hasar - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

hasar"hasar" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 35 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
hasar damage i.
hasar loss i.
General
hasar detriment i.
hasar depredation i.
hasar wreckage i.
hasar scath i.
hasar harm i.
hasar injury i.
hasar loss i.
hasar hurt i.
hasar damage i.
hasar mischief i.
hasar devastation i.
hasar average i.
hasar havoc i.
hasar ravage i.
hasar scathe i.
Trade/Economic
hasar average
hasar damage
hasar substantial damages
hasar loss
Law
hasar jeopardy
hasar harm
hasar prejudice
hasar mischief
Insurance
hasar damage
Technical
hasar detriment
hasar disservice
hasar drawback
Marine
hasar average
Medical
hasar insult
hasar injury
Tobacco
hasar injury
Latin
hasar noxia
hasar damnum

"hasar" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 443 sonuç

Türkçe İngilizce
General
aşırı hasar görmek suffer extensive damage f.
daha fazla hasar görmek be damaged further f.
daha fazla hasar vermek damage further f.
depremden hasar görmek be damaged by earthquake f.
hasar almak be damaged f.
hasar almamak escape damage f.
hasar gidermek recover damage f.
hasar gidermek rectify the damage f.
hasar gidermek correct the damage f.
hasar gidermek repaire the damage f.
hasar görmek be damaged f.
hasar görmek get damaged f.
hasar görmek suffer damage f.
hasar görmemek be not damaged f.
hasar görmemek be non-damaged f.
hasar oluşturmak cause damage f.
hasar oluşturmak do damage f.
hasar oluşturmak inflict damage f.
hasar tespiti yapmak estimate the damage f.
hasar tespiti yapmak evaluate the cost of damage f.
hasar tespiti yapmak assess the amount or cost of damage f.
hasar tespiti yapmak assess the extent of the damage f.
hasar tespiti yapmak assess the value of the damage f.
hasar vermek inflict damage f.
hasar vermek punish f.
hasar vermek devastate f.
hasar vermek bang up f.
hasar vermek wreak damage on f.
hasar vermek damage f.
hasar vermek harm f.
hasar vermek shend f.
hasar yapmak cause damage f.
hasar yapmak damage f.
hasar yaratmak cause damage f.
hasar yaratmak inflict damage f.
hasar yaratmak do damage f.
mal yoldayken hasar görmek be damaged in shipment f.
ağır hasar heavy damage i.
ağır hasar görmüş hard-hit i.
cihaz veya tesislerdeki hasar severe damage i.
fiziki hasar physical damage i.
geniş çaplı hasar extensive damage i.
giderilemez zarar/hasar irreparable damage i.
hafif hasar light damage i.
hasar bedeli cost of damage i.
hasar bedeli damage cost i.
hasar değerlendirmesi damage assessment i.
hasar frekansı damage frequency i.
hasar görebilirlik vulnerability i.
hasar kriterleri damage criteria i.
hasar ödemesi claim payment i.
hasar potansiyeli damage potential i.
hasar servis yetkilisi claim agent i.
hasar sınıflaması damage classification i.
hasar sigortası insurance against damage i.
hasar sigortası casualty insurance i.
hasar sigortası insurance of crop i.
hasar şartları damage conditions i.
hasar tahmini estimation of damage i.
hasar talebi yapma claims made i.
hasar tazminatı loss settlement i.
hasar tazminatı loss claim i.
hasar tazminatı damage compensation i.
hasar tespit damage assessment i.
hasar tespit komisyonu damage determination committee i.
hasar verme depredation i.
hasar yarıçapı damage radius i.
hasar yönetimi damage management i.
kabul edilebilir hasar acceptable damage i.
kalıcı hasar permanent damage i.
kasti hasar intentional harm i.
kimyasal hasar chemical damage i.
maddi hasar financial damage i.
maddi hasar material damage i.
maddi hasar financial loss i.
maddi manevi hasar financial and emotional damage i.
oluşan hasar claims incurred i.
orta derece hasar moderate damage i.
ortalam yıllık hasar average annual damage i.
