enterprise - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

enterprise

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "enterprise" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 39 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
enterprise n. girişim
enterprise n. teşebbüs
General
enterprise n. firma
enterprise n. işletme
enterprise n. atılım
enterprise n. girişkenlik
enterprise n. teşebbüs
enterprise n. yatırım
enterprise n. cesaret
enterprise n. atılganlık
enterprise n. girişim
enterprise n. proje
enterprise n. şirket
enterprise n. kuruluş
enterprise n. zenginleştirme
enterprise n. kuvvetlendirme
enterprise n. ticari kurum
enterprise n. çoğaltma
enterprise n. girişimci
enterprise n.
Trade/Economic
enterprise her tür ekonomik girişim
enterprise yatırım
enterprise işletme
enterprise girişim
enterprise ticaret kuruluşu
enterprise ticari kuruluş
enterprise kuruluş
enterprise müessese
Law
enterprise teşebbüs
Technical
enterprise çoğaltma
enterprise kuvvetlendirme
enterprise zenginleştirme
enterprise girişim işletme
Places
enterprise wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
enterprise alabama eyaletinde şehir
enterprise mississippi eyaletinde yerleşim yeri
enterprise nevada eyaletinde şehir
enterprise utah eyaletinde şehir
enterprise kansas eyaletinde şehir

Bedeutungen, die der Begriff "enterprise" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 232 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
withdraw from an enterprise v. adımını geri almak
embark upon an enterprise v. teşebbüste bulunmak
embark on an enterprise v. teşebbüste bulunmak
start an enterprise v. girişimde bulunmak
undertake an enterprise v. teşebbüste bulunmak
embark on an enterprise v. girişimde bulunmak
undertake an enterprise v. girişimde bulunmak
embark upon an enterprise v. girişimde bulunmak
start an enterprise v. teşebbüste bulunmak
free enterprise n. hür teşebbüs
family owned enterprise n. aile şirketi
private enterprise n. özel teşebbüs
transportation enterprise n. nakliyat firması
private enterprise n. özel teşebbüs yatırımı
state economic enterprise n. kamu iktisati teşekkülü
private enterprise n. hür teşebbüs
private enterprise n. özel girişimci
enterprise psychology n. işletme psikolojisi
industrial enterprise n. sınai kuruluş
free enterprise n. serbest girişim
private enterprise n. ekon
public enterprise n. kamu kuruluşu
state economic enterprise n. İktisadi devlet teşekkülü
ethics of a institution-enterprise-organization n. işletme ahlakı
culture of a institution-enterprise-organization n. kurum kültürü
family-owned enterprise n. aile şirketi
ethics of a institution-enterprise-organization n. örgüt ahlakı
ethics of a institution-enterprise-organization n. kurum ahlakı
culture of a institution-enterprise-organization n. işletme kültürü
culture of a institution-enterprise-organization n. örgüt kültürü
state-owned economic enterprise n. iktisadi kamu kuruluşu
Trade/Economic
joint enterprise ortaklık
state enterprise devlet teşebbüsü
enterprise banking işletme bankacılığı
enterprise network kurumsal ağ
public enterprise kamu girişimi
individual enterprise ferdi firma
loans and receivables originated by the enterprise işletmece yaratılan krediler ve alacaklar
business enterprise girişim
enterprise safety işletme güvenliği
enterprise zones yatırım bölgeleri
business enterprise ticari girişim
government enterprise devlet teşebbüsü
insurance enterprise sigorta kuruluşu
free enterprise system serbest girişimcilik sistemi
business enterprise tüzel kişilik şirketi
free enterprise özel girişim
reporting enterprise raporlayan teşebbüs
state economic enterprise kamu iktisadi teşekkülü
private enterprise özel girişim
individual enterprise tek kişinin sahip olduğu firma
commercial enterprise ticari girişim
individual enterprise ferdi teşebbüs
public economic enterprise; state economic enterprise kamu iktisadi teşebbüsleri
business enterprise ticari şirket
state enterprise devlet iktisadi teşekkülü
freedom of enterprise girişim özgürlüğü
business enterprise ticari kurum
agricultural enterprise tarım işletmesi
commercial enterprise ticaret işletmesi
single product enterprise tek ürünlü teşebbüs
control of an enterprise bir işletmenin kontrolü
industrial enterprise sınai girişim
loans and receivables originated by the enterprise işletme tarafından sağlanan krediler ve alacaklar
investment enterprise yatırım kuruluşu
business enterprise ticari teşebbüs
