average - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

average

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"average" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 30 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
average i. ortalama
General
average f. ortalamasını bulmak
average f. ortalamasını almak
average f. belirli bir miktar tüketmek
average f. ortalama olarak almak
average f. ortalama almak
average i. hasar
average i. zarar
average i. orta
average s. vasat
average s. muhammin
average s. sıradan
average s. olağan
Trade/Economic
average avarya
average hasar
average ortalama
average zarar
average cari fiyat
average vasat
average vasati
Law
average avarya
Insurance
average avarya
Marine
average hasar
average avarya
Psychology
average averaj
Math
average vasati
average aritmetik ortalama
average ortalamasını almak
Statistics
average ortalama
Meteorology
average ortalama

"average" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
achieve on average f. ortalamanın üstünde başarı elde etmek
amount to on average f. ortalamada olmak
be average out at f. ortalaması (belirli bir miktar) olmak
be below the average f. ortalamanın altında kalmak
draw up the statement of an average f. dispeçi tespit etmek
increase the average score f. not ortalamasını yükseltmek
suffer average f. avaryaya maruz kalmak
age average i. yaş ortalaması
auto regressive moving average i. özbağlanımlı yürüyen ortalama
average age i. ortalama yaş
average age of women who bear their first child i. çocuk doğurma ortalama yaşı
average annual damage i. ortalam yıllık hasar
average annual rainfall i. yıllık ortalama yağış
average completion rate i. ortalama tamamlanma oranı
average daily temperature i. günlük ortalama sıcaklık
average damage i. ortalama zarar
average elementary school teacher salary i. ortalama ilkokul öğretmeni maaşı
average flow i. ortalama debi
average height i. ortalama yükseklik
average humidity i. ortalama nem
average jane i. ortalama insan
average jane i. sıradan kimse
average joe i. sıradan kimse
average joe i. ortalama insan
average joe schmoe i. sıradan kimse
average joe schmoe i. ortalama insan
average life i. ortalama hayat
average life expectancy i. ortalama yaşam beklentisi
average life expectancy i. ortalama ömür
average life expectancy i. ortalama hayat süresi
average life-span i. ortalama ömür
average life-span i. yaşam beklentisi
average life-span i. ortalama hayat süresi
average member i. ortalama üye
average member i. standart üye
average of age i. yaş ortalaması
average of results i. sonuçların ortalaması
average of results i. sonuç ortalaması
average per day i. günlük ortalama
average person i. ortalama insan
average person i. ortalama birey
average person i. ortalama kişi
average price i. ortalama fiyat
average product i. ortalama ürün
average quality i. orta nitelik
average quality i. orta kalite
average relative humidity i. ortalama nisbi nem
average response spectrum i. ortalama davranış spektrumu
average retirement age i. ortalama emeklilik yaşı
average revenue per unit i. kullanıcı başına düşen ortalama gelir
average revenue per user i. kullanıcı başına düşen ortalama gelir
average sample i. ortalama numune
average size i. ortalama büyüklük
average sort i. orta tür
average sort i. sıradan çeşit
average sort i. vasat tür
average speed i. ortalama hız
average strength i. ortalama mevcut
average temperature i. ortalama sıcaklık
average value i. ortalama değer
average velocity i. ortalama hız
average voltage i. ortalama gerilim
average wind i. ortalama rüzgar
average yield i. ortalama verim
daily average temperature i. ortalama günlük sıcaklık
ensemble average i. grup ortalaması
general academic average i. genel akademik ortalama
general average i. büyük avarya
geometric average i. geometrik ortalama
local average i. yerel ortalama
monthly average i. aylık ortalama
point average i. puan ortalaması
seasonal average i. mevsim ortalaması
seasonal average i. mevsimsel ortalama
success average i. başarı ortalaması
the average daily earning taken as basic to premium i. ortalama günlük kazanç
the average daily earning taken as basic to premium i. prime esas
weighted average i. tartılı ortalama
world average i. dünya ortalaması
average looking s. sıradan bir görünüme sahip
average looking s. sıradan görünümlü
average looking s. vasat görünüşlü
average looking s. sıradan görünüşlü
average-sized s. orta boylu
below average s. vasatın altında
