damage - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

damage

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"damage" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 37 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
damage f. zarar vermek
damage i. zarar
damage i. hasar
General
damage f. hasar yapmak
damage f. değerini düşürmek
damage f. zarara sokmak
damage f. zedelemek
damage f. hasara uğratmak
damage f. zarar vermek
damage f. zarara uğratmak
damage f. hasar vermek
damage f. bozmak
damage i. fiyat
damage i. muhatara
damage i. zarar
damage i. hasar
damage i. dokunca
damage i. yıkımlık
damage i. ziyan
damage i. masraf
Trade/Economic
damage zarar ziyan
damage ziyan
damage değer kaybı
damage zarar
damage tazminat
damage mal hasarı
damage maddi avarya
damage hasar
Law
damage zarar
Insurance
damage hasar
damage zarar
Aeronautic
damage hasarlamak
Medical
damage zedelenme
damage damaj
Biochemistry
damage yara
damage bere
Ottoman Turkish
damage izrar

"damage" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
assess the amount or cost of damage f. hasar tespiti yapmak
assess the extent of the damage f. hasar tespiti yapmak
assess the value of the damage f. hasar tespiti yapmak
be charged with property damage f. mala zarar vermekle suçlanmak
bring damage f. zarar vermek
cause damage f. hasara neden olmak
cause damage f. hasar yapmak
cause damage f. hasar oluşturmak
cause damage f. hasar yaratmak
cause permanent damage f. kalıcı hasara neden olmak
compensate for the damage f. hasarı karşılamak
contain the damage to a small area f. zararı küçük bir alan(l)a sınırlamak
correct the damage f. hasar gidermek
cover the damage f. hasarı karşılamak
damage badly f. ağır zarar vermek
damage financially f. maddi zarar vermek
damage further f. daha fazla zarara uğratmak
damage further f. daha fazla hasar vermek
damage further f. daha fazla hasara uğratmak
damage further f. daha fazla zarar vermek
damage heavily f. ağır zarar vermek
damage one's prestige f. prestijini sarsmak
damage one's reputation f. itibarını zedelemek
damage one's reputation f. itibarını yerle bir etmek
damage somebody's reputation f. itibarıyla oynamak
damage the country's economy f. ülke ekonomisini zarara uğratmak
damage the environment f. çevreye zarar vermek
damage the nature f. doğaya zarar vermek
damage the reputation f. şöhretine zarar vermek
do damage f. hasar oluşturmak
do damage f. hasar yaratmak
escape damage f. hasardan kurtulmak
escape damage f. hasar almamak
escape damage f. hasardan kaçmak
estimate the damage f. hasar tespiti yapmak
evaluate the cost of damage f. hasar tespiti yapmak
inflict damage f. hasar vermek
inflict damage f. hasar yaratmak
inflict damage f. hasar oluşturmak
inflict heavy damage f. ağır zarar vermek
make good a damage f. zararı gidermek
pay damage f. tazminat ödemek
pay for the damage f. hasarı karşılamak
pay someone the damage f. hasarı tazmin etmek
recover damage f. hasar gidermek
rectify the damage f. hasar gidermek
relieve the damage f. hasarı gidermek
repair the damage f. hasarı gidermek
repaire the damage f. hasar gidermek
result in loss or damage f. zararla sonuçlanmak
reverse the damage done f. verilen hasarı onarmak
reverse the damage done f. yapılan hatayı düzeltmek
suffer damage f. hasara uğramak
suffer damage f. zarara uğramak
suffer damage f. hasara maruz kalmak
suffer damage f. hasar görmek
suffer extensive damage f. aşırı hasar görmek
wreak damage on f. hasar vermek
acceptable damage i. kabul edilebilir hasar
accident resulting in material damage i. maddi hasarlı kaza
average annual damage i. ortalam yıllık hasar
average damage i. ortalama zarar
basic damage i. temel hasar
brain damage i. beyin hasarı
brain damage i. beynin tedavi edilemeyecek şekilde zarar görmesi
chemical damage i. kimyasal hasar
claim for damage i. tazminat talebi
collateral damage i. ikincil zarar
collateral damage i. çok taraflı zarar
collision damage i. çarpışma zararı
compensation for damage i. zararın tazmini
cost of damage i. hasar bedeli
damage assessment i. hasar tespit
damage assessment i. hasar değerlendirmesi
damage by water i. su hasarı
damage classification i. hasar sınıflaması
damage compensation i. hasar tazminatı
damage conditions i. hasar şartları
damage cost i. hasar bedeli
