mülk - Turkish English Dictionary
History

mülkMeanings of "mülk" in English Turkish Dictionary : 35 result(s)

Turkish English
Common Usage
mülk premises n.
mülk property n.
mülk possession n.
General
mülk landed property n.
mülk freehold n.
mülk condo n.
mülk power n.
mülk real estate n.
mülk tangible n.
mülk domain n.
mülk estate n.
mülk asset n.
mülk demesne n.
mülk hereditament n.
mülk tenementum n.
mülk real property n.
mülk ground n.
mülk acres n.
mülk catel [obsolete] n.
mülk tenure n.
Trade/Economic
mülk real property
mülk tangible personal property
mülk article
mülk property reserve
mülk possession
mülk property
mülk asset
mülk real estate
Law
mülk domain
mülk premises
mülk real property
mülk dominion
mülk tenement
mülk freehold
Social Sciences
mülk royal authority

Meanings of "mülk" with other terms in English Turkish Dictionary : 213 result(s)

Turkish English
Common Usage
mal mülk property n.
General
mülk edinmek buy property v.
mal mülk sahibi olmak be a man of property v.
mal mülk sahibi biri olmak be a man of property v.
mal mülk alma estating n.
mülk sahibi sınıf propertied class n.
kiraya verdiği gayrimenkulden uzakta yaşayıp onunla pek ilgilenmeyen mülk sahibi absentee landlord n.
kişisel mülk personal estate n.
devre mülk time share n.
mülk sahibi zemindar n.
mal mülk goods n.
satılmaması koşuluyla verilen mülk entail n.
özel mülk peculiar n.
hisseler, emlak, mülk, mallar (bir kimsenin veya bir kuruluşun sahip olduğu) holding n.
teminat (borca karşı gösterilen ve bir mülk, tahvil, senet vb'ne dayalı) collateral n.
mülk sahibi freeholder n.
kiraya verilmiş mülk let n.
mal mülk bricks and mortar n.
mülk edinme possession n.
mülk sahibi proprietor n.
ikinci mülk second estate n.
mal mülk sahibi rich person n.
doğuştan hak kazanılan mülk apanage n.
devre mülk timesharing n.
mülk sahipliği landlordism n.
mülk edinme seisin n.
devlete kalan mülk escheat n.
mülk sahibi landholder n.
devir ve ferağ edilemeyen mülk entailed property n.
mal mülk possession n.
mülk sahipliği landlordship n.
taşınmaz mülk premises n.
mülk edinme seizin n.
yavaşça veya gizlice tecavüz etme (hak, mülk) encroaching n.
borca karşı gösterilen ve bir mülk senet vb'ne dayalı teminat collateral security n.
mülk sahibi landlord n.
hindistanda bulunan kalıtsal mülk taluk n.
doğuştan hak kazanılan mülk appanage n.
mahlul mülk escheat n.
gizlice tecavüz eden (hak, mülk) encroacher n.
devre mülk time sharing n.
mal mülk possessions n.
ilave mülk additive property n.
kiralık mülk tenementum n.
miras yoluyla kazanılan mülk fee n.
mirasla geçen mal mülk hereditament n.
mülk sahibi land lord n.
devre mülk sahibi termor n.
komşu mülk sahipleri adjoining landowners n.
mal mülk sahibi a man of property n.
mal mülk estate n.
mülk sahibi landocracy n.
kişisel mülk personal property n.
özel mülk private property n.
mal-mülk property n.
mülk paylaşımı property sharing n.
vasiyetle bırakılan mülk devise n.
yerli mülk sahiplerinden elde edilen vergi gelirlerinin toplanmasından ve ödenmesinden sorumlu olan idari bölge taluk n.
mülk ya da manastırın tapu ve sözleşmelerinin kayıtları cartulary n.
mülk ya da manastırın tapu ve sözleşmelerinin kayıtları chartulary n.
maddi mülk tangible n.
maddi mülk tangible possession n.
mülk sahibi tenant n.
yavaşça veya gizlice tecavüz edilmiş (hak, mülk) encroached adj.
mal mülk zaptetme ile ilgili dispossessory adj.
mülk sahipliği ile ilgili proprietorial adj.