below the average s. seviyenin altında
below the average s. ortalamanın altında
below-average s. ortalamanın altında
better-than-average s. ortalamanın üzerinde
better-than-average s. ortalamadan daha iyi
fair average s. ortalama
lower-than-average s. ortalamadan daha düşük
slower-than-average s. ortalamadan daha yavaş
above average zf. iyi düzeyde
in average zf. ortalama
on an average zf. ortalama olarak
on an average zf. ortalama
on average zf. ortalama olarak
on the average zf. ortalama olarak
Phrases
average of only 2 days during the season sezon boyunca ortalama sadece 2 gün
Idioms
a cut above average ortalamadan daha iyi
a cut above average ortalamanın üzerinde
above average vasatın üstünde
above average ortalama üstü
above average ortalamanın üstünde
above average ortalamanın üzerinde
above average kalıp üstü
above the average ortalamanın üzerinde
average out at something ortalama rakama/sayıya ulaştırmak
average out at something ortalamasına getirmek
average out to something ortalamasına getirmek
average out to something ortalama rakama/sayıya ulaştırmak
the average man sıradan insan
the average man sokaktaki adam
Slang
average joe vatandaş rıza
batting average başarılı olunan zamanlar ortalaması
Trade/Economic
account of average avarya hesabı
adjusted weighted- average shares ağırlıklı ortalamaya göre düzeltilmiş hisse senetleri sayısı
adjusted weighted-average shares ağırlıklı ortalamaya göre düzeltilmiş hisse senetleri
adjusted weighted-average shares ağırlıklı ortalamaya göre düzeltilmiş hisse senetleri sayısı
adjustment of an average avarya bölüştürülmesi
adjustment of an average dispeç
arithmetic average rakamların toplanıp eleman sayısına bölünmesi ile elde edilen basit ortalama
average account avarya nesabı
average account avarya hesabı
average adjuster avarya dispeççisi
average adjuster avarya dispeçcisi
average adjuster avarya bölüştürücüsü
average adjustment dispeç
average amount ortalama miktar
average annual economic growth rate yıllık ortalama ekonomik büyüme oranı
average annual economic growth rate yıllık ortalama ekonomik büyüme hızı
average bond avarya anlaşması
average capital-output ratio ortalama sermaye ürün oranı
average cash balance ortalama nakit dengesi
average collateral ortalama teminat
average collection period ortalama tahsilat süresi
average contributions ortalama katkı payları
average cost ortalama maliyet
average cost ortalama maliyet
average cost pricing ortalama maliyet fiyatlandırması
average costs ortalama maliyetler
average daily balance ortalama günlük bakiye
average deviation ortalama sapma
average due date ortalama vade
average due date vasati vade
average due state ortalama vade tarihi
average expenses avarya masrafları
average fixed cost ortalama sabit maliyet
average float vade boyunca tedavülde bulunan ortalama tahvil miktarı
average hourly earning ortalama saat başına kazanç
average income ortalama gelir
average insurance maddi hasar ve giderleri kapsayan sigorta
average insurance hasar sigortası
average inventory ortalama stok
average inventory ortalama envanter
average inventory envanter ortalaması
average length of loss kaybın ortalama süresi
average length of win kazancın ortalama süresi
average length out piyasanın dışında kalmanın ortalama süresi
average life ortalama hayat süresi
average life ortalama yaşam süresi
average life ortalama ömür
average life orta dayanma süresi
average life ortalama vade
average loss ortalama kayıp
average loss ratio ortalama zarar oranı
average maturity ortalama vade
average maturity period yıllık ortalama borçlanma vadesi
average monthly income ortalama aylık gelir
average number of days inventory on hand stokta ortalama kalma süresi
average number of personnel in current period cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı
average per capita income ortalama kişi başına düşen gelir
average price ortalama fiyat
average price vasati fiyat
average price bir malın ortalama fiyatı
average propensity to consume ortalama tüketim eğilimi
average propensity to invest ortalama yatırım eğilimi
average propensity to save ortalama tasarruf eğilimi
average quality ortalama kalite
average rate ortalama oran
average rate of the exchange ortalama döviz kuru
average rate of the exchange ortalama kur
average rate of the exchange vasati döviz kuru
average return ortalama getiri
average return on equity ortalama özkaynak verimliliği
average return on equity ortalama özkaynak karlılığı
average revenue ortalama hasılat