reporting enterprise raporlayan kuruluş
agricultural enterprise zirai işletme
small and medium sized enterprise küçük ve orta ölçekli işletme
free enterprise economist hür teşebbüs yanlısı ekonomist
free enterprise hür teşebbüs
public enterprise kamu işletmesi
enterprise value işletme değeri
transportation enterprise taşıma firması
enterprise cost teşebbüsün şimdiki maliyeti
private enterprise özel teşebbüs
enterprise zone yatırım bölgesi
public enterprise kamu kuruluşu
capitalist enterprise kapitalist teşebbüs
foreign enterprise yabancı şirket
foreign enterprise yabancı girişim
foreign enterprise yabancı teşebbüs
state economic enterprise kamu iktisadi teşebbüsü
enterprise self-audit bir işletmenin kendi durumu ile yaptığı denetim ve değerlendirme
enterprise self-audit işletme öz denetimi
state-owned business enterprise işletmecilik
public enterprise kamu teşebbüsü
public economic enterprise kamu iktisadi teşebbüsü
private enterprise system özel girişimcilik
individual enterprise kişisel girişim
commercial enterprise ticari teşebbüs
private enterprise hususi teşebbüs
pledge of commercial enterprise işletme rehini
pledge of commercial enterprise işletme rehni
commercial enterprise ticari müessese
agricultural enterprise tarımsal işletme
enterprise cost girişim maliyeti
freedom of enterprise ticari girişim özgürlüğü
enterprise accounting girişimi kapsayan muhasebe sistemi
enterprise cost teşebbüs maliyeti
enterprise value girişim değeri
freedom of enterprise and choice teşebbüs ve seçim özgürlüğü
size of an enterprise işletme büyüklüğü
scale of an enterprise işletme büyüklüğü
government enterprise devlet işletmesi
industrial enterprise sanayi kuruluşu
commercial enterprise iktisadi işletme
a pledge over a commercial enterprise ticari işletme rehni
commercial enterprise pledge ticari işletme rehni
state-owned economic enterprise iktisadi devlet teşekkülü
inter-enterprise kurumlararası
inter-enterprise teşebbüslerarası
government business enterprise kamu iktisadi kuruluşu
state-owned enterprise iktisadi devlet teşekkülü
government business enterprise iktisadi devlet teşekkülü
state-owned enterprise kamu iktisadi kuruluşu
small scale enterprise küçük ölçekli işletme
real guarantees given on behalf of the enterprise şirket adına verilmiş gerçek garantiler
guarantees given by third parties on behalf of the enterprise şirket adına üçüncü şahıslarca verilen garantiler
bills of exchange endorsed by the enterprise which are in circulation dolaşımdaki şirket tarafından ciro edilmiş kambiyo senetleri
goods and values belonging to third parties held by the enterprise şirketin elinde bulunan üçüncü şahıslara ait mallar ve kıymetler
creditors of the enterprise beneficiaries of third party guarantees şirketin alacaklıları üçüncü şahısların lehtarları
third parties giving guarantees on behalf of the enterprise şirket adına garanti verilen üçüncü şahıslar
goods and values held by third parties in their name but at risk to and for the benefit of the enterprise üçüncü şahıslar tarafından elinde bulunan ancak risk ve menfaatleri şirkete ait olan mallar ve kıymetler
free economic enterprise serbest iktisadi teşekkül
free economic enterprise serbest iktisadi girişim
industrial enterprise sanayi işletmesi
direct investment enterprise doğrudan yatırım işletmesi
enterprise management kurum yönetimi
circulating capital enterprise döner sermaye işletmesi
partnership enterprise ortaklık girişimi
enterprise-wide işletme genelini kapsayan
micro-enterprise mikro işletme
enterprise and ownership revenues teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
extended enterprise genişletilmiş işletme
enterprise resource planning kurumsal kaynak planlaması
enterprise resource planning işletme kaynak planlaması
enterprise resource planning kurumsal kaynak planlama
commercial enterprise ticari işletme
enterprise resource planning (erp) kurumsal kaynak planlaması
centre for the development of enterprise işletme geliştirme merkezi
state enterprise devlet teşebbüsü
state economic enterprise iktisadi devlet teşekkülü
private enterprise özel teşebbüs
state economic enterprise (see) iktisadi devlet teşekkülü
state-owned enterprise devlet i̇ktisadi teşekkülü
state-owned enterprise kamu i̇ktisadi teşekkülü (ki̇t)
Law
public enterprise resmi kurum
criminal enterprise suç örgütü
associated enterprise ortak teşebbüs
freedom of enterprise teşebbüs hürriyeti
business enterprise ticari girişim
law of commercial enterprise ticari işletme hukuku