damage criteria i. hasar kriterleri
damage deposit i. depozito
damage determination committee i. hasar tespit komisyonu
damage frequency i. hasar frekansı
damage management i. hasar yönetimi
damage over time i. zamanla oluşan hasar
damage potential i. hasar potansiyeli
damage radius i. hasar yarıçapı
damage reduction i. zarar azaltma
damage to a building i. bina hasarı
estimation of damage i. hasar tahmini
extensive damage i. geniş çaplı hasar
financial and emotional damage i. maddi manevi hasar
financial damage i. maddi hasar
financial damage i. maddi kayıp
fire damage i. yangın zararı
fire damage i. yangın hasarı
fire damage i. yangın tahribatı
flood damage i. sel zararı
formation damage i. formasyon hasarı
heavy damage i. ağır hasar
incurrence of damage i. zararın meydana gelmesi
incurrening of damage i. zararın meydana gelmesi
insurance against damage i. hasar sigortası
irreparable damage i. giderilemez zarar/hasar
liability for damage i. zararın sorumluluğu
liable for damage i. zarardan sorumlu
light damage i. hafif hasar
material damage i. maddi hasar
moderate damage i. orta derece hasar
moisture damage i. nem hasarı
moral damage i. manevi zarar
permanent damage i. kalıcı hasar
physical damage i. fiziki hasar
preliminary damage assessment i. ön hasar tespiti
severe damage i. ağır zarar
severe damage i. cihaz veya tesislerdeki hasar
flood damage potential s. sel hasarı potansiyeli
Idioms
acceptable damage kabul edilir zarar
the damage is done olan olmuş
the damage is done iş işten geçmiş
the damage was irreversible hasar geri dönülemez düzeydeydi
Speaking
what is the damage ? hepsi ne kadar tuttu?
what's the damage? günahım(ız) nedir?
what's the damage? borcum nedir?
what's the damage? borcum ne kadar?
Slang
what's the damage? günahımız ne?
what's the damage? kaça mal olacak?
what's the damage? cezamız ne?
what's the damage? kaça/neye patlar?
Trade/Economic
apparent damage gözle görülen hasar
apparent damage belirgin hasar
cause of damage hasar nedeni
collateral damage istenmeyen hasar
collateral damage yan hasar
damage by frost don hasarı
damage by ice buz hasarı
damage by lightning yıldırım hasarı
damage by smoke duman hasarı
damage by storm fırtına hasarı
damage certificate hasar belgesi
damage claim hasar tazminat talebi
damage free hasarsız
damage of goods mal hasarı
damage of inflation enflasyon zararı
damage survey hasar araştırması
damage survey hasar gözetimi
damage to goods emtia hasarı
damage to package ambalajın hasar görmesi
estimate of damage hasar tahmini
estimated damage tahmini hasar
free of damage absolutely kati olarak hasardan muaf
free of damage absolutely kesin olarak hasardan muaf
hidden damage gizli hasar
hidden damage gizli zarar
insurance against damage by explosion infilak sigortası
irreparable damage telafisi mümkün olmayan bir zarar
liable to pay damage hasarı ödemeye mecbur
liquidated damage maktu tazminat
machine and equipment damage makine ve teçhizat hasarı
malicious damage kötü niyetle verilen zarar
material damage malzeme hasarı
material damage maddi hasar
material damage maddi zarar
minor damage önemsiz hasar
non-pecuniary damage manevi hasar
non-pecuniary damage maddi olmayan hasar
normative damage normatif zarar
personal damage şahsi zarar personal
sea damage deniz hasarı
suffer damage hasara maruz kalmak
sum of damage hasar meblağı
sweat damage terleme hasarı
tangible damage maddi zarar
transport damage nakliye esnasında meydana gelen hasar
transport damage nakliye hasarı
trivial damage hafif hasar
wilful damage kasti hasar
Law
action for damage tazminat davası
aggravation of damage hasarın ağırlığı
ascertainment of damage zararın tayini
cause damage and loss zarar ve ziyana uğratmak
causing damage to property nasi ızrar
causing damage to property mala zarar verme
collateral damage munzam zarar
collateral damage ek zarar
consequential damage dolaylı hasar
criminal damage kriminal hasar
criminal damage hukuken cezai yaptırım gerektiren fiil
damage cause zarar sebebi
damage feasant başkasının arazisine girerek o arazideki ekinlere zarar veren hayvanın gerçekleştirdiği eylem
damage indemnity hasar tazmini
damage to property mala zarar verme
distress damage feasant otlayan hayvanların vermiş olduğu zarara karşı hapis hakkı
distress damage feasant gayrimenkulün uğradığı zarara karşı hapis hakkı