average revenue ortalama gelir
average revenue ortalama toplam maliyet
average selling price (asp) ortalama satış fiyatı
average seniority ortalama kıdem
average shareholders' equity ortalama özkaynaklar
average statement dispeç
average stater dispeççı
average tare ortalama dara
average tare vasati dara
average tax rate ortalama vergi oranı
average temperature ortalama sıcaklık
average total assets ortalama toplam aktifler
average total number of staff and total deposit ortalama toplam personel sayısı ve toplam mevduat
average unit cost ortalama birim maliyet
average unit cost ortalama birim maliyeti
average unit price ortalama birim fiyatı
average variable cost ortalama değişken maliyet
average wage ortalama ücret
average wages ortalama ücretler
average win ortalama kazanç
average win ratio ortalama kazanç oranı
average work force ortalama iş gücü
average yield geliri
average yield ortalama randıman
average yield ortalama verim
career-average plan meslekte ortalama ödeme sistemi
cargos proportion of general average büyük avaryadan yükün hissesine düşen
common average basit ortalama
distribution average garameten taksim
distribution average eşit olarak dağıtma
dow jones industrial average index dow jones endüstriyel ortalama
final-average plan nihai ortalama planı
foreign general average yabancı ülkedeki genel avarya
free of all average tüm avaryalar hariç
free of all average bütün avaryalar hariç
free of average avaryasız
free of general average (f.g.a.) genel avarya hariç
free of particular average özel avarya hariç
free of particular average (f.p.a) özel avarya franko şartı
general average umumi avarya
general average genel ortalama
general average ortak avarya
general average müşterek avarya
general average büyük avarya
general average genel avarya
general average bond müşterek avarya senedi
general average deposit müşterek avarya depozitosu
general average loss müşterek avarya kaybı
general average statement dispeç raporu
geometric average geometrik ortalama
gross average büyük avarya
gross average hourly earnings ortalama saat başı işçi ücreti
gross average weekly earnings haftalık ortalama işçi ücreti
ideal moving average length ideal ortalama süresi
interest bearing assets average faiz getirili aktifler ortalaması
interest bearing liabilities average faiz maliyetli pasifler ortalaması
inventory average envanter ortalaması
level of average earnings ortalama kazanç düzeyi
long run average cost uzun dönem ortalama maliyet
long-run average cost curve uzun dönem ortalama maliyet eğrisi
monthly average cost aylık ortalama maliyet
monthly average index aylık ortalama endeks
moving average müteharrik ortalama
moving average hareketli ortalama
moving average method hareketli ortalama
mr average quality ortalama kalite
on the average ortalama olarak
ordinary average hususi avarya
ordinary average özel avarya
particular average özel avarya
particular average yolculuğun normal sonucu olmayan hasar veya zarar
particular average küçük avarya
particular average özel küçük avarya
particular average loss özel avarya kaybı
petty average küçük avarya
petty particular average küçük özel avarya
short run average total cost kısa dönem ortalama toplam maliyet
simple average küçük avarya
simple average basit ortalama
simple average method basit ortalama yöntemi
simple-average method basit ortalama yöntemi
suffer average avaryaya maruz kalmak
the average of tl required reserves tl zorunlu karşılık tutarlarının ortalaması
the moving average convergence/divergence macd göstergesi
under average avaryalı
volume weighted average price (vwap) hacim ağırlıklı ortalama fiyat
warrant free from particular average özel avarya hariç
weighted average ağırlıklı ortalama
weighted average cost formula ağırlıklı ortalama maliyet formülü
weighted average cost of capital ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
weighted average cost of capital sermayenin ağırlıklı ortalama maliyeti
weighted average cost of capital (wacc) ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
weighted average method ağırlıklı ortalama yöntemi
weighted average method tartılı ortalama yöntemi
weighted' average method ağırlıklı ortalama yöntemi
weighted average number of common shares during the period dönem boyunca adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısı
weighted average price ağırlıklı ortalama fiyat
weighted average price ağırlıklı ortalama fiyatı
weighted-average cost of funds ağırlıklı-ortalama fon maliyeti
