işletme - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

işletmeBedeutungen von dem Begriff "işletme" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 49 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
işletme business n.
işletme management n.
işletme running n.
işletme operation n.
General
işletme working n.
işletme dupe n.
işletme plant n.
işletme enterprise n.
işletme manipulation n.
işletme jack in n.
işletme workings n.
işletme hoax n.
işletme exploitation n.
işletme keeping n.
işletme operating n.
işletme actuation n.
işletme actuating n.
işletme driving n.
işletme establishment n.
işletme leg-pull n.
işletme starting n.
işletme operational adj.
Trade/Economic
işletme production unit
işletme business organization
işletme house
işletme economic unit
işletme business firm
işletme entity
işletme foundation
işletme operation
işletme undertaking
işletme establishment
işletme firm
işletme concern
işletme operating
işletme report of operation
işletme working capital fund
işletme enterprise
işletme plant
işletme business
işletme management
Technical
işletme service
işletme operation
Computer
işletme execution
işletme operational
Automotive
işletme operation
Food Engineering
işletme operation
Education
işletme business management
işletme business administration

Bedeutungen, die der Begriff "işletme" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
işletme aracılığı business brokerage n.
işletme payları royalties n.
işletme müdürlüğü exploitation management n.
işletme isimleri business names n.
işletme fakültesi school of business administration n.
işletme konseyi works council n.
işletme bölümü department of business n.
işletme mili driving axle n.
işletme (ticari/sınai bir kuruluşu) operation n.
işletme mantığı business logic n.
işletme psikolojisi enterprise psychology n.
işletme başarısızlıkları business failures n.
işletme sermayesi capitalization n.
işletme danışmanları business consultants n.
işletme sigortası business insurance n.
işletme tahmini business forecasting n.
işletme maliyet muhasebesi managerial cost accounting n.
işletme ruhsatı business licence n.
bilimsel işletme scientific management n.
işletme yönetimi master derecesi master of business administration degree n.
fabrika işletme mühendisliği production engineering n.
açık işletme surface mining n.
işletme haklarının devri transfer of operating rights n.
yol kenarında han vb bir işletme roadhouse n.
işletme doğrusu operating line n.
işletme mühendisliği management engineering n.
işletme matematiği business mathematics n.
işletme gideri running cost n.
el ile işletme manipulation n.
içine işletme engraining n.
işletme komitesi works council n.
otomobille gezen kimselere yakıt ve diğer hizmetleri sunan işletme service station n.
elle işletme manual operation n.
bakım ve işletme hizmeti maintenance and management service n.
işletme becerisi management skill n.
işletme danışmanı business consultant n.
işletme prosedürü operating procedure n.
işletme denemesi operational test n.
işletme yöntemi operation system n.
işletme kazası operational hazard n.
işletme programı operation schedule n.
işletme esasları operating rules n.
işletme yöntemi operating procedure n.
işletme bölgesi operating range n.
otel işletme hotel management n.
otel işletme hotel managing n.
işletme arızası breakdown n.
a sınıfı işletme class a operation n.
ticari işletme commercial undertake n.
periyodik işletme süresi cycling life n.
periyodik işletme cycling n.
işletme düzeni drive assembly n.
işletme takımı drive assembly n.
işletme kültürü culture of a institution-enterprise-organization n.
işletme ahlakı ethics of a institution-enterprise-organization n.
işletme okulları business-schools n.
büyük işletme conglomerate n.
(dükkan vb) işletme keeping n.
işletme kelimesi procedure word n.
işletme kelimesi proword n.
(şirket-işletme) bünye-içi bootstrap n.
işletme sorunu management problem n.
işletme ilkeleri operating principles n.
işletme sermayesi capitalisation n.
işletme adı company name n.
endüstri mühendisliği ve işletme industrial engineering and management n.
işletme projesi business project n.
(petrol kuyusu) işletme hakkı operatorship n.
uygulamalı işletme applied management n.
kumarhane ve otelin bir arada olduğu işletme casino-hotel n.
işletme ruhsatı business license n.
işletme ile ilgili operational adj.
