sampling - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

sampling

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"sampling" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 26 sonuç

İngilizce Türkçe
General
sampling i. seçme
sampling i. örnek
sampling i. örnekleme
sampling i. örneklendirme
sampling i. kişisel inceleme
sampling i. deneme
sampling i. sınama
sampling i. tecrübe
sampling i. test
sampling i. tanıtım amacıyla bedava veya indirimli deneme paketi satımı
sampling i. eşantiyon dağıtma
sampling s. numunelik
Trade/Economic
sampling i. numunelendirme
sampling i. numune alma
Technical
sampling i. numune alma
sampling i. örnek alma
sampling i. örnekleme
Mechanic
sampling i. örnek alma
Construction
sampling i. numune alma
Medical
sampling i. numune alma
sampling i. sampling
Psychology
sampling i. örneklem alma
Math
sampling i. örnekleme
Education
sampling i. örneklem oluşturma
Linguistics
sampling i. örnekleme
Music
sampling i. bir kayıttan kısa bir alıntı yapıp arkasına farklı müzik döşeme süreci

"sampling" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
Medical
sampling sampling i.

"sampling" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
accidental sampling i. gelişigüzel örnekleme
stratified random sampling i. kademeli gelişigüzel örnekleme
sampling station i. örneklem istasyonu
sampling tube i. numune tüpü
clustered random sampling i. kümeden gelişigüzel örnekleme
acceptance sampling plan i. örnekleme planı
standard sampling plans i. standart örnekleme planları
representative sampling i. temsilci örnekleme
quota sampling i. pay örneklemesi
simple random sampling i. basit gelişigüzel örnekleme
sampling error i. örnekleme hatası
acceptance sampling i. onama örneklemesi
multi-phase sampling i. çokevreli örnekleme
lottery sampling i. adçekme örneklemesi
date of sampling i. örnekleme tarihi
convenience sampling i. kolay ulaşılabilir durum örneklemesi
Trade/Economic
convenience sampling i. amaçlara uygunluk örneklemesi
simple random sampling i. basit tesadüfi örnekleme
probability proportional to size sampling i. büyüklükle orantılı olasılık örneklemesi
area sampling i. bölge örneklemesi
multiphase sampling i. çok aşamalı sondaj
double sampling i. çift örnekleme
multi-stage sampling i. çok aşamalı örnekleme
precision sampling i. hata olasılığı önceden tam olarak bilinen örnekleme
statistical sampling i. istatistiksel örnekleme
non-statistical sampling i. istatistiksel olmayan örnekleme
stratified random sampling i. kademeli rastsal örnekleme
acceptance sampling i. kabul numunesi
multistage sampling i. kademeli sondaj
stratified sampling i. katmanlı örnekleme
quota sampling i. kota örneklemesi
cluster sampling i. küme örneklemesi
sampling with replacement i. kütledeki her elemanın eşit seçilme şansına sahip olduğu örnekleme
variable estimation sampling method i. niceliklere göre tahmin örneklemesi
sampling order i. numune siparişi
unit of sampling i. numune birimi
probability sampling i. olasılıklı örnekleme
acceptance sampling i. numuneyle mal kabulü
disproportionate stratified sampling i. orantısız kademeli örnekleme
acceptance sampling i. örnek ile mal kabulü
inspection by sampling i. örnekleme yoluyla denetleme
sampling frame i. örnekleme çerçevesi
verification by sampling i. örnekleme yoluyla doğrulama
sampling fraction i. örnekleme oranı
sampling error i. örnekleme hatası
sampling design i. örnekleme tasarımı
sampling distribution i. örnek dağılımı
sampling distribution i. örnekleme dağılımı
monetary unit sampling i. para birimine dayalı örnekleme
random sampling i. rastgele numunelendirme
systematic sampling i. sistematik sondaj
unrestricted random sampling i. sınırsız rasgele sondaj
systematic sampling i. sistematik örnekleme
