authority - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

authority

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "authority" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 41 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
authority n. otorite
authority n. yetki
General
authority n. uzman
authority n. hak
authority n. bilirkişi
authority n. yetki belgesi
authority n. nüfuz
authority n. şahadet
authority n. salahiyet
authority n. şahit
authority n. merci
authority n. sulta
authority n. velayet
authority n. erbap
authority n. itibar
authority n. hakimiyet
authority n. hüküm
authority n. yetke
authority n. yetkili
authority n. yetkili kişi
Trade/Economic
authority yetkili makam ya da merci
authority yetkili makam
authority salahiyet
Law
authority salahiyet
authority yetkili makam
authority yetki
authority merci
authority selahiyet
Politics
authority otorite
authority yetki
authority izin
authority salahiyet
authority temsil gücü
authority tasarruf yetkisi
Technical
authority yetke
authority makam
authority yetkili makam
authority otorite
Informatics
authority yetke
authority yetkili
authority yetki

Sens de "authority" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Anglais Turc
General
vest someone with authority v. açık çek vermek
exert one's authority v. ağırlık koymak
increase one's authority v. yetkisini arttırmak
override one's authority v. yetkisini aşmak
give complete authority to someone v. açık kart vermek
expand one's authority v. yetkisini arttırmak
be in authority v. borusu ötmek
exert one's authority v. ağırlığını koymak
have authority v. hükmü geçmek
extend one's authority v. yetkisini genişletmek
have authority over v. hükmü geçmek
gain authority v. dişlenmek
carry authority v. yetki sahibi olmak
be under the authority of v. yetkisinde olmak
be under someone's authority v. yetkisinde olmak
entrust with authority v. yetkiyle donatmak
delegate full authority v. tam yetki vermek
entrust with full authority v. tam yetki vermek
entrust authority v. yetkiyle donatmak
give extensive authority v. tam yetki vermek
delegate authority v. yetkiyle donatmak
give extensive authority v. yetkiyle donatmak
exceed one's authority v. haddini aşmak
exceed one's authority v. haddini bilmemek
strengthen somebody's authority v. birinin yetkisini kuvvetlendirmek
exceed one's authority v. çizmeyi aşmak
be given authority v. yetkilendirilmek
be endowed with authority v. yetkilendirilmek
restrict one's authority v. yetkilerini kısıtlamak
limit one's authority v. yetkilerini kısıtlamak
request authority v. yetki istemek
put restrictions on one's authority v. yetkilerini kısıtlamak
restrict someone's authority v. yetkilerini kısıtlamak
acknowledge the court's authority v. mahkeme yetkisini tanımak
exercise one's authority v. yetki kullanmak
furnish with authority v. yetki vermek
furnish with authority v. yetkilendirmek
furnish with authority v. yetki ile donatmak
be bestowed authority v. yetkilendirilmek
have authority to sign v. imza yetkisi olmak
delegate one's authority v. yetkilerini devretmek
pass one's authority to v. yetkilerini devretmek
hand over one's authority to v. yetkilerini devretmek
speak with authority v. ukalalık etmek
speak with authority v. ahkam kesmek
exceed the authority v. yetkiyi aşmak
exceed one's authority v. yetkisini aşmak
exceed authority v. yetkiyi aşmak
be granted authority v. yetkili kılınmak
be given the authority v. yetkili kılınmak
take back the authority v. yetkiyi geri almak
withdraw the authority v. yetkiyi geri almak
misuse one's authority v. yetkilerini kötüye kullanmak
exceed one's authority v. yetki aşmak
overstep someone's authority v. birinin yetkisini aşmak
have the authority v. yetkiye sahip olmak
banking authority n. bankacılık otoritesi
competition authority n. rekabet kurumu
passenger transport authority n. yolcu ulaştırma otoritesi
realm of authority n. yetki alanı
plenary authority n. tam yetki
pressure authority n. baskıcı otorite
water authority n. su işleri müdürlüğü
redevelopment authority n. yeniden geliştirme uzmanı
competent authority n. yetkili makam
written authority n. yazılı izin
local health authority n. il sağlık müdürlüğü
fire authority n. itfaiye müdürlüğü
civil authority n. sivil otorite
designated authority to apply n. başvuru mercii
health authority n. sağlık mercii
full authority n. tam yetki
authority in literature n. edebiyatta otorite
parental authority n. ebeveyn otoritesi
supreme authority n. en yüksek otorite
competent authority n. merci
local planning authority n. yerel imar ve iskan müdürlüğü
authority opinion n. yetkili görüşü
military authority n. askeri makam
housing authority n. imar iskan müdürlüğü
water authority n. suişleri müdürlüğü
local education authority n. yerel eğitim müdürlüğü
authority and responsibilities n. yetki ve sorumluluklar
span of authority n. yetki alanı
scope of authority n. yetki alanı
sanitary authority n. sağlık idaresi