Slang
işletme/dalga geçme wind-up
Trade/Economic
işletme zararı veya kullanılmamış krediyi önceki dönemin vergilendirilebilir gelirinden düşmek carry back v.
işletme zararı veya kullanılmamış krediyi önceki dönemin vergilendirilebilir gelirinden düşmek carry forward v.
işletme zararı veya kullanılmamış krediyi önceki dönemin vergilendirilebilir gelirinden düşmek carry over v.
tarımsal işletme agrobusiness n.
işletme vergisi turnover tax
işletme hakkı devri transfer of operational rights
işletme dışı yöneticisi outside director
işletme dışı gelir unrelated business income
işletme planları operational
işletme içi ikincil veriler internal secondary data
yabancı işletme foreign entity
işletme faaliyetlerine ilişkin harcama operational expenditure
işletme hukuku business law
ham maddeler ve işletme malzemeleri raw materials and consumables
işletme müdürü operations manager
zirai işletme agricultural enterprise
kur değişmelerinin işletme etkisi operating exposure
işletme giderleri operational expenses
önceden saptanmış işletme faaliyeti hacmi denominator level
işletmenin başka bir işletme nezdindeki hesabı our account
işletme hasılatı operating revenue
işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında direkt yöntem direct method of reporting cash flows from operating activities
işletme içi denetim operational audit
opsiyon veya gelecek sözleşmeleri piyasalarında alıcı ve satıcıları karşılaştırmakla görevli ve işlemcilerin sorumluluklarını yerine getirmeyi garantileyen işletme clearing house
bu faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan işletme business
işletme portfolyo analizi business portfolio analysis
baş işletme görevlisi chief operating officer
işletme sermayesi transaction balance
ticari işletme business corporation
büyük işletme big business
işletme rizikosu operational risk
ekonomik işletme business firm
işletme izni operating permission
işletme kredisi working capital loan
işletme yönetimi management
işletme sermayesi fonu working capital fund
işletme kaldıracı operating leverage
toplam işletme varlıklarının piyasa değerinin belirli payları karşılığında çıkartılan borç araçları annuity fund
sermayenin az sayıdaki kişi veya işletme elinde toplanması concentration of capital
muhasebe kayıtları tutan şirket veya işletme accounting entity
stratejik işletme birimleri strategic business units
malın üreticiden nihai tüketiciye ulaşmasına kadar olan aşamalarında alım ve satım işleri ile uğraşan kişi veya işletme middleman
geminin coğrafi yönden işletme bölgesi range
işletme yöneticisi business manager
genel işletme giderleri general operating expenses
özerk işletme autonomous undertaking
sigorta edilmemiş riskler için işletme tarafından ayrılan karşılıklar insurance reserve
işletme faaliyetlerini kiralama lease of operating facilities
işletme kaldıracı derecesi degree of operating leverage
belirli sigorta poliçelerini satmakla görevli ticari işletme stock company
işletme içi yaratılan şerefiye internally generated goodwill
genel işletme uygulamaları general management practice
genel işletme giderleri general operating expense
işletme içi risk transferi internal risk transfer
işletme dışı finansman external financing
işletme hakkının el değiştirmesi transfer of operating rights
işletme lojistiği business logistics
işletme dışı masraf income deduction
işletme tarafından sağlanan krediler ve alacaklar loans and receivables originated by the enterprise
işletme karı business income
