hasar - Turkish English Dictionary
History

hasarMeanings of "hasar" in English Turkish Dictionary : 37 result(s)

Turkish English
Common Usage
hasar damage n.
hasar loss n.
General
hasar depredation n.
hasar harm n.
hasar scathe n.
hasar hurt n.
hasar mischief n.
hasar devastation n.
hasar average n.
hasar wreckage n.
hasar havoc n.
hasar damage n.
hasar ravage n.
hasar detriment n.
hasar injury n.
hasar loss n.
hasar scath n.
hasar nocument n.
Trade/Economic
hasar loss
hasar damage
hasar substantial damages
hasar average
Law
hasar harm
hasar jeopardy
hasar prejudice
hasar mischief
Insurance
hasar damage
Technical
hasar detriment
hasar disservice
hasar drawback
Automotive
hasar damage
Marine
hasar average
Medical
hasar insult
hasar injury
Tobacco
hasar injury
Latin
hasar damnum
hasar noxia

Meanings of "hasar" with other terms in English Turkish Dictionary : 464 result(s)

Turkish English
General
hasar vermek devastate v.
hasar vermek wreak damage on v.
hasar görmek be damaged v.
hasar vermek harm v.
depremden hasar görmek be damaged by earthquake v.
mal yoldayken hasar görmek be damaged in shipment v.
hasar vermek damage v.
hasar yapmak cause damage v.
hasar yapmak damage v.
hasar vermek shend v.
hasar oluşturmak cause damage v.
hasar almak be damaged v.
hasar tespiti yapmak evaluate the cost of damage v.
hasar oluşturmak inflict damage v.
hasar yaratmak inflict damage v.
hasar tespiti yapmak estimate the damage v.
hasar tespiti yapmak assess the value of the damage v.
hasar yaratmak do damage v.
hasar tespiti yapmak assess the extent of the damage v.
hasar tespiti yapmak assess the amount or cost of damage v.
hasar görmemek be not damaged v.
hasar yaratmak cause damage v.
hasar oluşturmak do damage v.
hasar görmek suffer damage v.
aşırı hasar görmek suffer extensive damage v.
hasar gidermek recover damage v.
hasar gidermek correct the damage v.
hasar vermek inflict damage v.
hasar görmemek be non-damaged v.
daha fazla hasar görmek be damaged further v.
daha fazla hasar vermek damage further v.
hasar almamak escape damage v.
hasar gidermek repaire the damage v.
hasar gidermek rectify the damage v.
hasar vermek bang up v.
hasar görmek get damaged v.
hasar vermek punish v.
hasar verme depredation n.
hasar tespit damage assessment n.
ortalam yıllık hasar average annual damage n.
hasar değerlendirmesi damage assessment n.
hasar sigortası insurance against damage n.
hasar talebi yapma claims made n.
hasar kriterleri damage criteria n.
fiziki hasar physical damage n.
hasar sigortası insurance of crop n.
hafif hasar light damage n.
oluşan hasar claims incurred n.
hasar potansiyeli damage potential n.
hasar tahmini estimation of damage n.
orta derece hasar moderate damage n.
yangın hasar oranı ratio of fire destruction n.
ağır hasar heavy damage n.
hasar sigortası casualty insurance n.
ön hasar tespiti preliminary damage assessment n.
hasar yarıçapı damage radius n.
kabul edilebilir hasar acceptable damage n.
cihaz veya tesislerdeki hasar severe damage n.
hasar şartları damage conditions n.
hasar sınıflaması damage classification n.
hasar ödemesi claim payment n.
maddi hasar material damage n.
hasar tespit komisyonu damage determination committee n.
tehlikenin hasar yaratabilme analizi hazard vulnerability analysis n.
hasar görebilirlik vulnerability n.
yangın hasar tespitçisi fire loss adjuster n.
kalıcı hasar permanent damage n.
maddi hasar financial loss n.
maddi hasar financial damage n.
maddi manevi hasar financial and emotional damage n.
hasar tazminatı loss settlement n.
hasar tazminatı loss claim n.
hasar tazminatı damage compensation n.
hasar frekansı damage frequency n.
kasti hasar intentional harm n.
ağır hasar görmüş hard-hit n.
hasar servis yetkilisi claim agent n.
zamanla oluşan hasar damage over time n.
temel hasar basic damage n.
kimyasal hasar chemical damage n.
geniş çaplı hasar extensive damage n.
giderilemez zarar/hasar irreparable damage n.
hasar bedeli damage cost n.
hasar bedeli cost of damage n.
hasar yönetimi damage management n.
kalıcı hasar lasting damage n.
kalıcı hasar permanent damage n.
bilişim şirketinde bilgi aktarımını sağlayan fiziksel altyapının hasar görmesi sonucunda hiçbir işin yapılamadığı gün backhoe day n.
hasar görmüş damaged adj.
hasar görmemiş unscathed adj.
hasar verici detrimental adj.
hasar veren detrimental adj.
