potential - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

potential

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"potential" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 30 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
potential s. potansiyel
potential s. olası
General
potential i. güç
potential i. ihtimal
potential i. gizli güç
potential i. iktidar
potential i. imkan
potential i. gizil güç
potential i. gerilim
potential s. muhtemel
potential s. gizli
potential s. gizil
Trade/Economic
potential varolan imkan
potential henüz ortaya çıkmamış olan
potential olası
potential potansiyeli olan
potential gizli güç
potential potansiyel
potential mümkün olan
potential kuvvetli
potential mümkün
potential muhtemel
Technical
potential mümkün olası
potential potansiyel
Electric
potential potansiyel
Construction
potential gerilim
Automotive
potential potansiyel
Food Engineering
potential potansiyel
Physics
potential gizilgüç
potential gizil

"potential" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 473 sonuç

İngilizce Türkçe
General
have a potential f. potansiyel taşımak
have potential f. potansiyel teşkil etmek
show potential f. potansiyel teşkil etmek
show potential f. potansiyel sergilemek
show potential f. potansiyel göstermek
be aware of one's potential f. potansiyelinin farkında olmak
have potential f. potansiyeli olmak
prevent a potential disaster f. olası bir facianın önüne geçilmek
prevent a potential disaster f. olası bir facianın önüne geçmek
see someone's potential f. potansiyelini görmek
see someone's potential f. birinde potansiyel görmek
see someone's potential f. birisinde potansiyel görmek
see the potential f. potansiyeli görmek
realize one's potential f. potansiyelinin farkına varmak
fulfil one's potential f. potansiyelini gerçekleştirmek
deformation potential i. deformasyon potansiyeli
potential reality i. potansiyel gerçeklik
potential difference i. anlaşmazlık
magnetic vector potential i. manyetik vektör potansiyeli
grand potential i. büyük potansiyel
drum potential i. dram voltajı
magnetic potential i. manyetik potansiyel
human potential i. insan potansiyeli
damage potential i. hasar potansiyeli
vector potential i. vektör gerilimi
excitation potential i. uyarma potansiyeli
excitation potential i. uyarım potansiyeli
potential cooperation i. olası işbirliği
financial potential i. maddi olanak
potential danger i. olası tehlike
potential problems i. potansiyel sorunlar
potential problems i. potansiyel problemler
potential danger i. potansiyel tehlike
potential danger i. gizli tehlike
potential risk factors i. olası risk faktörleri
secret/hidden potential i. gizli cevher
secret/hidden potential i. birisindeki gizli cevher
the potential victims i. muhtemel kurbanlar
potential liability i. olası yükümlülük
potential developments i. muhtemel gelişmeler
potential developments i. olası gelişmeler
potential relationship i. potansiyel ilişki
full potential i. tam potansiyel
flood damage potential s. sel hasarı potansiyeli
rich potential s. zengin potansiyel
Idioms
realize one's potential potansiyelini gerçekleştirmek
Speaking
you got potential sende potansiyel var
Trade/Economic
potential voting rights olası oy hakları
potential bidders ilgilenen teklif sahipleri
potential ordinary share olası adi hisse senedi
potential deficit potansiyel açık
production potential üretim potansiyeli
potential investor muhtemel yatırımcı
potential voting rights potansiyel oy hakları
potential gnp potansiyel gayrı safı milli hasıla
potential gross national product potansiyel gayri safi milli hasıla
potential risk potansiyel risk
potential competition potansiyel rekabet
potential investor yatırım yapabilecek kişi
dilutive potential ordinary shares sulandırılmış yeni adi hisse senetleri
lending potential ödünç verme potansiyeli
production potential üretim gücü
potential output potansiyel üretim
potential labor force potansiyel işgücü
appreciation potential değer artış beklentisi
potential foreign deficit potansiyel dış açık
market potential piyasa potansiyeli
potential gross national product potansiyel verim
motivating potential score motive edici potansiyel göstergesi
potential demand olası talep
potential demand potansiyel talep
potential foreign deficit büyük açık
market potential pazar potansiyeli
potential ordinary share potansiyel adi hisse senedi
sales potential satış potansiyeli
dilutive potential ordinary shares sulandırma etkisi olan potansiyel hisse senetleri
