request - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

request

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "request" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 32 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
request v. rica etmek
request v. talep etmek
request n. istem
request n. istek
request n. rica
request n. talep
General
request v. resmen istemek
request v. yalvarmak
request v. dilemek
request v. talep etmek
request v. istemek
request v. talepte bulunmak
request n. revaç
request n. istirham
request n. dilek
request n. maruzat
request n. niyaz
request n. başvuru
request n. arzu
request n. rica
request n. temenni
request n. dilekçe
request n. talep
request n. bir hizmetin istendiği fakat henüz onaylanmadığı durum
Trade/Economic
request yedek
request ihtiyat
request karşılık
request fon
Technical
request istek
request istemek
request talep
Computer
request iste

Sens de "request" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 455 résultat(s)

Anglais Turc
General
request for help v. yardım talep etmek
make a formal request v. istemde bulunmak
make a request of v. maruzatta bulunmak
grant a request v. bir ricayı kabul etmek
request for help v. yardım talebinde bulunmak
make request v. istekte bulunmak
have request v. istek almak
have request v. talep almak
make a request v. istek yapmak
request authority v. yetki istemek
refuse a request v. bir isteği geri çevrimek
turn down a request v. bir isteği geri çevirmek
reject a request v. bir isteği geri çevirmek
return a request v. bir isteği geri çevirmek
request for visa v. vize talebinde bulunmak
request endorsement v. onay talep etmek
kindly request v. önemle rica etmek
request endorsement v. ciro talep etmek
make a request v. bir ricada bulunmak
make a request v. istemek
make a request v. talep etmek
make a request v. istekte bulunmak
request the court's opinion on v. (dava ile ilgili) mahkemeden görüş talep etmek
request someone to do something v. birinden ricada bulunmak
request someone to do something v. birinden rica etmek
kindly request v. nazikçe talep etmek
kindly request v. nazikçe istemek
request for reconsideration v. tekrar değerlendirme talep etmek
request a fee for v. ücret talep etmek
request a quote v. fiyat istemek
request a quote v. fiyat teklifi istemek
fill out a request form v. bir talep formu doldurmak
request a lawyer v. avukat talep etmek
request an autopsy v. otopsi talep etmek
comply with the request v. talebi yerine getirmek
request an opinion v. görüş istemek
open up a request v. talep açmak
make a request v. talepte bulunmak
send request v. talep göndermek
request for disaster assistance n. afet yardımı talebi
a request for help n. yardım dileme
social request n. toplumsal talep
price request form n. fiyat talep formu
request stop n. bir taşıtın yolcu veya potansiyel bir yolcunun isteği üzerine durduğu durak
job request n. iş teklifi
request form n. talep formu
be in a request n. tutulmak
recipe request n. yemek tarifi talebi
request for proposal n. teklif isteme
request stop n. ihtiyari durak
request letter n. rica mektubu
request box n. istek kutusu
visit request form n. ziyaretçi talep formu
visit request n. ziyaretçi talebi
verbal request n. sözlü istek
purchase request n. satın alma talebi
purchase request order n. satın alma talep formu
registration request n. tescil talebi
written request n. yazılı talep
offprint request n. ayrıbasım talebi
increasing request n. artan istek
request sample n. numune istemek
urgent request n. acil istek
urgent request n. acil talep
price request n. fiyat talebi
financial request n. maddi talep
request for information n. istihbarat talebi
request for help n. yardım talebi
written request or demand n. talepname
amendment request n. değişiklik talebi
information request n. bilgi talebi
request modify n. tadilat talebi
a song request n. şarkı isteği
a song request n. istek şarkı
request for reply n. cevap talebi
request for subscription n. abonelik isteği
request for subscription n. abonelik talebi
request format n. istek formatı/biçimi
request format n. talep formatı
request and needs n. istek ve ihtiyaçlar
personal request n. özel rica
kind request n. nazik istek
kind request n. nazik talep
request for reconsideration n. tekrar değerlendirme isteği/talebi
reasoned request n. gerekçeli istek/talep
friendship request n. arkadaşlık teklifi
request for friendship n. arkadaşlık teklifi
special request n. özel istek
conclusion and request n. netice ve talep
post-acquaintance friend request n. biriyle tanıştıktan hemen sonra gönderilen arkadaşlık isteği/talebi
post-acquaintance friend request n. tanışma sonrası arkadaşlık isteği
a request song n. bir istek parçası
polite request n. kibar istek
polite request n. rica
a little request n. küçük bir istek
customer request n. müşteri isteği
settlement request n. uzlaşma talebi
request for amendment n. değişiklik talebi
request for change n. değişiklik talebi
