supply - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

supply

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "supply" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 75 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
supply v. tedarik etmek
supply v. sağlamak
supply n. tedarik
supply n. ikmal
supply n. arz
General
supply v. bir şeyi bulup (müşteriye) ulaştırmak
supply v. gidermek
supply v. karşılamak
supply v. ihtiyacı karşılamak
supply v. yerini doldurmak
supply v. ayarlamak
supply v. temin etmek
supply v. sağlamak
supply v. tedarik etmek
supply v. mahrum etmemek
supply v. vermek
supply v. tamamlamak
supply v. teslim etmek
supply v. gereksinimi karşılamak
supply v. (göreve) vekalet etmek
supply v. bir makamı (geçici olarak) işgal etmek
supply n. malzeme
supply n. teçhiz
supply n. sağlama
supply n. sunum
supply n. vekil
supply n. temin sağlanması gerekli olan
supply n. ileride kullanılmak üzere hazır olan miktar
supply n. verme
supply n. bütçe
supply n. gereç
supply n. yerine geçen kimse
supply n. ödenek
supply n. mevcut
supply n. karşılama
supply n. başkasının yerine bakan
supply n. erzak
supply n. levazım
supply n. temin
supply n. miktar
supply n. sunu
supply n. stok
supply n. temin etme
supply n. besleme
supply n. ihtiyacı karşılama
supply n. gereksinimi karşılama
supply n. teçhiz etme
supply n. yerine bakan kimse
supply n. yerini doldurma
supply adj. karşılayan
supply adj. sağlayan
supply adj. tedarik eden
supply adv. elastik olarak
supply adv. uysalca
supply adv. esnek olarak
Trade/Economic
supply işletme malzemesi
supply sunu
supply arz
supply tedarik etme
supply mevcut mal
Technical
supply temin
supply teçhiz etmek
supply temin etme
supply besleme
supply temin sağlama
supply sağlamak
supply vermek
supply beslemek
supply kaynak
supply donatmak
supply temin etmek
supply tedarik etmek
supply akım besleyicisi
Automotive
supply teslim etmek
supply tedarik

Bedeutungen, die der Begriff "supply" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
supply and demand n. arz talep
General
supply information v. malumat vermek
supply with v. karşılamak (birinin ihtiyacını)
be in short supply v. az miktarda bulunmak
supply with v. sağlamak
supply with v. ihtiyacını karşılamak
purchase the entire supply of something v. çok miktarda almak
be in short supply v. az bulunmak
be in short supply v. az olmak
supply with v. vermek
supply aid v. yardım sağlamak
supply water v. su sağlamak
not supply v. temin etmemek
supply electricity v. elektrik vermek
supply as a collateral v. teminat olarak göstermek
supply information v. bilgi sağlamak
supply the needs of v. ihtiyaç karşılamak
be in short supply v. zor bulunmak
supply with v. tedarik etmek
public supply n. devletçe bakılma
water supply n. su rezervi
food supply n. besin sağlama
law of supply and demand n. arz talep kanunu
elasticity in labour supply n. işgücü esnekliği
water supply n. su sağlama
supply depot n. ikmal deposu
supply of water n. su temini
potable water supply n. içme suyu
city water supply n. şehir şebeke suyu
labour supply n. emek arzı
water supply hose n. su kaynağı hortumu
source of supply n. kaynak
fire fighting water supply n. itfaiye su mevcudu
air supply n. hava besleme
water supply n. su temini
water supply contamination n. su şebekesi kirlenmesi
supply of labour n. emek arzı
supply ship n. ikmal gemisi
dedicated power supply n. özel güç kaynağı
emergency supply n. acil durum yardımı
labour supply n. işgücü arzı
labor supply n. iş gücü arzı
water supply network n. içme suyu şebekesi
water supply network n. su şebekesi
supply base n. ikmal üssü
weak power supply n. zayıf güç kaynağı
hot-water supply n. sıcak su sağlama
law of supply and demand n. sunum-istem yasası
water supply-treatment n. su temini-arıtma
supply-side economics n. arz ekonomisi
water-supply n. su sağlama
water-supply engineering n. su sağlama mühendisliği
city water supply and well water n. şehir şebeke suyu ve kuyu suyu
potable water supply n. içme suyu sağlanması
supply and demand n. sunu ve istem
supply and demand n. arz ve talep
supply point n. tedarik noktası
supply truck n. erzak kamyonu
relief supply kit n. yardım paketi
material supply n. malzeme tedariği
supply of copper n. bakır temini
in short supply adv. yetersiz
in short supply adv. kıt
Phrasals
supply someone with birine ihtiyacı olan bir şeyi vermek
Phrases