sampling inspection i. sondajda kontrol
unit of sampling i. sondaj birimi
precision sampling i. sondaj
random sampling i. tesadüfi örnekleme
lot acceptance sampling i. teklif edilen numune miktarı
one-stage area sampling i. tek aşamalı alan örneklemesi
commercial sampling i. ticari numune yapma
judgement-based sampling i. yargıya dayalı örnekleme
judgement sampling i. yargısal örnekleme
Politics
methods of sampling and analysis i. numune alma ve tahlil yöntemleri
sampling procedure i. örnekleme prosedürü
Technical
sequential sampling i. ardışık örnekleme
extreme or deviant case sampling i. aşırı veya aykırı durum örneklemesi
aerosol sampling instrument i. aerosol numune alma cihazı
sequential sampling plan i. ardışık numune alma planı
method for the sampling of soft solders for analysis i. analiz amacıyla yumuşak lehimlerden numune alma yöntemi
sub-sampling i. alt örnekleme
area sampling i. alan örneklemesi
sampling for analysis i. analiz için numune alma
sampling fume and gases generated by arc welding i. ark kaynağıyla üretilen gaz ve dumandan numune alma
sampling of suspended sediments i. askıdaki çökeltilerden numune alma
skip-lot sampling i. atlamalı parti şeklinde numune alma
block sampling i. Belirli bir zaman ya da seri numarasından oluşan blok kitlenin tüm kalemleri üzerinde denetim işlemlerinin yapılması
sampling from a lot i. bir partiden numune alma
steam sampling i. buhar numunesi alma
sampling of undisturbed soil i. bozulmamış zeminden numune alma
uniform sampling i. birbiçimli örnekleme
block sampling i. blok örnekleme
multiple sampling i. çoklu numune alma
line sampling i. çizgi örneklemesi
environmental water sampling and handling i. çevresel sudan numune alma ve hazırlama
sludge sampling i. çamur numunesi
double sampling i. çift örnekleme
multi-stage sampling i. çok aşamalı örnekleme
sludge sampling i. çamur numunesi alma
sampling empty sacks for testing i. deney için boş torbalardan numune alma
methods of sampling for testing i. deney için numune alma yöntemleri
rules of sampling and selection or test pieces i. deney parçalarının seçimi ve numune alma kuralları
uniform sampling i. düzgün örnekleme
systematic sampling i. dizgesel örnekleme
stopped-belt sampling i. durdurulmuş banttan numune alma
vacuum sampling tube i. emmeli örnek borusu
manual sampling i. elle numune alma
gas sampling i. gaz numunesi alma
random sampling i. gelişigüzel örnek alma
gas sampling tube i. gaz örnekleme kabı
filter sampling i. filtre vasıtasıyla numune alma
gas sampling tube i. gaz numune alma tüpü
random sampling i. gelişigüzel numune alma
sampling of gases i. gazlardan numune alma
gas sampling i. gaz örnekleme
sampling from lake i. gölden numune alma
sampling of batches of raw material i. hammadde partilerinden numune alma
convenience sampling i. hazır örnekleme
air sampling pump i. hava numune alma pompası
sampling of airborne particles i. havadaki parçacıklardan numune alma
manual sampling methods for reduced pellets and lump ores i. indirgenmiş pelet ve parça cevherlerden elle numune alma metotları
grid sampling i. ızgara örneklemesi
production batch sampling procedure i. imalat partisinden numune alma prosedürü
double sampling i. ikil örnekleme
two-stage sampling i. iki aşamalı numune alma
multistage sampling i. kademeli örnekleme
sampling tube i. karotiyer
core sampling i. karot alma
acceptance sampling i. kabul örneklemesi
section sampling fraction i. kesit örnekleme payı
sampling from a conveyor by stopping the belt i. kayışı durdurarak konveyörden numune alma
sampling of water and steam in boiler plants i. kaynatma tesislerinde sudan ve buhardan numune
multiple rate sampling i. katlı örnekleme
sampling from a conveyor by stopping the belt i. konveyör kayışını durdururak numune alma