geçmiş işletme birleşmesi past business combination
işletme bünyesinde tutularak dağıtılmayan karların yatırıma yöneltilmesi reinvestment of profits
işletme malzemeleri consumable stores
işletme tröstü business trust
raporlayan işletme reporting entity
işletme malzemesi supply
birlikte kontrol edilen işletme jointly controlled entity
işletme aktifleri operating assets
işletme sermayesi operation capital
raporlayan işletme para birimine çevirme translation of the presentation currency
önceden saptanmış işletme faaliyeti seviyesi denominator volume
elden çıkarılacak işletme veya birimlerine ait sürdürülmeyen faaliyetler discontinued operations
elden çıkarılacak işletme veya birimlerine ait discontinuing operations
işletme değeri operating value
işletme karı operating income
işletme birleşme şekilleri business combinations
tüzel kişilik kazanmamış işletme unincorporated company
tarımsal işletme agribusiness
işletme güvenliği enterprise safety
işletme karı business profit
net işletme karı net operating profit
işletme malzemeleri supplies
önceden saptanmış işletme faaliyeti hacmi denominator volume
dışarıdaki çok uluslu şirketle ilişkili yerel işletme affiliate
işletme masrafları operating expense
işletme maliyeti operating costs
işletme faaliyetlerine ilişkin harcama operating expenditure
işletme maliyetleri operational costs
dolaylı işletme gideri indirect operating cost
işletme stokları business inventories
dış ülkedeki bağlı işletme foreign operation
bir işletme ile birleşen başka bir işletmenin getirdiği kar acquired surplus
işletme faaliyetleri sonucunda yaratılmış fonlar funds provided by operations
işletme birimi business unit
işletme satış sözleşmeleri firm sales contract
işletme hesapları operating accounts
ekonomik kriz nedeniyle işletme faaliyetlerinin en düşük düzeye inmesi bust
iletişim ve pazarlama alanlarında uzmanlaşan ve bu hizmetleri müşterilerine sunan işletme advertising agency
önceden saptanmış işletme faaliyeti seviyesi denominator level
uluslararası işletme international business
yatırım veya işletme sermayesi olarak kullanılabilecek olan fonlar money capital
işletme içi yaratılan internally generated
işletme bankacılığı enterprise banking
belli bir ödeme karşılığında başka bir üreticinin ürünlerini satmasına markasını kullanmasına izin verilen ufak ölçekli işletme franchisee
işletme müdürü operating manager
işletme kiralaması operating lease
işletme hesabı statement
işletme sahibinin veya sermayesinin %0 ve daha fazlasına sahip ortaklar owners or shareholders who hold more than 0% of the capital
işletmenin başka bir işletme nezdindeki hesabı correspondent account
genellikle işletme içini ilgilendiren olaylar conditions
işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında dolaylı yöntem indirect method of reporting cash flows from operating activities
işletme karı operational profit
işletme faaliyetleri operating activities
özel amaçlı işletme special purpose entity
işletmenin başka bir işletme nezdindeki hesabı nostro account
sermayesi hisse senetlerine bölünmemiş işletme nonstock corporation
işletme varlıklarının değerinin kayıtlı değerden fazla olması hidden reserves
faaliyetini sürdürmekte olan işletme going concern
işletme malzemesi consumable stores
işletme aktifi operating asset
işletme sahibi proprietor
işletme masrafları operating costs
işletme bölümü entity
işletme sermaye rolling capital
işletme sermayesi yönetimi working capital management
sınırlı sorumlu özel işletme pty. ltd.
