during - Turco Inglés Diccionario
Historia

during

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "during" en diccionario turco inglés : 11 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
during adv. zarfında
during prep. süresince
during prep. sırasında
during prep. esnasında
during prep. boyunca
General
during prep. iken
during prep. sürece
during prep. boyunca
during prep. müddetçe
during prep. süresinde
during prep. süresi boyunca

Significados de "during" con otros términos en diccionario inglés turco: 155 resultado(s)

Inglés Turco
General
chew gum during class v. derste sakız çiğnemek
individual valuation during the development of career n. kariyer geliştirmede ferdi değerlendirme
bonus from ottoman sultan during entering upon office n. cülus bahşişi
harmony during the development of career n. kariyer geliştirmede ahenk
human behavior during a disaster n. afetlerde insan davranışları
meal before dawn during ramadan n. sahur
the evening meal during ramadan n. iftar
work during holiday n. bayram mesaisi
putting on a belt during a master ceremony according to an ahi-order n. şed kuşanma
snowfall coming down during the evening hours n. akşam saatlerinde bastıran kar yağışı
prime minister at the time/during that time n. zamanın başbakanı
things to do during an earthquake n. deprem anında yapılması gerekenler
things to do during an earthquake n. deprem anında yapılacaklar
things to do during an earthquake n. deprem anında yapılması gereken şeyler
during fasting adv. açlık sırasında
during production adv. üretim sırasında
during production adv. üretim esnasında
during flight adv. uçuş esnasında
during the day adv. gün boyunca
other than during prep. dışında
performed during prep. .. sırasında yapılan
Phrases
during the discussion n. görüşme sırasında
during its long history adv. uzun tarihi boyunca
during the past ten years adv. son on yıl içinde
during good behavior ömür boyu
during the day gündüz
during the week hafta arasında
during the week hafta içinde
during the day gündüzleri
during the term of the agreement/contract anlaşma süresince
during the term of the agreement/contract sözleşme süresince
during childhood çocukken
during one's youth gençliğinde
during one's youth gençlik döneminde
during the ongoing process devam eden süreçte
during that period o dönemlerde
during the reception kabul esnasında
during the acceptance kabul esnasında
during pregnancy hamilelik sırasında
during pregnancy gebelik sırasında
during his/her service çalıştığı süre boyunca
average of only 2 days during the season sezon boyunca ortalama sadece 2 gün
during his/her service çalıştığı süre zarfında
during his/her service çalıştığı süre içinde
during those days o günlerde
during those dates o tarihlerde
during this term bu sürede
during the interview görüşme sırasında
during the start-up açılış sırasında
during the opening açılış sırasında
during the visit ziyaret sırasında
during the tide gelgit esnasında
during the tide gelgit sırasında
during that time o sırada
during that time o zaman zarfında
during the bargaining process pazarlık sürecinde
during the recent years son yıllarda
during the day gün içerisinde
during daylight gündüz vakti
during that day o gün içinde
during its currency dolaşım süresi boyunca
during its currency geçerlilik süresi boyunca
during checkout ödeme sırasında
during school years okul yıllarında
during the day gün içerisinde
Colloquial
during the surgery ameliyat sırasında
during the robbery soygun sırasında
during office hours çalışma saatleri içerisinde
during the course of the trial dava süresince
Speaking
during the military service askerlikte
during his years in the army askerlik yıllarında
during your brief stay with us bizimle kalacağınız kısa zamanda
if you have any problems or any questions during your stay here burada kaldığınız süre zarfında herhangi bir probleminiz ya da sorunuz olursa
Trade/Economic
weighted average number of common shares during the period dönem boyunca adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısı
during the crisis kriz sırasında
during the crisis kriz esnasında
during a time of crisis kriz anında
during a time of crisis kriz zamanında
interest during construction inşaat sırasıda faiz
Law
during the investigation tahkikat sırasında
felony committed during performance of office vazifenin icrası sırasında işlenen suç
offense committed during the trial duruşma sırasında işlenen suç
using fraudulent document during hearing duruşmada sahte doküman kullanma
negligence in taking due precautions during performance of commercial transactions or in receiving of pledges ticaret muamelatında ve rehin almakta lazım olan tedbirlerin ihmali
accessory during the fact suça işlenmesi sırasında iştirak eden fer'i fail
during litigation bir dava görülmekte iken
possession of firearm during the commission of a crime suç işlendiğinde/işlendiği sırada ateşli silah taşıma/bulundurma
Politics
during the considered period belirlenmiş süre zarfında
before-during-after learning öncesinde-sırasında-sonrasında öğrenme modeli
major activities undertaken during the reporting period raporlama döneminde gerçekleştirilen temel faaliyetler
additional protocol to the european convention for the protection of animals during international transport uluslar arası nakil süresince hayvanların korunmasına dair avrupa sözleşmesine ek protokol