potential demand muhtemel talep
potential market potansiyel pazar
potential market pazar imkanı
economic potential ekonomik güç
potential output potansiyel çıktı
growth potential büyüme potansiyeli
potential stock ihraç edilmemiş hisse senedi
potential stock potansiyel hisse senedi
potential saving potansiyel tasarruf
earning potential kazanç potansiyeli
a potential customer potansiyel müşteri
potential customer potansiyel müşteri
potential buyer potansiyel alıcı
potential buyer potansiyel müşteri
potential production level potansiyel üretim seviyesi
potential acquisition transactions potansiyel satın alma işlemleri
potential benefit potansiyel yarar
potential benefit potansiyel fayda
potential tax number potansiyel vergi numarası
Law
potential criminal potansiyel suçlu
Politics
potential impact olası etki
economic potential ekonomik güç
economic potential ekonomik potansiyel
potential zones of conflict olası ihtilaf bölgeleri
growth potential büyüme potansiyeli
long-run growth potential uzun vadeli büyüme potansiyeli
Tourism
tourism potential turizm potansiyeli
potential market potansiyel pazar
potential tourist potansiyel turist
Technical
negative potential eksi erki
positive potential artı erkil
stopping potential durdurma potansiyeli
potential transformer potansiyel transformatörü
calorific potential ısı potansiyeli
deformation potential bozulma potansiyeli
driving potential sürücü gerilim
constant potential sabit potansiyel
electrolytic potential elektrolitik potansiyel
potential difference potansiyel farkı
potential attenuator potansiyel zayıflatıcı
electrokinetic potential elektriksel devinim potansiyeli
donnan potential donnan potansiyeli
electrostatic potential elektrostatik potansiyel
energy potential enerji potansiyeli
active potential aktif gerilim
current potential curve akım gerilim eğrisi
potential gradient mesafe ile potansiyelin değişim miktarı
electrode potential elektrot potansiyeli
potential equilibrium denge noktası
sparking potential kıvılcım gerilimi
electrokinetic potential elektro kinetik potansiyel
ionic potential iyonik potansiyel
diffusion potential difüzyon potansiyeli
difference of potential potansiyel farkı
nuclear potential energy nükleer potansiyel enerji
potential surface of sliding potansiyel kayma yüzeyi
firing potential ateşleme potansiyeli
ground potential toprak potansiyeli
activation potential aktivasyon potansiyeli
potential divider potansiyel bölücü
internal potential iç potansiyel
contact potential temas gerilimi
sedimentation potential çökme potansiyeli
positive potential pozitif potansiyel
potential galvanometer potansiyel galvanometre
negative potential negatif potansiyel
contact potential kontak potansiyeli
capillary potential kapiler potansiyel
corrosion potential korozyon potansiyeli
electric potential elektriksel potansiyel
radiation potential radyasyon potansiyeli
potential equilibrium bir sistemi dengede tutan sıcaklık ve basınç gibi dış koşullar
zero potential sıfır potansiyeli
chemical potential kimyasal potansiyel
polarization potential kutuplaşma gerilimi
negative anode potential negatif anot gerilimi
electrode potential elektrot gerilimi
electric potential elektrik potansiyeli
ground potential sıfır potansiyel
coulomb potential kulomb potansiyeli
capillary potential kılcal gizilgüç
critical potential kritik potansiyel
streaming potential sıvı akımı potansiyel farkı
potential residue method kalıntı miktarı yöntemi
potential energy of strain şekil değiştirme potansiyel enerji
striking potential elektrik akımı boşaltma seviyesi
streaming potential akıntı potansiyeli
velocity potential hız potansiyeli
accelerating potential hızlandırıcı potansiyel
adsorption potential adsorpsiyon potansiyeli
corrosion potential yenim potansiyeli
contact potential difference temas potansiyeli farkı
contact potential barrier temas potansiyeli engeli
magnetic potential manyetik potansiyel
magnetic vector potential manyetik vektör potansiyeli
thermodynamic potential termodinamik potansiyel
glow potential parlama potansiyeli
self-potential tabii gerilim
grid potential ızgara gerilimi
hydrogen electrode potential hidrojen elektrot potansiyeli
potential scattering potansiyel saçılma
potential energy gizilgüç
inner potential iç potansiyel
surface potential yüzey potansiyeli
potential gradient potansiyel gradyanı
potential energy potansiyel enerji
potential equation potansiyel denklem