every supply creates its own demand her arz kendi talebini yaratır
Colloquial
unlimited supply of fresh water sınırsız tatlı su kaynağı
Idioms
in short supply (yoğun talepten dolayı) az sayıda bulunan
Speaking
water supply has been cut off sular kesik
Trade/Economic
perfect inelasticity of supply arz esnekliğinin sıfır olması
foreign exchange supply döviz arzı
accounting office for equipment and office supply inventory ayniyat saymanlığı
supply demand equilibrium arz talep dengesi
wage elasticity of labor supply işgücü arzının ücret esnekliği
decrease in supply arz düşüşü
aggregate supply curve toplam arz eğrisi
supply curve arz eğrisi
supply schedule arz cetveli
industry supply piyasa arzı
in short supply arz yetersizliği
physical supply fiziki arz
elastic supply esnek arz
national supply ulusal arz
increase in supply arz eğrisinde kayma
price elasticity of supply arzın fiyat esnekliği
aggregate supply toplam arz
excess supply aşırı arz
perfect elasticity of supply sonsuz arz esnekliği
regressive supply curve tersine dönen arz eğrisi
law of supply and demand sunu ve istem kuralı
supply of money para arzı
industry supply sektör arzı
supply and demand sunu ve istem
supply chain tedarik zinciri
supply of labor theory iş gücü arzı teorisi
water supply and sewage project su temin ve kanalizasyon projesi
supply and demand equilibrium arz talep dengesi
supply chain and logistic specialist tedarik zinciri yönetimi uzmanı
shall supply the contractor with yükleniciye temin edecek
supply demand arz talep
supply boat ikmal gemisi
money supply para arzı
elasticity of supply arz esnekliği
industry supply curve piyasa arz eğrisi
change in supply arz eğrisinde kayma
supply factor arz faktörü
supply and demand equilibrium arz ve talep dengesi
joint supply birlikte arz
supply of loanable funds ödünç verilebilir fonların arzı
price elasticity of supply arzın fiyat elastikliği
month of supply aylık stok miktarı
supply and demand responsiveness arz ve talep duyarlılığı
shift in supply arz eğrisinde bünyesel kayma
total supply toplam arz
supply of loanable funds ödünç verilebilir fon arzı
inelastic supply esnekliği düşük arz
individual supply bireysel arz
increase in supply arz artışı
labor supply emek arzı
supply of investment funds yatırım fonları arzı
labor supply işgücü arzı
supply chain and logistic manager tedarik zinciri yönetimi müdürü
inelastic supply düşük arz esnekliği
supply deficit arz açığı
supply agreement mal tedariki anlaşması
broad money supply geniş para arzı
supply shortages arz darlıkları
supply side economics arz yönü ekonomisi
surplus supply arz fazlalığı
law of supply and demand arz ve talep kanunu
theory of supply arz teorisi
supply demand diagram arz talep diyagramı
supply and demand arz ve talep
law of supply arz kanunu
supply elasticity arz esnekliği
limitation of supply arzın sınırlandırılması
supply price arz fiyatı
supply side tax policy arz yönlü vergi politikası
narrow money supply dar para arzı
current supply cari arz
inelastic supply esnek olmayan arz
labour supply emek arzı
elastic supply elastiki arz
supply oriented goods kaynaklara yönelimli mallar
source of supply tedarik kaynağı
market supply pazar arzı
market supply piyasa arzı
adverse supply shock ters arz şoku
excess supply fazla arz
dynamic aggregate supply curve dinamik toplam arz eğrisi
supply shocks arz şokları
real money supply reel para arzı
lucas supply curve lucas arz eğrisi
supply side economics arz yanlı iktisat
money supply tunetion para arzı fonksiyonu
supply as a security ipoteğe vermek
supply as a security ipotek vermek
short supply eksik sipariş
material supply director malzeme ikmal müdürü
backward-bending labor supply curve bir firmanın fiyat ayarlamasının tüm diğer firmaların ürünlerinin talebine yaptığı makro ekonomik etki
backward-bending labor supply curve tersine dönen emek arz eğrisi
long-run industry supply curve uzun dönem piyasa arz eğrisi
long-run aggregate supply curve uzun dönemli arz eğrisi
long-run industry supply curve uzun dönem endüstri arz eğrisi
long-run supply curve uzun dönem arz eğrisi
short-run supply curve kısa dönem arz eğrisi
supply-side economics arz yanlı ekonomi politikası
short-run industry supply curve kısa dönem piyasa arz eğrisi
money-supply multiplier para arzı çoğaltanı
supply-siders arz yanlı ekonomi politikalarını savunan iktisatçılar
industrial water supply endüstriyel su sağlanması