exclude authority n. dışlama yetkisi
absolute authority n. mutlak otorite
authority of directorate n. müdürlük yetkisi
law enforcement authority n. emniyet otoritesi
law enforcement authority n. emniyet sorumlusu
law enforcement authority n. emniyet yetkilisi
certifying authority n. onaylayan merci
official authority n. resmi yetkili
territory over which authority is exercised n. yetki alanı
territory over which authority is exercised n. yetki sınırları
limit of authority n. yetki sınırı
boundaries of authority n. yetki sınırı
commissioning authority n. kabul kurulu
commissioning authority n. kabul makamı
exercising state authority n. devlet yetkisini kullanma
local authority n. yerel yönetim
legal authority n. yasal merci
sanitary authority n. sağlık merkezi
sanitary authority n. sağlık makamı
highway authority n. karayolları amirliği
limited authority n. kısıtlı yetki
limited authority n. kısıtlanmış yetki
limited authority n. sınırlı yetki
limited authority n. sınırlandırılmış yetki
authority limits n. yetki limitleri
issuing veterinary authority n. düzenleyen veterinerlik otoritesi
issuing veterinary authority n. düzenleyen veterinerlik makamı
religious authority n. dini otorite
delegation of authority n. yetki dağılımı
decision-making authority n. karar verme yetkisi
approving authority n. onaylayan yetkili
certifying authority n. onaylayan yetkili
statutory authority n. yasal yetki
statutory authority n. kanuni yetki
statutory authority n. kanuni otorite
metropolitan transportation authority n. metropolitan toplu taşıma müdürlüğü
final authority n. bir konuda son sözü söyleyen kimse
final authority n. nihai otorite
final authority n. son dayanak
dual signature authority n. çift imza yetkisi
local authority n. muhtar
fire authority n. itfaiye
fire authority n. itfaiye teşkilatı
fire authority n. itfaiye
personal authority n. kişisel otorite
obedience to authority n. otoriteye itaat
having the authority to sign adj. imza yetkisine haiz
Phrases
by the authority granted to me by the state of ...eyaletinin bana verdiği yetkiye dayanarak
issues submitted to the authority makama arz hususları
Proverb
authority, without any condition and reservation, belongs to the nation egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Colloquial
air of authority otorite/yetki havası/görüntüsü
Idioms
have it on good authority sağlam kaynaktan bilgi almak
have it on good authority bilgiyi güvenilir bir kaynaktan almış olmak
throw oneself at the mercy of some authority yargıya sığınmak
throw oneself at the mercy of some authority (yargının merhametine vb.) sığınmak
throw oneself on the mercy of some authority yargıya sığınmak
throw oneself on the mercy of some authority (yargının merhametine vb.) sığınmak
Trade/Economic
national authority ulusal yetkili
corporate power and authority tüzel kişilik yetkileri
certificate of authority yetki belgesi
revoke the authority yetkisini geri almak
tax authority vergi yasalarının yürütülmesinden sorumlu kamu kuruluşu
functional authority fonksiyonel otorite
certified resolution for signatory authority imza sirküleri
centralization of authority yetkinin merkezileşmesi
exclusive authority münhasır yetki
authority to pay dış ticaret belgelerinde satın alma yetkisi
regulatory authority düzenleme kurulu
customs authority gümrük makamı
public authority kamu yetkilisi
port authority liman idaresi
acceptance theory of authority yöneticinin gücünün, işçilerin onun otoritesini kabul etme konusundaki istekliliğine bağlı olması inancı
organizational authority örgütsel otorite
acceptance theory of authority otoritenin kabul teorisi
managing authority yönetim otoritesi
governmental or regulatory authority or body resmi veya düzenleyici makam veya organ
certified corporation resolution for signatory authority imza sirküleri
authority to purchase ödeme yetkisi
sugar authority şeker kurumu
delegation of authority yetki devri
national authority yetkili makam
competition authority rekabet kurulu
recentralization of authority yetkilerin yeniden merkezileşmesi
authority to sign imza yetkisi
local authority yetkili yerel makam
income tax authority gelir vergisi makamı
authority to purchase satınalma yetkisi
broad authority geniş yetki
environmental authority çevre yetkili makamı
relevant competition authority ilgili rekabet yetkili makamı
tax authority vergi dairesi
taxation authority vergi dairesi
sanction public authority yaptırım yetkili kuruluş
regulatory authority yasal yetkili
enforcement authority yürütmeye yetkili makam
public authority yetkili kuruluş
designating authority atama organı
contracting authority ihale makamı
parent authority ana baba otoritesi
inland revenue authority kamu gelirleri idaresi
harbour authority liman yetkilisi
port sanitary authority liman sağlık dairesi
harbor authority liman yetkilisi
local political authority mahalli siyasal otorite
unlimited authority sınırsız yetki
local authority bonds yerel yönetim tahvilleri
