slope - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

slope

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"slope" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 38 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
slope i. meyil
slope i. bayır
slope i. eğim
slope i. yokuş
General
slope f. şevlenmek
slope f. eğri koymak
slope f. meyletmek
slope f. eğimli olmak
slope f. eğimlenmek
slope f. eğim yapmak
slope f. şevlendirmek
slope f. eğim vermek
slope i. eğimli yer
slope i. rampa
slope i. yamaç
Trade/Economic
slope eğim
Technical
slope sıçratmak
slope dökülmek
slope sıçramak
slope bayır
slope yamaç eğim
slope dökmek
slope eğim verdirmek
slope meyilli olmak
slope eğim
Automotive
slope fren basıncı oranı
slope eğim
Railway
slope eğim
slope meyil
Aeronautic
slope açı
slope eğim verdirmek
Mining
slope eğim
Medical
slope eğim
Food Engineering
slope eğim
Math
slope eğim
Marine Biology
slope şev
Linguistics
slope eğim
Geography
slope yatım

"slope" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 328 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
steep slope i. dik yamaç
General
slope down f. aşağıya doğru meyletmek
slope up f. çıkmak
slope up f. yukarıya doğru meyletmek
slope around f. aylak aylak dolaşmak
cause to slope f. eğilmesine neden olmak
slope down f. inmek
slope off f. kaçmak
clamber up the slope f. bayır yukarı çıkmak
climb up the slope f. bayır yukarı çıkmak
ascend the slope f. bayır yukarı çıkmak
roof slope i. çatı akıntısı
stony slope i. palandöken
rising slope i. artan eğim
mountain slope i. aklan
downward slope i. iniş
slope of fall i. düşüş eğikliği
slope of fall i. düşüş meyili
steep slope i. dik meyil
scalable slope of a mountain i. dağın tırmanmaya elverişli yamacı
abrupt slope i. ani eğim
precipitous slope i. sarp yamaç
sheer slope i. sarp yamaç
sheer slope i. dik yamaç
precipitous slope i. dik yamaç
steep slope i. sarp yamaç
mountain slope i. dağ yamacı
mountain slope i. dağın yamacı
gentle slope i. tatlı eğim
gentle slope i. hafif eğim
one-way slope i. tek yönlü eğim
slope of vector i. vektörün eğimi
slope of the tangent i. teğetin eğimi
ski-slope i. kayma yamacı
ski-slope i. kayma bayırı
foot slope i. alt/aşağı eğim/rampa
foot slope i. etek (dağ)
steep slope i. dik bayır
ski slope i. kayak alanı
ski slope i. kayak yolu
steep wooded slope i. dik ağaçlı yamaç
road slope i. yol şevi
dangerous slope i. tehlikeli eğim
on the slope s. eğik
on the slope s. meyilli
slope downwards zf. bayır aşağı
slope upwards zf. bayır yukarı
at the slope zf. tüfek omuzda
Phrasals
slope away from something aşağıya doğru uzanmak
slope away from aşağıya doğru uzanmak
slope (down) toward something aşağıya doğru uzanmak
slope up (to something) yukarı doğru uzanmak
slope down (to something or some place) aşağıya doğru uzanmak
Idioms
slippery slope kaygan zemin
slippery slope riskli durum
Slang
slope (offensive) asyalı (aşağılayıcı)
Trade/Economic
constant slope sabit eğim
slope of a line bir doğrunun eğimi
slope of the line doğrunun eğimi
slope of the curve eğrinin eğimi
Tourism
nursery slope kayak veya snowboard'un öğretildiği hafif eğimli kayak pisti
Technical
slope paving şev kaplaması
final cut of slope yamacın son durumu
angle of slope şev açısı
angle of slope yamaç açısı
adverse slope ters eğim
water slope su yüzü eğimi
toe of the slope şev topuğu
critical slope kritik meyil
slope angle şev açısı
slope line şev hattı
height of the slope şev yüksekliği
angle of slope bayır açısı
slope stake şev kazığı
water slope su yüzü meyili
counter slope ters eğim
slope of a dike şedde şevi
slope measurement meyil ölçümü
uneven slope gayrı muntazam şev
setting of slope stakes yamaç kazıklarının tutturulması
slope paving yamaç kaplaması
slope angle yamaç açısı
final cut of slope şevin nihai hali
slope protection şev tahkimatı
longitudinal slope boyuna meyil
slope taking meyil ölçmesi
upstream slope memba şevi
adverse slope ters meyil
backwater slope kabarma meyili
height of the slope yamaç yüksekliği
shell slope kabuk meyili
slight slope tatlı şev
average slope ortalama eğim
seaward slope denize doğru meyil
gradient of the slope yamaç eğimi
