trial - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

trial

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"trial" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 39 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
trial i. yargılama
trial i. duruşma
trial i. deneme
General
trial f. deneme yapmak
trial i. örnek
trial i. dert
trial i. imtihan
trial i. girişim
trial i. bakma
trial i. test
trial i. muhakeme
trial i. denenme
trial i. mahkeme
trial i. dava
trial i. baş belası
trial i. çile
trial i. sınama
trial i. sınav
trial i. deneme
trial i. tecrübe
trial i. deney
trial i. yargılanma
trial i. dert/tasa
trial i. sıkıntı
trial i. denek
Trade/Economic
trial prova
trial mahkemede duruşma
trial deneme niteliğinde
trial tecrübe
Law
trial yargılama
trial muhakeme
trial duruşma
trial kovuşturma
trial yargılama
Technical
trial deneme
Construction
trial deneme
Automotive
trial trayıl
Statistics
trial deneme
Linguistics
trial deneme

"trial" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 400 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be on trial f. yargılanmak
go on trial f. hakim karşısına çıkmak
go on trial f. mahkemelik olmak
be on trial f. denenmek
learn by trial and error f. deneme yanılmayla öğrenmek
stand trial f. yargılanmak
join a trial f. duruşmaya katılmak
make a trial f. tecrübe yapmak
order on trial f. deneme siparişi vermek
make a trial f. denemek
be put on trial f. yargılanmak
await trial in prison f. ceza evinde yargılanmayı beklemek
face trial f. yargılanmak
trial and error learning i. deneme yanılma öğrenmesi
trial order i. deneme siparişi
trial pit i. deneme kuyusu
open trial i. açık duruşma
trial judge i. duruşma hakimi
trial period i. deneme süresi
trial lawyer i. dava avukatı
trial attorney i. dava vekili
trial and error i. deneme ve yanılma
trial court i. deneme alanı
trial balloon i. halkın tepkisini öğrenmek için bir plan hakkında verilen ön haber
tokyo trial i. tokyo davası
trial practice i. yargı uygulamaları
trial and error i. deneme yanılma yöntemi
fair trial i. adil yargılama
trial marriage i. deneme evliliği
trial and error i. sınama ve yanılma
trial and error i. çeşitli yolları deneme
trial jury i. jüri
trial lawyer i. duruşma avukatı
speed trial i. hız denemesi
trial broadcast i. deneme yayını
adjournment of the trial i. davanın ertelenmesi
trial day i. duruşma günü
trial day i. mahkeme günü
trial version i. deneme sürümü
trial and error i. deneme-yanılma
trial-and-error i. deneme-yanılma
trial and error method i. sınama ve yanılma yöntemi
decision regarding a new trial i. muhakemenin iadesi hakkında karar
trial attorney i. duruşma avukatı
awaiting-trial prisoner i. yargılanmayı bekleyen mahkum
adjourned trial i. ertelenmiş dava
clinical trial i. klinik deney
by trial and error zf. deneme yanılma yoluyla
for trial purposes zf. deneme amaçlı
by way of trial zf. deneme suretiyle
by trial and error zf. deneme yanılma yolu ile
Phrases
on a trial basis deneme olarak
Colloquial
during the course of the trial dava süresince
Idioms
on trial deneme
on trial yargılanmakta
on trial deneme için
go to trial mahkeme önüne çıkmak
go to trial yargılanmak
on trial duruşmada
on trial deneme aşamasında
on trial sanık koltuğunda
on trial muhakeme halinde
send up a trial balloon zemin yoklamak
send up a trial balloon nabız yoklamak
bring someone to trial hakim önüne çıkarmak
go to trial (dava) görülmek
be on trial deneme sürecinde olmak
Trade/Economic
tb (trial balance) i. muvakkat mizan
tb (trial balance) i. geçici bilanço
subsidiary trial balance yardımcı defter mizanı
preclosing trial balance geçici mizan
purchase trial muhayyer satın alış
postclosing trial balance kat'i mizan
trial period deneme devresi
buy on trial muhayyer satın almak
trial and error deneme yanılma
sale on trial muhayyer satış
closing trial balance kapanış mizanı
general trial balance genel geçici mizan
preclosing trial balance muvakkat mizan
postclosing trial balance kesin mizan
trial balance büyük defterdeki borç ve alacakların birbirini tutup tutmadığını denetleme
on trial muhayyer
adjusted trial balance kat'i mizan
trial balance mizan