weighted-average coupon (wac) ağırlıklı-ortalama kupon
weighted-average foreclosure frequency (waff) ağırlıklı-ortalama paraya çevirme sıklığı
weighted-average loss severity (wals) ağırlıklı-ortalama zarar büyüklüğü
weighted-average maturity (wam) ağırlıklı-ortalama vade (aov)
weigthed average price ağırlıklı ortalama yöntemle hesaplanmış fiyat
with average avarya dahil
with average (w.a) avarya
with particular average özel avarya dahil
Law
average adjuster dispeççi
average adjustment dispeç
average bond müşterek avarya teminatı
average loss avarya kaybı
average loss vasati zarar
average loss ortalama zarar
average profit ortalama kar
average profit vasati kar
average revenue ortalama gelir
average statement avarya beyannamesi
average toss ortalama zarar
general average müşterek avarya
general average genel avarya
particular average hususi avarya
Politics
adjustment of an average avaryanın tesviyesi
average citizen sıradan vatandaş
average citizen ortalama yurttaş
average citizen sıradan yurttaş
average rate insurance ortalama fiyatlı poliçe
Insurance
average adjuster dispaşör
average adjuster dispeçi düzenleyen kişi
average adjuster dispeççi
average adjuster avarya komiseri
average adjustment avarya dispeçi
average adjustment avarya tespiti
average bond avarya uzlaşması
average bond avarya bonosu
average bond avarya kefalet senedi
average clause avarya klozu
average contributions ortalama katkı payları
average disbursements avarya masrafları
average expenses avarya masrafları
average expenses avarya giderleri
average loss kısmi zarar
average maturity ortalama vade
average return ortalama getiri
average statement avarya tebliği
average stater dispeççi
average stater dispeçi düzenleyen kişi
average stater dispaşör
cargo's proportion of general average müşterek avaryada emtia payı
free of all average her türlü avaryalar hariç
free of general average müşterek avaryasız
free of particular average özel avarya hariç koşulu
free of particular average hususi avarya hariç
general average müşterek avarya,
general average müşterek avarya
general average act müşterek avarya hareketi
general average act müşterek avarya girişimi
general average and salvage charges genel avarya ve kurtarma giderleri
general average bond genel avarya senedi
general average contribution müşterek avarya iştiraki müşterek avarya hasarı için ilgili
general average contribution müşterek avarya iştiraki
general average contribution genel avarya katılımı
general average deposit müşterek avarya deposu
general average deposit genel avarya depozitosu
general average disbursement insurance müşterek avarya masrafları için yaptırılan sigorta
general average disbursements genel avarya masrafları
general average expenditure müşterek avarya için yapılan masraflar
general average guarantee müşterek avarya garantisi
general average guarantee genel avarya teminatı
general average loss genel avarya ziyanı
general average loss müşterek avarya hasarı
general average sacrifice genel avarya fedakarlığı
particular average müşterek avaryadan olmayan zarar ziyan
particular average küçük avarya
particular average özel avarya
particular average hususi avarya
particular average loss özel avarya kaybı
petty average küçük avarya
subject to average avaryaya tabi
suffer average avaryaya maruz kalmak
three years' average system üç yıllık ortalama sistemi
under-average risk sigorta yönünden normal standardın altında düşünülen riziko
warranted free from average müşterek avarya hasarı hariç nakliyat sigorta poliçesi
with average avaryalı
Tourism
average daily room rate ortalama günlük oda fiyatı
average room rate ortalama oda fiyatı
average seat rate ortalama koltuk ücreti
Technical
annual average senelik ortalama
annual average yıllık ortalama
arithmetic roughness average sayısal pütürlülük ortalaması
auto regressive moving average özbağlanımlı yürüyen ortalama
average acceleration ortalama ivme
average amount ortalama miktar
average annual flood senelik ortalama feyezan
average annual flood ortalama yıllık taşkın
average annual flood yıllık ortalama taşkın
average annual flow yıllık ortalama akış
average available discharge ortalama faydalı akım
average available discharge ortalama faydalı deşarj
average blade ring diameter kanat çemberi ortalama çapı
average blading diameter ortalama kanat çapı
average boiling point ortalama kaynama noktası
average capacity ortalama kapasite
average clearance ortalama boşluk
average concentration ortalama derişim