mild slope yumuşak eğim
slope of energy gradient enerji hattı meyili
toe of slope şev topuğu
slope of a dike dolgu şevi
friction slope sürtünme meyili birim
slope protection measure yamaç koruma önlemi
slight slope hafif şev
slope paving concrete beton şev kaplaması
surface slope yüzey meyili
slope revetment şev kaplaması
slope failure şev kayması
downstream slope mansap şevi
cut slope kazı eğimi
channel of adverse slope ters meyilli kanal
unstable slope stabil olmayan şev
slope bucket meyil
driving on slope rampa
slope compaction yamaç sıkıştırılması
underwater slope sualtı eğimi
mild slope hafif meyil
setting of slope stakes şev kazıklarının tespiti
incline of slope yamaç eğimi
bed slope yatak meyili
slope stake yamaç kazığı
natural slope tabii şev
flange slope flanş meyili
setting of slope stakes şev kazıklarının çakılması
cross slope ditch system enine hendek sistemi
back slope yatık yamaç
intergranular slope taneler arası kaymalar
slope trimmer şev düzenleyici
slope revetment yamaç kaplaması
slope circle şev dairesi
slope protection work şev koruma çalışması
channel slope kanal meyili
stream slope dere şevi
slope compaction şev sıkıştırılması
water slope su meyili
uneven slope düzgün olmayan şev
steep slope dik şev
detrital slope birikinti şevi
slope protection measure şev koruma tedbiri
gradient of the slope şev gradyeni
slope line yamaç çizgisi
slope wash şev yıkaması
slope protection work yamaç koruma çalışması
slope failure yamaç göçmesi
prism slope prizma eğikliği
side slope şev
incline of slope şev eğimi
outer of outside slope memba şevi
slope failure yamaç kayması
setting of slope stakes yamaç kazıklarının çakılması
water slope su eğimi
anode slope resistance termiyonik valf iç direnci
top of slope şev tepesi
top of slope yamaç tepesi
slope wash yamaç yıkaması
surface slope yüzey eğimi
bed slope taban meyili
embankment slope dolgu şevi
average slope ortalama meyil
critical slope height kritik şev yüksekliği
upper rim of the slope şevin üst kenarı
slope bucket yamaç kepçesi
slope trimmer yamaç düzenleyici
driving on slope meyil çıkma kapasitesi
weld slope dikişin eğimi (kaynak)
angle of slope etek açısı
canal slope trimmer hendek şev makinesi
cutting slope kazı şevi
critical slope kritik eğim
downstream slope akışaşağı yönünde eğim
slope-area method eğim-satıh metodu
water surface slope su yüzü eğimi
surface slope su yüzü eğimi
natural slope doğal eğim
glide slope süzülüş açısı
barometric slope atmosferik basınç düşüşü
slope angle eğim açısı
mean slope ortalama eğim
one-way slope tek yönlü eğim
piczometric slope yerçekimi akışı eğimi
piczometric slope piyezometrik eğim
upstream slope akışyukarı eğim
uneven slope değişken eğim
uneven slope düzgünsüz eğim
percent of slope yüzde meyil
side slope yana eğim
percent of slope meyil yüzdesi
slope taping şerit metre ile meyil ölçme
slope limits eğim sınırları
point–slope equation nokta–eğim denklemi
angle of slope and rotation eğim ve dönme açısı
bunker slope bunker eğimi
blade slope kanat eğimi
slope of governor characteristics regülatör karakteristiği eğimi
failed slope kayan/kaymış şev
Informatics
slope detection yamaç sezimi
Telecom
variable slope delta modulation değişken eğimli delta modülasyonu
slope-keypoint compaction eğim-ana nokta sıkıştırması
continuously variable slope delta modulation sürekli değişken eğimli delta modülasyonu
zero dispersion slope sıfır dağılımlı eğim
Construction
inner slope içşev
roof slope çatı eğimi
roof slope çatı akıntısı
longitudinal slope boyuna eğim
slope ceiling eğimli tavan
slope index map eğim haritası
slope stabilizing piles şev stabilitesi kazıkları
slope concrete eğim betonu
Automotive
cam slope angle kam meyil açısı
Traffic
dangerous slope tehlikeli eğim
slope ratio şev oranı
Railway
slope at stations istasyonlardaki eğim
maximum slope maksimum eğim
slope of embankment dolgunun eğilimi
slope of embankment dolgunun şevi
base of slope taban eğimi
Aeronautic
transverse slope enine eğim
upward slope pozitif eğim
on-slope eğim üzeri
Marine
landward slope kıyı tarafı eğimi
foot protection of slope yamacın ayak koruması
foreshore slope ön kıyı eğimi
toe of slope şev bitimi
