total - Turco Inglés Diccionario
Historia

total

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "total" en diccionario turco inglés : 41 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
total n. toplam
total n. tutar
General
total v. bulmak
total v. tutmak
total v. ulaşmak
total v. etmek
total v. etmek (toplam)
total v. tutmak (toplam)
total v. -in toplamı (belirli bir miktar) olmak
total v. cem etmek
total v. toplamak
total v. yekun yapmak
total v. tahrip etmek
total n. hepsi
total n. tutar
total n. adet
total n. yekun
total n. topu
total n. mevcut
total n. toplam
total n. toplamı
total adj. eksiksiz
total adj. bütünsel
total adj. mecmu
total adj. külli
total adj. bütüncül
total adj. ilgili olan her şeyi içeren
total adj. toptan
total adj. topyekun
total adj. bütün
total adj. tüm
total adj. sınırsız
total adj. genel
total adj. umumi
Trade/Economic
total tam
Technical
total toplamını bulmak
total tüm
total bütün
total toplam
total toplamak
Medical
total total

Significados de "total" en diccionario inglés turco : 1 resultado(s)

Turco Inglés
Medical
total total

Significados de "total" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Inglés Turco
General
have total control (over someone) v. avcunda tutmak
total freak out v. alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle uçup büsbütün dağıtmak
show a total lack of comprehension v. tam bir anlayışsızlık göstermek
exceed the sum total v. sigorta değerini aşmak
be a total fiasco v. beklentileri boşa çıkarmak
have total confidence in something v. birşeye güveni tam olmak
total floor area of a building n. bina toplam oturma alanı
total eclipse n. tam tutulma
total number of attendance n. mevcut
total amount n. toplam
final total n. genel toplam
general total n. genel toplam
total heat n. toplam ısı
total eclipse of the sun n. güneş tutulması
total human exposure n. toplam maruz kalma
the total n. bütün
total debt n. toyekun borç
total sum n. toplam
total quality control n. toplam kalite kontrolü
total quality management in human services n. insan hizmetlerinde toplam kalite yönetimi
total harmony n. tam bir uyum
total value n. toplam değer
total destruction n. topyekun yıkım
total control n. topyekun denetim
total harmony n. tam uyum
total assimilation n. tam asimilasyon
total opposite n. tam zıttı
total opposite n. tam tersi
total amount n. tutar
total abstainer n. yeşilaycı
percentage of total collapse n. toplam çökme oranı
total dose n. toplam doz
sum total n. bütün
total due n. toplam vade
total monthly insurance n. toplam aylık sigorta
total sale n. toplam satış
total time n. toplam süre
total price n. toplam fiyat
total labor n. toplam emek
total payment n. toplam ödeme
total of n. toplam
labor total n. emek toplamı
total interest n. toplam faiz
total payments n. toplam ödemeler
sub total n. ara toplam
total sales n. toplam satışlar
total monthly income n. toplam aylık gelir
total range n. toplam aralık
grand total n. genel toplam
invoice total n. fatura toplamı
total member number n. üye tam sayısı
total support n. tam destek
total sum n. toplam yekün
total involvement n. tam katılım
total quality manner n. toplam kalite yaklaşımı
total exemption n. tam muafiyet
total loss of life n. toplam ölü sayısı
total balance available n. kullanılabilir toplam bakiye
the sum total of n. -in toplamı
total confidence n. sonsuz güven
total point n. toplam puan
total dependency n. tamamen bağlı olma
total beginner n. yeni başlayan
total dedication n. tam adama/adanma
a total flop n. tam bir fiyasko
a total fiasco n. tam bir fiyasko
a total washout n. tam bir fiyasko
total usage n. toplam kullanım
total usability/availability n. toplam kullanılabilirlik
total pile mass per unit area n. birim alan başına toplam hav kütlesi
total score n. toplam puan
total score n. puan toplamı
total credits n. toplam kredi
total responsibility n. toplam sorumluluk
total participation n. toplu katılım
total station n. takeometre
total area of surface n. yüzeyin toplam alanı
total up n. toplam
total available space n. toplam kullanılabilir alan
total solution n. komple çözüm
total paid adj. toplam ödenen
in total adv. tamamıyla
in total adv. toplam olarak
in total adv. bütünüyle
in total adv. toplamda
within this total adv. bu toplam içinde
Colloquial
total stranger yedi kat yabancı
Idioms
be at a total loss birşeyin içinden çıkamaz hale gelmiş olmak
be at a total loss kafası karışmış olmak
be at a total loss birşeyin içinden çıkamaz bir hale gelmiş olmak
a total stranger tamamen yabancı
a total stranger tümüyle yabancı
total porosity toplam boşluk hacmi
Speaking
what is the total? hepsi ne kadar tuttu?