extent of damage hasarın şümulü
further damage munzam zarar
immaterial damage manevi zarar
inflicting damage to property nasi ızrar
inflicting damage to property eşyaya zarar verme
latent damage gizli hasar
liability to damage tazmin sorumluluğu
material damage maddi zarar
material damage ehemmiyetli zarar
mitigation of loss and damage manevi tazminat miktarının azaltılması
moral damage manevi zarar
negative damage menfi zarar
offense of causing loss and damage to third persons üçüncü şahıslara karşı nasi ızrar ve tahrip suçu
personal damage kişisel hasar
positive damage müspet zarar
property damage mala yönelik zarar
remote damage dolaylı zarar
remoteness of damage zararın uzaklığı
seeking damage tazminat talep etme
suit for damage tazminat davası
sustained damage ika olunan zarar
sustaining damage zarara duçar olma
wilful damage kasten zarar verme
wilful damage kasten yapılan zarar
wilful damage kasti hasar
Politics
assessment of damage hasarın tespiti
cause a damage zarara neden olmak
freshwater damage tatlı su hasarı
non-pecuniary damage maddi olmayan hasar
proximade damage doğrudan zarar
Insurance
accidental damage kazaen oluşan hasar
actual damage gerçek zarar
actual damage fiili hasar
amount of damage hasar miktarı
automobile physical damage oto maddi zararı
building damage bina hasarı
collision damage çarpışma hasarı
collision damage waiver kaza hasarından feragat
corrosion damage korozyon hasarı
corrosion damage çürüme hasarı
country damage kötü hava şartları zararı
damage by explosion patlama ile hasar
damage by fermentation fermantasyon hasarı
damage by frost don hasarı
damage by lightning yıldırım hasarı
damage by smoke duman hasarı
damage by storm fırtına hasarı
damage by water su hasarı
damage to a machine makineye hasar
damage to car araca vaki hasar
damage to goods emtia hasarı
damage to goods mal hasarı
deliberate damage kasti hasar
dgeaircraft damage uçak hasarı
economic damage maddi zarar
estimate of damage hasar tahmini
estimated damage tahmini hasar
extent of damage hasarın derecesi
extent of damage hasarın miktarı
free of damage hasarsız
fresh water damage tatlı su hasarı
freshwater damage tatlı su hasarı
heavy damage ağır hasar
heavy weather damage kötü hava şartları hasarı
hidden damage gizli hasar
hull damage uçak veya deniz taşıtlarının hasarı
impact damage duran bir cisme hareket eden bir cismin yaptığı hasar
liability for damage zarar sorumluluğu
liable for damage zarardan sorumlu
malicious damage kötü niyet zararı
malicious damage kötü niyetle verilen zarar
malicious damage kötü niyetli zarar
material damage maddi zarar
minor damage önemsiz hasar
minor damage ufak hasar
mitigation of damage zararı hafifletme
motor own damage insurance oto kasko sigortası
own damage kasko hasarı
partial damage kısmi hasar
pecuniary damage maddi zarar
physical damage maddi zarar
property damage mal zararı
property damage insurance mal zararı sigortası
rainwater damage yağmur suyu hasarı
sea water damage deniz suyu hasarı
smoke damage duman hasarı
strike, riot, civil commotions and malicious damage grev, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli zararlar
sweat damage terleme hasarı
sympathetic damage yakın çevrede bulunan bir mülkün hasar görmesi sebebiyle malın zarar görmesi
third party property damage üçüncü şahıs mal zararı
trivial damage hafif hasar
unrepaired damage onarılmamış hasar
war damage savaş zararı
water damage insurance su hasarı sigortası
Technical
abrasion damage çizinme hasarı
abrasion damage simulation aşınma hasarının simülasyonu
beam damage ışın hasarı
cavitation damage kovuklaşma hasarı
component damage bileşen/parça hasarı
concealed damage görünmez hasar
concealed damage görülmez hasar
continuum damage mechanics sürekli ortam hasar mekaniği
cutting damage kesme hasarı
damage analysis hasar analizi
damage by dropping düşmeyle oluşan hasar
damage control officer yara savunma subayı
damage due to humidity rutubet hasarı
damage due to moisture rutubet hasarı
engine damage motor hasarı
erosion damage aşınma hasarı
foreign object damage yabancı cisim hasarı
foreign object damage yabancı madde hasarı
frost damage don hasarı
indirect damage indirekt zarar
indirect damage indirek zarar
irreversible damage tersinir hasar
knock-on damage çarpma hasarı
