analysis - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

analysis

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "analysis" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 25 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
analysis n. analiz
analysis n. tahlil
analysis n. çözümleme
General
analysis n. ayrım
analysis n. inceleme
analysis n. çözüm
analysis n. tahlil
analysis n. analiz
Trade/Economic
analysis analiz etme
analysis geçmiş yıllarla karşılaştırma yapabilmek için bilançonun ayrıntılı biçimde hazırlanması
analysis tahlil
analysis analiz
analysis çözümleme
analysis inceleme
Technical
analysis analiz
analysis tahlil
analysis ayrım
analysis çözüm
Math
analysis analiz
Statistics
analysis analiz
Chemistry
analysis çözümleme
Linguistics
analysis çözümlenme
analysis çözümleme
Meteorology
analysis analiz
Music
analysis çözümleyen

Bedeutungen, die der Begriff "analysis" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
grain size analysis n. tane büyüklüğü analizi
General
carry out an analysis v. analiz yapmak
do an analysis v. analiz yapmak
make an analysis v. analiz yapmak
make analysis v. analiz yapmak
perform an analysis v. analiz yapmak
send for analysis v. tahlile göndermek
a fortiori analysis n. destekleyici analiz
a sound analysis n. sağlıklı/ayağı yere basan bir analiz
advanced analysis n. ileri analiz
analysis and examination report n. tahlil ve muayene raporu
analysis and synthesis n. analiz ve sentez
analysis cost n. analiz masrafı
analysis curve n. analiz eğrisi
analysis of dream n. rüya analizi
analysis of  variance n. varyans analizi
analysis result n. analiz sonucu
analysis results n. analiz sonuçları
analysis services n. analiz hizmetleri
analysis summary n. analiz özeti
appreciation analysis n. değerlendirme analizi
behavioural task analysis n. davranışla ilgili görev analizi
blood analysis n. kan tahlili
character analysis n. kişilik analizi
cluster analysis n. cluster analizi
colorimetric analysis n. renk ölçüm analizi
combinatorial analysis n. kombinatoryal analiz
comparability analysis n. karşılaştırılabilirlik analizi
comparative analysis n. karşılaştırmalı analiz
content analysis n. içerik çözümlemesi
content analysis n. içerik analizi
conversation analysis n. sohbet analizi
cost analysis n. maliyet analizi
cost benefit analysis n. fayda maliyet analizi
cost-effectiveness analysis n. maliyet-etkinlik çözümlemesi
crime analysis n. suç analizi
critical path analysis n. kritik yol analizi
cultural analysis n. kültür analizi
data envelopment analysis n. veri zarflama analizi
depth area duration analysis n. derin alan süre araştırması
descriptive analysis n. betimsel analiz
dimensional analysis n. boyutsal analiz
diophantine analysis n. diofant analiz
discourse analysis n. söylem analizi
discourse analysis n. söylev analizi
discourse analysis n. müzakere tahlili
discriminant analysis n. diskriminant analiz
dream analysis n. düş analizi
dream analysis n. rüya yorumu
dream analysis n. rüya tabiri
dynamic analysis n. dinamik analiz
early learning skills analysis n. erken öğrenme beceri analizi
earthquake hazard analysis n. deprem tehlikesi analizi
economic analysis n. ekonomik analiz
economic risk analysis n. ekonomik risk analizi
electric circuit analysis n. elektrik devre analizi
electric network analysis n. elektrik şebeke analizi
environmental impact analysis n. çevresel etki analizi
event analysis n. olay analizi
existential analysis n. varoluşsal analiz
factor analysis n. faktör analizi
factor analysis n. faktör çözümlemesi
failure analysis n. başarısızlık çözümlemesi
failure analysis n. başarısızlık analizi
fault analysis n. arıza çözümlemesi
fault analysis n. kusur çözümlemesi
fault tree analysis n. hata ağacı analizi
food analysis n. besin analizi
frequency analysis n. sıklık analizi
further analysis n. ileri analiz
grain size analysis n. tane büyüklüğü analizi