Slang
come to a total deadlock boka batmak
total crap! deli saçması!
a total loser tam bir ezik
Trade/Economic
total utility toplam fayda
ratio of current assets to total liabilities aktiflerin toplam pasife oranı
total variation toplam değişme
moving total hareketli toplam
total amount of mortgages and other guarantees given for liabilities yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı
total output ulusal hasıla
total interest expenses toplam faiz giderleri
average total number of staff and total deposit ortalama toplam personel sayısı ve toplam mevduat
hard total genel toplam
sum total toplamlar toplamı
total amount of commitments which are not shown in liabilities pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı
total short trades açığa yapılan alış satış işlemlerinin toplamı
total assets toplam varlıklar
total liabilities and equity toplam özsermaye ve yükümlülükler
total debt to equity toplam borçların toplam varlıklara oranı
total variable cost toplam değişken maliyetler
total assets deducted from capital sermayeden indirilen değerler toplamı
total securities toplam menkul değerler
total factor productivity toplam faktör verimliliği
total gross national product brüt gayri safi milli hasıla
total return swap vadeli takas toplam getirisi
total gross national product toplam gayri safi milli hasıla
total net asset value of fund fon büyüklüğü
total bars out pozisyon alınmayan toplam birim sayısı
total core capital ana sermaye toplamı
total number of branches toplam şube sayısı
total loss toplam hasar
total liabilities and shareholders equity pasif kaynaklar toplamı
total output toplam hasıla
total closed trades toplam kapatılan işlemler
total 100% risk weighted items risk ağırlığı %100 olan kalemler toplamı
total current assets toplam dönen varlıklar
total reserves toplam dış rezervler
total cost toplam maliyet
total costs toplam maliyetler
total amount of each type of advance and loan granted in the current period cari dönemde verilen her çeşit avans veya borcun toplam tutarı
total loss sigortada tam ziyan
total equity net değer
total cost function toplam maliyet fonksiyonu
total loss tam hasar
retained earnings and other reserves total liabilities and shareholders' equity dağıtılmamış karlar ve diğer ihtiyatlar toplam borçlar ve özsermaye
total liabilities toplam pasifler
total current liabilities toplam cari borçlar
total assets aktif toplamı
total interest revenues toplam faiz gelirleri
total supplementary capital katkı sermaye toplamı
total 50% risk weighted items risk ağırlığı %50 olan kalemler toplamı
total 0% risk weighted items risk ağırlığı %0 olan kalemler toplamı
amount of financial expenses paid to parent company, main establishment, subsidiaries and participations in total financial expenses dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı
total cash loans toplam nakdi krediler
total revenues toplam satış gelirleri
total product toplam üretim
total net profit toplam net kar
total demand for money toplam para talebi
compromised total loss sigortalı malın tam ziyanı
compromised total loss tam hasar
total integration tümden bütünleşme
total foreign exchange assets döviz varlıkları toplamı
total expenditures toplam harcamalar
total return swap toplam getirilerin takası
total disability işini göremeyecek derecede sakatlık
total shareholders' equity toplam özkaynaklar
total income toplam gelir
total number of staff toplam personel sayısı
total risk weighted assets risk ağırlıklı kalemler toplamı
total 20% risk weighted items risk ağırlığı %20 olan kalemler toplamı
total losing trades zararla sonuçlanan işlemlerin toplamı
net total cost net toplam fiyat
total demand toplam talep
total supply toplam arz
total compensation toplam çalışma bedeli
total surplus üretici rantı ve tüketici rantının toplamı
total risk weighted items risk ağırlıklı kalemler toplamı
sum total genel toplam
total product toplam hasıla
total items sold satılan toplam ürünler
set off against total sum toplam tutardan düşmek
total fixed costs toplam sabit maliyetler
total equity toplam sermaye
total foreign exchange liabilities döviz yükümlülükleri toplamı
average total assets ortalama toplam aktifler
total risk toplam risk
total credit toplam krediler
total assets aktifler toplamı
total assets varlıklar toplamı
total spending toplam harcama
total product of labor emeğin toplam üretimi
total amount of insurance on assets aktif değerlerin toplam sigorta tutarı
total winning trades kazançlı işlemlerin toplamı
total quality management toplam kalite yönetimi
total wage bill ücret ödemeleri toplamı
