image - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

image

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "image" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 41 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
image n. imge
image n. görüntü
image n. imaj
image n. şekil
General
image v. şekillendirmek
image v. yansıtmak
image v. imgeleştirmek
image n.
image n. heykel
image n. resim
image n. suret
image n. kopya
image n. sanem
image n. simge
image n. put
image n. benzer
image n. hayal
image n. timsal
image n. kanı
image n. görüntü
image n. benzetme
image n. görünüş
image n. fikir
image n. tasvir
Trade/Economic
image tüketicilerin bir firmayı ve onun ürünlerini nasıl gördükleri
image imaj
Law
image görüntü
Technical
image başlangıç sinyali
image görüntü
Computer
image görüntü görüntü
image yansıma
image imge
image görüntüsü
image görüntü
Informatics
image imge
image görüntü
Psychology
image imge
Linguistics
image imaj
image imge
image hayal
Painting
image betim

Bedeutungen, die der Begriff "image" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
change image v. imaj değiştirmek
create bad image v. kötü imaj oluşturmak
give a new image to v. yeni imaj kazandırmak
give a new image to v. yeni bir imaj kazandırmak
give a new image to v. yeni bir imaj vermek
improve one's image v. imajını düzeltmek
project an image v. imaj vermek/yansıtmak
tarnish one's image v. imajını sarsmak
tarnish one's image v. imajını bozmak
a simple image n. basit bir görüntü
adequate image drawing n. yeterli görünüş çizimi
after image n. Bakılan görüntü ortadan kalktıktan sonra görsel alanda bir süre daha izlenebilen ardışık görüntü
audio image n. audio-görüntü
bad image n. kötü imaj
burned in image n. izi kalan görüntü
corporate image n. şirket imajı
corporate image n. kurum imajı
corporate image n. şirketin imajı
cover image n. kapak resmi
electron image n. elektronik görüntü
enemy image n. düşman imajı
global image n. global imaj
global image n. küresel imaj
good image n. iyi imaj
graven image n. put
gray tone image n. gri tonlamalı imge
image analysis n. görüntü analizi
image building n. imaj geliştirme
image building n. imaj inşası
image change n. imaj değişikliği
image displacement n. hayal kayması
image engineering n. imaj mühendisliği
image enhancement n. görüntü güçlendirme
image interpretation n. görüntü yorumlama
image interpreter n. hayal yorumlayıcı
image maker n. imaj yaratıcısı
image maker n. imaj danışmanı
image making n. imaj yaratma
image management n. imaj yönetimi
image of an aggressive fellow countryman n. agresif memleket delikanlısı imajı
image pattern n. görüntü biçimi
image processing n. görüntü işleme
image-worship n. putperestlik
latent image n. görünmeyen resim
latent image n. gizli görüntü
magnetic image n. manyetik görüntü
mirror image n. akis
mirror image n. tıpkısının aynısı
mirror image fashion n. taklit moda
mirror-image symmetric n. ayna görünüşü simetrik
mirror-image symmetric n. sağ-sol simetrik
negative image n. negatif görüntü
new image n. yeni imaj
object-image n. nesne imgesi
optical image n. optik görüntü
positive image n. pozitif görüntü
reflected image n. yansıyan suret
reflected image n. yansıyan görüntü
self image n. benlik saygısı
self image n. öz imge
self image n. öz imgesi
self-image n. kişinin kendini tanıması
spitting image of n. hık demiş burnundan düşmüş
stereoscopic image n. üçboyutlu görüntü
the diary of image n. imgenin günlüğü
very image of n. hık demiş burnundan düşmüş
virtual image n. zahiri görüntü
visual image n. görsel imaj
living image of adj. tıpkısı
made in the image of god adj. tanrının kendi suretinde yaratılmış
spitting image of adj. benzeri
spitting image of adj. tıpkısı
spitting image of adj. aynı
very image of adj. benzeri
very image of adj. tıpkısı
very image of adj. aynı
Colloquial
be the spit and image of someone hık demiş burnundan düşmüş olmak
be the spitting image of hık demiş burnundan düşmüş
be the spitting image of tıpkısı
be the spitting image of tam bir kopyası
be the spitting image of someone hık demiş burnundan düşmüş olmak
Idioms
spit and image of hık demiş burnundan düşmüş
the very spit and image of hık demiş burnundan düşmüş
Speaking
his image is tarnished imajı zedelendi
Trade/Economic
brand image marka imajı
commercial image ticari imaj
corporate image kurumsal imaj
corporate image şirket imajı
image management imaj yönetimi
image pricing objective fiyatlandırmada imaj yaratma amacı
image utility kanı faydası
organizational image kurum imajı
organizational image örgütsel imaj
patient's cat scan image hastanın bilgisayarlı tomografi görüntüsü
self-image congruence öz-imaj uyumu