game request n. oyun isteği
withdrawal request form n. ayrılma talep formu
unsolicited request n. istenmeyen talep
unsolicited request n. kişinin yönlendirmesi olmadan gelen talep
available upon request from the author adj. istediğiniz takdirde yazarı tarafından sağlanır
available upon request from the author adj. istek üzerine yazardan temin edilebilir
at the request of someone adv. nin isteği üzerine
on request adv. arzu üzerine
on request adv. istek üzerine
on request adv. istenildiği zaman
at the request of someone adv. isteği üzerine
at the request of someone adv. istek üzerine
in accordance with the request adv. istek doğrultusunda
upon request adv. talebi halinde
upon request adv. talep edilmesi halinde
upon request adv. isteği üzerine
upon request adv. istek doğrultusunda
upon one's request adv. isteği doğrultusunda
on request adv. istek doğrultusunda
upon request adv. talep üzerine
at the request of someone adv. -nin isteği üzerine
agreeably to your request adv. istemiş olduğunuz üzere
agreeably to your request adv. arzu ettiğiniz üzere
upon request adv. talep doğrultusunda
account closure request hesap kapama isteği
account closure request hesap kapama talebi
Phrasals
request someone to do something birinden bir şey yapmasını istemek/rica etmek
request something from someone birinden bir şey istemek
Phrases
by request ricası üzerine
by request rica üzerine
at your request isteğiniz üzerine
by request istek üzerine
in great request çok rağbette
in great request çok aranan
at someone's request isteği üzerine
on one's request isteği doğrultusunda
kindly request you to do the needful gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim
kindly request you to do the needful gereğinin yapılmasını arz ederim
per your request talebiniz üzere
in accordance with request talep doğrultusunda
in line with request talep doğrultusunda
as per your request talebiniz doğrultusunda
as per your request isteğiniz doğrultusunda
i kindly request you to take necessary action gereğini rica ederim
available upon request istenildiğinde sunulacaktır
available upon request istenildiğinde verilecektir
available upon request talep edilmesi halinde verilecektir
this document has been issued upon the request of parent bu belge velinin isteği üzerine verilmiştir
at your request isteğiniz üzere
my request isteğim
my request ricam
at your request talebiniz üzere
upon your request talebiniz üzerine
at your request talebiniz üzerine
upon your request talebiniz üzere
we kindly request your contribution katkılarınızı rica ederiz
i kindly request you to take necessary action gereğinin yapılmasını arz ederim
Colloquial
at someone's request birisinin isteği üzerine
at someone's request birisinin talebi üzerine
at someone's request birisinin istemesi üzerine
Idioms
request a favor of someone birinden bir iyilik istemek
Speaking
i request you to sizden ricam
why did you send me a request? bana niye istek gönderdin?
why did you send me a request? bana neden istek gönderdin?
send me a request bana istek gönder
Trade/Economic
request for proposal teklife çağrı dosyası
request for proposal teklif çağrısı
request ratio karşılık oranı
transfer request transfer talebi
permission request izin talebi
request to pay ödeme istemi
appreciation request sermaye yatırım projesine formal fon talebi
request for quotation teklif çağrısı
request adequacy yedeklerin yeterliliği
transfer request date transfer talep tarihi
appropriation request bir sermaye projesi yatırımı için yapılan fon talebi
appropriation request mal tanıtımı fonu
bonus request temettü ihtiyatı
at the request istek üzerine
gross request brüt ihtiyat
request for quotation fiyat teklifi talebi
legal request kanuni ihtiyat
request form talep formu
request for payment ödeme talebi
bank letter of guarantee collectable upon first request ilk talepte ödeme garantisi içeren teminat mektubu
bank letter of guarantee payable upon first request ilk talepte ödeme garantisi içeren teminat mektubu
request for delivery teslim talebi
technical request teknik ihtiyat
statutory request nizami ihtiyat
request for cancellation iptal talebi
request for amortization itfa fonu
request for discounts iskonto muameleleri ihtiyatı
credit request form kredi istek formu
a request box dilek şikayet kutusu
purchase request satın alma talebi
request to pay ödeme talebi
appropriation request tahsisat talebi
request adequacy karşılıkların yeterliliği
bonus request kar ihtiyatı
appropriation request ödenek talebi
statutory request kanuni talep
urgent request acil talep
urgent request acil istek
written request yazılı istek
written request yazılı talep
pay request ödeme talebi
request to pay ödemeyi talep etmek
offer request teklif isteme
material request slip malzeme talep fişi
request for encumbrance ipotek karşılığı
on request istek üzerine
on request talep üzerine
on request talep oluştuğunda
on request sipariş halinde
price request fiyat isteği
quotation request fiyat isteği