total capital base to ratio orana esas sermaye toplamı
audit total denetim toplamı
total disability tam sakatlık
total purchase price toplam satın alma fiyatı
total consideration toplam karşılık
total quality management toplam kalite yöntemi
grand total genel yekun
grand total genel toplam
total amount genel toplam
grand total umumi yekun
total account kolektif hesap
growth of total factar productivity toplam faktör prodüktivesinin büyümesi
total quality manager toplam kalite müdürü
total discount toplam iskonto
deduct from (the sum or total amount) toplam meblağdan düşmek
subtract from (the sum or total amount toplam meblağdan düşmek
subtract from (the sum or total amount toplamdan düşmek
deduct from (the sum or total amount) toplam miktardan düşmek
subtract from (the sum or total amount toplam miktardan düşmek
deduct from (the sum or total amount) toplamdan düşmek
long-run total costs uzun dönem toplam maliyetleri
total non-interest expenses toplam faiz dışı giderler
total off-balance sheet transactions toplam bilanço dışı işlemler
sub-total alt toplam
total non-interest income toplam faiz dışı gelirler
sub-total kısmi toplam
total man-hours kullanılan toplam miktarı
total revenue-total cost approach toplam gelir-toplam maliyet yaklaşımı
total man-hours çalışma saatleri toplamı
total amounts of investment allowances related to current and future periods cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı
total amount of mortgages and other guarantees obtained for receivables alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı
total amount of contributions invested yatırıma yönlenmiş katkı payı tutarı
total financing toplam finansman
total assets toplam aktif
total demand toplam arz
total deductions indirimler tutarı
total expenditures toplam gider
total earnings toplam kazanç
total expenses toplam masraf
total marginal income toplam marjinal gelir
total premium toplam prim
total tonnage toplam tonilato
total claim toplam talep
total external debt toplam dış borç
total subrogation topyekun halefiyet
total payment toplam ödeme
total revenues toplam gelir
total account müşterek hesap
total receipts toplam gelir
total amount umumi yekun
total insurance genel sigorta
total value genel değer
total of basic salary and monthly enhancements memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı
total shares in holdings pay tutarı ayni
list of total debits and credits alacak ve borç itibariyle mizan
list of total debits and credits alacak ve borçlar listesi
list total debits and credits and the balances borç alacak ve bakiye itibariyle mizan
actual total loss gerçek tam kayıp
total loss tamam ziyan
total loss tam zarar
total utility toplam yarar
total operation report tüm operasyonlar raporu
short run average total cost kısa dönem ortalama toplam maliyet
short run total cost kısa dönem toplam maliyet
total effect toplam etki
total consumer surplus toplam tüketici fazlası
total expenditure toplam harcama
total product toplam ürün
total producer surplus toplam üretici fazlası
total direct control toplam doğrudan kontrol
total benefit toplam fayda
total revenue toplam hasılat
total surplus toplam fazla
total fixed cost toplam sabit maliyet
total variable cost toplam değişken maliyet
long run total cost uzun dönem toplam maliyet
total tolerance toplam tolerans
total tolerance tolerans toplamı
total price for the lot toplam götürü fiyat
cash flow from operations to total liabilities işletme faaliyetlerinden nakit akışının toplam borçlara oranı
total national income toplam milli gelir
total cost toplam masraf
total taxable pay vergiye esas maaş tutarı
total system cost sistemin toplam maliyeti
total amount toplam bedel
total cost toplam bedel
total value toplam bedel
total current assets dönen varlıklar toplamı
total funds invested yatırılmış toplam fon
total annual income toplam senelik gelir
total annual income yıllık toplam gelir
total annual income senelik toplam gelir
total annual income toplam yıllık gelir
total expenditure amount toplam harcama tutarı
total expenditure made yapılan toplam harcama
total expense amount toplam harcama tutarı
total expenditure made toplam harcama tutarı
total contract value toplam sözleşme bedeli
current total project cost mevcut toplam proje maliyeti
total premium production toplam prim üretimi
total ownership cost toplam sahip olma maliyeti
total life cycle cost toplam yaşam döngüsü maliyeti
total cost of ownership toplam sahip olma maliyeti
total assets aktif toplam
total liabilities pasif toplamı
total liabilities pasifler toplamı
total project expense toplam proje gideri