önemsiz (hasar) slight adj.
beyni hasar görmüş brain-damaged adj.
hasar görmemiş undamaged adj.
mala mülke hasar veren vandalistic adj.
Colloquial
tamir edilemez şekilde hasar almış breached beyond repair
Idioms
hasar vermek bad for
hasar geri dönülemez düzeydeydi the damage was irreversible
Slang
arabaların çok az hasar gördüğü trafik kazası a fender bender
arabaların çok az hasar gördüğü trafik kazası fender bender
hasar sonrası açılan davanın kazanılmasıyla alınan tazminat redneck lottery
Trade/Economic
hasar belgesi damage certificate
hasar karşılığı ödenen tazminat fee damages
tahmini hasar estimated damage
yolculuğun normal sonucu olmayan hasar veya zarar particular average
hasar talebi claim
hasar fazlası reasüransı excess of loss reinsurance
sigortacılıkta hasar olsun ya da olmasın koşulu lost or not lost
peşin hasar cash loss
hasar tazmini loss settlement
muallak hasar pending loss
kısmi hasar partial loss
maddi hasar ve giderleri kapsayan sigorta average insurance
sigortacılıkta hasar ihbarı notice of claim
maddi hasar real injury
önemsiz hasar minor damage
tam hasar compromised total loss
hasar tahmini estimate of damage
hasar vesaiki claim's documents
deprem hasar karşılığı provisions for earthquake loss
hasar veya zararın ödenmesi pay damages
tam hasar total loss
hasar karşılığı policy reserves
hasar tazminat talebi damage claim
toplam hasar total loss
abartılı hasar talebi exaggerated claim
brüt hasar gross loss
direkt hasar direct loss
gizli hasar hidden damage
hasar sigortası casualty insurance
hasar beyannamesi notice of loss
hasar nedeni cause of damage
hafif hasar trivial damage
hasar tespiti estimate of risk
hasar takdiri insurance appraisal
hasar gören sufferer
hasar belgesi proof of loss
maddi hasar tazminatı fee damages
kasti hasar wilful damage
nakliye esnasında meydana gelen hasar transport damage
hasar-prim oranı loss ratio
hasar fazlası excess of loss
hasar istatistiği claim statistics
hafif hasar minor loss
hasar müfettişi claim assessor
hasar servisi claims department
aşırı hasar sigortası excess insurance
hasar sigortası average insurance
ödenen hasar claim paid
gözle görülen hasar apparent damage
belirgin hasar apparent damage
ambalajın hasar görmesi damage to package
maddi hasar material damage
hasar ilanı notice of loss
hasar veya zarar ziyan tazmini pay damages
dolaylı hasar indirect loss
hasar talebinde bulunmak claim damages
maddi olmayan hasar non-pecuniary damage
manevi hasar non-pecuniary damage
hasar meblağı sum of damage
hasar sorumluluk belgesi defects liability certificate
hasar gözetimi damage survey
hasar araştırması damage survey
istenmeyen hasar collateral damage
yan hasar collateral damage
ekonomik hasar boyutu economic toll
Law
hasar vermek damnify
hasar tazmini damage indemnity
hasar durumunda in case of damages
(kiracıyı) maddi hasar yüzünden sorumlu tutma impeachment of waste
savaş sebebiyle hasar act of war
gerçek hasar actual loss
dolaylı hasar consequential damage
hasar vermek harm
hasar bildirimi notification of claim
küçük hasar minor loss
hasar ihbarı notice of claim
ciddi bedeni hasar great bodily injury
ciddi bedeni hasar great bodily harm
nakden ödenecek hasar cash claim
kasti hasar wilful damage
hasar vermek estrepe
kişisel hasar personal damage
kriminal hasar criminal damage
hasar tazminat talebi davası action for damages at law
gizli hasar latent damage
maddi manevi hasar pecuniary and non-pecuniary damages
hasar eksperi claim adjuster
hasar tasfiyesini ele alan kimse claims adjuster
hasar eksperi claims adjuster
hasar tasfiyesini ele alan kimse claim adjuster
Politics
yıpratıcı hasar attritional loss