after classing trial balance kesin mizan
goods sent on trial muhayyer olarak gönderilen mal
general ledger post closing trial balance genel kesin mizan
adjusted trial balance kati mizan
trial record duruşma tutanağı
after classing trial balance kapanıştan sonraki mizan
general ledger trial balance genel geçici mizan
waiver of jury trial jüri duruşmasından feragat
after closing trial balance kapanış mizanı
trial balance sağlama
adjusted trial balance kesin mizan
closing trial balance kapanış maddesi
sale on trial deneme şartıyla satış
general trial balance genel mizan
trial trip tecrübe seferi
order on trial tecrübe siparişi yapmak
trial-by-fire zorlu sınavdan geçirme
trial balance book mizan defteri
trial period deneme süresi
trial sending numune sevkiyatı
trial order deneme siparişi
time of trial deneme süresi
trial balance büyük mizan
working trial balance devre sonu envanter kayıtlarının ayrı bir sütunda gösterildiği mizan tablosu
general ledger trial balance genel hesaplar mizanı
classified trial balance düzenlenmiş muvakkat mizan
classified trial balance tanzim edilmiş muvakkat mizan
classified trial balance tasnifli muvakkat mizan
closing trial balance kesin mizan
closing trial balance kapanma mizanı
closing trial balance kati mizan
order on trial deneme siparişi yapmak
trial balance geçici mizan
trial balance muvakkat bilanço
trial balance geçici bilanço
trial balance muvakkat mizan
post-closing trial balance kapanış sonrası kesin mizan
post closing trial balance kesin mizan
risk trial risk tecrübesi
post closing trial balance kapanış sonrası kesin mizan
post closing trial balance kapanış sonrası mizanı
trial balance of trials geçici bakiyeler mizanı
trial balance of totals geçici toplamlar mizanı
trial sending örnek gönderim
trial sending deneme sevkıyatı
trial rate deneme ücreti
trial rate işe başlayanlara verilen geçici ücret
trial period deneme dönemi
adjusted trial balance ayarlamalar sonrası mizan
trial production deneme üretimi
distribution trial dağıtım denemesi
trial report dava raporu
trial report deneme/taslak raporu
Law
independence of trial yargının bağımsızlığı
right to a fair trial adil yargılanma hakkı
be released by the court pending a trial tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmek
announce ready for trial davaya hazır olduğunu bildirmek
criminal trial ceza davası (cinayet, gasp, hırsızlık gibi)
rescind the trial davayı kapatmak
administrative trial procedure idari yargılama usulü
be released on conditions of trial without arrest tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak
stand trial hakim karşısına çıkmak
be released by the court pending a trial tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak
rescission of trial davanın kapatılması
stand trial mahkeme olmak
be released on bail of (...) by the vacation court pending his trial nöbetçi mahkemece (...) kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak
civil trial hukuki dava (tazminat vb)
adjournment of the trial davanın ertelenmesi
trial cost dava tutarı
accelerated procedure of trial seri usulü muhakeme
administration of trial muhakemenin idaresi
trial expenses masarifi muhakeme
date of trial duruşma günü
commencement of trial duruşmanın başlaması
end of trial duruşmanın hitamı
decision regarding a new trial muhakemenin iadesi hakkında karar
evidence to be read in trial duruşmada okunacak deliller
commencement of trial kovuşturmanın başlangıcı
contents of record of trial duruşma tutanağının muhtevası
before commencement of trial koğuşturma başlamadan önce
conclusive force of trial record duruşma tutanağının ispat kuvveti
discipline of trial duruşmanın inzibatı
delay of trial muhakemenin gecikmesi
fair trial principle adil yargılama ilkesi
fair trial adil yargılama
new trial muhakemenin iadesi
special procedures of trial hususi muhakeme usulleri
offense committed during the trial duruşma sırasında işlenen suç
place of trial yargılama yeri
record of trial duruşma tutanağı
publicity of trial duruşmanın aleniyeti
request for new trial muhakemenin iadesi talebi
trial balance mizan
trial of military person askeri şahsın muhakemesi