supreme authority yüksek otorite
evaluation authority tezkiye amiri
the highest administrative authority en büyük idare amiri
signing authority imza yetkisi
supervising authority teftiş makamı
interested authority ilgili makam
official authority resmi yetki
delegation of authority yetkinin devri
joint exercise of power authority yetkinin müştereken kullanımı
authority to enter into a contract sözleşme yapma yetkisi
managerial authority yönetim yetkisi
beyond one's authority yetkisi dışında
express authority açık yetki
actual authority açık yetki
competent authority yetkili merci
postal authority posta idaresi
authority to pay ödeme yetkisi
contract made without authority yetkisiz yapılan sözleşme
authority to purchase satın alma yetkisi
binding authority bağlayıcı yetki
obligation authority borçlanma yetkisi
financial signing authority mali dokümanları imzalama yetkisi
contract authority sözleşme makamı
authority and responsibility yetki ve sorumluluk
issuing authority veren makam
issuing authority veren merci
special authority özel yetki
signing authority procedure imza yetkisi prosedürü
sole signing authority tek imza yetkisi
tendering authority ihaleyi yapan kurum
competent authority yetkili makam
general investment authority genel yatırım otoritesi
general investment authority genel yatırım makamı
social security authority clearance certificate ssk ilişiksizlik belgesi
disputes resolution authority hal mercii
spending authority harcama yetkilisi
official authority resmi otorite
certifying authority onay mercii
certifying authority onay makamı
approving authority onay makamı
approving authority onay mercii
competent authority yetkili mercii
authority for complaints itiraz mercii
vocational qualifications authority mesleki yeterlilikler kurumu
chairman of the competition authority rekabet kurumu başkanı
audit authority denetim otoritesi
delegation of authority yetki verme
delegation of authority yetkilendirme
to the relevant authority ilgili makama
vocational qualification authority/institute mesleki yeterlilik kurumu
approving authority onaylayan makam/merci
local authority mülki idare amirliği
public housing authority kamu konut kurumu (abd)
qatar investment authority katar yatırım otoritesi
contracting authority sözleşme makamı
assessing authority değerlendirme kurulu
assessing authority değerlendirme mercii/makamı
competent authority for cancellation feshe yetkili makam
competent authority for cancellation iptale yetkili makam
financial conduct authority finansal yürütme otoritesi
financial conduct authority finansal yürütme kurumu
financial conduct authority mali yürütme otoritesi
Energy Market Regulatory Authority enerji piyasası düzenleme kurumu
public procurement authority kamu ihale kurumu
regulatory and supervisory authority düzenleyici ve denetleyici kurum
competition authority rekabet kurumu
natural disaster insurance authority doğal afet sigortalan kurumu
antitrust authority tekelleşmeye karşı mücadele veren kurul
Law
legal authority adli makam
civilian authority mülki amirlik
felonies against the authority of state devlet kuvvetleri aleyhinde cürümler
judicial authority kazai merci
abrogation of authority vekaletname iptali
claimant's arguments on the jurisdictional authority davacının yetkili mahkeme ile ilgili itirazları
competent judicial authority yetkili adli merci
judicial authority adli merci
competent authority yetkili merci
convening authority adli amirlik
appointing authority adli amirlik
judicial authority yargı makamı
acting without authority vekaletsiz iş yapma
abuse of authority görevin kötüye kullanılması
acting without authority vekaletsiz iş görme
agency without authority yetkisiz temsil
administrative authority idari makam
cognizant authority salahiyettar makam
competent authority salahiyetli makam
authorized authority salahiyettar makam
authority to pay ödeme salahiyeti
competent authority yetkili makam
authority to pay ödeme yetkisi
authority of public prosecutor cumhuriyet savcısının yetkisi
authority to execute code kanunu icra mercii
authority to examine documents evrakı tetkik yetkisi
fail to inform the known crime to competent authority öğrenilen suçu salahiyettar makama bildirmemek
competent authority salahiyettar makam
executing the order given by a responsible authority salahiyettar merciden verilen emri icra
extent of authority salahiyetin şümulü
judicial authority adli makam
no authority for collecting kabza salahiyetsizlik
under authority nüfuz altında
for certifying authority use only sadece yetkili makamın kullanımını teyit içindir
certifying authority use only sadece yetkili makamın kullanımını teyit içindir
make representations to a legal authority about someone şikayetçi olmak
constructive authority zımni yetki
competent authority salahiyetli mahkeme
unlimited authority tam yetki
unlimited authority sınırsız yetki
defiance of authority emre itaatsizlik
