negative - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

negative

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "negative" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 31 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
negative adj. negatif
negative adj. olumsuz
General
negative v. etkisiz hale getirmek
negative v. olumsuz cevap vermek
negative v. çürütmek
negative v. reddetmek
negative v. geri çevirmek
negative v. kabul etmemek
negative v. menetmek
negative n. olumsuz söz
negative n. red
negative n. olumsuz yanıt
negative n. ret
negative n. eksi
negative n. olumsuzluk
negative n. olumsuz cevap
negative adj. yadsıyıcı
negative adj. zıt
negative adj. menfi
negative adj. olumsuz
negative adj. ters
negative adj. negatif
negative adj. aksi
Trade/Economic
negative aleyhte
negative pasif
Law
negative menfi
negative olumsuz
negative eksi
negative negatif
Linguistics
negative olumsuz
Philosophy
negative değilleyici

Bedeutungen, die der Begriff "negative" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
affect in a negative way v. olumsuz anlamda etkilemek
affect in a negative way v. olumsuz yönde etkilemek
affect in a negative way v. olumsuz etkilemek
become negative v. olumsuzlaşmak
create a negative impression v. olumsuz izlenim uyandırmak
get negative energy v. negatif enerji almak
give a negative answer v. olumsuz cevap vermek
have a negative effect on v. üzerinde olumsuz bir etkisi olmak
have a negative impression on v. kötü algılanmak
have negative effect on the markets v. piyasalara olumsuz yansımak
have negative impact on the markets v. piyasalara olumsuz yansımak
leave a negative impression v. olumsuz izlenim uyandırmak
leave a negative impression v. olumsuz izlenim bırakmak
leave a negative impression v. olumsuz bir izlenim bırakmak
leave a negative mark v. olumsuz iz bırakmak
leave a negative mark v. olumsuz bir iz bırakmak
receive negative energy v. negatif enerji almak
spread negative energy around v. çevresine negatif enerji yaymak
spread negative vibes v. çevresine negatif enerji yaymak
declaration of negative opinions n. olumsuz fikirlerin beyanı
negative acknowledgement n. olumsuz alındı
negative attitude n. olumsuz tutum
negative behavior n. olumsuz davranış
negative buoyancy n. negatif yüzdürme kuvveti
negative buoyancy n. sudan daha ağır olup batma durumu
negative change n. olumsuz değişiklik
negative clearance n. menfi tespit
negative condition n. olumsuz şart
negative criticism n. olumsuz eleştiri
negative dialectics n. negatif diyalektik
negative effect n. olumsuz etki
negative effect n. negatif etki
negative effector n. olumsuz etkileyici
negative effects of technology n. teklonojinin olumsuz etkileri
negative electricity n. negatif elektrik
negative electron n. negatif elektron
negative emotions n. olumsuz duygular
negative emotions n. negatif duygular
negative energy n. negatif enerji
negative evidence n. olumsuz kanıt
negative feelings n. negatif duygular
negative feelings n. olumsuz duygular
negative film n. negatif film
negative finding n. olumsuz bulgu
negative growth n. negatif büyüme
negative hallucination n. negatif halisünasyon
negative image n. negatif görüntü
negative impacts n. olumsuz etkiler
negative influence n. olumsuz etki
negative interaction n. olumsuz etkileşim
negative lead n. eksi uç
negative lens n. ıraksak mercek
negative meaning n. olumsuz anlam
negative message n. olumsuz mesaj
negative method n. negatif yöntem
negative number n. eksi sayı
negative outlook n. negatif görünüm
negative outlook n. olumsuz görünüm
negative pole n. eksi uç
negative premises n. olumsuzlayıcı önerme
negative reaction n. olumsuz tepki
negative response n. olumsuz tepki
negative risk n. negatif risk
negative risk n. olumsuz risk
negative sanction n. olumsuz yaptırım
negative scenario n. olumsuz senaryo
negative sentence n. olumsuz cümle
negative sentence n. olumsuz tümce
negative shift n. olumsuz kaydırma
negative side n. olumsuz yön
negative sign n. eksi
negative sign n. negatif işareti
negative sweep n. kanat ileri çıkıklığı
negative theology n. negatif teoloji
negative thought n. olumsuz düşünce
negative true logic n. negatif gerçek mantık
negative verb n. olumsuz eylem
negative vote n. aleyhte verilen oy
negative vote n. aleyhte oy
negative vote n. kırmızı oy
negative/minus value n. eksi değer
opposite/negative behaviour n. aksi davranış
picture negative n. resim negatifi
positive and negative aspects n. olumlu ve olumsuz yanlar
positive and negative aspects n. olumlu ve olumsuz yönler
