net - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

net

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"net" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 54 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
net i.
net i. file
net i. şebeke
net s. net
General
net f. ağ örmek
net f. ağ ile örtmek
net f. kazanç getirmek
net f. ağ ile tutmak
net f. ağ ile yakalamak
net f. kazanmak
net f. kar getirmek
net f. kar etmek
net f. ağ yapmak
net f. tuzağa düşürmek
net i. tül
net i. tuzak
net i. çevrim
net i. açılım
net i. hile
net i.
net s. net olarak
net s. temiz
net s. indirimsiz
net s. katıksız
net s. kesin
net s. kesintisiz
net s. safı
net s. safi
net s. açık seçik
Trade/Economic
net safı
net darası çıktıktan sonra geriye kalan
net mahsuplaşmak
net net
net safi
Technical
net seçik
net file
net tül
net belirgin
net net
net kesintili
net saltlanık
net açık
Computer
net net
net
Telecom
net şebeke
net
Textile
net file
net ağ örgü
Construction
net halis
net öz
Astronomy
net şebeke
net ağcık
net retikulum
Tennis
net yeniden servis atma nedeni

"net" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 23 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
net net s.
net clear s.
General
net clear-cut s.
net explicit s.
net decided s.
net lucid s.
net distinct s.
net picturesque s.
net just s.
net straight s.
net unequivocal s.
net clean s.
net transparent s.
net compendious s.
net plain s.
net sharp s.
net unblurred s.
Idioms
net as clear as crystal
Trade/Economic
net net
Technical
net explicit
net net
net clear
Computer
net net