grammatical analysis n. gramer incelemesi
gravimetric analysis n. ağırlık analizi
harmonic analysis n. harmonik analiz
hazard vulnerability analysis n. tehlikenin hasar yaratabilme analizi
hydrological analysis n. hidrolojik analiz
image analysis n. görüntü analizi
in depth analysis n. derinlemesine analiz
incremental loading analysis n. artan yükleme analizi
in-depth analysis n. derinlemesine analiz
input-output analysis n. girdi çıktı analizi
instrumental analysis n. aletli analiz
interaction analysis in education n. eğitimde etkileşim analizi
item analysis n. nesne analizi
job analysis n. iş analizi
latent structure analysis n. gizli yapı analizleri
level of analysis n. analiz düzeyi
level of analysis n. analiz seviyesi
linguistic analysis n. dilbilim analizi
literary discourse analysis n. edebi söylev analizi
literary discourse analysis n. edebi söylem analizi
literary discourse analysis n. edebi söyleşi analizi
magnetic analysis n. manyatik analiz
magnetothermal analysis n. ısıl mıknatıs analizi
mathematical analysis n. matematiksel analiz
method of analysis n. analiz yöntemi
methodological analysis n. metodolojik analiz
modal analysis n. modal analiz
multiple regression analysis n. çoklu regresyon analizi
narrative discourse analysis n. anlatımsal söylev analizi
narrative discourse analysis n. hikaye söyleşi analizi
narrative discourse analysis n. anlatı söylemi analizi
narrative discourse analysis n. anlatısal söylem analizi/çözümlemesi
national marker analysis n. ulusal marker analizi
natural hazard area analysis n. doğal tehlike alanı analizi
network analysis n. şebeke analizi
nonlinear functional analysis n. doğrusal olmayan fonksiyon analizi
nonstandard mathematical analysis n. standart olmayan matematiksel analiz
normative analysis n. normatif çözümleme
novel analysis n. roman tahlili
numerical analysis n. sayısal analiz
path analysis n. yol analizi
positive analysis n. pozitif çözümleme
preliminary hazard analysis n. ön tehlike tahlili
primary analysis n. birincil analizler
principal components analysis n. ana bileşenler analizi
radiochemical analysis n. radyokimyasal analiz
rational analysis n. rasyonel analiz
regression analysis n. regresyon analizi
reliability analysis n. güvenilirlik analizi
result of analysis n. analiz sonucu
run-off analysis n. akış analizi
sales analysis specialist n. satış analiz sorumlusu
sedimentation analysis n. tortullaşma analizi
self-analysis n. kendi kendini analiz etme
sensitive analysis n. duyarlık analizi
sequential analysis n. dizisel analiz
series of analysis n. analizler
silica analysis n. silis analizi
skill analysis n. yetenek analizi
skill gap analysis n. beceri boşluk analizi
social analysis n. sosyoanaliz
sound analysis n. ses analizi
spatial analysis n. uzamsal analiz
spatial analysis n. uzaysal analiz
spatial analysis n. konumsal analiz
spectroscopic analysis n. spektroskopik analiz
spectrum analysis n. spektrum analizi
stability analysis n. stabilite analizi
statistical analysis n. istatiksel analiz
stochastic analysis n. stokastik analiz
stress analysis n. stres analizi
structural analysis n. yapısal analiz
surface analysis n. yüzey araştırması
system analysis n. sistem analizi
task analysis n. iş analizi
technical analysis n. teknik analiz
textual analysis n. metin çözümlemesi
thermogravimetric analysis n. termogravimetrik analiz
time line analysis n. zamanlama analizi
time-domain analysis n. zaman alanlı analizler
time-series analysis n. zaman serileri analizi
trade-off analysis n. dengeleme tahlili
transactional analysis n. insanlararası ilişki analizi
transactional analysis n. transaksiyonal analiz
trend analysis n. eğilim analizi
uncertainty analysis n. belirsizlik tahlili
water analysis n. su analizi
weather analysis n. hava durumu tahlili
in the final analysis adv. son analizde
in the final analysis adv. son çözümlemede
in the final analysis adv. son tahlilde