ön hasar tespiti preliminary damage assessment i.
tehlikenin hasar yaratabilme analizi hazard vulnerability analysis i.
temel hasar basic damage i.
yangın hasar oranı ratio of fire destruction i.
yangın hasar tespitçisi fire loss adjuster i.
zamanla oluşan hasar damage over time i.
beyni hasar görmüş brain-damaged s.
hasar görmemiş undamaged s.
hasar görmemiş unscathed s.
hasar görmüş damaged s.
hasar veren detrimental s.
hasar verici detrimental s.
mala mülke hasar veren vandalistic s.
önemsiz (hasar) slight s.
Colloquial
tamir edilemez şekilde hasar almış breached beyond repair
Idioms
hasar geri dönülemez düzeydeydi the damage was irreversible
hasar vermek bad for
Slang
arabaların çok az hasar gördüğü trafik kazası a fender bender
arabaların çok az hasar gördüğü trafik kazası fender bender
hasar sonrası açılan davanın kazanılmasıyla alınan tazminat redneck lottery
Trade/Economic
abartılı hasar talebi exaggerated claim
ambalajın hasar görmesi damage to package
aşırı hasar sigortası excess insurance
belirgin hasar apparent damage
brüt hasar gross loss
deprem hasar karşılığı provisions for earthquake loss
direkt hasar direct loss
dolaylı hasar indirect loss
ekonomik hasar boyutu economic toll
gizli hasar hidden damage
gözle görülen hasar apparent damage
hafif hasar trivial damage
hafif hasar minor loss
hasar araştırması damage survey
hasar belgesi proof of loss
hasar belgesi damage certificate
hasar beyannamesi notice of loss
hasar fazlası excess of loss
hasar fazlası reasüransı excess of loss reinsurance
hasar gören sufferer
hasar gözetimi damage survey
hasar ilanı notice of loss
hasar istatistiği claim statistics
hasar karşılığı policy reserves
hasar karşılığı ödenen tazminat fee damages
hasar meblağı sum of damage
hasar müfettişi claim assessor
hasar nedeni cause of damage
hasar servisi claims department
hasar sigortası average insurance
hasar sigortası casualty insurance
hasar sorumluluk belgesi defects liability certificate
hasar tahmini estimate of damage
hasar takdiri insurance appraisal
hasar talebi claim
hasar talebinde bulunmak claim damages
hasar tazminat talebi damage claim
hasar tazmini loss settlement
hasar tespiti estimate of risk
hasar vesaiki claim's documents
hasar veya zarar ziyan tazmini pay damages
hasar veya zararın ödenmesi pay damages
hasar-prim oranı loss ratio
istenmeyen hasar collateral damage
kasti hasar wilful damage
kısmi hasar partial loss
maddi hasar material damage
maddi hasar real injury
maddi hasar tazminatı fee damages
maddi hasar ve giderleri kapsayan sigorta average insurance
maddi olmayan hasar non-pecuniary damage
manevi hasar non-pecuniary damage
muallak hasar pending loss
nakliye esnasında meydana gelen hasar transport damage
ödenen hasar claim paid
önemsiz hasar minor damage
peşin hasar cash loss
sigortacılıkta hasar ihbarı notice of claim
sigortacılıkta hasar olsun ya da olmasın koşulu lost or not lost
tahmini hasar estimated damage
tam hasar compromised total loss
tam hasar total loss
toplam hasar total loss
yan hasar collateral damage
yolculuğun normal sonucu olmayan hasar veya zarar particular average
Law
(kiracıyı) maddi hasar yüzünden sorumlu tutma impeachment of waste
ciddi bedeni hasar great bodily harm
ciddi bedeni hasar great bodily injury
dolaylı hasar consequential damage
gerçek hasar actual loss
gizli hasar latent damage
hasar bildirimi notification of claim
hasar durumunda in case of damages
hasar eksperi claims adjuster
hasar eksperi claim adjuster
hasar ihbarı notice of claim
hasar tasfiyesini ele alan kimse claims adjuster
hasar tasfiyesini ele alan kimse claim adjuster
hasar tazminat talebi davası action for damages at law
hasar tazmini damage indemnity
hasar vermek estrepe
hasar vermek damnify
hasar vermek harm
kasti hasar wilful damage