nation's money supply ülkenin para arzı
composite supply müşterek talep
shift in supply arzda kayma
excess supply arz fazlası
overhead supply arz fazlalığı
supply chain management tedarik zinciri yönetimi
supply contract temin sözleşmesi
supply contract teslimat sözleşmesi
supply house imalatçıya yarı mamul ürün satan aracı
linen supply and delivery keten temini ve dağıtımı
supply of goods mal tedariki
supply credit to kredi kullandırmak
composite supply ortak arz
composite supply müşterek arz
direct supply doğrudan temin
supply bill gelirleri artırmaya dair kanun tasarısı
elastic supply fiyatlara göre inip çıkan arz
change in supply arzın değişmesi
supply function arz fonksiyonu
decrease in supply arzın azalması
increase in supply arzın artması
rival supply rakip arzı
rival supply rakip tedariki
supply at joint cost müşterek masrafla tedarik
sub-supply company alt taşeron
regressive supply curve gerileyen arz eğrisi
loan supply kredi arzı
supply to the market piyasaya arz etmek
consumer phase supply tüketici ikmal safhası
essential supply esas hamule
catalog supply manual ikmal kataloğu
operating level of supply işletme stok seviyesi
scope of supply tedarik kapsamı
supply security ikmal güvenliği
supply house tedarikçi firma
supply house tedarik eden firma
bond supply curve tahvil arz eğrisi
bond supply tahvil arzı
supply of money para tedariki
supply price tedarik fiyatı
source of supply tedarik yeri
office supply store ofis malzemeleri mağazası
office supply store kirtasiye mağazası
office supply store kırtasiyeci
supply-demand balance arz-talep dengesi
supply-demand equilibrium arz-talep dengesi
supply of provisions erzak
supply of provisions ihtiyaç maddeleri
narrow money supply dar tanımlı para arzı
narrow-defined monetary supply dar tanımlı para arzı
narrow-defined money supply dar tanımlı para arzı
money supply para sürümü
direct supply doğrudan tedarik
supply chain planning tedarik zinciri planlaması
supply-side shocks arz yönlü şoklar
supply-side substitution arz yönlü ikame
supply substitution arz ikamesi
supply chain macro processes tedarik zinciri makro süreçleri
customer scope of supply müşteri tedarik kapsamı
material supply malzeme temini
material supply malzeme tedariği
supply-side substitutability arz yönlü ikame edilebilirlik
demand and supply gap arz talep açığı
demand and supply gap arz talep dengesizliği
supply chain manager tedarik zinciri müdürü
supply planning tedarik planlama
supply curve arz eğrisi
supply elasticity arz esnekliği
supply side economics arz yönlü iktisat
supply chain tedarik zinciri
supply-side policies arz taraflı politikalar
money supply para arzı
joint supply ortak arz
labour supply işgücü arzı
law of supply and demand arz ve talep kanunu
supply time tedarik zamanı
Law
the law of supply and demand arz talep kanunu
law of supply and demand arz ve talep kanunu
Politics
supply of land arazi sunumu
euratom supply agency euratom tedarik ajansı
supply of labour işgücü arzı
supply costs tedarik maliyetleri
supply contract tedarik sözleşmesi
security of supply arz güvenliği
arms supply silah tedariki
municipal water supply belediyenin su sağlaması
on-site supply yerinde tedarik
energy supply enerji ikmal
energy supply enerji tedariği
energy supply enerji ikmali
energy supply enerji temini
supply shocks arz şokları
supply-driven arza dayalı
energy supply enerji arzı
Institutes
state supply office devlet malzeme ofisi
department of water supply içme suyu daire başkanlığı
water supply and sanitation collaborative council (wsscc) su tedariki ve sanitasyon işbirliği konseyi
directorate general of state supply office devlet malzeme ofisi genel müdürlüğü
fuel supply and nato pol facilities operating agency akaryakıt ikmal ve nato pol tesisleri işletme başkanlığı
Tourism
tourism supply turizm arzı
Technical
grout supply pipe enjeksiyon giriş borusu
fuel supply tank yakıt sağlama tankı
power supply besleme devreleri
power supply besleme kaynağı
hot water supply sıcak su temini
oil supply yağ temini
available water supply sağlanmış su
supply riser besleme düşey hattı
supply air opening besleme havası menfezi
supply card besleme kartı
gasoline supply tank benzin motoruna yakıt sağlayan depo
hot water supply boiler sıcak su hazırlayıcısı
air supply fixtures hava temin teçhizatı
directional supply air terminal device yönlendirilmiş çıkış menfezi
water supply system su temini sistemi