potential coefficient potansiyel katsayısı
potential plateau potansiyel platosu
potential coil potansiyel bobini
potential drop potansiyel düşüşü
vector potential vektör potansiyeli
standard electrode potential standart elektrot gerilimi
vector potential vektör potansiyel
vector potential yöneysel potansiyel
oxidation potential yükseltgenme potansiyeli
oxidation-reduction potential yükseltgeme-indirgeme potansiyeli
interaction potential etkileşim potansiyeli
ionization potential iyonlanma potansiyeli
oxidation-reduction potential of water suyun yükseltgenme indirgenme potansiyeli
seeding potential kabarcıklanma yatkınlığı
tip-sample potential uç-numune gerilimi
noble potential tepkisiz gerilim
tip-surface potential uç-yüzey gerilimi
excitation potential uyarım voltajı
tip-sample interaction potential uç-numune etkileşim gerilimi
excitation potential uyarım gerilimi
oxidation-reduction potential yükseltgenme-indirgenme gerilimi
carbon potential karbon gücü
oxidation potential yükseltgenme gerilimi
ionic potential iyonsal gerilim
scanning chemical potential microscopy taramalı kimyasal gerilim mikroskopisi
half cell potential yarıgöze gerilimi
ionization potential iyonlaşma gerilimi
steady-state potential yatışkın durum gerilimi
scanning electrochemical potential microscopy taramalı elektrokimyasal gerilim mikroskopisi
equilibrium potential denge gerilimi
equilibrium potential denge potansiyeli
scanning surface potential microscopy taramalı yüzey gerilimi mikroskopisi
electrolytic potential elektroliz gerilimi
electrode potential measurement elektrot gerilimi ölçümü
potential barrier enerji engeli
junction potential bağlantı gerilimi
contact potential değme voltajı
surface potential microscopy yüzey gerilimi mikroskopisi
surface potential yüzey gerilimi
critical ionization potential kritik yükünleme erki
schottky potential barrier schottky gerilim engeli
seebeck potential seebeck gerilimi
oxidation potential oksitlenme potansiyeli
discharge potential boşaltım gerilimi
anode potential artıuç gerilimi
barrier potential engel gerilimi
current-potential curve akım-gerilim eğrisi
bio potential biyopotensiyel
potential barrier potansiyel erk engeli
normal electrode potential normal elektrot gerilimi
potential energy gizil erk
rest potential durgunluk gerilimi
cell potential hücre gerilimi
potential degradation products potansiyel indirgeme ürünleri
potential corrosion damage by fire effluent yangın sonucu oluşabilecek korozyon hasarı
anode potential anot gerilimi
potential rise gerilim yükselmesi
potential drop gerilim düşümü
high potential test yüksek gerilim testi
determination of potential hydrocarbon liquid content muhtemel sıvı hidrokarbon muhtevasının tayini
magnetic potential difference manyetik gerilim
potential degradation products potansiyel bozunma ürünleri
wave energy potential dalga enerjisi potansiyeli
Computer
contact potential difference temas potansiyeli farkı
contact potential barrier temas potansiyeli engeli
potential plateau potansiyel platosu
potential energy potansiyel enerji
potential barrier potansiyel engeli
potential hill potansiyel engel
potential trough potansiyel çukuru
radiation potential ışınım potansiyeli
Informatics
space potential uzay potansiyeli
Telecom
potential well potansiyel kuyusu
action potential işlem potansiyeli
Electric
anode potential anot potansiyeli
potential gradient gerilim gradyani
cutoff voltage sticking potential blokaj gerilimi
potential indicator gerilim göstericisi
ground potential toprak potansiyeli
ground potential sıfır potansiyel
zero potential sıfır gerilim
zero potential sıfır potansiyeli
zero potential sıfır gizilgüç
constant potential sabit potansiyel
contact potential temas gerilimi
contact potential kontak potansiyeli
difference of potential potansiyel farkı
electric potential elektriksel potansiyel
electrolytic potential elektrolitik potansiyel
electrode potential elektrot gerilimi
electric potential elektrik potansiyeli
electrostatic potential elektrostatik potansiyel
driving potential sürücü gerilim
extinction potential ekstinksiyon potansiyeli
extinction potential sönüm gerilimi
firing potential ateşleme potansiyeli
negative potential eksi erkil
negative anode potential negatif anot gerilimi
negative potential negatif potansiyel
vector potential vektör potansiyel
vector potential vektör potansiyeli
ionic potential iyonik potansiyel
positive potential pozitif potansiyel
positive potential artı erkil