controlled sampling i. kontrollü örnekleme
dry sampling i. kuru numune alma
convenience sampling i. kolaylıkla bulunabilen örnekleme
convenience sampling i. kolaylı örnekleme
coal sampling i. kömür örneği
mass-basis systematic sampling i. kütle esaslı sistematik numune alma
fractional sampling i. mekanik bölünmüş örnek alma
automatic sampling by mechanical means i. mekanik araçlarla otomatik numune
bulk sampling i. kütle ömek alma
sampling water i. muayene suyu
minimum sampling frequency i. minimum örnekleme frekansı
plutonium dioxide sampling in a nuclear reprocessing plant i. nükleer tekrar işleme tesisinde plütonyum dioksit numunesi alma
sampling procedures i. numune alma işlemleri
sampling line i. numune alma hattı
method of sampling i. numune alma metodu
sampling scheme i. numune alma planı
sampling spoon i. numune alma kaşığı
random sampling i. numune alma
point sampling i. nokta örneklemesi
sampling valve i. numune alma vanası
sampling to determine average quality i. ortalama kalite tayini için numune alma
sampling tube i. numune tüpü
sampling guideline i. numune alma kılavuzu
sampling criteria i. numune alma kriterleri/ölçütleri
sampling and preparation of test specimen i. numune alma ve deney numuneleri hazırlama
sampling error i. numune alma hatası
sampling and sieve analysis i. numune alma ve elek analizi
guidance on sampling i. numune alma kılavuzu
sampling spoon i. numune kaşığı
report on sampling i. numune alınması ile ilgili hazırlanmış rapor
sampling techniques i. numune alma teknikleri
sampling station i. numune alma istasyonu
sampling testing and analysis i. numune alma deney ve analizi
sampling valve i. numune vanası
sampling and testing i. numune alma ve test etme
cleaning of the sampling equipment i. numune alma malzemelerinin temizlenmesi
sampling rules i. numune alma kuralları
sampling disturbance i. numune alma sırasında örselenme
sampling methods i. numune alma metotları
nyquist sampling rate i. nyquist örnekleme hızı
improbable sampling i. olasılıksız örnekleme
report on sampling i. numune alma raporu
checking the precision of sampling i. numune alma kesinliğinin kontrolü
channel sampling i. oluk numune alma
sampling point i. numune alma yeri
sampling conditions i. numune alma şartları
sampling system i. numune alma sistemi
sampling and sample preparation i. numune alma ve numune hazırlama
sampling diagram i. numune alma şeması
sampling tool i. numune alma aleti
sampling method i. numune alma yöntemi
sampling procedure i. numune alma yöntemi
sampling procedures for inspection by attributes i. nitelik belirleme amacıyla numune alma işlemleri
sampling report i. numune alma raporu
sampling method i. numune alma metodu
sampling spoon i. örnek kaşığı
method of sampling i. örnek alma yöntemi
sampling method i. örnek alma yöntemi
sampling inspection i. örnekleme incelemesi
sampling arm i. örnekleme kolu
sampling lattice i. örnekleme örgüsü
sampling inspection i. örnekleme kontrolü
sampling strategy i. örnekleme stratejisi
sampling tube i. örnek tüpü
sampling spoon i. örnekleme kaşığı
sampling test i. örneklemeli sınama
sampling action i. örnekleme eylemi
sampling and inoculation device i. örnekleme ve aşılama cihazı
sampling rate i. örnekleme oranı
sampling point i. örnek alma yeri
sampling frequency i. örnekleme sıklığı
multiple order sampling i. örüntülü örnekleme
sampling spoon i. örnek alma kaşığı
sampling error i. örnekleme yanılgısı
sampling error i. örnekleme hatası
sampling point i. örnek alma noktası
sampling distribution i. örnekleme dağılımı
sampling inspection i. örnekleme denetimi
sampling resolution i. örnekleme çözünürlüğü
importance sampling i. önem örneklemesi
sampling plan i. örnekleme planı
pumped sampling i. pompa ile numune alma