face of slope eğim yüzü
gradient slope dereceli değişim
upright outer slope pavement dikey dış yamaç kaplaması
slope gradient şev
gentle slope revetment tatlı eğimli dış duvar
front slope ön eğim
slope protection with vegetation bitkilendirme ile eğim
seaward slope pavement koruma bitkileri ile deniz tarafı eğiminin kaplanması
armouring materials of slope eğim koruma malzemeleri
sea bottom slope deniz tabanı eğimi
landward slope pavement kıyı tarafı kaplaması
gradient of slope yamaç eğimi
seaward slope concrete block pitching deniz tarafından beton blokların boylamasına kayması
top of slope eğimin tepesi
stability of armour unit on slope eğim üzerindeki koruma tablası biriminin sabitliği
stone pitched seaward slope revetment deniz taraflı taş kaplama
landward slope catwalk yapının kıyı tarafı eğiminde yer alan dar basamak
slope gradient eğim değişimi
landward slope protection kıyı eğimi koruması
stone piled outer slope pavement taş kazıklı dış eğim kaplaması
mild slope equation yumuşak
seaward slope deniz tarafı eğimi
landward slope gradient kıyı tarafı eğimi açısı
equilibrium beach slope kumsal eğim dengesi
slope protection with vegetation şev koruması
seaward slope gradient deniz tarafı yamaç eğimi
gentle slope revetment works tatlı eğimli dış duvar işleri
front slope concrete armoring beton bloklu koruma tabakası
slope top şev tepesi
bottom slope taban eğimi
front slope deniz tarafı eğimi
slope protection şev koruma
slope failure eğim hasarı
gentle slope-type coastal dike tatlı eğimli tipte kıyı hendeği
gentle slope-type dike tatlı eğimli tipte hendek
gentle slope-type seawall tatlı eğimli tipte deniz duvarı
gravity-type outer slope pavement ağırlığa dayalı dış eğim kaplama
time-dependent mild slope equation zamana bağlı yumuşak eğim denklemi
slope frame-type şevli
slope frame-type eğimli kafes
slope-type outer slope pavement eğimli dış eğim kaplaması
slope-type coastal dike eğimli tip kıyı hendeği
slope-type revetment eğimli dış kaplama
Mining
slope length eğim uzunluğu
slope protection şev korunması
slope stability şev stabilitesi
slope failure şev yarığı
open pit slope stability açık ocak şev stabilitesi
Medical
bliss slope bliss eğimi
slope factor eğim faktörü
probit slope probit eğimi
Math
slope of a curve eğrinin eğimi
slope-intercept form eğim-kesme noktası
point-slope form nokta-eğim formu
Statistics
slope ratio assay eğim oranı denemesi
slope parameter eğim parametresi
Marine Biology
reef slope resif bayırı
reef slope resif cephesi
Agriculture
ploughing perpendicular to slope eğime dik sürüm
Environment
slope protection yamaç koruma
equilibrium slope yamaç dengesi
submarine slope failure deniz dibi yamaç kayması
slope erosion yamaç aşınması
downstream slope akış meyili
cut slope yamaç kesiti
slope stability yamaç stabilitesi
slope works yamaç çalışması
dip slope eğimli yamaç
mountain slope dağ yamacı
Geography
rock slope kaya şevi
slope stability şev duraylılığı
adverse slope ters eğim
ascending slope yukarı eğim
avalanche slope toprak kayması
counter slope ters eğim
erosion slope erozyon eğimi
erosion slope erozyon yamacı
seep slope dik meyil
steep slope dik meyil
high slope yüksek eğim
low slope alçak eğim
Meteorology
slope of a front cephenin eğimi
thermal slope termal eğim
along-slope wind system eğim-yamaç boyu rüzgar sistemi
Geology
down slope yamaç aşağı
downstream slope akış yönü şevi
finite slope sonlu şev
continental slope kıtasal yamaç
continental slope derin etek
overall slope nihai şev
semi-infinite sandy slope yarı sonsuz kumlu şev
slope wash yamaç molozu
rock slope stability kaya şev stabilitesi
submarine slope deniz altı yamacı
slope debris yamaç malozu
length of slope şev uzunluğu
slope failure şev göçmesi
Military
forward slope capability tırmanma kabiliyeti
bottom of the slope meyil tabanı
beach slope sahil eğimi
forward slope ön yamaç
glide slope süzülüş eğimi
reverse slope geri yamaç
reverse slope defence geri yamaç savunması
instrument landing system glide slope aletli iniş sistemi süzülme hattı
Sport
bunny slope kayak veya snovbordun öğretildiği hafif eğimli kayak pisti
nursery slope kayak veya snovbordun öğretildiği hafif eğimli kayak pisti