ortalama - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

ortalamaBedeutungen von dem Begriff "ortalama" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 33 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
ortalama mean n.
ortalama average n.
General
ortalama centreing n.
ortalama par n.
ortalama centring n.
ortalama centering n.
ortalama cross-section n.
ortalama medium adj.
ortalama approximate adj.
ortalama common adj.
ortalama fair average adj.
ortalama medial adj.
ortalama equated adj.
ortalama normal adj.
ortalama on an average adv.
ortalama in average adv.
Colloquial
ortalama par for the course
Idioms
ortalama fair-to-middling
Trade/Economic
ortalama fair
ortalama average
Technical
ortalama mean
ortalama medial
Computer
ortalama avg
ortalama center alignment
Informatics
ortalama center alignment
Construction
ortalama mean
Math
ortalama median
Statistics
ortalama average
ortalama mean
Linguistics
ortalama mean
Meteorology
ortalama mean
ortalama average
British Slang
ortalama bog-standard

Bedeutungen, die der Begriff "ortalama" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
ortalama almak average v.
ortalama olarak almak average v.
ağırlıklı ortalama weighted mean n.
arıza arası ortalama zaman mean time between failure n.
arızalar arası ortalama süre meantime between failures n.
arızalar arası ortalama zaman meantime between failures n.
aylık ortalama monthly average n.
çocuk doğurma ortalama yaşı average age of women who bear their first child n.
duygusal ortalama emotional mean n.
genel akademik ortalama general academic average n.
geometrik ortalama geometric mean n.
geometrik ortalama geometric average n.
greenwich ortalama zamanı greenwich mean time n.
günlük ortalama average per day n.
günlük ortalama sıcaklık average daily temperature n.
günlük ortalama sıcaklık mean daily temperature n.
harmonik ortalama harmonic mean n.
kullanıcı başına düşen ortalama gelir average revenue per user n.
kullanıcı başına düşen ortalama gelir average revenue per unit n.
kütle ortalama çapı mass mean diameter n.
mevsimsel ortalama seasonal average n.
ortalama anomali mean anomaly n.
ortalama birey average person n.
ortalama büyüklük average size n.
ortalama çap mean diameter n.
ortalama davranış spektrumu average response spectrum n.
ortalama debi average flow n.
ortalama değer average value n.
ortalama değer teoremi mean value theorem n.
ortalama deniz seviyesi mean sea level n.
ortalama derinlik mean depth n.
ortalama eğrilik mean curvature n.
ortalama emeklilik yaşı average retirement age n.
ortalama enlem mean latitude n.
ortalama etkili basınç mean effective pressure n.
ortalama fiyat average price n.
ortalama gerilim mean stress n.
ortalama gerilim average voltage n.
ortalama güneş mean sun n.
ortalama güneş günü mean solar day n.
ortalama güneş zamanı mean solar time n.
ortalama günlük kazanç the average daily earning taken as basic to premium n.
ortalama günlük sıcaklık daily average temperature n.
ortalama hayat average life n.
ortalama hayat süresi average life expectancy n.
ortalama hayat süresi average life-span n.
ortalama hesap alligation n.
ortalama hız average speed n.
ortalama hız average velocity n.
ortalama hız mean velocity n.
ortalama ilkokul öğretmeni maaşı average elementary school teacher salary n.
ortalama insan average jane n.
ortalama insan average joe schmoe n.
ortalama insan average person n.
ortalama insan average joe n.
ortalama kalori mean calorie n.
ortalama kareler değeri mean square value n.
ortalama kişi average person n.
ortalama kutup mean pole n.
ortalama mevcut average strength n.
ortalama nem average humidity n.
ortalama nisbi nem average relative humidity n.
ortalama numune average sample n.
ortalama onarım zamanı mean time to repair n.
ortalama öğle mean noon n.
ortalama ömür average life-span n.
ortalama ömür average life expectancy n.
ortalama ömür uzunluğu life expectancy n.
ortalama rüzgar average wind n.
ortalama serbest zaman mean free time n.
ortalama seviye least common denominator n.