ostensible authority zahiri temsil yetkisi
ostensible authority zahiri yetki
apparent authority görünür otorite
apparent authority bilerek müsaade edilen yetki
authority over the family aile üzerinde otorite
apparent authority görünür yetki
apparent authority görünürdeki yetki
explicit authority sarih yetki
judicial authority yargısal yetki
authority to represent and bind temsil ve ilzam yetkisi
books of authority bilimsel eserler
authority to apprehend tutuklama yetkisi
authority to bear arms silah taşıma yetkisi
persuasive authority bağlayıcılığı olmayan destekliyici hukuki gerekçe
persuasive authority bağlayıcılığı olmayan yol gösterici yasal gerekçe
competent judicial authority yetkili adli makam
felonies against the authority of the state devlet kuvvetleri aleyhinde cürümler
investigating authority soruşturmayı yürüten makam
investigating authority soruşturma makamı
investigating authority tahkikatı yapan merci
judicial authority yargı mercii
national prosecuting authority ulusal savcılık otoritesi
constitutional authority anayasal yetki
authority to designate the name adın belirtilmesi salahiyeti
authority to sign imza yetkisi
competent judicial authority yetkili adli makam
competent authority yetkili makam
conflict of authority yetki çakışması
Politics
public procurement authority kamu ihale kurumu
official authority resmi merci
public authority kamu otoritesi/nüfuzu yetkili kamu kurumları
state authority devlet otoritesi
competent authority yetkili otorite
concerned authority ilgili makam
discretionary authority takdir otoritesi
certification authority onay kurumu
public authority kamu makamı
regulatory authority düzenleyici otorite
competent authority makam
regulatory authority düzenleyici kurum
supervisory authority düzenleyici otorite
misuse of authority yolsuzluk
public authority yetkili kamu kurumları
judgement authority kaza dairesi
public authority kamu otoritesi
divine authority dini otorite
central authority merkezi otorite
governmental authority resmi daire
high authority yüksek otorite
exercise authority yetkiyi kullanmak
national authority ulusal makam
competent authority kurum
contracting authority ihale açan/veren kurum
civilian authority mülki amir
distribution of authority yetki dağılımı
state authority devlet yetkisi
local planning authority belediye imar planlama müdürlüğü
line of authority yetki çizgisi
local authority özel idare
line of authority salahiyet hattı
local authority mahallin en yüksek mülki makamı
chain of authority salahiyet zinciri
chain of authority yetki zinciri
local administrative authority mahalli idari merci
border authority sınır makamı
housing authority toplu konut idaresi
competent authority yetkili makam
unity of authority yetki birliği
official authority resmi yetki
inspection authority denetim otoritesi
higher authority bir üst yetkili
issuing authority düzenleyen makam
issuing authority düzenleyen merci
issuing authority düzenleyen (yetkili) makam
authority of community kamu otoritesi
higher authority bir üst makam
representative authority temsil yetkisi
public authority resmi makam
official authority resmi makam
authority and jurisdiction otorite ve yetki
authority gap otorite boşluğu
government authority hükümet yetkilisi
government authority hükümet makamı
executive authority icra makamı
energy market regulatory authority enerji piyasası düzenleme kurumu
executive authority icra mercii
executive authority icra eden idare
executive authority yürütme organı
span of authority yetki çevresi
relevant authority ilgili makam
relevant authority ilgili merci
lawful authority yetkili merci
lawful authority yetkili makam
public authority resmi merci
appointing authority tayin eden makam
public authority idari makam
local authority yerel otorite
official authority resmi otoroite
local authority finance yerel yönetim finansı
local authority finance mahalli idare finansı
establish the authority otoriteyi tesis etmek
restore the authority otoriteyi yeniden tesis etmek
restore the authority otoriteyi tesis etmek
restore the authority otoriteyi sağlamak
establish the authority otoriteyi sağlamak
restore the authority otoriteyi tekrar tesis etmek
retain the authority otoriteyi sağlamak
retain the authority otoriteyi tesis etmek
local authority yerel yönetim organı
sovereign authority hakim otorite
sovereign authority egemen otorite
pro-authority otorite yanlısı
municipal authority belediye
municipal authority belediye otoritesi
transference of authority yetki devri
devolution of authority yetki devri
local authority mülki idare amiri
legitimate authority meşru otorite
european food safety authority (efsa) avrupa gıda güvenliği kurumu
european global navigation satellite system supervisory authority avrupa küresel uydu seyrüsefer sistemi denetleyici otoritesi
paletsine national authority filistin ulusal yönetimi
rational-legal authority rasyonel-yasal otorite
unitary authority üniter otorite