münhasır işletme hakları exclusive operating rights
işletme politikası management policy
işletme satın alma veya birleşmesi aracılık komisyonları commissions on mergers and acquisitons
işletme bilançosunun pasif yanını oluşturan kalemler liabilities
işletme sahibi employer
işletme giderleri administrative expenses
işletme masrafları operating expenses
bir işletme hakkındaki mali bilgileri düzenli bir biçimde kaydetme tekniği accounting
işletme giderleri operating expenses
işletme sermayesi operational capital
ticari işletme business firm
direkt işletme giderleri direct operating expenses
işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında endirekt yöntem indirect method of reporting cash flows from operating activities
işletme hakkı operating right
işletme birleşmeleri business combination
işletme defteri operating ledger
tek başına işletme kuran kişi sole proprietor
işletme giderleri operating costs
yılsonu işletme sermayesi ayarlaması year end working capital statement
net işletme sermayesi net working capital
işletme sermayesi ayarlaması tespiti ve onayı determination and certification of working capital adjustment
birinci derecede işletme sermayesi ayarlaması primary workings capital adjustment
işletme sermayesi değeri working capital value
toplam işletme sermayesi ayarlaması son onayı final certificate of the aggregate working capital adjustment
işletme sermayesi ayarlaması working capital statement
proforma işletme sermayesi değeri pro forma working capital value
proforma işletme sermayesi ayarlaması pro forma working capital statement
küçük ve orta ölçekli işletme small and medium sized enterprise
zirai işletme agricultural management
bağımsız işletme muhasebesi entity accounting
başarılı işletme going concern
işletme kapasitesi business capacity
işletme danışmanı business consultant
diğer işletme kazançları other operating earnings
gayri safi işletme kazancı gross operating earnings
geniş çapta işletme extensive business
işletme denetçisi staff auditor
işletme dışı masraf nonoperating expense
işletme sermayesi floating capital
işletme araştırması business research
işletme içi denetim internal audit
işletme değeri enterprise value
işletme masrafları fonu operating reserve
işletme masrafları business expenses
işletme sermayesi working capital
işletme sermayesi business capital
işletme yönetimi firm management
işletme sermayesi circulating capital
işletme sermayesi working fund
işletme yönetimi business management
işletme izni processing permit
işletme sermayesi rolling capital
işletme maliyeti operating cost
işletme muhasebesi managerial accounting
işletme sermayesi cirosu working capital turnover
işletme masrafları expenses of operating
işletme masrafları working expenses
işletme ekonomisi business economics
işletme dışı gelir nonoperating revenue
işletme raporu operating report
işletme geliri operating revenue
işletme dışı nonoperating income
işletme masrafı operating expense
işletme yönetimi business economics
işletme devri operating cycle
işletme tazyiki working pressure
işletme tezgahı machine tool
işletme masrafı process cost
işletme geliri working result
işletme idaresi management of business
işletme karı net operating profit net
işletme dışı gelir hesabı nonoperating income account
net işletme sermayesi net current assets net
ticari işletme business concern
işletme karı operatinp profit
işletme sermayesi capitalization
işletme sabit yatırımı business fixed investment
işletme bütçeleri business budgeting
işletme kütüphaneleri business libraries
işletme matematiği business mathematics
işletme başarısızlıkları business failures
işletme tahmini business forecasting
işletme planlaması business planning
işletme finansmanı business finance
işletme yöneticileri business executives
işletme ahlakı business ethics
işletme doktorasına hazırlık testi graduate management admission test
işletme istatistikleri business statistics
işletme yönetimi business administration
işletme iletişimi business communication
işletme danışmanları business consultants
işletme eğitimi business education
işletme mühendisi operating engineer
işletme verileri operating data
işletme personeli operating personnel
işletme yükü operating load
işletme masrafları operation expenses
işletme el kitabı operating manual
işletme kademesi operating differential
işletme verimi operating efficiency
işletme sahası operational area
el ile işletme kabilinden manipulatory
işletme giderleri cost in use
işletme öz denetimi enterprise self-audit
ortakların ödemiş oldukları itibari sermaye karşılığında işletme üzerinde elde ettikleri sermaye paid-up surplus