ortalama sıcaklık average temperature n.
ortalama sıcaklık mean temperature n.
ortalama su düzeyi mean water level n.
ortalama tamamlanma oranı average completion rate n.
ortalama uzaklık mean distance n.
ortalama ürün average product n.
ortalama üye average member n.
ortalama verim average yield n.
ortalama yaş average age n.
ortalama yaş mean age n.
ortalama yaşam beklentisi average life expectancy n.
ortalama yaşam süresi life expectancy n.
ortalama yaz sıcaklığı they love takıng care of anımaşs n.
ortalama yıldız zamanı mean sidereal time n.
ortalama yükseklik average height n.
ortalama yükseklik mean height n.
ortalama zaman mean time n.
ortalama zaman saati mean-time clock n.
ortalama zaman saati mean time clock n.
ortalama zarar average damage n.
özbağlanımlı yürüyen ortalama auto regressive moving average n.
tartılı ortalama weighted average n.
yazıyı ortalama center alignment n.
yerel ortalama local average n.
yıllık ortalama yağış average annual rainfall n.
ortalama ebatlarda fair-sized adj.
ortalama olarak on average adv.
ortalama olarak averagely adv.
ortalama olarak on an average adv.
ortalama olarak on the average adv.
Phrases
sezon boyunca ortalama sadece 2 gün average of only 2 days during the season
Idioms
ortalama rakama/sayıya ulaştırmak average out to something
ortalama rakama/sayıya ulaştırmak average out at something
ortalama üstü above average
Trade/Economic
ağırlıklı ortalama weighted average
ağırlıklı ortalama fiyat weighted average price
ağırlıklı ortalama fiyatı weighted average price
ağırlıklı ortalama maliyet formülü weighted average cost formula
ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti weighted average cost of capital (wacc)
ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti weighted average cost of capital
ağırlıklı ortalama yöntemi weighted' average method
ağırlıklı ortalama yöntemi weighted average method
ağırlıklı ortalama yöntemle hesaplanmış fiyat weigthed average price
ağırlıklı-ortalama fon maliyeti weighted-average cost of funds
ağırlıklı-ortalama kupon weighted-average coupon (wac)
ağırlıklı-ortalama paraya çevirme sıklığı weighted-average foreclosure frequency (waff)
ağırlıklı-ortalama vade (aov) weighted-average maturity (wam)
ağırlıklı-ortalama zarar büyüklüğü weighted-average loss severity (wals)
aritmetik ortalama formülü arithmetic mean formula
asya ortalama fiyat opsiyonları asian options
aylık ortalama endeks monthly average index
aylık ortalama maliyet monthly average cost
basit ortalama common average
basit ortalama arithmetic mean
basit ortalama simple average
basit ortalama yöntemi simple-average method
basit ortalama yöntemi simple average method
bir malın ortalama fiyatı average price
cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı average number of personnel in current period
dow jones endüstriyel ortalama dow jones industrial average index
dönem boyunca adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısı weighted average number of common shares during the period
farazi ortalama assumed mean
genel ortalama general average
geometrik ortalama geometric average
hacim ağırlıklı ortalama fiyat volume weighted average price (vwap)
haftalık ortalama işçi ücreti gross average weekly earnings
hareketli ortalama moving average method
hareketli ortalama moving average
hareketli ortalama yakınsama ıraksama göstergesi macd
harmonik ortalama harmonic mean
hataların ortalama kare kökü root-mean-square error
ideal ortalama süresi ideal moving average length
ikili eksponansiyel hareketli ortalama dema
kaybın ortalama süresi average length of loss
kazancın ortalama süresi average length of win
kısa dönem ortalama toplam maliyet short run average total cost
kuadratik ortalama quadratic mean
malın fiyatını belirlemek için önce ortalama üretim maliyetlerini hesaplayıp sonra buna önceden kararlaştırılan bir pay ekleme yöntemi cost-markup pricing
meslekte ortalama ödeme sistemi career-average plan
müteharrik ortalama moving average
nihai ortalama planı final-average plan
ortalama alma averaging
ortalama aylık gelir average monthly income
