi
market analysis pazar çözümlemesi
profit/loss analysis kar zarar analizi
net present value analysis net bugünkü değer analizi
market basket analysis pazar sepet analizi
vertical analysis of a financial statement gelir tablosu dikey analizi
financial statement analysis finansal tablo analizi
financial statement analysis finansal tablolar analizi
financial statement analysis mali tablo analizi
swot analysis güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler analizi
swot analysis gzft analizi
external stakeholder analysis dış paydaş analizi
life cycle analysis hayat boyu değerlendirme
well-to-wheel analysis hayat boyu değerlendirme
cradle-to-grave-analysis hayat boyu değerlendirme
productivity analysis verimlilik analizi
risk analysis and management risk analizi ve yönetimi
customer needs analysis müşteri gereksinimi/ihtiyaçları analizi
customer satisfaction analysis müşteri memnuniyeti analizi
satisfaction analysis memnuniyet analizi
job safety analysis (jsa) iş güvenliği analizi (iga)
functional analysis fonksiyonel analiz
macro analysis makro analiz
analysis of stagnation durgunluk analizi
business impact analysis iş etki analizi
life cycle analysis yaşam döngüsü analizi
gap analysis fark analizi
root cause analysis kök neden analizi
technical analysis and demand forecasts teknik analiz ve talep tahminleri
analysis paralysis analiz felci
panel data analysis panel veri analizi
brand strength analysis marka gücü analizi
benefit and cost analysis fayda ve maliyet analizi
industry analysis sektör analizi
sector analysis sektör analizi
last minute risk analysis (lmra) son dakika risk analizi
product life cycle analysis ürün yaşam döngüsü analizi
discounted cash flows analysis (dcf analysis) indirgenmiş nakit akımları analizi (ina analizi)
contingent claims analysis koşullu alacak analizi
balance sheet analysis bilanço analizi
swot analysis gzft analizi
technical analysis teknik analiz
regression analysis regresyon analizi
cost-benefit analysis maliyet-fayda analizi
scenario analysis senaryo analizi
input output analysis girdi-çıktı analizi
partial equilibrium analysis kısmi denge analizi
value chain analysis değer zinciri analizi
trade-off analysis dengeleme analizi
Law
handwriting analysis elyazısı tetkiki
seal analysis mühür tetkiki
accident analysis kaza sebeplerinin araştırılması
crime scene analysis olay yeri analizi
forensic analysis adli analiz
Politics
swot analysis swot analizi
analysis of the objectives hedeflerin analizi
stakeholder analysis paydaş analizi
problem analysis sorun analizi
gender analysis cinsiyet analizi
overall analysis kapsamlı analiz
analysis of the strategies stratejilerin analizi
dna analysis dna incelemesi
methods of sampling and analysis numune alma ve tahlil yöntemleri
break-even analysis başabaş analizi
target analysis hedef analizi
situation analysis durum analizi
gap analysis boşluk analizi
balance sheet analysis bilanço analizi
risk analysis risk analizi
strategy analysis strateji analizi
centre/periphery analysis merkez/çevre çözümlemesi
systems analysis sistem çözümlemesi
input-output analysis girdi-çıktı analizi
roll-call analysis yoklama analizi
capacity analysis kapasite analizi
terrain analysis arazi etüdü
poverty and social Impact analysis (psIa) yoksulluk ve sosyal etki analizi
debt sustainability analysis (dsa) borç sürdürülebilirliği analizleri
capital markets analysis sermaye piyasaları analizi
international institute for applied systems analysis uluslararası uygulamalı sistemler analiz enstitüsü
unit of analysis analiz birimi
policy analysis politika analizi
Institutes
an integrated art analysis and navigation environment bütünleşik bir sanat analiz ve gezinti ortamı
computerized ballistics analysis system balistik bilgisayar analiz sistemi
hazard analysis and critical control point tehlike analizi ve kritik kontrol noktası
department of price and cost analysis fiyat ve maliyet analiz dairesi
department of statistics and analysis istatistik ve değerlendirme daire başkanlığı
section of price and cost analysis of national constructions milli inşaatlar fiyat ve maliyet analiz şubesi
section of price and cost analysis of modernization goods and services modernizasyon mal ve hizmet fiyat ve maliyet analiz şubesi
section of price and cost analysis of nato security investments nato güvenlik yatırımları fiyat ve maliyet analiz şubesi
department for data analysis, monitoring and assessment veri analizi izleme ve değerlendirme daire başkanlığı
section of analysis, assessment and evaluation analiz, ölçme ve değerlendirme şube müdürlüğü
department of analysis on services, investments and environmental policies and web coordination hizmetler, yatırım, çevre politikaları analizi ve web koordinasvonu dairesi
analysis and evaluation group for financing of terrorism terörün finansmanına ilişkin analiz ve değerlendirme grubu
department of analysis on industrial sector sanayi sektörleri analiz dairesi
department of analysis on agricultural and energy policies tarım ve enerji politikaları analiz dairesi
department of analysis on services, investments and environmental policies and web coordination hizmetler, yatırım, çevre politikaları analizi ve web koordinasyonu dairesi
Industry
sensitivity analysis duyarlılık analizi
break-point analysis başabaş noktası analizi
Tourism
prefeasibility analysis ön fizibilite etüdü
Media
content analysis kapsam analizi
news analysis haber analizi
Technical
water supply analysis su temini analizi
unit price analysis birim eder çözümlemeleri
regression analysis bağlanım çözümlemesi
air analysis hava analizi
air mass analysis hava kütlesi analizi
lexical analysis sözlüksel analiz
coke analysis kok kömürü anali
oil analysis yağ analizi
dimensional analysis boyut analizi
flow net analysis akım ağı çözümlemesi
class analysis sınıf analizi
thermal analysis termik analiz
fuel analysis yakıt analizi
circuit analysis devre analizi
analysis of variance değişke çözümlemesi
differential thermal analysis diferansiyel termal analiz
mechanical analysis mekaniksel analiz
syntactic language analysis sözdizimsel dil çözümlemesi
coal analysis methods kömür analizi metodları
harmonic analysis armonik analiz
sensitivity analysis hassasiyet analizi
natural gas analysis doğal gaz analizi
fourier analysis Fourier analizi
loop analysis döngü yöntemi
breakeven analysis dayanma çözümlemesi
soil analysis zemin analizi
gas analysis gaz çözümlemesi
bottleneck analysis darboğaz analizi
wet mechanical analysis ıslak elek çözümlemesi
screen analysis elek analizi
friction circle analysis sürtünme dairesi analizi
circular failure analysis dairesel kayma analizi
quantitative analysis nicel analiz