in the last analysis adv. son tahlilde
above analysis yukarıdaki analiz
gap analysis açık analizi
Phrases
in the last analysis her şey düşünüldüğünde
Idioms
in the final analysis son tahlilde
in the last analysis son tahlilde
Speaking
enclosed you can see the results of analysis analiz sonuçları ekte bilgilerinize sunulmuştur
Trade/Economic
abc analysis abc analizi
abc analysis for demand abc talep analizi
account analysis hesap analizi
account analysis muhasebe analizi
activity analysis faaliyet çözümlemesi
analysis department analiz departmanı
analysis of operating control account işletme kontrol hesabı analizi
analysis of significance anlamlılık analizi
analysis of stagnation durgunluk analizi
analysis of surplus ihtiyatın analizi
analysis of the cost price maliyet çözümlemesi
analysis of variance varyans analizi
analysis paralysis analiz felci
analytical analysis analitik inceleme
at par break even analysis başabaş analizi
at par break-even analysis başabaş analizi
balance sheet analysis bilanço analizi
base-case analysis temel durum analizi
basic trend analysis basit trend analizi
benefit analysis fayda analizi
benefit and cost analysis fayda ve maliyet analizi
benefit-cost analysis fayda maliyet analizi
biochemical analysis biyokimyasal analiz
brand strength analysis marka gücü analizi
breakeven analysis maliyet-gelir eşitleme analizi
breakeven analysis başabaş noktası analizi
breakeven analysis başabaş analizi
break-even analysis başa baş analizi
break-even analysis belli bir fiyat düzeyinde tüm masrafları karşılayacak en düşük satış hacminin belirlenmesi çalışmaları
business analysis iş analizi
business impact analysis iş etki analizi
business portfolio analysis işletme portfolyo analizi
cash flow analysis nakit akış analizi
cash-flow analysis nakit akımı analizi
certificate of analysis ekspertiz raporu
certificate of analysis analiz raporu
cluster analysis küme analizi
company analysis şirket analizi
company analysis analiz edilmesi
company analysis hisse senetlerinin gelecekteki fiyatlarının tahmini için belli bir şirketin incelenmesi
comparative accounting analysis mukayeseli muhasebe tahlili
competition analysis rekabet analizi
competitor analysis rakip analizi
competitor analysis rekabet analizi
contingent claims analysis koşullu alacak analizi
cost analysis maliyet analizi
cost analysis maliyet incelemeleri
cost benefit analysis maliyet-fayda analizi
cost benefit analysis maliyet fayda analizi
cost benefit analysis fiyat kazanç analizi
cost driver analysis maliyet etkenleri analizi
cost effective analysis maliyet etkinliği analizi
cost effectiveness analysis maliyet etkinliği analizi
cost effectiveness analysis maliyet etkinlik analizi
cost efficiency analysis maliyet-etkinlik analizi
cost profit analysis maliyet kar analizi
cost utility analysis maliyet-hizmet analizi
cost volume-profit analysis maliyet hacim kar analizi
cost/benefit analysis maliyet/fayda analizi
cost-benefit analysis değer ve kar analizi
cost-benefit analysis maliyet fayda analizi
cost-benefit analysis maliyet-yarar çözümlemesi
cost-benefit analysis maliyet-fayda
cost-benefit analysis maliyet-fayda analizi
cost-benefit analysis fayda maliyet analizi
cost-benefit analysis fayda-maliyet analizi
cost-benefit-analysis maliyet-fayda analizi
cost-effectiveness analysis maliyet etkinliği analizi
cradle-to-grave-analysis hayat boyu değerlendirme
customer needs analysis müşteri gereksinimi/ihtiyaçları analizi
customer satisfaction analysis müşteri memnuniyeti analizi
data analysis verilerin incelenmesi
decision analysis karar teorisi
deferred tax analysis ertelenmiş vergi analizi
depth analysis derin analiz
descriptive analysis betimsel analiz
discounted cash flows analysis (dcf analysis) indirgenmiş nakit akımları analizi (ina analizi)
distribution cost analysis dağıtım maliyet analizi
earned value analysis kazanılan değer analizi