scheduled oil sampling i. programlı yağ analizi
pumped sampling method i. pompa ile numune alma yöntemi
random sampling i. rastgele numune alma
random sampling i. rastgele örnekleme
random sampling i. rasgele örnek alma
random sampling i. rassal örnekleme
sampling from static batches i. sabit yığınlardan numune alma
accidental sampling i. rastlantısal örnekleme
methods for routine sampling i. rutin numune alma metotları
sampling of products in liquid or paste form i. sıvı veya pasta halindeki mamullerden numune alma
sampling in the liquid phase i. sıvı fazdan numune alma
random sampling i. seçkisiz örnekleme
systematic uniform random sampling i. sistematik tekdüze rasgele örnekleme
random sampling i. sondaj örnekleme
water sampling i. su örneği alma
continuous sampling i. sürekli örnek alma
single sampling i. tek örnekleme
representative sampling i. temsili numune alınması
tank mixing and sampling systems i. tank karıştırma ve numune alma sistemleri
sampling of powders using sintered test pieces i. tozlardan sinterlenmiş deney parçalarından numune alma
overall sampling precision i. toplam numune alma kesinliği
convenience sampling i. uygun örnekleme
volumetric bioaerosol sampling device i. volumetrik biyoaeresol numune alma cihazı
sampling fuel oil i. yağ örneği
fuel sampling i. yakıtdan numune alma
sampling with replacement i. yerine koyarak örnekleme
time sampling i. zaman örneklemesi
quincunx sampling i. zar beşlisi örnekleme
bulk sampling i. yığm örneklemesi
field sampling i. alan örneklemesi
up-sampling i. yukarı örnekleme
up-sampling i. üst örnekleme
soil sampling f. zeminden numune almak
Computer
lottery sampling i. adçekme örneklemesi
area sampling i. alan örneklemesi
line sampling i. çizgi örneklemesi
line sampling i. çizgisel örnekleme
grid sampling i. ızgara örneklemesi
multiple rate sampling i. katlı örnekleme
nyquist sampling rate i. nyquist örnekleme hızı
point sampling i. nokta örneklemesi
multiple order sampling i. örüntülü örnekleme
sampling rate i. örnekleme oranı
multiple-order sampling i. örüntülü örnekleme
sampling period i. örnekleme dönemi
random sampling i. rastgele örnekleme
cluster sampling i. topaklı örnekleme
cluster sampling i. topak örneklemesi
bulk sampling i. yığın örneklemesi
uniform sampling s. düzgün
Informatics
instantaneous sampling i. anlık örnekleme
multi-sampling i. çoklu örnekleme
systematic sampling i. dizgesel örnekleme
uniform sampling i. düzgün örnekleme
grid sampling i. ızgara örneklemesi
point sampling i. nokta örneklemesi
random sampling i. rasgele örnekleme
systematic sampling i. sistematik örnekleme
Telecom
double correlated sampling i. çift ilintili örnekleme
Electric
minimum sampling frequency i. minimum örnekleme frekansı
sampling gate i. sadece ilk aktivasyon anında çıktı üreten devre
Mechanic
acceptance sampling i. kabul için örnek alma
Construction
concrete sampling i. beton örneği alma
composite sampling i. karma numune alma
sampling device for packed cement i. paket çimento numune alıcısı
spot sampling i. spot numune alma
sampling of fresh concrete i. taze betondan numune alma
Automotive
constant volume sampling i. değişmez ses örneklemesi
constant-volume sampling i. sabit hacimli örnekleme
Aeronautic
biased sampling i. çapraz örnekleme
double sampling i. ikili numune alma
acceptance sampling plan i. kabul örnekleme planı
acceptance sampling i. kabul örneklemesi
bulk sampling i. kütlesel numune
continuous single level sampling plan i. sürekli basit seviyeli numune planı
continuous multi-level sampling plan i. sürekli çok seviyeli numune planı
continuous sampling plan i. sürekli numune planı
chain sampling plan i. zincirleme numune alma planı
Marine
sediment sampling and analysis i. katı madde örnekleme ve analizi