Speaking
burası özel bir mülk this is a private property
Trade/Economic
paraya çevrilebilen mülk active wealth n.
vergiye tabi mülk ratables n.
vergiye tabi mülk rateables n.
mahalli vergiye tabi mülk ratables n.
mahalli vergiye tabi mülk rateables n.
borçlar, cenaze masrafları ve idari giderler ödendikten sonra kalan ve mirasçılar arasında dağıtılan mülk net estate n.
mülk sahibi gibi yararlanan kimse beneficial owner
ingiltere'de geçmişte toprakların çevrilerek özel mülk durumuna getirilme akımı enclosure
taşınmaz mülk freehold estate
terkedilmiş mülk abandoned property
mal mülk ve menkul kıymetler goods and chattels
devletin bir mülk üzerinden vergi alacağı tax lien
mülk sigortası property insurance
genel mülk vergisi general property tax
varlık ya da mülk assets or properties
mülk çizelgesi property schedule
arazi ve mülk vergilemesi land and property taxation
bölünmemiş mülk undivided property
kişisel mülk personal property
mülk geliri estate
müşterek mülk coproprietorship
satılamaz mülk entailed estate
taşınmaz mülk fixed property
belli mirasçılara kalabilen mülk fee-tail
sahibince kullanılan mülk owner-occupied property
hayat boyunca mülk sahibi life tenant
mal mülk sahibi adam man of property
özel mülk private property
şahsi mal mülk individual estate
şahsi mülk personal property
devredilemez mülk entailed estate
gayrimenkul mülk landed estate
mülk kademesi property ladder
gayrimenkul mülk land property
mal veya mülk ve tahvil holding
mal mülk goods and chattels
kişisel mülk personalty
hakiki mülk tangible property
mülk rezervi property reserve
rehinli mülk pledged asset
mülk sahipliği proprietorship
mülk sahibi proprietor
mülk sahibi property owner
taşınmaz mülk immovable property
mülk yönetimi property management
mülk satışı gelirleri revenues from property sales
küçük mülk sahibi small proprietor
yurt dışından taşınmaz mülk alınması buy-to-let
yurt dışından taşınmaz mülk alınması fly-to-let
yurt dışından taşınmaz mülk alınması jet-to-let (uk)
mülk sahibine, kiralanan yada satın alınan işletmede yapılan satıştan hiçbir komisyon ödememeye dayalı kira sözleşmesi free of tie lease
Law
arazi veya konutları satılamaz mülk haline getirme admortization n.
(fransız ve kanada hukukunda) mülk sahibine bu unvana istinaden yapılan ödeme veya hizmet cens n.
fransa'da devletin belirli yasal belgeleri ibraz ve belgelendirmesi, mülk işlemlerini denetlemesi benzeri işlemlere bakan kurum notaire n.
belirli bir süreliğine mülk sahibi olan kimse termor n.