toplam hasar fazlası reasüransı aggregate excess of loss reinsurance
hasar ihtiyatı claims reserve
maddi olmayan hasar non-pecuniary damage
Insurance
beklenen maksimum hasar probable maximum loss
hasar tespit görevlisi loss adjuster
hasar gören ya da çalınan kişisel eşyaların yerine yenisinin alınmasını veya tamir edilmesini kapsayan sigorta personal possessions insurance
hasar tespiti loss assessment
muallak hasar rezervi outstanding claims reserve
muallak hasar outstanding claim
fiili hasar actual damage
hasar başına each and every claim
hasar vukuu esası losses occurring basis
taraflardan her ikisi tarafından bilinen hasar known loss
duran bir cisme hareket eden bir cismin yaptığı hasar impact damage
hasar işbirliği klozu claims cooperation clause
hasar rezervi loss reserve
araca vaki hasar damage to car
aktarma sırasında hasar loss during transshipment
hasar halinde tam prim klozu full premium in the event of loss clause
hasar önleme konseyi loss prevention council
beklenen azami hasar probable maximum loss
muallak hasar rezervleri outstanding losses reserves
hasar tarihi date of loss
hasar dispeç masrafı loss adjustment expense
hasar fazlası reasüransından ayrılan asli sigorta underlying insurance
hasar başına any one loss
hasar miktarı amount of damage
hasar fazlası excess of loss
tasfiye edilmemiş hasar outstanding claim
hasar maliyetinin sigortacı tarafından tahmini loss expectancy
hasar portföyü loss portfolio
hasar oranı loss ratio
beher hasar başına each and every loss
muallak hasar outstanding loss
hasar fazlası reasürans klozu excess of loss reinsurance clause
hasar olayı loss event
kısmi hasar partial loss
hasar dispaşörü loss adjuster
kazaen oluşan hasar accidental damage
tahliye sırasında hasar loss during discharge
nihai net hasar ultimate net loss
hasar beyanı statement of loss
hasar fazlası reasüransında teminat dilimi altındaki sigorta underlying insurance
maruz kalınan hasar oranı incurred loss ratio
yükleme sırasında hasar loss during loading
hasar prim oranı loss ratio
hasar fazlası reasüransı excess of loss
hasar ihbarı notification of claim
hasar tespiti loss adjustment
muhtemel hasar tahmini probable loss estimate
yakın çevrede bulunan bir mülkün hasar görmesi sebebiyle malın zarar görmesi sympathetic damage
muallak hasar portföyü outstanding claims portfolio
nakliyat dışı hasar ödemelerinde kullanılan belge synopsis sheet
riziko başına hasar fazlası prorate per risk excess of loss
hasar fazlası poliçesi second loss policy
hasar fazlası reasüransı excess of loss reinsurance
kısmi hasar partial damage
nihai net hasar klozu ultimate net loss clause
hasar maliyeti burning cost
zarar ve hasar sigortaları casualty insurance
hasar ihbarı notice of claim
muallak hasar pending loss
onarılmamış hasar unrepaired damage
hasar olsun olmasın klozu lost or not lost clause
önemsiz hasar minor damage
gizli hasar hidden damage
ufak hasar minor damage
peşin hasar cash loss
hasar vesaiki claims documents
hasar talebi claim
dolaylı hasar consequential loss
kasti hasar deliberate damage
hasar tahmini estimate of damage
tahmini hasar estimated damage
ağır hasar heavy damage
hasar görebilir damageable
hasar görmüş mal damaged goods
hasar görmüş emtia damaged goods
hasar görmüş mal damaged merchandise
hasar görmüş emtia damaged merchandise
hasar görmüş damaged
patlama ile hasar damage by explosion
makineye hasar damage to a machine
muallak hasar rezervi provision for claims outstanding
hafif hasar trivial damage
muallak hasar ihtiyatı provision for claims outstanding
sürüncemedeki hasar rezervi provision for claims outstanding
hasar sıklığı loss frequency
hasar sorumluluğu defects liability