bottom sampling i. örnekleme
bottom sampling i. tabandan numune alma
Petrol
automatic pipeline sampling i. boru hattından otomatik numune alma
Mining
mechanical sampling i. mekanik numune alma
sampling and sample preparation procedures i. numune alma ve numune hazırlama işlemleri
channel sampling i. oluk numune alma
channel sampling i. oluk örnek alma
increment sampling and sample preparation i. parça numunesi alma ve numune nazırlama
sampling from stationary lot i. sabit partiden numune alma
sampling single-phase geothermal liquid or steam i. tek fazlı jeotermal sıvı veya buhardan numune alma
Medical
meander sampling i. dolaşımlı örnekleme
umbilical cord blood sampling i. fetal kordon kanı karyotip incelemesi
inferior petrosal sinus sampling i. inferior petrozal sinüs örneklemesi
percutaneous umbilical cord blood sampling i. kordosentez
chorionic villus sampling i. koryon villus biyopsisi
sampling site i. numune alanı
sampling considerations i. numune almada dikkat edilmesi gereken noktalar
randomize sampling i. rastgele örnekleme
Psychology
area sampling i. alan örneklemi alma
snowball sampling i. kartopu örneklemi
probabilistic sampling i. olasılıklı örneklem
sampling error i. örneklem alma hatası
sampling distribution i. örneklem alma dağılımı
accidental sampling i. rastlantısal örneklem
systematic sampling i. sistematik örneklem alma
stratified sampling i. tabakalaşmış örneklem
availability sampling i. ulaşılabilir örneklem
Pathology
chorionic villus sampling i. erken gebelikte tarama amaçlı doğum öncesi uygulanan bir test
cvs (chorionic villus sampling) i. koryon villus biyopsisi
cvs (chorionic villus sampling) i. erken gebelikte tarama amaçlı doğum öncesi uygulanan bir test
Food Engineering
tea sampling i. çaydan numune alma
methods of sampling for chemical analysis of edible caseins and caseinates i. kimyasal analizleri için yenilebilir kazein ve kazeinatlardan numune alma metotları
sampling procedure and method of analysis for the official control of the temperatures of quick-frozen foods intended for human consumption i. kişiler tarafından tüketimi öngörülen hızlı dondurulmuş gıdaların sıcaklık kontrolü için numune alma ve analiz metodu
methods of sampling and analysis for the monitoring of foodstuffs intended for human consumption i. kişiler tarafından tüketimi öngörülen gıda ürünlerinin izlenmesini amaçlayan analiz ve örnekleme metotları
methods of sampling for chemical analysis for the monitoring of preserved milk products i. kimyasal analizleri için koyulaştırılmış sütlerden ve süttozundan numune alma metodu
methods of sampling i. numune alma metodları
sampling plan i. örnekleme planı
random sampling i. rasgele örnekleme
random sampling i. tesadüfi örnekleme
usda sampling plan i. usda örnekleme planı
Math
importance sampling i. önem örneklemesi
Statistics
purposeful sampling i. amaçlı örnekleme
lottery sampling i. adçekme örneklemesi
purposive sampling i. amaçlı örnekleme
grid sampling i. ağ örneklemesi
network sampling i. ağ örneklemesi
area sampling i. alan örneklemesi
sampling on successive occasions i. ardışık durumlara ilişkin örnekleme
purposive cum convenience sampling i. amaçlı kolay ulaşılabilir örneklem
homogeneous sampling i. benzeşik örnekleme
simple random sampling i. basit seçkisiz örnekleme
simple random sampling i. basit rastgele örnekleme
simple random sampling i. basit rasgele örnekleme
linked sampling i. bağlı örnekler
unitary sampling i. birimsel örnekleme
chunk sampling i. blok örneklemesi
composite sampling scheme i. birleşik örnekleme şeması
unit stage sampling i. birim aşama örneklemesi
multi-stage sampling i. çok-evreli örnekleme
multiple sampling i. çoklu örnekleme
multiphase sampling i. çok aşamalı örnekleme
line sampling i. çizgi örneklemesi
