çeviri - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

çeviri"çeviri" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 8 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
çeviri translation i.
General
çeviri rendition i.
çeviri rendering i.
çeviri version i.
çeviri interpretation i.
çeviri traduct [obsolete] i.
çeviri translated s.
Abbreviation
çeviri transl i.

"çeviri" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 148 sonuç

Türkçe İngilizce
General
aslına sadık çeviri authentic translation i.
simültane çeviri simultaneous translation i.
genel çeviri kuramı general theory of translation i.
satırarası çeviri interlinear translation i.
yanlış çeviri mistranslation i.
aynen çeviri verbatim translation i.
yazılı çeviri yapan kimse translator i.
çeviri programı translating program i.
çeviri bürosu translation agency i.
andaş çeviri simultaneous interpreting i.
güvenilmez çeviri unfaithful translation i.
ardıl çeviri consecutive interpreting i.
çeviri hakkı right of translation i.
çeviri yapan kimse translator i.
çeviri bilimi science of translation i.
doğru çeviri correct translation i.
yazılı çeviri document translation i.
sadık çeviri faithful translation i.
anında çeviri simultaneous translation i.
çeviri dili assembly language i.
sözlü çeviri interpreting i.
çeviri kuramı translation theory i.
kısmi çeviri kuramı partial theory of translation i.
ardıl çeviri consecutive interpretation i.
çeviri programı assembler i.
çeviri ve yorumlama translating and interpreting i.
hatasız çeviri exact translation i.
hatasız çeviri accurate translation i.
online çeviri online translation i.
çeviri kitabı translation book i.
çeviri şirketi translation company i.
çeviri firması translation company i.
kelime kelime çeviri word by word translation i.
çeviri hafızası translation memory i.
süreç-öncesi çeviri normları preliminary norms i.
çeviri-süreci normları operational norms i.
sözcüğü sözcüğüne çeviri word-for-word translation i.
noter onaylı çeviri notary certified translation i.
çeviri eleştirisi translation criticism i.
türkçe ingilizce çeviri turkish english translation i.
ingilizce olarak turkish ve english kelimelerinden türetilmiş sözlüğümüzün ve çeviri şirketimizin ismi tureng i.
tıbbi çeviri medical translation i.
sözlü çeviri oral translation i.
kelimesi kelimesine çeviri verbal translation i.
harfi harfine çeviri verbal translation i.
yazılı metinden sözlü çeviri sight translation i.
çeviri hizmetleri translation services i.
çeviri ücreti translation fee i.
çeviri hizmeti translation service i.
kabul edilebilir çeviri acceptable translation i.
birebir çeviri a literal translation i.
birebir çeviri a word-for-word translation i.
birebir çeviri direct translation i.
çeviri hataları translation errors i.
çeviri hataları translation mistakes i.
örtük çeviri covert translation i.
açık çeviri overt translation i.
edimsel çeviri pragmatic translation i.
çeviri belleği translation memory i.
dil hizmeti sağlayıcısı (çeviri şirketi/bürosu vb) language service provider i.
örnek çeviri sample translation i.
doğru çeviri accurate translation i.
çeviri sorunları translation problems i.
çeviri sorunları translation issues i.
birinci tekil şahıs çeviri direct speech interpreting i.
birinci tekil şahıs çeviri first-person interpreting i.
birinci ağızdan çeviri direct speech interpreting i.
birinci ağızdan çeviri first-person interpreting i.
çeviri motoru translation engine i.
motamot çeviri verbatim translation i.
fısıltıyla çeviri chuchotage (fr) i.
görsel-işitsel çeviri audiovisual translation i.
edebi çeviri literary translation i.
tercümanın anadili dışına yaptığı çeviri retour interpretation i.