tarnish image imajını zedelemek
Politics
party image parti imajı
poor image olumsuz imaj
tarnish turkey's image türkiye'nin imajını zedelemek
Tourism
negative image olumsuz imaj
Advertising
image map görüntü haritası
Technical
abbe theory of image formation abbe'nin görüntü oluşum kuramı
acuity of colour image renkli görüntü keskinliği
additive method of image separation görüntü ayrımı kalmalı işlem
additive method of image separation görüntü ayrımı için katmalı işlem
anamorphic image anamorfoz görüntü
anamorphic image anamorföz görüntü
anomalous image ayrıksı görüntü
apparent image görünür görüntü
auditory image işitsel imaj
automatic image matching otomatik görüntü eşleme
background image arkadan görüntü
binary image ikili imge
binary image processing iki bileşenli görüntü işleme
black-and-white image siyah-beyaz görüntü
bright field image aydınlık alan görüntüsü
card image kart görüntüsü
core-image library ana bellek görüntülü kitaplık
dark field image karanlık alan görüntüsü
determination of the image distortion görüntü bozulmasının belirlenmesi
digital image sayısal görüntü
digital image sayısal imge
digital image analysis sayısal görüntü çözümleme
digital orthophoto image sayısal ortofoto görüntü
display image ekran görüntüsü
dynamical theory of image contrast görüntü zıtlığının devingen kuramı
edge image ayrıt imgesi
electron image elektron görüntüsü
electron image tube elektron görüntü tüpü
electron optical image elektron optik görüntüsü
electronic image elektronik imge
electro-optical x-ray image intensifier elektro-optik x-ışını görüntü netleştiricisi
electro-optical x-ray image intensifier elektrikli -x ışın görüntü şiddetlendirici
erect image düz görüntü
fresnel image fresnel görüntüsü
fuzzy image karıncalı görüntü
ghost image çift görüntü
ghost image hayal
ghost image gölge
ghost image peri
ghost image hayalet
grayscale image griölçek görüntüsü
high-contrast image yüksek zıtlıklı görüntü
hole type image quality delikli tip görüntü kalitesi
image acquisition görüntü elde etme
image admittance ' görüntü admitansı
image analysis görüntü çözümleme
image analysis method görüntü analiz metodu
image archiving görüntü depolama
image archiving software görüntü depolama yazılımı
image attenuation görüntü zayıflaması
image attenuation constant görüntü zayıflama sabiti
image carrier resim taşıyıcı dalga
image circle görüntü çemberi
image clarity of anodic oxidation coating anodik oksidasyon kaplamanın görüntü netliği
image clarity of anodic oxidation coatings anodik oksidasyon kaplamaların görüntü berraklığı
image coils görüntü kangalları
image compression görüntü basması
image compression system görüntü sıkıştırma sistemi
image contrast görüntü zıtlığı
image converter görüntü çevirici tüp
image database görüntü veritabanı
image definition görüntü netliği
image degradation görüntü bozulması
image denoising i̇mgelerden gürültü temi̇zlenmesi̇
image display device görüntü gösterim cihazı
image dissector görüntü çözümleyici
image dissector görüntü bölücüsü
image dissector görüntü tarayıcı
image distance görüntü uzaklığı
image distortion görüntü bozulması
image drop-out resim kesilmesi
image enhancement görüntü iyileştirme
image filter görüntü süzgeci
image force görüntü kuvveti
image format görüntü formatı
image formation görüntü oluşumu
image frequency hayal frekans
image frequency ikiz sıklık
image gloss görüntü parlaklığı
image height resim yüksekliği
image iconoscope görüntü ikonoskopu
image impedance görüntü empedansı
image intensifier görüntü yoğunlaştırıcı
image intensifier görüntü yeğinliştireci
image intensifier tube görüntü yoğunlaştırıcı tüp
image intensifier tube imge yoğunlaştırıcı tüp
image interference görüntü girişimi
image interference microscopy görüntü girişim mikroskopisi
image interpreter görüntü yorumlayıcı
image mixing görüntü karıştırma
image mode görüntü modu
image montaging görüntü kurgulama
image motion compensation görüntü hareket tanzimi
image orthicon görüntülü ortikon
image phase constant görüntü faz sabiti
image pick-up tube kamera tüpü
image plane görüntü düzlemi
image plate görüntü plakası
image plate görüntü levhası
image point görüntü noktası
image processing imge işleme
image processing görüntü işleme
image quality classes görüntü kalite sınıfları
image quality indicator görüntü kalite göstergesi
image quality indicators görüntü kalitesi göstergeleri
image quality of radiographs radyografların görüntü kalitesi
image quality table görüntü kalite çizelgesi
image quality values and image quality tables görüntü kalite değerleri ve görüntü kalite çizelgeleri
image ratio hayal frekans oranı
image reconstruction imgenin geriçatılması