letter of request talep mektubu
purchase request satın alma isteği
request an offer from teklif istemek
customer request müşteri talebi
request note izin belgesi
purchase order change request message satınalma emri değişiklik istek mesajı
survey request keşif talebi
job request form iş talep formu
details of request talep detayları
purchase request form sample satın alma talep formu örneği
request for quotation fiyatlandırma talebi
budget request bütçe talebi
material request malzeme isteği
material request malzeme talebi
information request form bilgi istek formu
information request form bilgi talep formu
at the request of the firm firmanın talebi üzerine
at the request of the company şirketin talebi üzerine
request manager talep müdürü
request manager talep yöneticisi
defense request savunma isteği
request for proposal (rfp) teklif isteği
request for information bilgi istek dokümanı
offer request teklif isteği
order request teklif isteği
wire transfer request form banka havalesi istek formu
loan request kredi talebi
request for proposal (rfp) teklif talebi
request for tender ihale çağrısı
request for tender ihale teklifi
Law
right to request a court hearing mürafaa hakkı
request a stay of execution yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmak
file a lawsuit in request for a stay of execution yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmak
under the caption of the request for talebi adı altında
acceptable request kabule şayan talep
written request tahriri talep
written request yazılı talep
at own request officially resmen kendi isteğiyle
confiscation request müsadere talebi
at own request kendi isteğiyle
extradition request iade talebi
request solicit talep etmek
refusal of appellate request temyiz talebinin reddi
refusal of appellate request by court of cassation temyiz talebinin yargıtayca reddi
refusal of request talebin reddi
request of revision of decision karar düzeltme talebi
renewal of request talebin yenilenmesi
request for licence to marry evlenmeye izin talebi
request for new trial muhakemenin iadesi talebi
request for oral argument murafaa talebi
request of victim mağdurun talebi
unlawful request hukuka aykırı talep
unjustified request haksız talep
request for retrial iade-i mahkeme talep etmek
request for extradition suçlunun iadesi talebi
request to issue enforcement proceedings icra takip talebi
in accordance with your request istediğinize uygun olarak
letter of request yetki verme yazısı
letter of request istinabe müzekkeresi
letter of request istinabe salahiyeti
legal request kanuni talep
legal request yasal talep
request for dismissal davanın reddini istemek
divorce request boşanma talebi
request a nonsuit davanın reddini istemek
letter of request istinabe talepnamesi
reasonable request makul talep
conclusion and request sonuç ve istem
request for judgment sonuç ve istem
request for legal assistance adli yardım talebi
request for referral of the judgment davanın sevk edilmesi
request for provisional arrest geçici tutuklama talebi
request of appeal istinaf başvurusu
request of appeal temyiz başvurusu
waiver request feragat talebi
Politics
at the request of the party concerned ilgili tarafın talebi üzerine
asylum request iltica başvurusu
letter of request talep mektubu
request for asylum iltica talebi
asylum request iltica talebi
asylum request sığınma talebi
national responses to alert request alarm talebine milli cevaplar
supplementary information request at the national entry (sirene) şengen antlaşması kapsamında istenen ek bilgiler
Tourism
booking request rezervasyon talebi
on request sor sat
Advertising
ad request reklam talebi
Technical
request for proposal proje öneri ilanı
name registration request packet ad kayıt istek paketi
request slip istek pusulası
request slip istek kağıdı
echo request yankı isteği
request for information proje bilgi ilanı
input/output request words girdi/çıktı istem sözcükleri
request repeat hata durumunda yineleme
validate a user's logon request kullanıcı oturum açma isteğini geçerli kılmak
name query request packet ad sorgu istek paketi
network request ağ isteği
call request çağrı istemi
repeat request yineleme istemli
interrupt request kesme isteği
interrupt request level kesme isteği düzeyi
Computer
dns request n. dns sorgusu
service request hizmet isteği
submit request isteği gönder
task request görev isteği
user request kullanıcının isteği
request hold bekleme iste
request status istek durumu
request for information bilgi isteği duyurusu
data request line veri talep hattı
request a fax faks iste
request id istek kimliği
request type istek türü
reset request sıfırlama isteği
request for proposal öneri çağrısı
request for comments yorumlar için rica
request repeat system hatada yinelemeli dizge
restart request yeniden başlatma isteği
repeat request yineleme isterleri
request status durum iste
retry request yeniden deneme isteği
request failed istek başarısız oldu
send request to istek gönder