palestinian national authority filistin ulusal otoritesi
royal authority kraliyet otoritesi
coordinating authority koordinasyon makamı
coordination authority koordinasyon makamı
courts with special authority özel görevli mahkeme
civil authority sivil idare
intergovernmental development authority hükümetlerarası kalkınma otoritesi
Institutes
technical review authority n. ortak yayınlarda ön inceleme veya düzenleme makamlarına teknik veya idari uzmanlık sağlayan kuruluş
european food safety authority avrupa gıda güvenliği kurumu
passenger transport authority toplu taşımacılık hizmetlerini kontrol etmek üzere kurulmuş kamu örgütü
social security authority ssk
meat and fish authority et ve balık kurumu
turkish atomic energy authority türkiye atom enerjisi kurumu (taek)
general directorate of tea authority çay kurumu genel müdürlüğü
training and employment authority istihdam ve meslek eğitim kuruluşu
turkish electricity authority tek
natural disasters insurances authority doğal afet sigortaları kurumu
intergovernmental authority on development hükümetlerarası kalkınma otoritesi
turkish hardcoal authority türkiye taşkömürü kurulu
energy market regulatory authority enerji piyasası düzenleme kurumu
employment authority iş ve işçi bulma kurumu
energy market regulatory authority enerji piyasası düzenleme kurulu
turkish hard coal authority taşkömürü işletmeleri kurumu
general directorate of state airports authority devlet hava meydanları işletmesi
competition authority rekabet kurumu
presidency of the turkish competition authority rekabet kurulu başkanlığı
local health authority il sağlık müdürlüğü
australian prudential regulation authority avustralya sağduyululuk düzenleme kurulu
energy market regulatory authority epdk
general directorate of state airports authority dhmi
telecommunications authority telekomünikasyon kurumu
scientific and technical research authority of turkey türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu
radio-television authority of turkey türkiye radyo-televizyon kurumu
information and communication technologies authority bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu
information and communication technologies authority btk
energy market regulatory authority (emra) enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
tobacco and alcohol market regulatory authority (tapdk) tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu
energy market regulatory authority enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
strategy development authority strateji geliştirme başkanlığı
european insurance and occupational pensions authority (eiopa) avrupa sigorta ve mesleki emeklilik otoritesi
accounting and auditing standards authority muhasebe ve denetim standartları kurumu
accounting and auditing standards authority kamu gözetimi
tobacco and alcohol market regulatory authority tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu (tapdk)
public oversight accounting and auditing standards authority kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumu
immigration authority göç idaresi
managing authority for eu structural adjustment avrupa birliği yapısal uyum yönetim otoritesi daire başkanlığı
competition authority rekabet kurumu
public oversight, accounting and auditing standards authority kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumu
public procurement authority kamu ihale kurumu
tobacco and alcohol market regulatory authority tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu
vocational qualifications authority mesleki yeterlilik kurumu
turkish sugar authority t.c şeker kurumu başkanlığı
energy market regulatory authority enerji piyasası düzenleme kurumu başkanlığı
information technologies and communications authority bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu
directorate general of state airports authority devlet hava meydanları işletmesi genel müdürlüğü
turkish atomic energy authority türkiye atom enerjisi kurumu
department of eu structural harmonization managing authority avrupa birliği yapısal uyum yönetim otoritesi daire başkanlığı
nuclear regulatory authority nükleer düzenleme kurumu
Insurance
supervisory authority murakabe kurul
Advertising
advertising standards authority n. (ingiltere) reklam standartları kurumu
Technical
start of authority yetkiyi başlatmak
building inspection authority inşaat kontrollük teşkilatı
building inspection authority yapı denetleme kuruluşu
local security authority yerel güvenlik yetkilisi
commissioning authority kabul kurulu
port authority liman başkanlığı
commissioning authority kabul makamı
fadec (full authority digital engine control) tam donanımlı bağımsız dijital motor kontrol ünitesi
Computer
special authority özel yetki
update authority güncelleme yetkisi
use authority kullanma yetkisi
save system authority sistem saklama yetkisi
adopted authority geçici yetki
add authority ekleme yetkisi
all authority tam yetki
all object authority tüm nesne yetkisi