regulated power supply ayarlı güç kaynağı
power supply güç temini
oil supply tedariki
district heating supply uzaktan ısıtma ana hattı
water supply network su temini şebekesi
power supply elektrik besleme devresi
power supply enerji temini
gas supply gaz temini
uninterrupted power supply kesintisiz güç kaynağı
electric supply system elektrik şebekesi
power supply unit (psu) güç kaynağı ünitesi
supply voltage besleme gerilimi
logic supply lojik besleme
air supply hava temini
external power supply dış güç kaynağı
net supply rainfall net yağmur miktarı
available water supply kullanılabilir su kaynağı
water supply analysis su temini analizi
air supply nipple hava alma nipeli
air supply veriş havası
supply line besleme kolonu
fuel supply yakıt alma
power supply connection güç kaynağı bağlantısı
check charger and power supply connections şarj cihazı ve güç kaynağı bağlantılarını kontrol ediniz
sediment supply sediman taşınması
supply cable besleme kablosu
direct hot water supply doğrudan sıcak su temini
supply air besleme havası
actual full supply line hakiki maksimum su hattı
available water supply faydalanılan su
gasoline supply tank benzin deposu
fuel supply tanks yakıt sağlama tankları
supply pipe isale hattı
heat supply ısı temini
gasoline supply tank yakıt deposu
supply pipe dağıtım borusu
fuel supply yakıt temini
cold water supply soğuk su temini
power supply connections güç kaynağı bağlantıları
water supply su kaynağı
supply manifold besleme manıfoldu
supply system besleme donanımı
available water supply yararlanılan su
supply air üfleme havası
ac power supply ac güç kaynağı
supply grille dağıtıcı menfez
supply cable besleme kablo
water supply installation temiz su döşemi
hot water supply calorifier basınçlı sıcak su deposu
hot water supply system sıcak su döşemi
district heating supply uzaktan ısıtma ile besleme
air supply unit hava sağlama ünitesi
air supply orifice hava daraltma deliği
auxiliary power supply yardımcı güç kaynağı
power supply güç dağıtıcı
city water supply şehir suyu sağlanması
heat supply system ısı sağlama sistemi
pressure air supply basınçlı hava sağlanması
supply canal iletim kanalı
forced air supply vantilasyon havası sağlanması
cps -central power supply merkezi güç sağlama
half-supply voltage principle yarı besleme gerilimi ilkesi
power-supply vibrator besleme kaynağı vibratörü
supply-air system besleme havası sistemi
supply-air equipment besleme havası ekipmanı
supply-air outlet besleme havası çıkışı
power-supply filter güç kaynağı filtresi
power-supply sensitivity güç kaynağı duyarlılığı
individual water supply ayrık su sağlanması
water supply su temin
water-supply facilities su sağlama tesisleri
water supply system su getirme düzeni
water-supply scheme su getirme şeması
water supply su temini
hot water supply sıcak su sağlanması
water-supply safety device su azalma emniyeti
water-supply point su sağlama noktası
water supply network su şebekesi
water supply su sağlama
water-supply source su sağlama yeri
hot water supply station sıcak su sağlama merkezi
water supply system su sağlama sistemi
water supply su sağlanması
hot water supply station boyler dairesi
power supply unit güç sağlama ünitesi
power-supply source güç kaynağı
power supply system güç sağlama sistemi
fuel supply valve yakıt besleme valfi
supply manifold besleme kollektörü
under grate air supply ızgara altından hava temini
supply module besleme modülü
supply voltage besleme voltajı
uninterruptable power supply kesintisiz güç kaynağı
cloth supply kumaş besleme
cloth supply kumaş verme
pneumatic water supply hidroforla su sağlanması
supply manifold besleme kolektörü
supply pipe besleme borusu
supply current besleme akımı
supply cut-out dağıtım sigortaları
supply-air opening besleme havası menfezi
supply pressure besleme basıncı
undergrate air supply ızgara altından hava temini
wash-basin supply pipe temiz su borusu
town gas supply havagazı sağlanması
water supply station su terfi istasyonu
air supply tube hava besleme borusu
water supply tank su tedarik deposu
diaphragm type fuel supply pump diyaframlı yakıt besleme pompası
water supply tank su temin deposu
water supply tank su tankı
water supply tank su tedarik tankı
water supply su ikmali
bulk supply döküm ikmal maddesi
power supply güç kaynağı
uninterruptible power supply kesintisiz güç kaynağı
main supply ana şebeke
main power supply system ana güç sistemi