potential difference potansiyel farkı
potential attenuator potansiyel zayıflatıcı
potential transformer potansiyel transformatörü
potential divider potansiyel bölücü
pipe-to-soil potential boru çevresindeki toprakta bulunan gerilim
potential-free potansiyelsiz
potential-free gerilimsiz
potential difference gerilim farkı
electrical potential elektrik potansiyeli
electrical potential elektrik gerilimi
electric potential elektrik voltajı
electric potential elektrik gerilimi
Construction
well potential potansiyel kuyusu
Automotive
high potential yüksek potansiyel
ground return potential şasi dönüş devresi
ground potential şasi potansiyeli
ozone depletion potential ozon tükenme potansiyeli
potential energy potansiyel enerji
potential difference potansiyel farkı
potential hazard potansiyel tehlike
vector potential vektör potansiyeli
Railway
railway potential capability demiryolu hat kabiliyeti
railway potential capability demiryolu işletme ve inşa kabiliyeti
Marine
velocity potential equation hız potansiyeli denklemi
potential head mevcut basınç yüksekliği
velocity potential theory hız potansiyeli teorisi
potential of hydrogen hidrojen potansiyeli
potential temperature sıcaklık değeri
potential of damage hasar potansiyeli
tide generating potential gel-git oluşma potansiyeli
Medical
end plaque potential son plak potansiyeli
capillary potential kılcal potansiyel
exposure potential maruziyet potansiyeli
proarrhytmic potential aritmi oluşturma potansiyeli
excitatory postsynaptic potential eksitatör postsinaptik potansiyel
inhibitor postsynaptic potential inhibitör postsinaptik potansiyel
years of potential life lost potansiyel yaşam yılı kaybı
action potential aksiyon potansiyeli
potential epidemic potansiyel epidemi
zeta potential zeta potansiyeli
exciting potential uyarma potansiyeli
stimulating potential uyarma potansiyeli
membrane potential zar potansiyeli
postsynaptic potential postsinaptik potansiyel
potential risk factor potansiyel risk faktörü
inflammatory response to potential pathogens potansiyel patojen oluşumlara karşı inflamatuvar yanıt
potential early complications erken dönemde potansiyel komplikasyonlar
potential late complications geç dönemde potansiyel komplikasyonlar
reproductive potential doğurganlık potansiyeli
somatosensory evoked potential somatosensoriyel uyarılmış potansiyel
brainstem auditory-evoked potential beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyel
visual evoked potential görsel uyarılmış potansiyel
brain-stem auditory-evoked potential beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyel
cortical auditory-evoked potential kortikal işitsel uyarılmış potansiyel
slow-growing tumor with low malignant potential düşük malignite potansiyeli taşıyan yavaş büyüyen tümör
potential serious side effects potansiyel ciddi yan etkiler
have malignant potential malinite potansiyeli taşımak
minimize potential factors leading to a wound infection potansiyel yara enfeksiyonu oluşturacak faktörleri en aza indirmek
after potential art potansiyel
after-potential art potansiyel
radiopharmaceutical potential radyofarmösitik potansiyel
potential of forming colonies koloni oluşturma potansiyeli
Psychology
human potential movement insan potansiyeli hareketi
evoked potential tepkisel potansiyel
vertex potential tepe potansiyeli
excitatory potential uyarıcı potansiyel
postsynaptic potential postsinaptik potansiyel
resting potential eylemsizlik potansiyeli
action potential eylem potansiyeli
receptor potential alıcı potansiyeli
graded receptor potential tedrici alıcı potansiyeli
excitatory postsynaptic potential uyarıcı postsinaptik potansiyel
equilibrium potential denge potansiyeli
coping potential başa çıkma potansiyeli
coping potential altından kalkma potansiyeli
Food Engineering
capillary potential kılcal çekicilik
humidity potential nem çekicilik düzeyi
humidity potential nem çekicilik gücü
chemical potential kimyasal çekicilik
suction potential emme gücü
chemical potential kimyasal potansiyel
potential energy potansiyel enerji
Math
potential theory  potansiyel teori 
conditional and potential symmetry koşullu ve potansiyel simetri
external potential dış potansiyel
Physics
potential energy of spring yayın potansiyel enerjisi
potential energy gizilgüç
electric potential energy elektriksel potansiyel enerji
gravitational potential energy yerçekimi potansiyel enerjisi
potential scattering potansiyel saçılma
potential theory potansiyel teori