total project cost toplam proje gideri
sequence of total toplam sırası/dizisi
total amount payable ödenecek toplam miktar
total revenues toplam gelirler
total loss toplam zarar
total cost of ownership toplam mülkiyet maliyeti
gross reportable fringe benefits total bildirim gerektiren brüt yan ödenekler toplamı
total land size toplam arazi varlığı
total invoice discount fatura altı ıskonto
total current assets toplam cari aktifler
total cost of ownership (tco) toplam mülkiyet maliyeti
total assets aktif varlıklar toplamı
total factor productivity toplam faktör verimliliği
total cost toplam maliyet
total population toplam nüfus
total quality management toplam kalite yönetimi
total return toplam getiri
total product offer toplam ürün teklifi
Law
absolute total loss mutlak tam ziyan
absolute total loss geminin bütünü ile zarar görmesi durumu
actual total loss gerçek tam ziyan
total value mecmuu
total subrogation külli halefiyet
construction total loss hükmi tam ziyan
temporary total disability geçici maluliyet
temporary total disability geçici iş görememezlik
temporary total disablement geçici maluliyet
temporary total disablement geçici iş görememezlik
total loss of sight tam körlük
total loss of sight tam amalık
total failure of evidence hiçbir delil bulunmaması durumu
total failure of evidence delillerin tamamen yetersiz olması durumu
total disability tam maluliyet
total disability genel sakatlık
Politics
total domestic demand toplam nihai yurtiçi talep
total relief tam muafiyet
total war topyekun savaş
total cost toplam maliyet
permanent total disablement daimi iktidarsızlık
total independence tam bağımsızlık
total number of electors oy kullananlar toplamı
total number of voters toplam seçmen sayısı
total number of electors toplam seçmen sayısı
total number of voters oy kullananlar toplamı
total quality management expert/specialist toplam kalite yönetimi uzmanı
total voters toplam oy veren sayısı
total voters oy verenlerin toplamı
total voters toplam seçmen sayısı
total voters seçmenlerin toplamı
total voting power tüm oylama gücü
total factor productivity toplam faktör verimliliği
total withdrawal bütünüyle geri çekilme
Institutes
total allowable catches yıllık avlanabilir miktar
Insurance
individual life total ferdi sigortalar toplamı
individual and group life total ferdi ve grup sigortaları toplamı
total net asset value of fund fon büyüklüğü
total value toplam değer
arranged total loss mutabakatlı tam ziya
total loss of vessel only sadece geminin tam ziyaı
total loss only sadece tam ziya
total sum insured toplam sigorta bedeli
permanent total disablement daimi tam maluliyet
total amount of contributions invested yatırıma yönlenmiş katkı payı tutarı
constructive total loss hükmi tam ziya
total insured value toplam sigortalı değer
total loss tam ziya
actual total loss gerçek tam ziyan
constructive total loss hükmi tam zıya
constructive total loss only sadece hükmi tam ziya
total disablement tam maluliyet
total contract value toplam mukavele değeri
total loss only tam ziyanda ödeme yapılır koşulu
actual total loss gerçek tam ziya
total loss tam ziyan
arranged total loss anlaşmalı tam ziyan
constructive total loss hükmi tam zarar
compromised total loss anlaşmalı tam ziyan
constructive total loss hükmi tam ziyan
compromised total loss anlaşmalı tam zarar
total loss genel kayıp
total loss tam kayıp
total destruction tamamen tahrip olma
Tourism
total travel time toplam seyahat süresi
total bed amount yatak kapasitesi
total number of passengers toplam yolcu sayısı
Technical
total storage capacity toplam depolama hacmi
total normal stress toplam normal gerilme
total head basma yüksekliği
moving total oynak toplam
total stress toplam gerileme
total base number toplam baz sayısı
total energy system toplam enerji sistemi
unit weight total mix bütün karışımın birim ağırlığı
percent solids total mix toplu karışımdaki katılar yüzdesi
hardness total kalıcı ve geçici sertliklerin toplamı
total loss of head toplam yük kayıpları
total free alkali toplam serbest alkali
hash total karma toplam
total heat output toplam ısı kapasitesi
total energy toplam enerji
check total çek toplamı
control total denetim toplamı
total loss system toplam kayıp sistemi
batch total yığın toplam
total head toplam düşü
total delivery head toplam basma yüksekliği
total head toplam yük
total value toplam kıymet
total head toplam sevk yüksekliği
total drag toplam sürüklenme
total modulation tam modülasyon
total dynamic head toplam dinamik yük
total settlement toplam oturma
total elongation toplam uzama
total acid number toplam asit sayısı