positive and negative sides n. olumlu ve olumsuz yanlar
positive and negative sides n. olumlu ve olumsuz yönler
the negative side of n. olumsuz yönü
the negative side of n. olumsuz tarafı
in a negative manner adv. olumsuz şekilde
in a negative way adv. olumsuz şekilde
in the negative case adv. olumsuz durumda
positive or negative adv. olumlu veya olumsuz
positive or negative adv. olumlu ya da olumsuz
Trade/Economic
negative amortization negatif amortisman
negative amortization limit negatif amortisman sınırı
negative balance negatif bakiye
negative balance borçlu bakiye
negative biased curve negatif eğilimli eğri
negative budget variance bütçe açığı
negative cash flow nakit çıkışı
negative cashflow eksi nakit akışı
negative certificate of origin olumsuz menşe şahadetnamasi
negative condition olumsuz koşul
negative condition olumsuz şart
negative demand olumsuz talep
negative distinction from share capital adjustment sermaye düzeltmesi olumsuz farkları
negative easement olumsuz intifak
negative effective protection negatif etken koruma
negative effective rate negatif etken oran
negative external protection negatif dış koruma
negative externalities negatif dışsallıklar
negative externality olumsuz dışsallık
negative file kara liste
negative float negatif satış
negative funds gap bir bankanın değişken faizli varlıklarının toplam varlıklara oranının onun değişken faizli borçlarının toplam borçlarına oranından daha düşük olması durumu
negative goodwill negatif şerefiye
negative gross accrued interest eksi brüt faiz tahakkuku
negative gross margin brüt zarar
negative income tax negatif gelir vergisi
negative income tax eksi gelir vergisi
negative interest negatif faiz
negative investment negatif yatırım
negative investment olumsuz yatırım
negative lag negatif gecikme
negative mortgage clause olumsuz ipotek şartı
negative payment application negatif ödeme uygulaması
negative pledging clause olumsuz rehin şartı
negative prescription müruru zaman
negative prescription zamanaşımı
negative protection negatif koruma
negative protection girdiler üzerindeki tarifelerin yüksekliği dolayısıyla endüstrinin gerçekte korunmayıp cezalandırılmış olması
negative rate of interest negatif faiz oranı
negative rates of interest negatif faiz oranları
negative return eksi getiri
negative saving eksi tasarruf
negative saving negatif tasarruf
negative sign eksi işareti
negative taxes eksi vergiler
negative volume variance olumsuz hacim farkı
negative volume variance olumsuz kapasite farkı
negative vote aleyhte oy
negative voucher negatif voucher
negative yield negatif getiri
Law
negative clause sözleşmede taraflara yapmama mükellefiyeti yükleyen kloz
negative condition menfi şart
negative confirmation olumsuz kanıt
negative confirmation menfi delil
negative covenant bağlayıcı bir yükümlülük getiren husus
negative covenant olumsuz bir borç yükümlülüğü getiren akit
negative damage menfi zarar
negative declaratory action menfi tespit davası
negative declaratory judgement menfi tespit kararı
negative easement menfi irtifak hakkı
negative evidence menfi kanıt
negative evidence menfi delil
negative evidence olumsuz tanıklık
negative liability sorumluluktan muafiyet
negative pledge menfi rehin
negative pledge clause menfi rehin şartı
negative powers menfi yetkiler
negative rights negatif haklar
negative servitude (başka bir kat çıkmama gibi) gayrimenkul sahibine bazı eylemelerinde ihtiyat yükümlülüğü getiren irtifak hakkı
negative statute yasak hükmünü kapsayan kanun
negative testimony olumsuz tanıklık
Politics
a negative vote olumsuz oy
negative rights negatif haklar
negative vote karşı oy
negative vote aleyhte oy
Tourism
negative image olumsuz imaj
Technical
colour negative renk negatifi
colour negative film renkli negatif film
copy negative negatif kopya
directly heated negative temperature coefficient thermistor doğrudan ısıtılan negatif sıcaklık katsayılı termistör
directly heated negative temperature coefficient thermistor doğrudan ısıtalan negatif sıcaklık katsayılı termistör
drainage of fluids by means of gravity or negative pressure sıvıların yer çekimi veya negatif basınç yoluyla dışarı alınımı
duplicate negative çoğaltma negatifi
gram-negative gram negatif
gram-negative gramnegatif
gram-negative alkole işlendikten sonra boyasını kaybetmeyen bakterileri belirten söz
leaktightness test under negative pressure negatif basınç altında sızdırmazlık deneyi
long negative connection uzun negatif hücre irtibatı
negative acceleration hareketli bir cismin yavaşlaması