kişisel hasar personal damage
kriminal hasar criminal damage
küçük hasar minor loss
maddi manevi hasar pecuniary and non-pecuniary damages
nakden ödenecek hasar cash claim
savaş sebebiyle hasar act of war
Politics
hasar ihtiyatı claims reserve
maddi olmayan hasar non-pecuniary damage
toplam hasar fazlası reasüransı aggregate excess of loss reinsurance
yıpratıcı hasar attritional loss
Insurance
(ev/araç vb) hasar/tazminat talebine bakan görevli claim agent
ağır hasar heavy damage
aktarma sırasında hasar loss during transshipment
araca vaki hasar damage to car
beher hasar başına each and every loss
beklenen azami hasar probable maximum loss
beklenen maksimum hasar probable maximum loss
büyük hasar substantial damages
dolaylı hasar consequential loss
duran bir cisme hareket eden bir cismin yaptığı hasar impact damage
fiili hasar actual damage
gizli hasar hidden damage
hafif hasar trivial damage
hasar başına any one loss
hasar başına each and every claim
hasar beyanı statement of loss
hasar dispaşörü loss adjuster
hasar dispeç masrafı loss adjustment expense
hasar fazlası excess of loss
hasar fazlası poliçesi second loss policy
hasar fazlası reasürans klozu excess of loss reinsurance clause
hasar fazlası reasüransı excess of loss
hasar fazlası reasüransı excess of loss reinsurance
hasar fazlası reasüransında teminat dilimi altındaki sigorta underlying insurance
hasar fazlası reasüransından ayrılan asli sigorta underlying insurance
hasar geçmişi loss record
hasar görebilir damageable
hasar gören ya da çalınan kişisel eşyaların yerine yenisinin alınmasını veya tamir edilmesini kapsayan sigorta personal possessions insurance
hasar görmüş damaged
hasar görmüş emtia damaged merchandise
hasar görmüş emtia damaged goods
hasar görmüş mal damaged goods
hasar görmüş mal damaged merchandise
hasar halinde tam prim klozu full premium in the event of loss clause
hasar ihbarı notice of claim
hasar ihbarı notification of claim
hasar işbirliği klozu claims cooperation clause
hasar maliyeti burning cost
hasar maliyetinin sigortacı tarafından tahmini loss expectancy
hasar miktarı amount of damage
hasar müdürü claims manager
hasar olayı loss event
hasar olsun olmasın klozu lost or not lost clause
hasar oranı loss ratio
hasar önleme konseyi loss prevention council
hasar portföyü loss portfolio
hasar prim oranı loss ratio
hasar rezervi loss reserve
hasar sıklığı loss frequency
hasar sorumluluğu defects liability
hasar tahmini estimate of damage
hasar talebi claim
hasar tarihi date of loss
hasar tespit görevlisi loss adjuster
hasar tespiti loss assessment
hasar tespiti loss adjustment
hasar tespiti masrafı loss-adjustment expense
hasar tespiti masrafları loss-adjustment expenses
hasar uzmanı claims specialist
hasar vesaiki claims documents
hasar vukuu esası losses occurring basis
hasar yüzdesi fazlası stop loss
kasti hasar deliberate damage
kazaen oluşan hasar accidental damage
kısmi hasar partial damage
kısmi hasar partial loss
makineye hasar damage to a machine
maruz kalınan hasar oranı incurred loss ratio
muallak hasar pending loss
muallak hasar outstanding loss
muallak hasar outstanding claim
muallak hasar ihtiyatı provision for claims outstanding
muallak hasar karşılığı outstanding claims reserve
muallak hasar portföyü outstanding claims portfolio
muallak hasar rezervi outstanding claims reserve
muallak hasar rezervi provision for claims outstanding
muallak hasar rezervleri outstanding losses reserves
muhtemel hasar tahmini probable loss estimate
nakliyat dışı hasar ödemelerinde kullanılan belge synopsis sheet
nihai net hasar ultimate net loss
nihai net hasar klozu ultimate net loss clause
onarılmamış hasar unrepaired damage
önemsiz hasar minor damage
patlama ile hasar damage by explosion
peşin hasar cash loss