trial of absentees gaiplerin muhakemesi
trial of offence suçun yargılaması
trial procedure duruşma usulü
trial of offense suçun yargılaması
trial of non military person asker olmayanın muhakemesi
trial of battle mahkeme huzurundaki düello
trial balance muvakkat mizan
trial balance geçici mizan
trial balance küçük mizan
re-trial yeniden yargılama
trial lawyer duruşma avukatı
trial record duruşma tutanağı
trial at bar mahkemede duruşma
trial court bidayet mahkemesi
show trial göstermelik duruşma
competence to stand trial ceza ehliyeti
hold for trial tutuklu olarak tutmak
bring to trial mahkemeye vermek
bring to trial mahkemeye götürmek
bring to trial mahkemeye taşımak
case on trial muhakemesi devam eden dava
trial by jury jüri huzurundaki dava
general trial court genel alt derece mahkeme
trial at bar yeterli çoğunluk öncesi yapılan mahkeme
trial at bar ön mahkeme
bill for a new trial iade-i muhakeme talebi
public trial aleni muhakeme
open trial aleni muhakeme
public trial umuma açık duruşma
open trial halka açık duruşma
open trial umuma açık duruşma
public trial açık duruşma
open trial açık duruşma
public trial halka açık duruşma
abortive trial sonuçsuz kalan dava
motion for new trial yeniden yargılama talebi
inconclusive trial hükümsüz yargılama
erroneous trial hatalı yargılama
stand trial mahkeme edilmek
erroneous trial yanlış yargılama
stand trial mahkemeye çıkmak
stand trial yargılanmak
trial in camera gizli celse
trial in camera gizli yargılama
trial in absentia gıyabi yargılama
trial in camera gizli oturum
trial by jury jüri tarafından muhakeme edilme
trial judge duruşma hakimi
trial by the court mahkeme tarafından yapılan yargılama
trial by jury jüri yargılaması
trial in camera gizli duruşma
trial by ordeal suçluya işkence ederek uygulanan eski bir yargılama usulü
trial per pais jüri tarafından yargılama
trial record duruşma zaptı
record of trial duruşma zaptı
record of trial tutanak
trial record tutanak
new trial yeni duruşma
non-jury trial jüri heyeti olmadan yapılan yargılama
non-jury trial jürisiz duruşma
trial courts ilk derece mahkemeleri
new trial yargılamanın yenilenmesi
secret trial gizli duruşma
secret trial gizli yargılama
trial by wager of law sanığın onbir komşusunun yeminli beyanıyla suçlamaları reddetmesine dayanan bir yargılama usulü
trial court ilk derece mahkemesi
trial by wager of battle sanığın suçlayanla düello yaptırılması
proof trial balance geçici mizanla ıskat
speedy trial acele yargılama
speedy trial acele muhakeme
summary trial jürisiz yargılama
summary trial duruşmasız yargılama
adversary trial process ihtilaf halindeki tarafların delillerini bağımsız bir bilirkişiye/yargıç veya jüriye sunarak çözüm aradıkları yargılama biçimi
adversary trial process vakaların ve bunları ispat eden delillerin taraflarca getirilmesi ilkesi
pre-trial chamber ön dava dairesi
pre-trial chamber ön yargılama dairesi
trial chamber dava dairesi
trial separation deneme ayrılık
trial separation ayrılık denemesi
murder trial cinayet davası
trial lawyer dava avukatı
on trial yargı sürecinde (dava)
be jailed pending trial tutuklu yargılanmak
be jailed pending trial tutuklu olarak yargılanmak
bench trial jürisiz duruşma
bench trial jürisiz yargılama
jury trial jürili yargılama
pre-trial chamber ön soruşturma dairesi
pre-trial ön duruşma ile ilgili
pre-trial ön duruşma
pre-trial hazırlık
trial observation duruşma gözlemi
public trial açık yargılama
open trial açık yargılama
trial by battle düello ile yargılanmak
trial by combat düello ile yargılanmak
trial by combat dövüşerek yargılanmak
trial by battle dövüşerek yargılanmak
bench trial kürsü duruşması
trial jury duruşma jürisi
pre-trial detention tutuklu yargılanma
release pending trial tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılma
fair trial adil yargılama
right to fair trial adil yargılanma hakkı
trial judge duruşma hakimi
mock trial sahte duruşma
Politics
abortive trial davanın sonuçsuz kalması
military trial askeri mahkeme
trial of the pyx madeni paranın muayene edilmesi
Institutes
office of the chief legal counsellor and directorate general of trial başhukuk müşavirliği ve muhakemat genel müdürlüğü
Technical