total loss toplam kayıp
total ash toplam kül
total disk space toplam disk alanı
total water requirements toplam su ihtiyacı
total pressure toplam basınç
total length toplam boy
total base number toplam baz numarası
percent voids total mix toplu karışımdaki boşluklar yüzdesi
total alkalinity test toplam alkalinlik deneyi
specific total loss toplam özgül kayıp
check total denetim toplamı
total reflection tam yansıma
total suction head toplam emme yüksekliği
proof total kanıtlayıcı toplam
total runoff toplam akış
total efficiency toplam verim
total hardness toplam sertlik
total head pompa basma yüksekliği
total allocation units toplam ayırma birimi
total rated capacity toplam nominal kapasite
total weight toplam ağırlık
total hardness of water suyun toplam sertliği
total hardness (su) toplam sertlik
total current toplam akım
total ionization toplam iyonlaştırma
total span toplam açıklık
total head toplam basınç
total solid matter toplam katı madde
total suspended solid matter toplam askıda katı madde
total variance toplam varyans
nominal total solid matter percentage nominal toplam katı madde yüzdesi
total mass per unit area birim alandaki toplam kütle
total impulse toplam itici kuvvet
total organic carbon toplam organik karbon
total solar energy transmittance toplam güneş enerjisi geçirgenliği
total image unsharpness value toplam görüntü yarı gölge değeri
total pressure loss toplam basınç kaybı
determination of total carbon in steels and irons çelik ve demirde toplam karbon tayini
determination of total nitrogen content after dry combustion kuru yanmadan sonra toplam azot muhtevası tayini
total weight loss toplam ağırlık kaybı
total sulfur content of hard coal, brown coal, lignite and coke taş kömürü, kahverengi kömür, linyit ve kok kömürünün toplam kükürt muhtevası
total loss systems toplam kayıp sistemleri
total effect toplam etki
total heat ısı içeriği
total carbon toplam karbon
total quality control toplam nitelik denetimi
total cyanide toplam siyanür
total case toplam kabuk
total surface roughness toplam yüzey pürüzlülüğü
total porosity toplam gözeneklilik
total transmittance toplam geçirinç
total internal reflection fluorescence objective tam iç yansımalı florışıma nesnel merceği
total internal reflection fluorescence spectroscopy tam iç yansımalı florışıma spektroskopisi
total internal reflection fluorescence microscopy tam iç yansımalı florışıma mikroskopisi
total internal reflection fluorescence tam iç yansımalı florışıma
total internal reflection tam iç yansıma
total oxygen determination by reduction-extraction indirgeme-ekstraksiyon ile toplam oksijen tayini
total sediment in residual fuel oils artık yakıtlardaki toplam tortu
total moisture toplam rutubet
measurement of total gaseous organic carbon at low concentrations gaz halindeki toplam organik karbonun kütle derişiminin ölçülmesi
total luminous transmittance of transparent materials saydam malzemelerin toplam ışık geçirgenliği
total pore space toplam gözenek boşluğu
total thickness toplam kalınlık
total sulfur in natural gas doğal gazdaki toplam kükürt
total nitrogen of soil after dry combustion kuru yakma sonrası topraktaki toplam azot muhtevası
total and open porosity toplam ve açık gözeneklilik
total physical response method toplam/tüm fiziksel tepki yöntemi
determination of density and total porosity yoğunluk ve toplam gözeneklilik tayini
total surface density of water soluble salts suda çözünür tuzların toplam yüzey yoğunluğu
total input power toplam giriş gücü
total basicity number toplam baziklik numarası
total basicity number toplam basisiti sayısı
total acid value toplam asit değeri
total base nitrogen toplam bazik azot
total organic carbon in limestone kireç taşındaki toplam organik karbon
total chlorine content toplam klorür içeriği
determination of total cyanide and free cyanide toplam siyanür ve serbest siyanür tayini
total instantaneous discharge düzensiz bir kesitte paneller halinde hesaplanan debilerin toplanması ile elde edilen bir kesitten geçen toplam anlık debi
total gaseous organic carbon in flue gases baca gazında gaz halindeki toplam organik karbon
determination of total silicon content toplam silisyum içeriğinin tayini
determination of the total iron content toplam demir muhtevasının tayini
total range of controller output toplam reglaj aralığı
total cross section toplam kesit
total heat drop toplam ısı düşümü
total dynamic head toplam basma yüksekliği
total load toplam yük
total length toplam uzunluk
total displacement toplam deplasman
total delivery height toplam basma yüksekliği
total displacement toplam kayma