image recording görüntü kaydetme
image response hayal frekans etkisi
image restoration görüntü onarma
image rotation görüntü dönmesi
image simulation görüntü benzetimi
image space görüntü uzayı
image storage tube görüntü saklama tüpü
image storing tube görüntü depolama tüpü
image technology görüntü teknolojisi
image unsharpness value görüntü yarı gölge değeri
image.. imgesi
image.. başlangıç sinyali
image-analysis system görüntü çözümleme dizgesi
image-editing görüntü düzenleme
image-orthicon camera imaj ortikon kamera
image-orthicon camera görüntü ortikon kamera
image-orthicon tube görüntü-ortikon lambası
image-orthicon tube imaj-ortikon lambası
image-plate detector görüntü plakalı almaç
infrared image converter kızılaltı görüntü çeviricisi
intermediate image ara görüntü
inverted image alt-üst ters görüntü
inverted image ters görüntü
latent image gizli görüntü
latent image görünmeyen resim
lattice image örgü görüntüsü
minimum image quality values asgari görüntü kalite değerleri
mirror image aynadaki görüntü
mirror image tekrarlı resim
negative image negatif görüntü
optical image optik görüntü
optical image optik imge
primary image birincil görüntü
primary image plane birincil görüntü düzlemi
range image erim imgesi
range image uzaklık imgesi
raw image ham görüntü
real image gerçek görüntü
reverse image ters görüntü
shadow image gölge görüntü
shapes and dimensions of the printed image basılı görüntünün şekilleri ve boyutları
sharp image keskin imaj
sound image ses görüntüsü
spectral image görünge görüntüsü
spectral image görüngesel görüntü
spectral image cube görüngesel görüntü küpü
step type image quality kademeli tip görüntü kalitesi
stereoscopic image üçboyutlu görüntü
still image duruk imge
stock image hazır görsel
structure image yapı görüntüsü
subjective image quality subjektif görüntü kalitesi
symmetric image geometry simetrik görüntü geometrisi
tag image file format etiket görüntü dosya biçemi
tag image file format etiket görüntü dosya biçimi
thinned image inceltilmiş resim
total image unsharpness value toplam görüntü yarı gölge değeri
vector graphic image vektör grafikli imge
virtual image sanal görüntü
Computer
acquire image görüntü al
acquiring image görüntü alınıyor
after image değişiklik sonrası kopya
art image art görüntüsü
art image art resmi
background image arka plan görüntüsü
barcode image barkod resmi
before-image görüntü öncesi
binary image ikili imge
bitmap image bit eşlem resmi
blown-up image yakınlaştırılmış görüntü
blown-up image büyütülmüş görüntü
blur image resmi flulaştır
blur image more resmi daha flulaştır
boot image ön yükleme görüntüsü
card image kart görüntüsü
choose button image düğme resmini seç
clip image küçük resim
clipart image küçük resim
cmyk image type cmyk resim türü
color image renkli görüntü
control changing to image denetim resme geçiyor
copy button image düğme resmini kopyala
create image resim oluştur
current image geçerli resim
dark image koyu görüntü
digital image sayısal imge
digital image sayısal görüntü
dynsrc image dynsrc resmi
dynsrc image dynsrc görüntüsü
dynsrc image dynsrc resim
edge image ayrıt imgesi
edit button image düğme resmini düzenle
emf image emf resmi
fax image type faks resim türü
flashing image ışıklı görsel
flip image görüntü döndür
frontpage image frontpage görüntüsü
full image tüm resim
full image tam yansıma
gem image gem görüntüsü
gif image gıf görüntüsü
gif image gıf resmi
gray tone image gri tonlamalı imge
gray-scale image gri ölçekli resim
half size image yarım resim boyutu
hide image info resim bilgisini sakla
image adapt görüntü bağdaş
image adapt görüntü bağdaştırma
image and text resim ve metin
image and text görüntü ve metin
image base görüntü temeli
image boot yansıma önyüklemesi
image coding imge kodlama
image color matching görüntü rengi eşleştirme
image color matching component görüntü rengi eşleştirme bileşeni
image color matching method görüntü rengi eşleştirme yöntemi
image composer resim düzenleyici
image compression görüntü sıkıştırma
image compression görüntü sıkıştırma
image compression imge sıkıştırma
image control resim denetimi
image control görüntü denetimi
image controls görüntü denetimleri
image density görüntü yoğunluğu
image details resim ayrıntıları
image details yansıma ayrıntıları
image dimensions görüntü boyutları
image dissector görüntü tarayıcı
image dissector görüntü çözümleyici
image document resim belgesi
image effects görüntü efektleri
image emphasis görüntü vurgulama
image enhancement imge pekiştirme
image file resim dosyası
image file görüntü dosyası
image files resim dosyaları
image folder yansıma klasörü
image folder resim klasörü
image format görüntü biçimi