coulomb potential kulomb potansiyeli
liquefaction potential sıvılaşma potansiyeli
critical potential kritik potansiyel
critical potential dönüşül potansiyel
donnan potential donnan potansiyeli
deformation potential deformasyon potansiyeli
gravitational potential yerçekimi potansiyeli
gravitational potential gravitasyon potansiyeli
ionization potential iyonlaşma potansiyeli
polarization potential kutuplanma gerilimi
radiation potential radyasyon potansiyeli
nuclear potential energy nükleer potansiyel enerji
nuclear potential well çekirdek potansiyel kuyusu
radiation potential ışınım potansiyeli
polarization potential ucaylanma gerilimi
potential well potansiyel kuyusu
stopping potential durdurma potansiyeli
potential barrier potansiyel engeli
potential trough potansiyel teknesi
potential trough potansiyel çukuru
steady-state potential kararlı hal potansiyeli
potential energy potansiyel enerji
Chemistry
reduction potential indirgenme potansiyeli
standard electrode potential standart elektrot potansiyeli
absolute potential mutlak potansiyel
diffusion potential difüzyon potansiyeli
electrokinetic potential elektriksel devinim potansiyeli
electrokinetic potential elektrokinetik potansiyel
equilibrium potential denge potansiyeli
half-wave potential yarı dalga potansiyeli
current-potential curve akım’-gerilim eğrisi
chemical potential kimyasal gerilim
chemical potential kimyasal potansiyel
chemical potential kimyasal erk
solution potential çözünme gerilimi
nernst potential nernst gerilimi
Biology
biological potential biyolojik potansiyel
biotic potential biyolojik potansiyel
morphogenetic potential genetik potansiyel
membrane potential membran potansiyeli
Biochemistry
halfcell potential yarı hücre gerilimi
Marine Biology
potential yield potansiyel ürün
spawning potential ratio spr
osmotic potential geçişim gerilimi
maximum potential yield maksimum potansiyel ürün
halfcell potential yarıgöze gerilimi
current potential yield güncel potensiyel ürün
half cell potential yarıgöze gerilimi
spawning potential ratio üreme potansiyeli oranı
redox potential redoks potansiyeli
potential fecundity potansiyel doğurganlık
fishery potential balıkçılık potansiyeli
maximum potential yield en yüksek potansiyel ürün
reproductive potential üreme potansiyeli
long-term potential yield uzun süreçli potansiyer ürün
long-term potential yield sürdürülebilir potansiyel ürün
long-term potential catch uzun süreçli potansiyer av
Agriculture
irrigation potential sulama potansiyeli
Education
potential users potansiyel kullanıcılar
Linguistics
meaning potential olası anlam
Environment
earth potential toprak potansiyeli
potential dermal exposure potansiyel cilt teması
velocity potential hız potansiyeli
potential exposure potansiyel maruz kalma
global warming potential küresel ısınma potansiyeli
potential dose potansiyel doz
self-potential exploration doğal gerilim açma ölçümleri
zeta potential of colloids koloidlerin zeta potansiyeli
energy raw material potential enerji hammaddeleri potansiyeli
biohydrogen production potential biyohidrojen üretim potansiyeli
co2 emission mitigation potential co2 emisyonu azaltma potansiyeli
contaminate of potential concern (copc) potansiyel kaygı verici kirletici
high disturbance potential yüksek bozunum potansiyeli
Geography
tsunamigenic potential tsunamijenik potansiyel
Meteorology
potential temperature potansiyel sıcaklık
potential instability potansiyel kararsızlık
ionization potential iyonizasyon potansiyeli
potential gradient potansiyel sıkışma
partial potential temperature kısmi potansiyel sıcaklık
potential gradient potansiyel gradyan
potential energy potansiyel enerji
convective available potential energy konvektif yeterlikli potansiyel enerji
equivalent potential temperature eşdeğer potansiyel sıcaklık
damage-potential scale hasar potansiyel ıskalası
Geology
weathering-potential index ayrışma potansiyel indeksi
geothermal potential jeotermal potansiyel
liquefaction potential of the alluvial soil alüvyal zeminin sıvılaşma potansiyeli
liquefaction potential sıvılaşma potansiyeli
free gas potential serbest gaz potansiyeli
hydrocarbon potential of the bituminous shales bitümlü şeyllerin hidrokarbon potansiyeli
geothermal energy potential jeotermal enerji potansiyeli
collapse potential çökme potansiyeli
hydrocarbon-generation potential hidrokarbon türetim potansiyeli
Military
potential vacant space muhtemel boş depo sahası
economic potential for war ekonomik harp potansiyeli