riziko başına hasar fazlası prorate per risk excess of loss
sürüncemedeki hasar rezervi provision for claims outstanding
tahliye sırasında hasar loss during discharge
tahmini hasar estimated damage
taraflardan her ikisi tarafından bilinen hasar known loss
tasfiye edilmemiş hasar outstanding claim
ufak hasar minor damage
yakın çevrede bulunan bir mülkün hasar görmesi sebebiyle malın zarar görmesi sympathetic damage
yükleme sırasında hasar loss during loading
zarar ve hasar sigortaları casualty insurance
Technical
büyük hasar havoc
büyük hasar veren kaza smash-up
büyük hasar veren kaza smashup
çizik ilişkili hasar scratch-induced damage
dişli çark dişlerindeki aşınma ve hasar wear and damage on gear teeth
düşmeyle oluşan hasar damage by dropping
görülmez hasar concealed damage
görünmez hasar concealed damage
hasar analizi damage analysis
hasar analizi failure analysis
hasar eşiği threshold
hasar görebilir damageable
hasar kaybı loss through bleaching
hasar kontrol haritası control map
hasar verici yüksek gerilim breakdown voltage
hasar verme injure
hasar vermeksizin yıkanabilir washable
hasar yapmaz ekipman vandal-proof equipment
karşılıklı hasar mutual damage
kırılma nedeniyle oluşan hasar breakage
makinenin hasar görmesininin önlenmesi amacıyla tasarlanmış otomatik olarak devreye giren sistem bearing watchdog
optik yüzeylerdeki lazerle indüklenmiş hasar eşiği laser-induced damage threshold of optical surfaces
optik yüzeylerin lazer etkisiyle oluşan hasar eşiği laser-induced damage threshold of optical surfaces
önemsiz hasar minor damage
sürekli hasar permanent damage
sürekli ortam hasar mekaniği continuum damage mechanics
tersinir hasar irreversible damage
yapısal hasar structural damage
zarar/hasar eğilimli prone to damage
Computer
hasar bulanıklığı damage blur
hasar kontrolü damage control
Textile
bükülme ile meydana gelen hasar oluşumuna karşı dayanım resistance to damage by flexing
Construction
strüktürel hasar structural damage
Automotive
küçük hasar chipping
Traffic
hasar endeksi damage index
Aeronautic
hasar oranı damage ratio
hasar risk kriteri damage risk criterion
hasar toleransı damage tolerance
kritik hasar critical failure
Marine
afet sırasında hasar görebilirlik vulnerability
başka bir tekneye veya rıhtıma yanaştığında gemi veya teknenin hasar görmemesi için yanlardan sarkıt fender
belediye hasar önleme konseyi municipal disaster prevention council
buzdan meydana gelen hasar damage by ice
dairesel hasar circular failure
hasar belgesi certificate of damage
hasar deneyimi loss experience
hasar müfettişi claim assessor
hasar önlenmesi ile ilgili kanunlar laws concerning disaster prevention
hasar potansiyeli potential of damage
hasar tahmini damage estimation
sigorta konusunun temel özelliklerini kaybedecek şekilde hasar görmesi loss of specie
tuz kaynaklı hasar salty damage
tuzun yol açtığı hasar salt damage
Petrol
petrol şirketlerinin herhangi bir sızma veya hasar nedeniyle zarar gören 3. şahısların tazminat talepleri karşısında ödemekle yükümlü oldukları toplam tazminat tutarı liability cap
Medical
aksonal hasar ve hücre ölümü axonal damage and cell death
bronşioler epiteldeki herhangi bir hasar any damage to bronchiolar epithelium
deride hasar cutaneous damage
difüz alveoler hasar dad diffuse alveoler damage
doksorubisinin yol açtığı myokardiyal hasar doxorubicin-induced myocardial injury
etyolojik hasar etiological harm
gastrik mukozal hasar gastric mucosal injury
geçici iskemik nörolojik hasar transient ischemic neurologic destruction
geçici iskemik nörolojik hasar transient ischemic neurologic damage
geridönülmez hasar irreversible damage
gerilme tipi hasar stretch injury
hasar kontrol cerrahisi damage control surgery
hasar merkezi injury epicenter
hepatosellüler hasar hepatocellular damage
hipoksik hasar hypoxic damage