"net" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

İngilizce Türkçe
General
(ball) go into the net f. top ağlara gitmek
be caught in a net f. ağa tutulmak
cast a net f. ağ bırakmak
cast a net f. ağ atmak
draw the net f. ağ çekmek
get caught in fishing net f. ağa takılmak
go over the net f. fileyi geçmek
make a net f. ağ örmek
bed net i. cibinlik
butterfly net i. kepçe
cast net i. serpme
cast of a net i. voli
detonating net i. ateşleme fitil ağı
dip net i. kepçe
fishing net i. balık ağı
fyke net i. pinter
gill net i. balık ağı
gill net i. ziyde
guard net i. koruma ağı
guard net i. koruyucu ağ
hair net i. saç filesi
hair net i. file
insecticide treated bed net i. sıtma hastalığından korunmak için kullanılan böcek öldürücü tedavi yatak filesi/ağı
insecticide-treated mosquito net i. ilaçlı cibinlik
insecticide-treated net i. ilaçlı cibinlik
landing net i. ağkepçe
large fishing net i. ablatya
luggage net i. bagaj sepeti
luggage net i. bagaj filesi
market net i. pazar filesi
mosquito net i. cibinlik
mosquito net i. sinek teli
mosquito net i. sineklik
moving net i. hareket eden ağ
net amount i. katkısız tutar
net amount i. net miktar
net amount i. safı miktar
net capacity i. net kapasite
net curtains i. tül perdeler
net curtains i. tüller
net fare i. net tarife
net fee i. çıplak ücret
net profit i. net kazanç
net profit i. net ürün
net rate i. net fiyat
net registered tonnage i. net kayıtlı tonaj
net rope i. ağ ipi
net salary i. çıplak ücret
net savvy i. internet meraklısı kimse
net savvy i. internetle haşir neşir olan kimse
net savvy i. internet bagımlısı kimse
net section i. net kesit
net sum i. net tutar
net value i. gerçek değer
net value i. net değer
net weight i. safi ağırlık
net weight i. net ağırlık
railway net i. demiryolu şebekesi
safety net i. güvenlik ağı
scoop net i. kepçe
seine net i. uzatma
seine net i. ablatya
seine-net i. ığrıp
sweep net i. gırgır
tennis net i. tenis ağı
trammel net i. balık ağı
trammel net i. kuş yakalama ağı
trawl net i. alkarna
trawl net i. trol
trawl net i. kepçe
wire trawl net i. apoşi
in net zf. kesintiler düşüldükten sonra
in net zf. net olarak
Colloquial
on the net internette
surf the net internette takılmak
Idioms
cast one's net wide (değerlendirmenin vs) kapsamını geniş tutmak
cast one's net wider (değerlendirmenin vs) kapsamını geniş tutmak
slip through the net elinden kaçırmak
slip through the net ceza almadan kurtulmak
slip through the net yanına kar kalmak
slip through the net cezadan yırtmak
slip through the net paçayı yırtmak
Trade/Economic
appropriation of net income net gelirin tahsisi
closing net debt statement net borç beyanı kapanışı
cost of goods sold net of rebates on invoice faturalı indirimlerden net satılan mallar maliyeti
cumulative net liquidity deficit kümülatif net likidite açığı
cumulative net liquidity excess kümülatif net likidite fazlası
customer's net debit balance müşteri net borç bakiyesi
deduction from net income net gelirden yapılan indirim
determination of net profit net karın belirlenmesi
determination of net profit net karın saptanması
difference between the redemption and issuance of net tl government bonds and lease certificates net türk lirası cinsi dibs ve kira sertifikası itfa-ihraç farkı
disposition of net income net gelir terkibi
distributable net profit of the period dağıtılabilir net dönem karı
distributable net profit of the period net dağıtılabilir dönem karı
expected rate of net profits beklenen net kar oranı
final certificate of the closing net debt statement net borç beyanı kapanışı son onayı
foreign exchange net general position yabancı para net genel pozisyonu
foreign exchange net general position yabancı para net genel pozisyon
general net wealth tax net varlık vergisi
high net worth segment yüksek gelir segmenti
high-net-worth individual yüksek net değerli birey
marketing net pazarlama şebekesi
national net worth ulusal net servet
net aggregate expenditure net toplam harcama
net amount net tutar
net amount net yekun
net asset value net varlık değeri
net asset value net aktif değeri
net asset value per share hisse başına net varlık değeri
net asset vaule net aktif değeri
net assets aktif toplamı
net assets net aktifler
net assets borçlardan geri kalan kısım
net assets özvarlık
net assets net aktif
net assets öz varlık
net assets net varlıklar
net assets net net varlıklar
net assets net net kıymetler
net assets net aktif
net autonomous consumption net otonom tüketim
net avails net kazanç
net avails bir senedin iskonto edildikten sonraki net tutarı
net avails net ele geçen
net avails net gelir
net avails net hasılat
net back price net sürüm fiyatı
net balance net bakiye
net balance principle net bakiye prensibi
net barter terms of trade net değişim ticaret hadleri
net basis net esasına göre
net basis net esas
net benefit net kar
net bonded debt net rehinli tahvil borcu
net book value net defter kıymeti
net book value net muhasebe değeri
net book value net kayıt kıymeti
net book value defterde yazılı olan net değer
net book value kayıtlı net değer
net book value net defter değeri
net budget net bütçe
net budget safi bütçe
net capacity net kapasite
net capital net sermaye
net capital flow net sermaye akışı
net capital movement net sermaye akımı
net capital outflow net sermaye çıkışı
net cash net ödeme
net cash flow from investing activities yatırım faaliyetlerinden net nakit akışı
net cash flow from investing activities yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı
net charter geminin net kirası
net corporation profit safi kurum kazancı
net cost safi maliyet fiyatı
net cost safi maliyet
net cost net maliyet
net creditor net alacaklı
net credits net alacaklar
net current assets döner sermaye
net current assets net cari aktif
net current assets mütedavil sermaye
net current assets net çalışma sermayesi
net current assets net net işletme sermayesi
net cycle time net devir müddeti
net debits net borçlar
net debt net borç
net debt adjustment net borç ayarlaması
net debt stock net borç stoku
net debtor net borçlu
net decrease in assets aktifte net azalma
net decrease in assets net aktifte azalma
net decrease in liabilities net pasifte azalma
net decrease in liabilities pasifte net azalma
net deffered preopening costs net ertelenmiş açılış öncesi masraflar
net deficit net açık
net disbursement net kullanım
net disposal proceeds varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilatlar
net disposal proceeds varlıkları elden çıkarma net tahsilatları
net domestic assets net iç varlıklar
net domestic assets yurtiçi net varlıklar
net domestic assets net iç varlıklar
net domestic output yurtiçi net hasıla
net earned premium kazanılmış net prim
net earned premium kazanılmış net prim
net earning net kar
net earning safi kar
net earning net kazanç
net earning per share hisse başına net kazanç
net earnings net kazanç
net earnings net kazançlar
net earnings per share hisse başına net kazanç
net economic welfare net ekonomik refah
net effective interest rate net efektif faiz oranı
net equity value net öz sermaye değeri
net equity variation net öz sermaye farkı
net errors and omissions net hata ve noksan
net errors and omissions net hata ve noksan
net errors and omissions istatistik farklar hesabı
net errors and omissions net hatalar ve unutmalar
net exchange differences net kur farkları