line sampling i. çizgi usulüyle örnekleme
double sampling i. çifte örnekleme
multi-level continuous sampling plans i. çok-seviyeli sürekli örnekleme planları
overlapping sampling units i. çakışık örnekleme birimleri
multi-phase sampling i. çok-evreli örnekleme
variable sampling fraction i. değişken örnekleme oranı
indirect sampling i. dolaylı örnekleme
rotation sampling i. döndürme örneklemesi
direct sampling i. doğrudan örnekleme
dodge continuous sampling plan i. dodge sürekli örnekleme planı
chunk sampling i. dilim örnekleme
proportion sampling i. eşit örnekleme
epsem sampling i. eşit olasılıklı seçme yöntemli örnekleme
intensive sampling i. entansiv örnekleme
convenience sampling i. elverişli örnekleme
accidental sampling i. gelişigüzel örnekleme
extensive sampling i. geniş örnekleme
rejective sampling i. geri çevirici örneklem
exhaustive sampling i. geniş kapsamlı örnekleme
two-phase sampling i. iki-evreli örnekleme
grid sampling i. ızgara örneklemesi
progressively censored sampling i. ilerleyen sansürlü örnekleme
sampling with replacement i. iadeli resim usulüyle yapılan örnekleme
nested sampling i. iç-içe örnekleme
lattice sampling i. kafesli örnekleme
snowball sampling i. kartopu örneklemesi
mixed sampling i. karma örnekleme
lattice sampling i. kafes örneklemesi
precision sampling i. kesin örnekleme
kayser-meyer-olkin measure sampling i. kayser-meyer-olkin örnekleme ölçüsü
stratified sampling i. katmanlı örnekleme
lottery sampling i. kura örneklemesi
convenience sampling i. kolayda örnekleme
convenience sampling i. kolay ulaşılabilir örnekleme
convenience sampling method i. kolayda örneklem yöntemi
zonal sampling i. kuşaksal örnekleme
quota sampling i. kota örnekleme
cluster sampling i. kümelere göre örnekleme
cluster sampling i. küme örneklemesi
matrix sampling i. matris örneklemesi
cluster sampling method i. küme örnekleme yöntemi
maximum variation sampling method i. maksimum çeşitleme örnekleme yöntemi
probability sampling i. olasılık örneklemesi
sampling distribution of mean differences i. ortalama farklarının örnekleme dağılımı
proportional sampling i. orantılı örnekleme
sampling distribution of the mean i. ortalamanın örnek dağılımı
probability sampling i. olasılıklı örnekleme
point sampling i. nokta örneklemesi
sampling distribution i. örnekleme dağılımı
patterned sampling i. örüntülü örnekleme
sampling structure i. örnekleme bünyesi
sampling theorem i. örnekleme teoremi
sampling action i. örnekleme eylemi
sampling density i. örnekleme yoğunluğu
sampling rate i. örnekleme hızı
sampling synthesizer i. örneklemeli sentezleyici
sampling test i. örneklemeli sınama
sampling error i. örnekleme hatası
sampling fraction i. örnekleme oranı
sampling structure i. örnekleme yapısı
sampling inspection i. örnekleme denetimi
sampling ratio i. örnekleme oranı
importance sampling i. önem örneklemesi
sampling unit i. örnekleme birimi
sampling frequency i. örnekleme sıklığı
sampling pulse i. örnekleme vurumu
sampling distribution i. örnek değerlerin bölünmesi
sampling plan i. örnekleme planı
sampling interval i. örnekleme aralığı
sampling circuit i. örnekleme devresi
sampling frequency i. örnekleme frekansı
sampling error i. örnekleme dağılımında yapılan hata
sampling theory i. örnekleme kuramı
sampling for attribute i. öznitelik örneklemesi
sampling related error i. örnekleme ilişkin hata
sampling moment i. örnekleme momenti
sampling variance i. örnekleme varyansı
non-sampling error i. örnekleme dışı hata
random sampling numbers i. rasgele örnekleme sayıları
random sampling error i. rasgele örnekleme hatası
accidental sampling i. rastlantısal örnekleme
restricted random sampling i. sınırlı rasgele örnekleme
restricted random sampling i. sınırlı gelişigüzel örnekleme