negative acknowledge olumsuz alındı
negative acknowledge alınmadı
negative acknowledge character olumsuz yanıt karakteri
negative acknowledgement olumsuz alındılama
negative ammeter negatif ampermetre
negative angle negatif açı
negative anode potential negatif anot gerilimi
negative bending moment negatif eğilme momenti
negative bias eksi kutuplanma
negative bias negatif polarma
negative bias eksi öngerilim
negative bias negatif bayas
negative carbon negatif karbon
negative catalyst negatif katalizör
negative charge negatif elektrik yükü
negative charge eksi yük
negative charge carrier eksi yük taşıyıcı
negative climb eksi tırmanış
negative climb ters tırmanış
negative collar eksi yanak
negative collar eksi kala
negative correlation negatif korelasyon
negative crystal kristal biçimli boşlukcuk
negative crystal negatif kristal
negative definite kesin eksi
negative definite matrix kesin eksi matris
negative deviation eksi sapma
negative distortion eksi çarpılma
negative distortion negatif distorsiyon
negative electricity negatif elektrik
negative electricity eksi elektrik
negative electrode katod
negative electrode negatif elektrot
negative electron negatif elektron
negative excitation ters uyarım
negative excitation negatif ikaz
negative eyepiece eksi gözmerceği
negative eyepiece eksi oküler
negative feedback negatif geri besleme
negative feedback olumsuz geribildirim
negative feedback eksi geribesleme
negative feedback negatif geribesleme
negative feedback amplifier eksi geri beslemeli yükselteç
negative feedback amplifier negatif geri beslemeli amplifikatör
negative follow-up negatif izleme
negative gain negatif kazanç
negative gain eksi kazanç
negative gm negatif gm
negative hardening ters sertleşme
negative hardening negatif sertleştirme
negative hardening ters sertleştirme
negative hardening geri sertleştirme
negative image negatif görüntü
negative impedance negatif empedans
negative impedance eksi celi
negative impedance amplifier negatif empedanslı kuvvetlendirici
negative impedance converter eksi celi çevireci
negative impedance converter negatif empedans çeviricisi
negative indentation ters girinti
negative indication eksi gösterimi
negative ion negatif iyon
negative lap negatif lep
negative lead from the battery akü eksi kutbu
negative light modulation eksi ışık kiplenimi
negative light modulation negatif ışık modülasyonu
negative logic negatif mantık
negative modulation negatif değiştirim
negative modulation negatif modülasyon
negative number eksi sayı
negative osmosis negatif geçişme
negative phase contrast ters evre zıtlığı
negative phase of the shock wave şok dalgasının negatif sahası
negative phase plate ters evre levhası
negative phase sequence negatif faz sırası
negative photographic sound record monofonik negatif ses kaydı
negative picture phase negatif resim fazı
negative plate negatif plaka
negative pole eksi ucay
negative pole negatif kutup
negative pore water pressure negatif boşluk suyu basıncı
negative pore-water pressure negatif boşluk suyu basıncı
negative potential negatif potansiyel
negative potential eksi erki
negative pressure negatif basınç
negative pressure breathing apparatus negatif basınçlı solunum aparatı
negative pressure driven sewerage systems negatif basınç ile çalışan kanalizasyon sistemleri
negative pressure region negatif basınç bölgesi
negative proton negatif proton
negative quenching eksi suverme
negative quenching ters sertleştirme
negative quenching ters sertleşme
negative rake ters açı
negative rake eksi açı
negative reaction negatif reaksiyon
negative replica bakışım maskesi
negative replica ters maske
negative resistance eksi direnç
negative resistance negatif direnç
negative resistance amplifier negatif direnç amplifikatörü
negative resistance amplifier eksi direnç yükselteci
negative resistance diode negatif direnç diyodu
negative resistance magnetron negatif direnç magnetonu
negative resistance oscillator negatif dirençli osilatör
negative resistance oscillator eksi dirençli salıngaç
negative resistance region negatif direnç bölgesi
negative resistance repeater negatif dirençli repetör
negative sample olumsuz örnek
negative segregation negatif segregasyon
negative segregation alt birikim
negative segregation ters birikim
negative sequence protection negatif faz sırası koruması
negative sequence reactance negatif faz sıralı reaktans
negative sequence relays negatif faz sırası rölesi
negative sequence voltage ters gerilim
negative sign eksi imi
negative sign eksi işareti
negative sign negatif işareti