european convention for the protection of animals during international transport uluslararası nakliyat esasında hayvanların korunmasına dair avrupa sözleşmesi
Insurance
loss during discharge tahliye sırasında hasar
loss during loading yükleme sırasında hasar
insurance of daily benefits during hospitalization hastane gündelik tazminatı tedavi
loss during transshipment aktarma sırasında hasar
Technical
spindle speed during the first ring rail stroke bilezik sehpasının ilk kurs hareketindeki iğ devri
during the installation kurulum esnasında
spindle speed during the first ring rail stroke ilk adımda iğ devri
outside temperature during testing test sırasında dış sıcaklık
equipment for eye and face protection during welding and allied processes kaynak ve benzeri işlemler sırasında göz ve yüzü korumak İçin donanım
measurement of bonding of thermosetting adhesive tapes during curing termoset yapışkan bantların kürleme sırasında yapışmasının ölçülmesi
accuracy characteristics for measuring parameters during testing deney süresince ölçüm değişkenlerinin doğruluk özellikleri
equipment for eye and face protection during welding and allied processes kaynak ve benzeri işlemler sırasında gözü ve yüzü koruma teçhizatı
tests on gases evolved during combustion of materials from cables kablolardan alınan malzemelerin yanması sırasında açığa çıkan gazlara yapılan deneyler
evaluation of the emission of ionized gases during short- circuit test kısa devre deneyi süresinde iyonize gazların yayılmasının değerlendirilmesi
liquefy during transport taşıma esnasında akışkan hale geçmek
simulating damage during installation yerleştirilme esnasında meydana gelebilecek hasarın benzeştirilmesi
safety related technical verification during commissioning işletmeye alma sırasında güvenlik ile ilgili teknik doğrulama
Computer
errors during operation işlem sırasındaki hatalar
during the previous önceki
during the slide show slayt gösterisi sırasında
preserve formatting during updates güncelleştirirken biçimlendirmeyi sürdür
warnings during operation işlem sırasındaki uyarılar
Construction
determination of water absorption coefficient during capillary action of hardened mortar sertleşmiş harcın kapiler etkiler esnasında su emme katsayısının tayini
weight control during engineering and construction mühendislik çalışması ve inşaa aşamasında kütle kontrolü
Automotive
air fuel ratio correction during transition geçiş esnasında hava yakıt oranı düzeltmesi
vibration during braking frenleme esnasında titreşim
measurement methods for exhaust gas emissions during inspection or maintenance bakım veya denetim sırasında egzoz gazındaki kirleticilerin ölçüm yöntemleri
Aeronautic
veer off the runway during take off kalkış sırasında pistten sapmak
Marine
hydrodynamic force during earthquake deprem esnasındaki hidrolik kuvvet
a type of small galley used during ottoman empire period kalyata
Medical
vaccination during pregnancy gebelik döneminde yapılan aşılama
treatment of asthma during pregnancy gebelik sırasında astımın tedavisi
management of asthma during pregnancy gebelik sırasında astımın tedavisi
managing asthma during pregnancy gebelik sırasında astımın tedavisi
micturition during sleep uyku esnasında idrar yapma
problems during the course of a disease hastalığın seyri boyunca görülen sorunlar
develop complication during therapy tedavide komplikasyon geliştirmek
subcutaneous emphysema during asthmatic attacks astım atakları sırasında görülen subkütan amfizem
pulmonary infections during childhood çocukluk döneminde geçirilen akciğer enfeksiyonları
active and passive smoking during pregnancy gebelik boyunca aktif ve pasif sigara içimi
die during treatment tedavi sırasında ölmek
urinary leakage during sexual activity cinsel aktivite sırasında idrar kaçırma
diagnosed during pregnancy gebelikte tanısı koyulan
spine pain during pregnancy gebelik döneminde omurga ağrısı
postural changes during pregnancy gebelikte postural değişimler
asymmetry of the neck during swallowing yutkunma sırasında boyunda asimetri oluşması
complaints of penile swelling during micturition idrar yaparken peniste şişme yakınması
spontaneous pneumothorax during general anesthesia genel anestezi sırasında gelişen spontan pnömotoraks
diagnosed during pathological examination patolojik inceleme sırasında tanısı konulmuş
cardiac arrest during pregnancy gebelikte kardiyak arrest
head entrapment during breech delivery makat doğumda baş takılması
lung injury occurred during aspiration aspirasyon sırasında oluşan akciğer hasarı
burning sensation during urination idrar yaparken yanma hissi
burning sensation during urination idrarda yanma
carbohydrate intake before, during and after exercise karbonhidrat alımı öncesi, alım sırasında ve sonrasında egzersiz
Psychology
orgasm during sleep uykuda boşalma
Gastronomy
rising during baking pişerek kabarmak
Apiculture
paralysis during honeydew flow basura akını sırasındaki felç
Education
measures to be taken during utilization kullanım esnasında alınacak tedbirler
watch and guard duty during normal business hours mesai içi nöbet
Military
during operation maintenance hareket halindeki bakım
during the bombardment bombardıman sırasında
during the bombardment bombardıman anında