çeviri görevi translation task i.
erek dilin kaynak dil üzerindeki politik, ideolojik ve ekonomik etkisini hiçe sayıp, tamamen erek dil odaklı yapılan çeviri translatese i.
motamot çeviri bicycle i.
çeviri yapmak construe f.
çeviri yapmak translate f.
çeviri yapmak do translation f.
çeviri yapmak make translation f.
ingilizceden türkçeye çeviri yapmak translate from english to turkish f.
türkçeden ingilizceye çeviri yapmak translate from turkish to english f.
sözlü çeviri yapmak interpret f.
çeviri yapmak overset f.
sadık (çeviri) near s.
çeviri ile ilgili translative s.
aslına sadık (çeviri) near s.
Phrasals
(biri) için çeviri/tercüme yapmak interpret for (someone) f.
Idioms
özensiz/alelacele/çalakalem yapılmış çeviri/tercüme loose translation i.
dümdüz çeviri olmak be lost in translation f.
Trade/Economic
gayrıresmi çeviri unofficial translation i.
kelimesi kelimesine çeviri literal interpretation i.
noter onaylı çeviri notary certified translation i.
noter yeminli çeviri notary certified translation i.
resmi olmayan çeviri/tercüme unofficial translation i.
Politics
bir dilden başka dile çeviri interpret i.
Institutes
avrupa çeviri i̇şletmeleri dernekleri birliği european union of associations of translation companies (euatc) i.
çeviri eşgüdüm başkanlığı directorate of translation coordination i.
çeviri ve yayım dairesi başkanlığı department of translation and publication i.
çeviri işletmeleri derneği association of translation companies i.
Technical
manyetik çeviri magnetic translation i.
simültane çeviri sistemi simultaneous translation system i.
yarım tur çeviri ile sıkılabilen bağlantı elemanı dzus fasteners i.
braille alfabesinde çeviri yapan kimse brailler i.
Computer
bilgisayar destekli çeviri computer-aided translation i.
bilgisayar destekli çeviri computer-assisted translation i.
bilgisayarla çeviri machine translation i.
mevcut çeviri yok no translations available expr.
Informatics
adres çeviri belleği translation buffer i.
çeviri arabelleği translation buffer i.
çeviri amaçlı metin çözümlemesi translation-oriented text analysis i.
Telecom
çeviri arabelleği translation buffer i.
Medical
genetik çeviri genetic translation i.
Statistics
çeviri parametresi translation parameter i.
Physics
çeviri çarpanı conversion factor i.
Biology
genetik çeviri genetic translation i.
Education
satır arasında çeviri içeren kitap interlinear i.
satır arasında çeviri bulunan yabancı dilde yazılmış ders kitabı interlinear i.
Literature
çeviri yaratan kimse versionist i.
çeviri tercih eden kimse versionist i.
Linguistics
kötü çeviri translatorese i.
çeviri kokan metin translatorese i.
bağımlı çeviri literal translation i.
bağımsız çeviri free translation i.
bilgisayarlı çeviri machine translation i.
dil öğretiminde çeviri translation in lt i.
dilbilgisi-çeviri yöntemi grammar translation method i.
dil içi çeviri intralingual translation i.
eşzamanlı çeviri simultaneous interpreting i.
eşzamanlı çeviri simultaneous interpretation i.
gramer-çeviri yöntemi translation method i.
kullanımsal çeviri pragmatic translation i.
makineli çeviri machine translation i.
makineli çeviri mechanical translation i.
ödünçleme çeviri loan translation i.
serbest çeviri free translation i.
bir dilden başka dile birebir çeviri metaphrasis i.
kaynak dile gerçekleştirilen çeviri retroversion i.
çeviri editörü reviser i.
ödünçleme çeviri yapma loan translation i.
satır arası çeviri interlineary i.
öyküntü yöntemi ile çeviri loan translation i.
dil içi çeviri yapmak transdialect [rare] f.
çeviri sonucu oluşan translational s.
çeviri kullanarak translationally zf.
Art
çeviri uyarlaması adaptation i.
Librarianship
sürekli satır arası çeviri gloss i.