negative signal eksi değerli sinyal
negative skin friction negatif yüzey sürtünmesi
negative stain zıtlık pekleştirme katığı
negative staininig zıtlık pekleştirme
negative surfactant eksi yüzeyetkin
negative surfactant negatif surfaktan
negative temperature negatif sıcaklık
negative temperature coefficient eksi sıcaklık katsayısı
negative temperature coefficient negatif sıcaklık katsayısı
negative terminal negatif uç
negative terminal of the battery akü eksi kutbu
negative to ground negatif topraklama
negative toe resistance of a pile bir kazığın negatif uç mukavemeti
negative transconductance negatif geçiş iletkenliği
negative transconductance oscillator negatif geçiş iletken tikli osilatör
negative valence negatif değer
negative wind pressure negatif emici rüzgar basıncı
negative wire eksi teli
negative work negatif iş
negative-grid generator eksi ızgara üreteci
negative-grid generator negatif ızgara jeneratörü
negative-grid oscillator negatif ızgara osilatörü
negative-grid oscillator eksi ızgara salıngacı
original negative orijinal negatif
positive and negative static air pressure pozitif ve negatif statik hava basıncı
positive and negative static air pressure pozitif ve negatif hava basıncı
positive negative action artı eksi eylem
positive negative three step action artı eksi üç basamaklı eylem
shell of negative curvature dışbükey kabuk
shell of negative curvature ters bükülmüş kabuk
surface mount negative temperature coefficient thermistor yüzeye takılan negatif sıcaklık katsayılı termistör
Computer
invert if negative negatifse evir
negative acknowledge alınmadı
negative acknowledge olumsuz alındı
negative acknowledge character olumsuz yanıt karakteri
negative acknowledge character olumsuz alındı karakteri
negative acknowledge character olumsuz alındı damgası
negative acknowledgement olumsuz alındı
negative charge eksi
negative charge negatif yük
negative charge eksi yük
negative definite matrix kesin eksi matris
negative half-wave eksi yarı dönem
negative half-wave eksi yarıdönem
negative image negatif resim
negative indentation ters girinti
negative indication eksi gösterimi
negative logic negatif mantık
negative number olumsuz sayı
negative number format negatif sayı biçimi
negative numbers negatif sayılar
negative output negatif çıktı
negative picture sıfırdan küçük rakam gösterimi
negative resistance eksi direnç
negative scrolling ters kaydırma
negative sign eksi işareti
negative sign symbol eksi işareti simgesi
negative signal eksi değerli sinyal
negative variant ters değişke
positive negative action artı eksi eylem
positive negative three step action artı eksi üç basamaklı eylem
positive-negative action artı-eksi eylem
positive-negative three-step action artı-eksi üç basamaklı eylem
print as a negative image negatif görüntü olarak yazdır
Informatics
false negative ikinci tür hata
false negative yanlış red hatası
negative acknowledgement olumsuz alındı
negative charge eksi yük
negative correlation ters ilinti
negative entry eksi işaretini girme
negative feedback eksi geribesleme
negative feedback ters geribesleme
negative indentation ters girinti
negative logic ters mantık
negative pulse eksi yönde vurum
Telecom
negative impedance amplifier negatif empedanslı kuvvetlendirici
negative impedance amplifier eksi çelili yükselteç
significant negative effects önemli olumsuz etkiler
Electric
negative anode potential negatif anot gerilimi
negative bias eksi öngerilim
negative bias negatif bayas
negative bias negatif polarma
negative charge eksi yük
negative charge negatif yük
negative charge negatif elektrik yükü
negative electrode negatif elektrot
negative feedback eksi geribesleme
negative feedback negatif geribesleme
negative feedback amplifier eksi geribeslemeli yükselteç
negative feedback amplifier negatif geribeslemeli amplifikatör
negative gain negatif kazanç
negative gain eksi kazanç
negative impedance negatif empedans
negative impedance eksi çeli
negative impedance converter negatif empedans çeviricisi
negative impedance converter eksi çeli çevireci
negative modulation negatif modülasyon
negative modulation negatif değiştirim
negative phase sequence negatif faz sırası
negative potential eksi erkil
negative potential negatif potansiyel
negative reaction negatif reaksiyon
negative resistance eksi direnç
negative resistance negatif direnç
negative resistance amplifier negatif direnç amplifikatörü
negative resistance amplifier eksi direnç yükselteci
negative resistance diode negatif direnç diyodu