economic analysis iktisadi analiz
economic analysis ekonomik analiz
end-use analysis son kullanım analizi
external stakeholder analysis dış paydaş analizi
financial analysis finansal analiz
financial analysis mali analiz
financial analysis techniques finansal analiz teknikleri
financial statement analysis finansal tablolar analizi
financial statement analysis finansal tablo analizi
financial statement analysis mali tablo analizi
financial statements analysis mali tablolar analizi
fishbone analysis balık kılçığı analizi
flexibility analysis esneklik analizi
functional analysis işlevsel analiz
functional analysis fonksiyonel analiz
fundamental analysis temel analiz
gap analysis boşluk analizi
gap analysis fark analizi
global environment analysis evrensel çevre analizi
gross profit analysis brüt kar tahlili
gross profit analysis brüt kar analizi
hazard analysis & critical control points tehlikeli analiz ve kritik kontrol noktaları
horizontal analysis yatay analiz
horizontal analysis mali tabloların yatay analizi
horizontal analysis yatay çözümleme
horizontal analysis karşılaştırmalı tablolar analizi
impact analysis etki analizi
incremental analysis marjinal analiz
industry analysis sektör analizi
input output analysis girdi-çıktı analizi
internal analysis iç inceleme
inventory analysis envanter analizi
investment analysis yatırım analizi
job analysis iş analizi
job analysis interview iş analizi mülakatı
job analysis interview iş analizi görüşmesi
job safety analysis (jsa) iş güvenliği analizi (iga)
last minute risk analysis (lmra) son dakika risk analizi
life cycle analysis yaşam döngüsü analizi
life cycle analysis hayat boyu değerlendirme
liquidation analysis on balance sheet bilançoda likidite analizi
macro analysis makro analiz
management analysis yönetim analizi
manufacturer’s analysis certificate imalatçının analiz belgesi
manufacturer's analysis certifacate imalatçının analiz belgesi
manufacturer's analysis certificate imalatçının analiz belgesi
marginal analysis marjinal analiz
marginal analysis marjinal tahlil
market analysis pazar tahlili
market analysis piyasa tahlili
market analysis pazar çözümlemesi
market analysis piyasa araştırması
market analysis piyasa çözümlemesi
market analysis pazar analizi
market analysis piyasa analizi
market basket analysis pazar sepet analizi
market share analysis piyasa payı analizi
market-factor analysis piyasa faktörü analizi
marketing cost analysis pazarlama maliyeti analizi
matched sample analysis eşleşmiş örnek tahlili
matched sample analysis eşleştirilmiş numune analizi
measurement analysis and improvement ölçüm analizi ve geliştirilmesi
motion analysis çalışan kimsenin vücut ve el hareketlerinin incelenmesi
multi dimensinal analysis infrastructure çok boyutlu analiz altyapısı
multiperiod analysis çok dönemli analiz
multiple regression analysis çok yönlü regresyon yöntemi
multiple-discriminant analysis çoklu farklılık analizi
multivariate analysis çok değişkenli analizler
multivariate analysis çoklu değişme analizi
net present value analysis net bugünkü değer analizi
normative analysis normatif analiz
occupational analysis meslek analizi
organizational portfolio analysis kurumsal portfolyo analizi
panel data analysis panel veri analizi
partial analysis kısmi analiz
partial equilibrium analysis kısmi denge analizi
partial equilibrium analysis kısmi denge analizi
pass-through analysis fiyatların geçiş etkisi
past-sales analysis geçmiş satışlar analizi
pay back analysis itfa analizi
payback analysis itfa analizi
performance analysis iş analizi
performance analysis performans analizi
period analysis dönem analizi
period analysis dönem tahlili
positive analysis olması gerekenle ya da değer yargıları ile değil olan bitenle ilgilenme yaklaşımı
price analysis fiyat analizi
price increase analysis fiyat artış analizi
procedure analysis işletme unsurları analizi