büyük hasar substantial damages
hasar müdürü claims manager
hasar tespiti masrafı loss-adjustment expense
hasar tespiti masrafları loss-adjustment expenses
muallak hasar karşılığı outstanding claims reserve
(ev/araç vb) hasar/tazminat talebine bakan görevli claim agent
hasar yüzdesi fazlası stop loss
hasar uzmanı claims specialist
hasar geçmişi loss record
hasar muafiyet sigortası collision damage waiver (cdw)
geniş kapsamlı hasar muafiyet sigortası loss damage waiver (ldw)
Technical
sürekli hasar permanent damage
yapısal hasar structural damage
makinenin hasar görmesininin önlenmesi amacıyla tasarlanmış otomatik olarak devreye giren sistem bearing watchdog
hasar verme injure
hasar görebilir damageable
hasar vermeksizin yıkanabilir washable
görülmez hasar concealed damage
hasar verici yüksek gerilim breakdown voltage
büyük hasar havoc
hasar kaybı loss through bleaching
büyük hasar veren kaza smashup
kırılma nedeniyle oluşan hasar breakage
hasar yapmaz ekipman vandal-proof equipment
hasar kontrol haritası control map
çizik ilişkili hasar scratch-induced damage
hasar eşiği threshold
optik yüzeylerin lazer etkisiyle oluşan hasar eşiği laser-induced damage threshold of optical surfaces
zarar/hasar eğilimli prone to damage
dişli çark dişlerindeki aşınma ve hasar wear and damage on gear teeth
tersinir hasar irreversible damage
optik yüzeylerdeki lazerle indüklenmiş hasar eşiği laser-induced damage threshold of optical surfaces
önemsiz hasar minor damage
düşmeyle oluşan hasar damage by dropping
hasar analizi failure analysis
hasar analizi damage analysis
büyük hasar veren kaza smash-up
sürekli ortam hasar mekaniği continuum damage mechanics
karşılıklı hasar mutual damage
görünmez hasar concealed damage
Computer
hasar kontrolü damage control
hasar bulanıklığı damage blur
Textile
bükülme ile meydana gelen hasar oluşumuna karşı dayanım resistance to damage by flexing
Construction
strüktürel hasar structural damage
Automotive
küçük hasar chipping
hasar görmüş unglued
hasar tahmini damage estimate
hasar vermek damage
yapısal hasar structural damage
iç hasar internal damage
doğrudan hasar görme direct damage
dolaylı hasar indirect damage
Traffic
hasar endeksi damage index
Aeronautic
havaalanı hasar onarımı aerodrome damage repair n.
kritik hasar critical failure
hasar oranı damage ratio
hasar toleransı damage tolerance
hasar risk kriteri damage risk criterion
Marine
hasar önlenmesi ile ilgili kanunlar laws concerning disaster prevention
afet sırasında hasar görebilirlik vulnerability
dairesel hasar circular failure
hasar potansiyeli potential of damage
belediye hasar önleme konseyi municipal disaster prevention council
tuzun yol açtığı hasar salt damage
tuz kaynaklı hasar salty damage
başka bir tekneye veya rıhtıma yanaştığında gemi veya teknenin hasar görmemesi için yanlardan sarkıt fender
hasar tahmini damage estimation
buzdan meydana gelen hasar damage by ice
hasar belgesi certificate of damage
hasar müfettişi claim assessor
sigorta konusunun temel özelliklerini kaybedecek şekilde hasar görmesi loss of specie
hasar deneyimi loss experience
Petrol
petrol şirketlerinin herhangi bir sızma veya hasar nedeniyle zarar gören 3. şahısların tazminat talepleri karşısında ödemekle yükümlü oldukları toplam tazminat tutarı liability cap
Medical
kusurlu, hasar görmüş veya şekli bozuk vücut bölümlerinin görünüş ve işlevinin düzeltilmesini amaçlayan tıbbi operasyonlar reconstructive surgery n.
hasar görmüş veya yapısı değişmiş embriyonun normal gelişime devam etme kapasitesi regulation n.
kusurlu, hasar görmüş veya şekli bozuk vücut bölümlerinin görünüş ve işlevinin düzeltilmesini amaçlayan reconstructive adj.