negative resistance magnetron negatif direnç magnetronu
negative resistance oscillator negatif dirençli osilatör
negative resistance oscillator eksi dirençli salıngaç
negative resistance region negatif direnç bölgesi
negative resistance repeater negatif dirençli repetör
negative temperature negatif sıcaklık
negative terminal negatif terminal
negative terminal negatif uç
negative terminal negatif kutup cıvatası
negative transconductance negatif geçiş iletkenliği
negative transconductance oscillator negatif geçiş iletkenlikli osilatör
Mechanic
negative land negatif yüzey
Television
negative distortion negatif distorsiyon
negative light modulation eksi ışık kiplenimi
negative light modulation negatif ışık modülasyomı
negative light modulation negatif ışık modülasyonu
negative picture phase negatif resim fazı
Construction
negative moment negatif moment
negative reinforcement negatif moment bölgesi donatısı
Lighting
negative-glow lamp ışıltı lambası
Automotive
battery negative terminal akü negatif terminali
negative camber kamber eksi açısı
negative diode eksi diyot
negative plate negatif plaka
negative temperature characteristic negatif sıcaklık karakteristiği
negative temperature coefficient negatif sıcaklık faktörü
negative temperature coefficient negatif sıcaklık katsayısı
negative temperature coefficient resistor negatif sıcaklık katsayı rezistörü
negative temperature coefficient resistor negatif sıcaklık katsayı direnci
negative terminal negatif kutup başı
negative terminal negatif terminal
negative terminal negatif kutup
negative/positive cablo eksi/artı kablo
Aeronautic
negative contact temas yok
negative sweep kanat ileri çıkıklığı
Medical
beta-lactamase negative ampicillin resistant beta-laktamaz negatif ampisiline direnç
coagulase negative staphylococcus koagülaz negatif stafilokok
coagulase-negative staphylococci koagülaz negatif stafilokoklar
culture-negative neutrocytic ascites kültür negatif nötrositik assit
false negative rate yalancı negatiflik oranı
false-negative rate yalancı negatiflik oranı
gram negative bacteria gram negatif bakteri
gram negative bacteria gram negatif bakteriler
gram-negative gram-negatif
gram-negative bacteria gram-negatif bakteriler
gram-negative bacterial infection gram-negatif bakteriyel enfeksiyon
gram-negative coccobacillus gram negatif kokobasil
human immunodeficiency virus negative patient insan immünyetmezlik virüsü negatif hasta
negative aspects of dialysis process diyaliz tedavisinin olumsuz yanları
negative autopsy negatif otopsi
negative charge eksi yük
negative charge negatif yük
negative cytologic negatif sitolojik
negative intrathoracic pressure negatif intratorasik basınç
negative laparotomies negatif laparatomiler
negative predictive value negatif belirleyicilik değeri
negative predictive value negatif prediktif değeri
negative pressure pulmonary edema negatif basınçlı pulmoner ödem
negative pressure tube system negatif basınçlı tüp sistemi
negative sense negatif iplik
negative serial electrocardiograms seri negatif elektrokardiyogramlar
negative symptoms negatif semptomlar
negative temperature coefficient negatif sıcaklık katsayısı
negative torch serology negatif torch serolojisi
negative tuberculin test negatif tüberkülün testi
negative-pressure wound treatment negatif basınç yara tedavisi
negative-pressure wound treatment negatif basınçlı yara tedavisi
node negative patient nod negatif hasta
oestrogen-receptor-negative/positive tumours östrojen reseptör negatif-pozitif tümörler
patient with negative sputum smear balgam yayması negatif olan hasta
philadelphia-negative cells philadelphia negatif hücreler
smear negative pulmonary tuberculosis yayma negatif akciğer tüberkülozu
smear-negative pulmonary tuberculosis balgam yayma negatif akciğer tüberkülozu
true negative rate gerçek negatif hız
true negative rate gerçek negatif oranı
true negative rate gerçek negatiflik hızı
Psychology
antibody negative antikor negatif
automatic negative thought otomatik olumsuz düşünce
false negative yanlış negatif
negative acceleration negatif ivme
negative adaptation olumsuz adaptasyon
negative afterimage negatif artimaj
negative ambition negatif hırs
negative correlation negatif korelasyon
negative diagnosis negatif teşhis
negative eugenics negatif öjenik
negative feedback negatif geridenetim
negative hallucination negatif halusinasyon
negative law of effect olumsuz etki yasası
negative oedipus complex negatif oedipus kompleksi
negative power negatif güç
negative punishment olumsuz ceza
negative recency olumsuz sonralık