işletme dışı masraf non-operating expense
tek sahipli işletme one-man business
solo bazda raporlayan işletme stand-alone entity
tek ortaklı işletme one-man business
işletme dışı gelir non-operating revenue
işletme hesabı operating account
işletme malzemesi operating equipment
işletme sonucu operating result
işletme açığı operational deficit
işletme dönemi operating period
işletme durumu operating condition
işletme karı operating profit
işletme kar zarar cetveli operating performance income statement
işletme oranı operating ratio
işletme masrafları karşılığı operating reserve
işletme giderleri operational expenditure
işletme malzemesi operating supplies
işletme geliri operating income
işletme hesabı esası operation account method
işletme temayülü operating leverage
işletme bütçesi operating budget
işletme durum cetven operating statement
işletme gelir hesabı operating income account
işletme müdürü operating officer
dolaylı işletme vergileri indirect business taxes
genel işletme masrafı general operating expense
işletme vergisi operating tax
toplam işletme sermayesi ayarlaması aggregate working capital adjustment
toplam işletme masrafları life cycle cost
işletme sermayesi rolling working
işletme baskısı working pressure
işletme direnci working resistance
işletme malzemesi working material
verimli şekilde işletme efficient utilization
işletme sermayesi working capital report
işletme sermayesine konulan para working fund
borçlular hesabını teminat olarak göstererek işletme sermayesi temini accounts receivable financing
işletme masrafları running cost
genel işletme masrafları general operating expenses
işletme değeri going value
işletme değeri firm value
işletme rehni pledge of commercial enterprise
işletme rehini pledge of commercial enterprise
servis bölümünü işletme masrafı service cost
işletme randıman oranı operating yield coefficient
işletme sonuçları operating results
işletme faaliyet raporu operating report
işletme kuruluş maliyeti organization cost
işletme masrafı operating cost
işletme kazancı operating profit
brüt işletme kazancı gross operating earnings
işletme etkinliği operating effectiveness
işletme ehliyeti operating competence
işletme kazancı operating income
işletme malzemeleri operating supplies
işletme rezervi operating reserve
işletme maliyeti operating expense
işletme faaliyeti eğrisi operating characteristic curve
işletme farkı yardımı operating differential subsidy
günlük işletme masrafları daily operating costs
tarımsal işletme agricultural enterprise
tarımsal işletme agricultural management
işletme dairesi operating department
işletme verim oranı margin of trade
işletme marj oranı margin of trade
çoklu işletme sistemi multiple management system
ticari işletme mercantile business
işletme masrafları expenses of operation
işletme müşaviri management consultant
işletme raporu management report
işletme araştırması management research
işletme amacı management goal
müstakil işletme muhasebesi entity accounting
işletme organizasyonu biçimleri forms of business organization
işletme kazancı veya karı operating income or profit
işletme organizasyonu şekilleri forms of business organization
işletme etkinlik derecesi operating effectiveness
kesin işletme siyaseti firm policy
işletme yetkinliği operating competence
işletme devresi operating cycle
genel işletme görünümü business outlook
işletme masrafları business expenditure
işletme vergisi business tax
işletme kontrol hesabı analizi analysis of operating control account
işletme ilmi business economics
ticari işletme business organization
ticari işletme business organisation
karı arttırmak amacıyla düşük faizle para alıp yüksek faizle işletme trading on the equity
günlük işletme maliyeti daily running cost
işletme faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla çıkarılan tahvil extension bond
yeni işletme masrafları new business expenses
yeni işletme giderleri new business expenses
işletme dışı gelir nonoperating income
işletme dışı gelir ve masraflar non-operating income and expenses
işletme dışı gelir ve masraflar nonoperating income and expenses
işletme dışı şirket nonoperating company
işletme dışı gelir hesapları nonoperating income accounts
işletme dışı gelir hesapları non-operating income accounts
işletme dışı gelir non-operating income
işletme mezuniyeti mukavelenamesi royalty agreement
işletme özel izin anlaşması royalty agreement
geçici işletme izin belgesi temporary operating permit
işletme sermayesi toplam varlık oranı working capital to assets
işletme faaliyetlerinden nakit akışının toplam borçlara oranı cash flow from operations to total liabilities