cancel request isteği iptal et
request file istek dosyası
call request arama isteği
call request çağrı istemi
request sent istek gönderildi
request log istek günlüğü
as request istek olarak
bad request hatalı istek
bad request geçersiz istek
binary request ikili istek
certificate request file sertifika istek dosyası
build request oluşturma isteği
clear request silme isteği
create request istek oluştur
eject request to locked drive kilitli sürücüye çıkartma isteği
invalid device request parameters geçersiz veri isteği parametresi
invalid request geçersiz istek
invalid device request geçersiz aygıt isteği
ias request ıas isteği
logon request oturum açma isteği
microsoft fax request microsoft faks isteği
meeting request toplantı isteği
new request yeni istek
request item öğe iste
repeat request yineleme istemli
request title başlık iste
request control istek denetimi
request state durum iste
request city şehir iste
request flags bayrakları iste
remove request isteği kaldır
request object request nesnesi
request for proposal proje öneri ilanı
request for information proje bilgi ilanı
request repeat hata durumunda yineleme
request slip istek pusulası
request slip istek kağıdı
display request panel istek panosunu göster
accept my friendship request arkadaşlık isteğimi kabul et
accept my friendship request arkadaşlık isteğimi onayla
friend request cancelled arkadaşlık isteği reddedildi
there has been an error processing your request istek işlenirken bir hata oluştu
there has been an error processing your request istek sırasında bir hata oluştu
1 pending request 1 bekleyen istek
your request has been resolved talebiniz çözüme kavuşturuldu
your request has been resolved istediğiniz çözüldü
your request has been processed isteğiniz işleme konuldu
Informatics
request to send gönderme istem kodu
repeat request yeniden gönderim isteği
restart request yeniden başlatma istemi
service request hizmet istemi
interrupt request kesilme istemi
request message bilgi istek mesajı
interrupt request kesilme isteği
request for information bilgi isteği
request repeat system hatada yinelemeli sistem
Telecom
flash request acil talep
dynamic service add-request dinamik hizmet ekleme-isteme
release request bırakma isteği
disengage request bağlantısını kesme isteği
call request packet çağrı istek paketi
flash request ani talep
call request çağrı talebi
request-to-send signal gönderme talep işareti
aggregate request retry timer toplam talep tekrar deneme zamanlayıcısı
automatic repeat-request otomatik tekrar talebi
aggregate request response timer toplam talep cevap zamanlayıcısı
pic request öncül değişim taşıyıcı isteği
record request retry timer talebin tekrar etme zamanlayıcısının kaydı
repeat-request system tekrarlı talep sistemi
request for the arbitration tahkim talebi
flash request hızlı talep
disengagement request serbest bırakma talebi
request data transfer veri aktarma talebi
request for comment yorum talebi
access request erişim talebi
common object request broker architecture genel nesne istek alışveriş mimarisi
request for bids teklife çağrı
access channel request message erişim kanalı talep mesajı
request-repeat signal tekrarlama talep işareti
aggregate request reject timer toplam talep reddetme zamanlayıcısı
record request message talep mesajının kaydı
record request reject timer talebin reddetme zamanlayıcısının kaydı
Construction
request for change proposal değişiklik önerisi
Automotive
automatic request repeat hata durumunda yineleme
request for deviation sapma talebi
request stop isteğe bağlı durak
Aeronautic
air request net n. hava talep ağı
air traffic control request hava trafik kontrol talebi
Medical
confidential treatment request gizli tedavi isteği
confidential treatment request gizli tedavi talebi
consultation request konsültasyon isteği
aim of request for consultation konsültasyon isteme amacı
Military
air support request n. hava desteği talebi
request for proposal teklife çağrı (dokümanı)
common object request broker architecture ortak nesne talebi yönlendirme mimarisi
field ration request sahra rasyon talebi
purchase request form satın alma istek belgesi
shipment request sevk talebi
request for approval onay talebi
preplanned mission request önceden planlı vazife talebi
initial fire request ilk ateş isteği
daily ration request günlük rasyon isteği
daily mission request message günlük vazife istek mesajı
shipment request gönderme isteği
airspace control measures request message hava sahası kontrol tedbirleri istek mesajı
mission request report görev istek raporu
letter of request istek mektubu
request for pay action mahsuben ödeme istek formu
fire request ateş isteği
request for information bilgi çağrısı
maintenance request form bakım onarım istek formu
maintenance request form bakım istek formu
Sport
request time out mola istemek
request substitution oyuncu değişimi istemek
Football
request a pass pas istemek
Volleyball
request of substitution oyuncu değiştirme isteği