product life cycle analysis ürün yaşam döngüsü analizi
productivity analysis verimlilik analizi
profit volume analysis kritik nokta analizi
profit volume analysis kar hacmi analizi
profit/loss analysis kar/zarar analizi
profit/loss analysis kar zarar analizi
profitability analysis karlılık analizi
qualitative analysis nitel analiz
qualitative analysis nitel çözümleme
ratio analysis rasyo (oran) analizi
ratio analysis oran analizi
regression analysis regresyon analizi
regression analysis regresyon analizi
reverse analysis geri analiz
risk analysis risk analizi
risk analysis and management risk analizi ve yönetimi
root cause analysis temel neden analizi
root cause analysis kök neden analizi
sales analysis satış analizi
satisfaction analysis memnuniyet analizi
scenario analysis senaryo analizi
scenario analysis senaryo analizi
scenario analysis olasılık analizi
sector analysis sektör analizi
sector impact analysis sektörel etki analizi
sector impact analysis sektör etki analizi
securities analysis menkul kıymet analizi
sensitivity analysis hassasiyet analizi
sensitivity analysis duyarlılık analizi
service cost analysis hizmet maliyet analizi
simple regression analysis basit regresyon analizi
situation analysis durum analizi
statement analysis bilanço tahlili
statement of analysis bilanço tahlili
static analysis ilişkilerin belli bir zaman noktasındaki durumunun incelenmesi
static analysis zaman içindeki değişmelerin ele alınmaması
static analysis statik analiz
strategic position analysis stratejik konum analizi
strategy analysis strateji analizi
structural decomposition analysis yapısal ayrıştırma analizi
surplus analysis sermaye ilavesi tahlili
surplus analysis ihtiyat analizi
swot analysis swot analiz
swot analysis gzft analizi
swot analysis gzft analizi
swot analysis güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler analizi
system analysis sistem analizi
systems analysis sistem analizi
technical analysis teknik analiz
technical analysis teknik analiz
technical analysis and demand forecasts teknik analiz ve talep tahminleri
threshold analysis eşik analizi
time series analysis zaman serileri analizi
time-series analysis zaman serisi analizi
trade-off analysis dengeleme analizi
training needs analysis eğitim ihtiyaç analizi
trend analysis trend analizi
trend analysis konjonktür analizi
trend analysis eğilim analizi
univariate analysis tek değişkenli analiz
utility analysis fayda analizi
value analysis değer analizi
value analysis  değer analizi 
value chain analysis değer zinciri analizi
value chain analysis değer zinciri analizi
value-analysis kıymet analizi
variance analysis varyans analizi
variance analysis sapma analizleri
vertical analysis mali tabloların dikey analizi
vertical analysis dikey yüzdeler analizi
vertical analysis dikey yüzde yöntemi
vertical analysis dikey analiz
vertical analysis of a financial statement gelir tablosu dikey analizi
well-to-wheel analysis hayat boyu değerlendirme
zeta analysis zeta analizi
Law
accident analysis kaza sebeplerinin araştırılması
crime scene analysis olay yeri analizi
forensic analysis adli analiz
handwriting analysis elyazısı tetkiki
seal analysis mühür tetkiki
Politics
analysis of the objectives hedeflerin analizi
analysis of the strategies stratejilerin analizi
balance sheet analysis bilanço analizi
break-even analysis başabaş analizi
capacity analysis kapasite analizi
capital markets analysis sermaye piyasaları analizi
centre/periphery analysis merkez/çevre çözümlemesi
debt sustainability analysis (dsa) borç sürdürülebilirliği analizleri
dna analysis dna incelemesi
gap analysis boşluk analizi
gender analysis cinsiyet analizi
input-output analysis girdi-çıktı analizi
international institute for applied systems analysis uluslararası uygulamalı sistemler analiz enstitüsü
methods of sampling and analysis numune alma ve tahlil yöntemleri
overall analysis kapsamlı analiz