ivazli elde edilen mülk a trust by onerous title
mülk  estates
mülk sahibi property owner
hakim mülk dominant property
mülk sahibi landlord
mülk sahibinin sorumluluğu liability of landlord
mülk sahibi proprietor
hadim mülk servient property
inşaatı engellemeye dair mülk sahibinin sahip olduğu irtifak hakkı easement of tight and air
bir arazi üzerindeki inşaatı engellemeye dair mülk sahibinin sahip olduğu irtifak hakkı easement of natural support
mülk sahibi heritor
mülk sahihi landowner
evli kadının kocasından ayrı olarak sahip olduğu mülk separate estate
üzerinde irtifak hakkı olan mülk servient tenement
hacizli mülk seized property
mülk haklarına yönelik kabahatler misdemeanor related with property
kişiye yaşadığı sürece mal ettirilen mülk estate for life
ömür boyunca birine mal ettirilen mülk estate for life
kişiye yaşadığı sürece mal ettirilen mülk life estate
ömür boyunca mülk sahibi life tenant
ömür boyunca birine mal ettirilen mülk life estate
müşterek mülk co-proprietorship
bir mülkü o mülkün sahibinin izniyle kullanan ancak söz konusu mülk üzerinde herhangi bir yasal hakka sahip olmayan kimse bare licensee
bitişik mülk sahibi abutting owner
komşu mülk sahibi abutting owner
bir kimseye oy hakkı sağlayan mülk sahipliği property qualification
mülk sahipliğini kanıtlayana belge property qualification
mal veya mülk müsaderesi confiscation of property
bitişik mülk adjoining land
kişisel mülk private property
özel mülk private property
mülk geliri estate income
(maden çıkarılan bir mülk üzerinde) sahip olunan sınırlı hak overriding royalty interest
tüzel kişilere ayrılan mülk mortmain
mülk sahibinin keyfine tabi olan kiracı tenant at will
mülk sahibi freeholder
mülk sahiplerine tapu idaresince verilen senet deed of real estate
satın alanın mülk ile ilgili soru sorma hakkı requisition on title
anneye ait mülk maternal estate
anaya ait mülk maternal estate
babaya ait mülk paternal estate
mal bölümünden sonra açıkta kalan mülk residuary estate
komşu mülk sahipleri adjoining landowners
kişisel mülk personal possession
satılmaz mülk dead hand
satılmaz mülk mortmain
elden çıkarılmaz mülk mortmain
elden çıkarılmaz mülk dead hand
bir mülk sahibinin komşunun duvarına odun koyma hakkı right of support
bir mülk sahibinin komşusuna karşı sahip olduğu fazlaca kazmayı yasaklama yetkisi right of support
bir mülk üzerinde yaşadığı sürece intifa hakkına sahip olan kimse statutory owner
müşterek mülkiyet konusu mülk jointly-owned property
miras yoluyla geçmemiş/edinilmemiş mülk acquest
mülk devreden alienor
mülk devralan alienee
üzerinde herhangi bir müeyyide olmayan mülk allodium
tam mülk allodium
üzerinde herhangi bir müeyyide olmayan mülk allodia
üzerinde herhangi bir müeyyide olmayan mülk allod
tam mülk allod
tam mülk allodia
tam mülk allodial
üzerinde herhangi bir müeyyide olmayan mülk allodial
bağımsız mülk sahibi alodial
bağımsız mülk sahipliği alodia
bağımsız mülk sahibi alodium
kira sözleşmesinin sona ermesini takiben kiralanan mülkün mülk sahibine derhal iade edilmesi immediate reversion
mülk devrinin yasal olarak belgelendirilmesi malcipation
Politics
(hindistan) kalıtsal mülk taluk n.
(hindistan) kalıtsal mülk taluka n.
(hindistan) kalıtsal mülk talooka n.
(hindistan) miras yolu ile bırakılmış mülk taluk n.
(hindistan) miras yolu ile bırakılmış mülk taluka n.
(hindistan) miras yolu ile bırakılmış mülk talooka n.
devre mülk esasına göre satın alınan taşınmaz mal immovable purchased on a time share basis
devre mülk esasında satın alınan taşınmaz immovable purchased on a time share basis
Tourism
devre-mülk timesharing
Computer
devre mülk time sharing
Informatics
özel mülk yazılım proprietary software
Construction
mülk sınırı duvarı property-line wall
devre mülk time share property
Automotive
özel mülk yolu accommodation road
Social Sciences
mülk sahibi olma lairdship n.
mülk sahipliği lairdship n.
harap haldeki veya gecekondu mülklerinde bulunan kiracıların mülk sahipleri tarafından sömürülmesi rachmanism
History
mülk sahibini derebeyine daimi olarak hizmete mecbur bırakan feodal düzen castle-guard n.
mülk sahibini derebeyine daimi olarak hizmete mecbur bırakan feodal düzen castleward n.
(feodal düzende) mülk, otorite ve güç sahibi kadın lady n.
feodal mutasarrıfın varisinin mülk üzerindeki hakkının devamı için derebeyine ödediği para relief n.
Latin
mülk sahibi dominus
Archaic
kira ile tutulmuş arsa, mülk tenancy n.