participating in an enterprise bir teşebbüse katılma
Politics
affiliated enterprise bağlı işletme
european centre for public enterprise avrupa kamu işletmeleri merkezi
small and medium size enterprise küçük ve orta boy işletme
multi annual programme for enterprise and entrepreneurship işletmeler ve müteşebbislik için çok yıllı program
enterprise grouping işletmelerin gruplandırılması
public enterprise resmi kuruluş
state economic enterprise kamu iktisadi teşebbüsü
inter-enterprise agreement şirketler arası anlaşma
inter-enterprise agreement firmalar arası anlaşma
inter-enterprise agreement işletmeler arası anlaşma
inter-enterprise agreement teşebbüsler arası anlaşma
state-owned enterprise kamu iktisadi teşekkül
notification of inter-enterprise agreement işletmeler arası anlaşmaya ilişkin bildirim
public enterprise kamu işletmesi
public enterprise kamu girişimi
public enterprise kamu teşebbüsü
public enterprise kamu müessesesi
directorate-general for enterprise and industry işletme ve sanayi genel müdürlüğü
enterprise and industry (dg entr) işletmeler ve sanayi
american enterprise institute for public policy research amerikan girişimcileri kamu politikaları araştırma enstitüsü
enterprise policy group işletmeler politikası grubu
enterprise programme management committee işletme programı yönetim komitesi
private enterprise and decentralization society teşebbüs-i şahsi ve adem-i merkeziyet cemiyeti
unctad commission on enterprise, business facilitation and development unctad işletme, ticari faaliyetin kolaylaştırılması ve kalkınma komitesi
Institutes
small enterprise development centres küçük işletmeleri geliştirme merkezi
southeast europe enterprise development güneydoğu avrupa girişimciliği destekleme ofisi
small and medium sized enterprise küçük ve orta büyüklükteki işletme
national enterprise board ulusal özel teşebbüs kurulu
small and medium-sized enterprise küçük ve orta boy işletme
turkish coal enterprise türkiye kömür işletmeleri kurumu
european enterprise network avrupa işletmeler ağı
turkish hard coal enterprise institution türkiye taşkömürü kurumu genel müdürlüğü
enterprise europe network avrupa işletmeler ağı
Technical
enterprise network şirket ağı
enterprise network kuruluş ağı
enterprise optical networking kurumsal optik şebekeleme
quasi public enterprise yarı özel teşebbüs
enterprise optical networking kurumsal optik ağlar
integrated enterprise management tümleşik kurum yönetimi
Computer
enterprise system architecture şirketler topluluğu mimarisi
enterprise systems connection şirketler topluluğu bağlantısı
enterprise oid kuruluş nesne kimliği oıd
msmq enterprise msmq kuruluş
Informatics
enterprise architect kurumsal bilişim mimarı
enterprise network firma ağı
enterprise computing kurumsal bilişim
enterprise network kurum ağı
enterprise application suite kurumsal tümleşik yazılım paketi
enterprise information portal kurumsal bilgi portali
small and medium enterprise orta ve küçük boy işletmeler
enterprise-class hızlı ve güvenilir (yazılım veya donanım)
enterprise communication server kurumsal iletişim sunucusu
enterprise service bus kurum veri yolu
Telecom
enterprise network kurum ağı
enterprise systems architecture girişim sistemleri mimarisi
enterprise information portal kurumsal bilgi ana girişi
enterprise system connection işletme sistem bağlantısı
enterprise systems architecture kurumsal sistem mimarisi
enterprise number kurum numarası
enterprise computing kurumsal bilgi işlem
enterprise architect kurumsal bilişim mimarı
inter-enterprise agreement şirketler arası anlaşma
enterprise network firma ağı
enterprise application server kurumsal uygulama sunucusu
enterprise computing kurumsal bilişim
enterprise number girişim numarası
Construction
building enterprise inşaat firması
Marine
large scale fisheries enterprise büyük ölçekli balıkçı kuruluşu
medium and small scale fisheries enterprise orta ve küçük ölçekli balıkçılık yatırımları
sea farming enterprise deniz tarımı işletmesi
sport fishing enterprise balıkçılık spor girişimi
coastal fisheries enterprise kıyı balıkçılık yatırımı
Marine Biology
enterprise allocation işletme kotası
Social Sciences
social enterprise sosyal girişim
Military
free enterprise serbest teşebbüs
multi partnered enterprise çok ortaklı teşebbüs
civilian enterprise newspapers sivil teşebbüslerce çıkarılan askeri gazete
Abbreviation
tec (training and enterprise council) n. (ingiltere'de) eğitim ve girişim konseyi