laser-induced damage threshold of optical surfaces optik yüzeylerin lazer etkisiyle oluşan hasar eşiği
laser-induced damage threshold of optical surfaces optik yüzeylerdeki lazerle indüklenmiş hasar eşiği
machining damage işleme hasarı
machining damage talaşlı imalat hasarı
mechanical representation of damage hasarın mekanik temsili
minor damage önemsiz hasar
mutual damage karşılıklı hasar
neutron collision damage ılıncık çarpışma hasarı
neutron collision damage nötron çarpışma hasarı
neutron damage nötron hasarı
neutron damage ılıncık hasarı
permanent damage sürekli hasar
potential corrosion damage by fire effluent yangın sonucu oluşabilecek korozyon hasarı
prone to damage zarar/hasar eğilimli
radiation damage radyasyon zararı
radiation damage ışınım hasarı
radiation damage radyasyon hasarı
resistance to cutting damage kesme hasarına direnç
resistance to damage by dropping of detonator kapsülün düşmeyle oluşan hasara karşı direnci
resistance to damage by dropping of detonator kapsülün düşmeyle oluşan hasara direnci
root fatigue damage diş dibi yorulma hasarı
scratch-induced damage çizik ilişkili hasar
scuff damage sıyrık hasarı
shot-gun damage saçma ile hasarlanma
simulating damage during installation yerleştirilme esnasında meydana gelebilecek hasarın benzeştirilmesi
structural damage yapı hasarı
structural damage yapısal hasar
surface damage yüzey hasarı
test probe damage deney probu hasarı
test probe damage deney sondaj hasarı
wear and damage on gear teeth dişli çark dişlerindeki aşınma ve hasar
Computer
damage blur hasar bulanıklığı
damage control hasar kontrolü
Textile
damage in transport nakliye hasarı
fibre damage elyaf hasarı
resistance to damage at cut edges kesik kenarlarda hasarlanmaya karşı direnç
resistance to damage by flexing bükülme ile meydana gelen hasar oluşumuna karşı dayanım
Construction
structural damage strüktürel hasar
Woodworking
effect of acid damage to wood fibres ahşap liflere asit tahribatının etkisi
Automotive
damage car hasarlı araç
damage car kazalı araç
engine damage motor arızası
paint damage boya hasarı
Traffic
damage index hasar endeksi
flood damage sel tahribatı
flood damage sel hasarı
Railway
rail damage ray hasarı
Aeronautic
cavitation damage kavitasyon hasarı
cumulative fatigue damage kümülatif yorulma arızası
damage ratio hasar oranı
damage risk criterion hasar risk kriteri
damage tolerance hasar toleransı
fatigue damage yorulma hasarı
foreign object damage yabancı madde hasarı
Marine
certificate of damage hasar belgesi
damage by ice buzdan meydana gelen hasar
damage by oil spills denize yayılan petrolün verdiği zarar
damage estimation hasar tahmini
estimated damage tahmini zarar
frost damage donma hasarı
hook damage kanca hasarı
locality of disaster damage felaketin tahribata neden olduğu yöre
meandering damage menderes tahribatı
potential of damage hasar potansiyeli
salt damage tuzun yol açtığı hasar
salty damage tuz kaynaklı hasar
salty wind damage tuzlu rüzgar hasarı
seawater damage deniz suyu hasarı
Medical
a permanent damage kalıcı bir hasar
accompanying organ damage postoperatif yandaş organ hasarı
alcohol-related brain damage alkole bağlı beyin hasarı
any damage to bronchiolar epithelium bronşioler epiteldeki herhangi bir hasar
axonal damage and cell death aksonal hasar ve hücre ölümü
brain tissue damage beyin doku hasarı
bronchial artery damage bronşiyal arteriyel ağacın dallarının hasarlanması
cerebral damage beyin hasarı
chronic brain damage kronik beyin hasarı
cigarette smoke-derived oxidative mtdna damage sigara dumanı kaynaklı oksidatif mtdna hasarı
corneal damage kornea hasarı
coronary damage koroner hasar
cutaneous damage deride hasar
damage control surgery hasar kontrol cerrahisi
diffuse alveoler damage difüz alveoler hasar dad
dna damage dna hasarı
end organ damage hedef organ hasarı
hepatocellular damage hepatosellüler hasar
hypoxic damage hipoksik hasar
invivo oxidative dna damage invivo oksidatif dna hasarı
irreversible damage geridönülmez hasar
irreversible lung damage irrevesibl akciğer hasarı
irreversible renal damage geri dönüşümsüz böbrek hasarı
ligamentum cruciatum anterius damage ligamentum cruciatum anterius zedelenmesi
mean liver damage score ortalama karaciğer hasar skoru
microvascular damage mikrovasküler hasar