işletme faaliyetlerinden nakit akışının kısa vadeli borçlara oranı cash flow from operations to current liabilities ratio
günlük işletme masrafı daily running cost
işletme sermayesi devir hızı working capital turnover
işletme faaliyeti vergisi tax on business activity
yeraltısuyu işletme rezervi groundwater management reserve
işletme masrafları managing expenses
işletme yönetimi management of business
işletme büyüklüğü scale of an enterprise
işletme büyüklüğü size of an enterprise
işletme unsurları analizi procedure analysis
işletme fonu tahsisatı working fund allotment
işletme bakımı operating maintenance
işletme yönergesi management directive
işletme programı operating programme
işletme sermaye fonu working capital fund
işletme gideri operating cost
işletme bakımı operational maintenance
işletme demirleme yeri working anchorage
işletme stok seviyesi operating level of supply
işletme fonu working fund
iktisadi işletme commercial enterprise
ticari işletme rehni a pledge over a commercial enterprise
ticari işletme rehni commercial pledge
ticari işletme rehni commercial enterprise pledge
küçük işletme hisse senedi small business stock
mikro işletme micro-company
işletme anlayışı business manner
işletme anlayışı sense of management
işletme anlayışı management mindset
işletme kaynakları operating assets
küçük ölçekli işletme small scale enterprise
işletme kira sözleşmesi operating lease arrangement
işletme giderleri opex
işletme maliyetleri operating costs
işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında doğrudan yöntem direct method of reporting cash flows from operating activities
diğer işletme giderleri other operating charges
doğrudan işletme giderleri direct operating expenses
çeşitli işletme giderleri miscellaneous operating charges
işletme sermayesi gereksinimleri working capital requirements
tekil bazda işletme stand- alone entity
değişken işletme sermayesi variable working capital
işletme sübvansiyonları ve telafi miktarları investment grants
işletme değeri going-concern value
işletme kirası operating lease
işletme sermayesi capital employed
işletme sübvansiyonları ve telafi miktarları operating subsidies and compensatory amounts
diğer işletme gelirleri other operating income
çeşitli işletme gelirleri miscellaneous operating income
işletme sabit giderleri factory overhead
rakip işletme rival firm
rakip işletme rival company
işletme izin belgesi operation permit
işletme körlüğü operational blindness
kısa vadeli işletme borçları operating current liabilities
işletme okulu business school
işletme fakültesi mezunu a business school graduate
işletme gideri kalemleri operating cost items
işletme giderleri management expenses
işletme masrafları management expenses
işletme gideri management expense
işletme masrafı management expense
işletme temsilcisi company representative
işletme/yönetim tutumu management attitude
tek tarife işletme emlak vergisi uniform business rate
işletme konusu field of operation
işletme genelini kapsayan enterprise-wide
mikro işletme micro-enterprise
standart işletme yöntemi standart operating procedure (sop)
işletme hakkı devri transfer of operating rights (toor)
ticari işletme tarihi commercial operation date
işletme bilgi yönetimi business information management
işletme karnesi (bir stratejik performans yönetim aracı) balanced scorecard
genişletilmiş işletme extended enterprise
işletme kaynak planlaması enterprise resource planning
işletme tüzel kişiliği business entity concept
işletme sermayesi capitalisation
işletme süreçlerinin yeniden tasarlanması business process reengineering
ticari işletme commercial enterprise
ticari işletme/kuruluş business entity
işletme faaliyetlerinden gelen (kısa dönem) nakit akışı operating cash flow (ocf)
işletme faaliyetlerinden gelen (kısa dönem) nakit akışı cash flow from operating activities
işletme faaliyetlerinden gelen (kısa dönem) nakit akışı cash flow provided by operations
farklı gruplara eşit şekilde davranıldığı görüntüsü veren tarafsız uygulamaların, gerçekte bir grubu diğerine karşı kayıran veya diğer gruba nazaran mağdur eden etkiler doğurması ve bu olumsuz etkilerin işletme gerekleri ile açıklanamaması disparate impact
işletme döner sermayesi operating working capital
işletme geliştirme merkezi centre for the development of enterprise
değer yönelimli işletme yönetimi value-oriented business management
işletme müdürü business manager
işletme sözleşmesi operating contract
işletme sözleşmesi business contract
işletme hakkı the right to run
işletme içi intrabusiness
işletme sermaye kredisi working capital facility