policy analysis siyasa çözümlemesi
poverty and social Impact analysis (psIa) yoksulluk ve sosyal etki analizi
problem analysis sorun analizi
risk analysis risk analizi
roll-call analysis yoklama analizi
situation analysis durum analizi
stakeholder analysis paydaş analizi
strategy analysis strateji analizi
swot analysis swot analizi
systems analysis sistem çözümlemesi
target analysis hedef analizi
terrain analysis arazi etüdü
unit of analysis analiz birimi
Institutes
an integrated art analysis and navigation environment bütünleşik bir sanat analiz ve gezinti ortamı
analysis and evaluation group for financing of terrorism terörün finansmanına ilişkin analiz ve değerlendirme grubu
computerized ballistics analysis system balistik bilgisayar analiz sistemi
department for data analysis, monitoring and assessment veri analizi izleme ve değerlendirme daire başkanlığı
department of analysis on agricultural and energy policies tarım ve enerji politikaları analiz dairesi
department of analysis on industrial sector sanayi sektörleri analiz dairesi
department of analysis on services, investments and environmental policies and web coordination hizmetler, yatırım, çevre politikaları analizi ve web koordinasvonu dairesi
department of analysis on services, investments and environmental policies and web coordination hizmetler, yatırım, çevre politikaları analizi ve web koordinasyonu dairesi
department of price and cost analysis fiyat ve maliyet analiz dairesi
department of statistics and analysis istatistik ve değerlendirme daire başkanlığı
hazard analysis and critical control point tehlike analizi ve kritik kontrol noktası
section of analysis, assessment and evaluation analiz, ölçme ve değerlendirme şube müdürlüğü
section of price and cost analysis of modernization goods and services modernizasyon mal ve hizmet fiyat ve maliyet analiz şubesi
section of price and cost analysis of national constructions milli inşaatlar fiyat ve maliyet analiz şubesi
section of price and cost analysis of nato security investments nato güvenlik yatırımları fiyat ve maliyet analiz şubesi
Industry
break-point analysis başabaş noktası analizi
sensitivity analysis duyarlılık analizi
Tourism
prefeasibility analysis ön fizibilite etüdü
Media
content analysis kapsam analizi
news analysis haber analizi
Technical
a posteriori analysis a posteriyori analiz
absorption analysis soğurum çözümlemesi
absorption solutions analysis absorpsiyon çözeltilerinin analizi
acoustic analysis akustik analiz
acoustic emission analysis akustik emisyon analizi
activation analysis etkilenim çözümlemesi
activation analysis aktivasyon analizi
activation analysis etkinleşme çözümlemesi
activation analysis etkinleme çözümlemesi
activity analysis faaliyet analizi
activity analysis etkinlik çözümlemesi
air analysis hava analizi
air mass analysis hava kütlesi analizi
analysis and discussion analiz ve tartışma
analysis line çözümleme çizgisi
analysis methods analiz metotları
analysis model analiz modeli
analysis of data verilerin analizi
analysis of evolved carbon dioxide açığa çıkan karbondioksit analizi
analysis of extract solutions özüt çözeltilerinin analizi
analysis of free and dissolved gases çözünmüş ve serbest gaz analizleri
analysis of ingot tin külçe kalay analizi
analysis of particulate fume duman parçacıklarının analizi
analysis of residual gases artık gazların analizi
analysis of residual gases arta kalan gazların analizi
analysis of test data test verilerinin analizi
analysis of variance varyans analizi
analysis of variance değişke çözümlemesi
analysis of variance değişinti çözümlemesi
analysis of variance değişki çözümlemesi
analysis sample analiz numunesi
analysis step analiz basamağı
analysis techniques for dependability güvenilebilirlik için analiz teknikleri
analysis techniques for system reliability sistem güvenirliği için analiz teknikleri
areal analysis alansal çözümleme