main power supply ana güç kaynağı
emergency power supply acil durum güç kaynağı
supply fluid besleme yağı
supply fluid besleme sıvısı
liquid oxygen supply equipment sıvı oksijen ikmal teçhizatı
gas supply installation gaz besleme tesisatı
gas supply installation gaz besleme tesisi
air supply duct havalandırma kanalı
supply duct iletim kanalı
air supply duct hava iletim kanalı
supply duct hava iletim kanalı
water-supply vehicle su ikmal aracı
supply system besleme sistemi
non-pressure non potable water supply içilebilir özellikte olmayan basınçsız su isale hatları
electrical supply elektrikle besleme
gas supply gaz ikmali
low voltage power supply system alçak gerilim güç besleme sistemi
supply and exhaust ventilation besleme ve egzoz havalandırma
supply and waste lines besleme ve atık hatları
supply and discharge systems doldurma ve boşaltma sistemleri
air supply hava beslemesi
air supply hava girdisi
heat supply system ısı sağlama dizgesi
heat supply ısı arzı
carbon supply karbon arzı
high-voltage supply yüksek gerilim kaynağı
hot-water supply sıcak su arzı
supply system besleme dizgesi
hot-water supply system sıcak su arzı dizgesi
power supply enerji arzı
power supply güç sunumu
independent water supply bağımsız su temini
low-voltage power supply devices alçak gerilim güç kaynakları
gas supply gaz arzı
gas supply systems gaz ikmal sistemleri
supply pressure giriş basıncı
oil supply systems of oil burners yağ yakan brülörlerinin yağ besleme sistemleri
supply tank besleme tankı
quick coupling pipes for movable irrigation supply hareketli sulama sistemi için çabuk bağlamalı borular
valves for water supply su beslemesi için vanalar
gas supply gaz nakli
connection to the supply mains besleme şebekesine bağlama
technical supply conditions teknik tedarik şartları
power supply units güç besleme üniteleri
gas supply system gaz ikmal sistemi
provide a power supply to traction system cer sistemlerine güç beslemesi sağlamak
central power supply system merkezi güç besleme sistemi
gas supply systems gaz besleme sistemleri
gas supply gaz beslemesi
conductive connection to a supply kaynağa iletken bağlantı
low pressure water supply system düşük basınçlı su temini sistemi
security of supply besleme güvenliği
steam supply line buhar besleme hattı
supply line besleme hattı
pressure oil supply pipe basınçlı yağ besleme hattı
supply pipe besleme hattı
main steam supply ana buhar beslemesi
steam supply buhar beslemesi
current supply akım beslemesi
power supply güç sağlanması
oil supply yağ beslemesi
auxiliary service supply yardımcı servis yerleri beslemesi
oil supply pump yağ besleme pompası
power supply güç beslemesi
limit of supply teslimat sınırı
raw water supply ham su beslemesi
supply water tahrik suyu
supply schedule teslimat programı
heat supply ısı beslemesi
scope of supply teslimat kapsamı
power supply enerji beslemesi
turbine oil supply türbin yağ beslemesi
safety of power transformers and power supply units güç transformatörlerinin ve güç besleme birimlerinin güvenliği
rated supply voltage beyan besleme gerilimi
switch mode power supply anahtar durumundaki güç beslemesi
connected to the supply network besleme şebekesine bağlanan
power supply units güç besleme birimleri
water and air supply system su ve hava sağlama sistemi
pilot oil supply line kumanda yağı besleme hattı
governing oil supply reglaj yağ beslemesi
shaft-seal steam supply valve şaft sızdırmazlık buharı besleme valfi
seal oil supply system sızdırmazlık yağı besleme sistemi
seal steam supply valve sızdırmazlık buharı besleme valfi
governing oil supply line reglaj yağı besleme hattı
mains supply şebeke beslemesi
sealing steam supply sızdırmazlık buharı beslemesi
mains supply şebeke bağlantısı
electrical supply track systems elektrikle beslenen raylı sistemler
machine with internal electrical power supply elektrikli dahili güç kaynağına sahip makine
permanently connected to a water supply bir su kaynağına sürekli bağlı olan
emergency power supply for safety service güvenlik hizmeti için acil durum güç beslemesi
permanently connected to a water supply su kaynağına sürekli bağlanan
energy supply unit enerji besleme ünitesi
energy supply systems enerji besleme sistemleri
public low-voltage power supply systems kamuya ait düşük gerilimli güç kaynağı sistemleri
power supply system güç kaynağı sistemi
supply panel besleme panosu