sampling interval i. sistematik örneklemedeki aralık
serial sampling inspection schemes i. serisel örnekleme denetim düzenleri
symmetric sampling i. simetrik örnekleme
systematic sampling i. sistematik örnekleme
post cluster sampling i. son küme örneklemesi
continuous sampling plans i. sürekli örnekleme planı
finite sampling correction i. sonlu örnekleme düzeltmesi
inverse multinomial sampling i. ters çokterimli örnekleme
random sampling error i. tesadüfi örnekleme hatası
overall sampling fraction i. tümsel örnekleme kesri
single sampling i. tek örnekleme
inverse sampling i. ters örnekleme
stratified sampling i. tabakalı örnekleme
uniform sampling fraction i. tekdüze örnekleme oranı
single sampling plan i. tek örnekleme planı
accidental sampling i. tesadüfi örnekleme
random sampling numbers i. tesadüfi örnekleme rakamları
random sampling i. tesadüfi örnekleme
convenience sampling i. uygun örnekleme
capture-release sampling i. yakala-bırak örneklemesi
quasi-random sampling i. yarı-rasgele örnekleme
sampling with replacement i. yerine koyarak örnekleme
route sampling i. yol örneklemesi
stratified sampling i. zümrelere göre örnekleme tekniği
bulk sampling i. yığın örneklemesi
type 1 sampling i. 1. tür örnekleme
repetitive group sampling plan i. yineleyici grup örnekleme planı
route sampling i. yollara göre örnekleme
intensive sampling i. yoğun örnekleme
nested sampling i. yuvalı örnekleme
sampling stratified i. zümrelere göre örnekleme
block sampling i. blok seçim
sampling statistic i. örneklem istatistiği
measure of sampling adequacy i. örneklem uygunluk ölçüsü
Chemistry
sampling and sample preparation for chemical analysis i. kimyasal analizler için numune alma ve numune hazırlama
personal sampling i. kişisel numune alma
Biology
isotropic sampling i. izotropik örnekleme
thickness sampling fraction i. kalınlık örnekleme payı
Marine Biology
port sampling i. limanda örnekleme
stratified sampling i. tabakalandırılmış örnekleme
unstratified sampling i. tabakalandırılmamış örnekleme
Agriculture
soil sampling i. topraktan numune alma
leaf sampling i. yaprak numunesi alma
Tobacco
maid sampling i. ağırlık örnekleme
Social Sciences
snowball sampling i. kartopu örnekleme
convenience sampling i. uygun örnekleme
Education
criterion sampling i. ölçüt örneklem
chain sampling i. zincir örnekleme
Linguistics
random sampling i. düzensiz örneklem
random sampling i. gelişigüzel örneklem
stratified sampling i. katmanlı örneklem
sampling distribution i. örneklem dağılımı
sampling error i. örnekleme yanlışı
Environment
guidance on sampling of rivers i. akarsulardan numune alma kılavuzu
sampling fume and gases generated by arc welding i. ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma
guidance on sampling of waste waters i. atık sulardan numune alma kılavuzu
methods of biological sampling i. biyolojik numune alma metotları
diffusive sampling method i. difüzyonla numune alma yöntemi
sampling from marine waters i. deniz sularından numune alma
sampling of fish with electricity i. elektrikle balık numunesi alma
air sampling i. havayı örnekleme
sampling of groundwater at contaminated sites i. kirlenmiş sahalardaki yer altı suyundan numune alma
sampling programme i. numune alma programı
sampling method i. numune alma metodu
breathing zone air sampling i. solunan hava örneği
water sampling bottle i. su numunesi alma şişesi
guidance on hand-net sampling of aquatic benthic macro-invertebrates i. sudaki bentik makro-omurgasızlardan kepçe ağı ile numune alma kılavuzu
stratified sampling method i. tabakalı numune alma metodu
soil sampling kit i. toprak örnekleme kiti
sampling of volatile organic compounds i. uçucu organik bileşiklerden numune alma
personal air sampling device i. yakaya takılan hava örneği toplayıcısı