minimal brain damage dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
myocardial damage miyokardiyal hasar
nerve damage sinir zedelenmesi
neurohypophysis damage nörohipofiz hasarı
oxidative tissue damage oksidatif doku hasarı
perinatal hypoxic-ischemic brain damage perinatal hipoksik-iskemik beyin zedelenmesi
peritoneal damage periton hasarı
permanent brain damage kalıcı beyin hasarı
permanent neurological damage kalıcı nörolojik hasar
potentially lethal damage öldürme potansiyeli olan hasar
pulmonary damage akciğer hasarı
renal damage due to crush injury ezilme yaralanması ile oluşan böbrek hasarı
renal tissue damage böbrek dokusu hasarı
reperfusion damage reperfüzyon hasarı
severe brain damage şiddetli beyin hasarı
severe brain damage ağır beyin hasarı
severe parenchymal damage ağır parenkim hasarı
severity of axonal damage aksonal hasarın şiddeti
slowly progressive multifocal central nervous system damage yavaş ilerleyen multifokal santral sinir sistemi hasarı
sperm dna damage sperm dna hasarı
target organ damage hedef organ hasarı
tissue damage doku zararı
tissue damage doku zedelenmesi
tissue damage doku tahribatı
tissue damage doku hasarı
tissue damage in tuberculosis tüberkülozda meydana gelen doku hasarı
transient ischemic neurologic damage geçici iskemik nörolojik hasar
ultraviolet-induced dna damage ultraviyoleden kaynaklanan dna hasarı
Psychology
minimal brain damage minimal beyin hasarı
minimal brain damage dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
Pathology
anoxic brain damage anoksik beyin hasarı
obstetric damage pelvic joints and ligaments pelvik eklem ve ligamentlerin obstetrik zedelenmesi
Food Engineering
freeze damage donma hasarı
freeze damage donmadan kaynaklanan hasar
freeze damage donma zararı
Physics
radiation damage ışınım zararı
radiation damage ışınım hasarı
radiation damage radyasyon zararı
Chemistry
hydrogen damage hidrojen hasarı
Biology
dna damage dna hasarı
Tobacco
damage from pests haşere tahribatı
Fishery
fin damage yüzgeç yarası (sualtı)
Environment
bridge damage köprü hasarı
cold damage soğuk hasarı
core damage frequency reaktördeki yakıtın hasar görmesi ihtimali
cumulative damage failure kümülatif hasar durumu
cumulative fatigue damage kümülatif yorgunluk hasarı
damage factor hasar faktörü
damage statistics of disaster afet hasarı kayıtları
damage to agriculture tarımsal hasar
damage to dangerous objects tehlikeli madde hasarı
damage to housing konut hasarı
damage to storm surge fırtına dalgası hasarı
degree of earthquake damage deprem hasarı derecesi
direct damage direkt hasar
drought damage kuraklık hasarı
dry hot wind damage kuru sıcak hava hasarı
environmental damage çevresel zarar
flood damage in an urbanized area yerleşim alanında sel hasarı
flood damage reduction forest belt sel önleme orman kuşağı
freezing damage donma hasarı
fujita wind damage scale fujita rüzgâr hasarı skalası
hail damage dolu hasarı
indirect damage dolaylı hasar
linear cumulative damage hypothesis lineer kümilatif hasar hipotezi
nuclear damage nükleer hasar
nuclear damage assessment nükleer hasar değerlendirmesi
salty damage tuz tahribatı
wind damage rüzgar tahribatı
Geography
flood damage sel hasarı
flood damage taşkın zararı
seismic damage sismik hasar
Meteorology
damage-potential scale hasar potansiyel ıskalası
frost damage don hasarı
Geology
earthquake damage deprem hasarı
seismic damage sarsıntı hasarı
Military
aircraft damage uçak hasarı
airfield damage repair reconnaissance hava alanı hasar onarımı keşfi
area damage control bölge hasar kontrolü
area damage control centre bölge hasar kontrol merkezi
area damage control party bölge hasar kontrol müfrezesi
area damage control plan bölge hasar kontrol planı
area damage controller bölge hasar kontrol unsuru
battle damage savaş hasarı
battle damage muharebe hasarı
battle damage assessment muharebe hasar kıymetlendirmesi
battle damage assessment muharebe hasar tespiti
battle damage repair savaş hasar onarımı
bomb damage assessment bomba hasar kıymetlendirmesi
collateral damage sivil zayiat
computer equipment battlefield damage repairment muhabere teçhizatı harp hasar onarımı
concealed damage gizli hasar
damage and loss determination teams zarar ve ziyan tespit timleri
damage area hasar bölgesi
damage assessment hasar kıymetlendirmesi