image frame resim çerçevesi
image frequency eşlenik sıklık
image frequency rejection eşlenik sıklığın bastırılması
image gallery resim galerisi
image hyperlink resim köprüsü
image info resim bilgisi
image intensifier görüntü netleştirici
image interpolation imge aradeğerlemesi
image language yansıma dili
image length resim uzunluğu
image load görüntü yükle
image map görüntü haritası
image mirror görüntü yansıtma
image mirror ayna tersi
image name yansıma adı
image name görüntü adı
image number imaj numarası
image number resim numarası
image operator imge işleci
image optimum görüntü en uygun
image options resim seçenekleri
image path resim yolu
image plane görüntüleme düzlemi
image preview görüntü önizleme
image preview görüntü önizlemesi
image preview resim önizleme
image printer imge yazıcı
image printer imgeyazıcı
image processing görüntü işlem
image quality görüntü kalitesi
image reconstruction imgenin geriçatılması
image recontruction imgenin geriçatılması
image region imge bölgesi
image registration imge çakıştırma
image restoration imge onarımı
image scale görüntü ölçeği
image scaling resim ölçekleme
image scanned taranan görüntü
image scanner görüntü tarayıcı
image security yansıma güvenliği
image sharpness görüntü keskinliği
image size resim boyutu
image source görüntü kaynağı
image symbol set görüntü simge takımı
image toolbar görüntü araç çubuğu
image toolbar resim araç çubuğu
image transfer görüntü aktarımı
image tube görüntü tüpü
image type resim türü
image type yansıma türü
image type list resim türü listesi
image url görüntü url
image version görüntü sürümü
image viewer resim görüntüleyicisi
image width resim genişliği
image writer imgeyazıcı
invert image görüntüyü evir
invert image resmi ters çevir
jpeg image jpeg resmi
jpeg image jpeg görüntüsü
latent image gizil resim
latent image belirlenmemiş imge
left image sol resim
light image açık görüntü
lighted image ışıklı görsel
logical image control object mantıksal imaj kontrol nesnesi
mirror image ayna görüntüsü
mirror image ayna resim
mirror image ters görüntü
mirror image ikiz görüntü
mirror image görüntü yansıt
mirror-image ayna görüntü
negative image negatif resim
new image yeni resim
next image sonraki resim
ocr image type ocr resim türü
ordinary image olağan görüntü
original signal, image başlangıç sinyali, imgesi
paste button image düğme resmini yapıştır
paste button image düğme resmi yapıştır
pcx image pcx resmi
pcx image pcx görüntüsü
photo cd image photo cd resmi
png image png resmi
preview image resim önizleme
previous image önceki resim
print as a mirror image ters görünüm olarak yazdır
print as a negative image negatif görüntü olarak yazdır
product image ürün resmi
product image ürün görünüşü
progressive bi-level image compression kademeli iki seviyeli imaj sıkıştırma
public image shaping halk üzerinde imaj oluşturma
range image uzaklık imgesi
real image gerçek görüntü
reset button image düğme resmini sıfırla
save this image bu resmi kaydet
scan image resim tara
scanning image resim taranıyor
scheduled image planlanmış görüntü
scheduled image zamanlama yapılmış görüntü
select image görüntü seç
send image size gönderilen görüntünün boyutu
sharpen image resmi keskinleştir
show image resim göster
show image resmi göster
show image info resim bilgisini göster
size of image görüntü boyutu
slide image slayt resmi
slide image area slayt resim alanı
source image kaynak resim
source image kaynak yansıma
still image hareketsiz görüntü
tagged image file format imlenmiş resim dosyası biçimi
thumbnail image resimcik
thumbnail image küçük resim görüntüsü
thumbnail image küçük resim
tif image tıf resmi
top image üst resim
upload image resmi yükle
video image video görüntüsü
virtual image edimsiz görüntü
with image resimli
wmf image wmf resmi
xbm image xbm görüntüsü
xbm image xbm resmi
Informatics
after-image değişiklik sonrası kopya
before-image değişiklik öncesi kopya
burned-in image izi kalan görüntü
coding image bit planes görüntü bit düzlemlerinin kodlanması
digital image sayısal imge
display image ekrandaki imge
display image gösterilen imge
edge image ayrıt imgesi
electrostatic image elektrostatik imge
foreground image önplan imgesi
full-screen image tam ekran imge
functional image işlevsel imge
ghost image hayalet görüntü
image application görüntü uygulaması
image bit plane görüntü bit düzlemi
image board görüntü kartı
image capture görüntü yakalama
image coding görüntü kodlama
image compression görüntü sıkıştırma
image editor imge düzenleyici
image enhancement görüntü iyileştirme
image file görüntü dosyası
image library görüntü kütüphanesi
image memory görüntü belleği
image operator görüntü işleci