average cost per man-hour ortalama adam-saat maliyeti
average current ortalama akım
average current akım ortalama değeri
average daily traffic günlük ortalama trafik
average daily traffic ortalama günlük trafik
average daily traffic günlük ortama trafik
average density ortalama yoğunluk
average density ortalama kesafet
average detector ortalama değer algılayıcısı
average deviation ortalama sapma
average discharge ortalama boşaltım
average discharge ortalama akım
average discharge ortalama deşarj
average error ortalama hata
average error ortalama yanılgı
average flow ortalama akış
average flow ortalama akım
average frost penetration ortalama don sınırı
average function value ortalama fonksiyon değeri
average grain diameter ortalama tane çapı
average grain size ortalama tane büyüklüğü
average holding time ortalama meşguliyet süresi
average incrementor ortalama artırıcı
average length ortalama boy
average level ortalama seviye
average level ortalama düzey
average life ortalama ömür
average load ortalama yük
average molecular weight ortalama molekül ağırlığı
average operation time ortalama çalışma süresi
average outgoing quality ortalama çıkış niteliği
average particle size ortalama parçacık büyüklüğü
average particle size ortalama tane büyüklüğü
average performance ortalama verimlilik
average picture level ortalama görüntü düzeyi
average pitch ortalama hatve
average power ortalama güç
average quality protection ortalama nitelik koruması
average radius ortalama yarıçap
average sample ortalama örnek
average sample ortalama numune
average sample number ortalama numune sayısı
average size ortalama büyüklük
average skin friction factor ortalama yüzey sürtünme faktörü
average slope ortalama meyil
average slope ortalama eğim
average speed ortalama hız
average spot speed ortalama nokta hızı
average steam velocity ortalama buhar hızı
average stream flow ortalama su akımı
average strength ortalama kuvvet
average stress rupture properties ortalama gerilme kopma özellikleri
average thickness ortalama kalınlık
average thickness of a roll rulonun ortalama kalınlığı
average thickness of a sample numunenin ortalama kalınlığı
average value ortalama değer
average value vasati kıymet
average velocity ortalama sürat
average velocity ortalama hız
average viscometric degree of polymerization ortalama viskometrik polimerizasyon derecesi
average voltage ortalama gerilim
average water level ortalama su seviyesi
average water table ortalama su seviyesi
average water table ortalama su düzeyi
average water table ortalama su yüksekliği
average wind ortalama rüzgar
average wind velocity ortalama rüzgar hızı
average year ortalama sene
average year ortalama yıl
cecc assessed process average procedure CECC değerlendirilmiş proses ortalama prosedürü
determination of average quality ortalama kalitenin belirlenmesi
geometrical average geometrik ortalama
harmonic average uyumlu ortalama
moving average yürüyen ortalama
number average molecular weight sayısal ortalamalı molekül ağırlığı
running average time çalışma ortalama süresi
sampling to determine average quality ortalama kalite tayini için numune alma
time average zaman ortalaması
weight-average molecular weight ağırlık ortalamalı molekül ağırlığı
weighted average ağırlıklı ortalama
weighted average head ağırlıklı ortalama düşü
weighted average of conductivity iletkenliğin ağırlıklı ortalaması
z-average molecular weight z-ortalama molekül ağırlığı
Computer
autoregressive moving average özbağlanımlı yürüyen ortalama
average data rate ortalama veri hızı
average detector ortalama değer algılayıcısı
average holding time ortalama meşguliyet süresi
average incrementor ortalama arttırıcı
average of ortalaması
average sync offset ortalama eşzamanlama kayması
average transfer rate ortalama aktarım hızı
average-position action ortalama konum eylemi
color average ara renk
frame average çerçeve ortalaması
grand average genel ortalama
local average yerel ortalama
moving average hareketli ortalama
moving average yürüyen ortalama
moving average taşınan ortalama
used average ortalama kullanım
Informatics
average access time ortalama erişim süresi
average revenue per user kullanıcı başına ortalama gelir
average transfer rate ortalama aktarım hızı
Telecom
average annual economic growth rate  yıllık ortalama ekonomik büyüme oranı
average cash balance ortalama nakit dengesi
average cost ortalama maliyet
average data rate ortalama veri hızı
average delay ortalama gecikme