etyolojik hasar etiological harm
kemoterapi ve radyoterapiden sonra beynin beyaz cevherinde görülen hasar leukoencephalopathy
termal hasar thermal harm
öldürme potansiyeli olan hasar potentially lethal damage
letal hasar lethal
kimyasal hasar chemical harm
difüz alveoler hasar dad diffuse alveoler damage
geridönülmez hasar irreversible damage
mikrovasküler hasar microvascular damage
kardiyak hasar belirteçleri cardiac injury markers
aksonal hasar ve hücre ölümü axonal damage and cell death
ikincil hücresel hasar secondary cellular injury
hasar merkezi injury epicenter
deride hasar cutaneous damage
ortalama karaciğer hasar skoru mean liver damage score
mukozal hasar skoru mucosal injury score
miyokardiyal hasar myocardial damage
iatrojenik hasar iatrogenic injury
kalıcı nörolojik hasar permanent neurological damage
koroner hasar coronary damage
mekanik hasar ve oksijen toksisitesi mechanical injury and oxygen toxicity
hepatosellüler hasar hepatocellular damage
kalıcı bir hasar a permanent damage
geçici iskemik nörolojik hasar transient ischemic neurologic destruction
geçici iskemik nörolojik hasar transient ischemic neurologic damage
gerilme tipi hasar stretch injury
bronşioler epiteldeki herhangi bir hasar any damage to bronchiolar epithelium
hipoksik hasar hypoxic damage
gastrik mukozal hasar gastric mucosal injury
hasar kontrol cerrahisi damage control surgery
doksorubisinin yol açtığı myokardiyal hasar doxorubicin-induced myocardial injury
Food Engineering
hasar görmüş hücre injured cell
donmadan kaynaklanan hasar freeze damage
Statistics
aşkın hasar sigortası excess insurance
aşkın hasar excess of loss
Biology
hasar görmüş organ veya dokuyu yeni doku oluşturarak onarmak regenerate n.
hücresel hasar cellular damage
Environment
tarımsal hasar damage to agriculture
nükleer hasar değerlendirmesi nuclear damage assessment
dolaylı hasar indirect damage
direkt hasar direct damage
nükleer hasar nuclear damage
lineer kümilatif hasar hipotezi linear cumulative damage hypothesis
kümülatif hasar durumu cumulative damage failure
reaktördeki yakıtın hasar görmesi ihtimali core damage frequency
hasar faktörü damage factor
Geography
sismik hasar seismic damage
kötü havadan kaynaklanan hasar heavy weather loss
Meteorology
hasar potansiyel ıskalası damage-potential scale
Military
geniş bir alanı sistematik biçimde ağır hasar vererek bombalamak carpet bomb v.
geniş bir alanı sistematik biçimde ağır hasar vererek bombalamak carpet-bomb v.
hasar veya tahrip etmek yerine engelleyen, bozan veya yanıltan elektronik savaş eylemleri nondestructive electronic warfare n.
taktik hasar kıymetlendirmesi tactical damage assessment
teknik hasar kıymetlendirmesi technical damage assessment
ticari gemi hasar raporu merchant ship casualty report
nükleer hasar nuclear damage
nükleer hasar kıymetlendirmesi nuclear damage assessment
muharebe hasar kıymetlendirmesi battle damage assessment
muharebe hasar tespiti battle damage assessment
muhabere teçhizatı harp hasar onarımı computer equipment battlefield damage repairment
nükleer tali hasar nuclear collateral damage
orta derecede hasar moderate damage
orta hasar moderate damage
savaş hasar onarımı battle damage repair
taarruz sonrası hasar tahmini post strike damage estimation
ciddi hasar severe damage
doğrudan hasar kıymetlendirmesi direct damage assessment
etkin hasar effective damage
endirekt hasar kıymetlendirmesi indirect damage assessment
fazla eksik ve hasar raporu over short and damage report
hasar değerlendirmesi damage assessment
hasar yarıçapı damage radius
hasar analizi wreckage analysis
hasar tehdidi damage threat
hasar ve eksiklik tutanağı report of survey
hasar tazmini pay damages
hasar kriteri damage criteria
hasar kıymetlendirmesi damage assessment
hasar bölgesi damage area
hasar ve eksiklik soruşturma subayı surveying officer
hasar tahmini damage estimation
hava alanı hasar onarımı keşfi airfield damage repair reconnaissance
hasar kıymetlendirme damage assessment
hasar ihtimali probability of damage
hasar analizi damage estimation
hasar görmüş sevkiyat damaged shipment
hasar tespiti damage assessment
hafif hasar light damage
gizli hasar concealed damage
hasar oranı extent of damage
hasar tespit fotoğrafı strike photography
hasar ve eksiklik soruşturma kurulu board of survey
hasar değerlendirimi damage assessment
hasar ve eksiklik raporu report of survey
hasar yarıçapı radius of damage
hasar tolerans analizi damage tolerance analysis
kısmi hasar fractional damage
kısmi hasar ihtimali probability of fractional damage
ağır hasar severe damage
askeri hasar kıymetlendirmesi military damage assessment
bölge hasar kontrolü area damage control
bomba hasar kıymetlendirmesi bomb damage assessment
bölge hasar kontrol planı area damage control plan
bölge hasar kontrol merkezi area damage control centre
bölge hasar kontrol unsuru area damage controller
bölge hasar kontrol müfrezesi area damage control party