iatrojenik hasar iatrogenic injury
ikincil hücresel hasar secondary cellular injury
kalıcı bir hasar a permanent damage
kalıcı nörolojik hasar permanent neurological damage
kardiyak hasar belirteçleri cardiac injury markers
kemoterapi ve radyoterapiden sonra beynin beyaz cevherinde görülen hasar leukoencephalopathy
kimyasal hasar chemical harm
koroner hasar coronary damage
letal hasar lethal
mekanik hasar ve oksijen toksisitesi mechanical injury and oxygen toxicity
mikrovasküler hasar microvascular damage
miyokardiyal hasar myocardial damage
mukozal hasar skoru mucosal injury score
ortalama karaciğer hasar skoru mean liver damage score
öldürme potansiyeli olan hasar potentially lethal damage
termal hasar thermal harm
Food Engineering
donmadan kaynaklanan hasar freeze damage
hasar görmüş hücre injured cell
Statistics
aşkın hasar excess of loss
aşkın hasar sigortası excess insurance
Environment
direkt hasar direct damage
dolaylı hasar indirect damage
hasar faktörü damage factor
kümülatif hasar durumu cumulative damage failure
lineer kümilatif hasar hipotezi linear cumulative damage hypothesis
nükleer hasar nuclear damage
nükleer hasar değerlendirmesi nuclear damage assessment
reaktördeki yakıtın hasar görmesi ihtimali core damage frequency
tarımsal hasar damage to agriculture
Geography
kötü havadan kaynaklanan hasar heavy weather loss
sismik hasar seismic damage
Meteorology
hasar potansiyel ıskalası damage-potential scale
Military
ağır hasar severe damage
askeri hasar kıymetlendirmesi military damage assessment
bomba hasar kıymetlendirmesi bomb damage assessment
bölge hasar kontrol merkezi area damage control centre
bölge hasar kontrol müfrezesi area damage control party
bölge hasar kontrol planı area damage control plan
bölge hasar kontrol unsuru area damage controller
bölge hasar kontrolü area damage control
ciddi hasar severe damage
doğrudan hasar kıymetlendirmesi direct damage assessment
endirekt hasar kıymetlendirmesi indirect damage assessment
etkin hasar effective damage
fazla eksik ve hasar raporu over short and damage report
gizli hasar concealed damage
hafif hasar light damage
hasar analizi wreckage analysis
hasar analizi damage estimation
hasar bölgesi damage area
hasar değerlendirimi damage assessment
hasar değerlendirmesi damage assessment
hasar görmüş sevkiyat damaged shipment
hasar ihtimali probability of damage
hasar kıymetlendirme damage assessment
hasar kıymetlendirmesi damage assessment
hasar kriteri damage criteria
hasar oranı extent of damage
hasar tahmini damage estimation
hasar tazmini pay damages
hasar tehdidi damage threat
hasar tespit fotoğrafı strike photography
hasar tespiti damage assessment
hasar tolerans analizi damage tolerance analysis
hasar ve eksiklik raporu report of survey
hasar ve eksiklik soruşturma kurulu board of survey
hasar ve eksiklik soruşturma subayı surveying officer
hasar ve eksiklik tutanağı report of survey
hasar yarıçapı damage radius
hasar yarıçapı radius of damage
hava alanı hasar onarımı keşfi airfield damage repair reconnaissance
kısmi hasar fractional damage
kısmi hasar ihtimali probability of fractional damage
muhabere teçhizatı harp hasar onarımı computer equipment battlefield damage repairment
muharebe hasar kıymetlendirmesi battle damage assessment
muharebe hasar tespiti battle damage assessment
nükleer hasar nuclear damage
nükleer hasar kıymetlendirmesi nuclear damage assessment
nükleer tali hasar nuclear collateral damage
orta derecede hasar moderate damage
orta hasar moderate damage
savaş hasar onarımı battle damage repair
taarruz sonrası hasar tahmini post strike damage estimation
taktik hasar kıymetlendirmesi tactical damage assessment
teknik hasar kıymetlendirmesi technical damage assessment
ticari gemi hasar raporu merchant ship casualty report