trial pit test çukuru
trial compaction test kompaksiyonu
trial pile test kazığı
trial circle test dairesi
vibration trial titreşim deneyi veya tecrübesi
trial circle deneme dairesi
trial compaction deneme sıkıştırması
trial pile deneme kazığı
trial borings tecrübe sondajları
trial pit deney çukuru
trial pit deneme çukuru
abridged trial load method basitleştirilmiş tatonman metodu
trial balloon deneme balonu
trial loading test yüklemesi
trial run deneme çalışması
abridged trial load method yalınlaştırılmış deneme-yanılma yöntemi
sea trial deneme seferi
trial boring deneme sondajı
trial and error deneme-yanılma yöntemi
acceptance trial kabul denemesi
cold trial soğuk deneme çalıştırması
trial order deneme siparişi
trial run deneme çalıştırması
trial case deneme kutusu
road trial yol denemesi
trial operation deneme işletmesi
trial test deneme testi
trial installation deneme tesisi
trial run period deneme işletmesi süresi
trial run deneme işletmesi
field trial saha denemesi/deneyi
trial material deneme materyali
one-phase trial bir aşamalı deneme
one-phase trial bir aşamalı deneme
Computer
trial programs deneme programları
trial software test yazılımı
trial watermarks documents deneme sürümü baskısı
trial version deneme sürümü
30 day trial otuz günlük deneme
30 day trial 30 günlük deneme
use the trial version deneme sürümünü kullanmak
run a trial version deneme sürümü çalıştırmak
use a trial version deneme sürümü kullanmak
your free trial has expired ücretsiz deneme sürümünüz sona ermiştir
the trial time is expired deneme süresi sona erdi
free trial ücretsiz deneme
Informatics
trial-and-error sınama-yanılma
trial-and-error method deneme yanılma yöntemi
trial-and-error deneme yanılma
trial-and-error search deneme yanılmayla arama
Telecom
trial period deneme süresi
independent trial bağımsız deneme
european broadband interconnection trial avrupa genişbantlı arabağlantı denemesi
trial-band deneme bandı
acceptance trial kabul denemesi
Construction
trial hole deneme kuyusu
trial pit deneme kuyusu
trial pit deneme çukuru
trial hole araştırma kuyusu
trial pit araştırma deliği
trial concrete mix deneme betonu karışımı
trial batch deneme harmanı
trial mix deneme karışımı
Aeronautic
trial flight deneme uçuşu
Marine
trial trip deneme yolculuğu
trial tank deney tankı
sea trial deniz tecrübesi
trial function deneme fonksiyonu
sea trial seyir tecrübesi
Medical
clinical trial klinik deneme
phase clinical trial faz klinik deneme
clinical trial formula klinik deneme formülü
open label trial açık çalışma
open trial açık çalışma
clinical trial coordinator klinik çalışma koordinatörü
clinical trial materials klinik çalışma materyalleri
prospective clinical trial prospektif klinik çalışma
placebo-controlled trial plasebo kontrollü çalışma
drug trial ilaç denemesi
rct (randomized controlled trial) randomize kontrollü çalışma
trial of labor doğum denemesi
randomized controlled trial randomize kontrollü araştırma
randomized controlled trial randomize kontrollü çalışma
controlled comparative data trial kontrollü veri karşılaştırma çalışması
recipe and trial management reçete ve deneme yönetimi
Psychology
vicarious trial and error temsili deneme yanılma
ascending trial yükselen deneme
trial and error method deneme ve yanılma yöntemi
trial-and-error learning deneme-yanılmayla öğrenme
Pathology
failed trial of labour başarısız doğum denemesi
Math
trial and error sınama yanılma
Statistics
uniformity trial tekdüzelik denemesi
changeover trial değiştirmeli deneme
Biology
clinical trial report klinik deneme raporu
Military
trial elevation sıra ateşi mesafesi
trial elevation sıra ateşi yüksekliği
trial shot deneme atımı
trial shot correction deneme atımı düzeltmesi
trial fire deneme ateşi
trial shot point deneme atımı kontrol noktası
trial shot point kontrol atımı noktası
joint trial observation flight karşılıklı deneme gözlem uçuşu
trial shot correction kontrol atımı düzeltmesi
trial shot kontrol atımı
trial fire kontrol ateşi
trial judge advocate askeri savcı
trial counsel askeri savcı
Sport
trial heat tecrübe koşusu
trial jump deneme atlayışı
trial put deneme atışı
trial throw deneme atışı