ortalama birim fiyatı average unit price
ortalama birim maliyet average unit cost
ortalama birim maliyeti average unit cost
ortalama çalışma saati actual hours
ortalama dara average tare
ortalama değer mean value
ortalama değerler mean values
ortalama değişken maliyet average variable cost
ortalama dolar maliyeti dollar cost averaging
ortalama döviz kuru average rate of the exchange
ortalama enflasyon headline inflation
ortalama envanter average inventory
ortalama fiyat mean price
ortalama fiyat average price
ortalama fiyat medium price
ortalama fiyat middle price
ortalama gelir average income
ortalama gelir average revenue
ortalama getiri average return
ortalama günlük bakiye average daily balance
ortalama hasılat average revenue
ortalama hayat süresi average life
ortalama iş gücü average work force
ortalama kalite average quality
ortalama kalite mr average quality
ortalama katkı payları average contributions
ortalama kayıp average loss
ortalama kazanç average win
ortalama kazanç düzeyi level of average earnings
ortalama kazanç oranı average win ratio
ortalama kıdem average seniority
ortalama kişi başına düşen gelir average per capita income
ortalama kliring par clearance
ortalama kur middle rate
ortalama kur average rate of the exchange
ortalama maliyet average cost
ortalama maliyet average cost
ortalama maliyet fiyatlandırması average cost pricing
ortalama maliyetler average costs
ortalama miktar average amount
ortalama nakit dengesi average cash balance
ortalama olarak on the average
ortalama oran average rate
ortalama ömür life expectancy
ortalama ömür average life
ortalama ömür expectation of life
ortalama ömür composite life
ortalama özkaynak karlılığı average return on equity
ortalama özkaynak verimliliği average return on equity
ortalama özkaynaklar average shareholders' equity
ortalama randıman average yield
ortalama saat başı işçi ücreti gross average hourly earnings
ortalama saat başına kazanç average hourly earning
ortalama sabit maliyet average fixed cost
ortalama sapma mean deviation
ortalama sapma average deviation
ortalama satış fiyatı average selling price (asp)
ortalama sermaye ürün oranı average capital-output ratio
ortalama sıcaklık average temperature
ortalama stok average inventory
ortalama tahsilat süresi average collection period
ortalama tasarruf eğilimi average propensity to save
ortalama teminat average collateral
ortalama toplam aktifler average total assets
ortalama toplam maliyet average revenue
ortalama toplam personel sayısı ve toplam mevduat average total number of staff and total deposit
ortalama tüketim eğilimi average propensity to consume
ortalama ücret average wage
ortalama ücretler average wages
ortalama vade average maturity
ortalama vade average life
ortalama vade average due date
ortalama vade tarihi average due state
ortalama vadeli faiz hesabı equated calculation of interest
ortalama vergi oranı average tax rate
ortalama verim average yield
ortalama yaşam süresi average life
ortalama yaşama süresi life expectancy
ortalama yatırım eğilimi average propensity to invest
ortalama zaman hesabında kabul edilen iş birimi work-unit
ortalama zarar oranı average loss ratio
piyasanın dışında kalmanın ortalama süresi average length out
rakamların toplanıp eleman sayısına bölünmesi ile elde edilen basit ortalama arithmetic average
satışların ortalama alacaklara oranı accounts receivable turnover
sermayenin ağırlıklı ortalama maliyeti weighted average cost of capital
stokta ortalama kalma süresi average number of days inventory on hand
tam rekabet koşullarında kısa dönemde marjinal gelirin ortalama maliyetin üzerinde bulunması over-normal profits
tartılı ortalama yöntemi weighted average method
tartısız ortalama unweighted mean
uzun dönem ortalama maliyet long run average cost
uzun dönem ortalama maliyet eğrisi long-run average cost curve
üçlü eksponansiyel hareketli ortalama tema
vade boyunca tedavülde bulunan ortalama tahvil miktarı average float
yıllık ortalama borçlanma vadesi average maturity period
yıllık ortalama ekonomik büyüme hızı average annual economic growth rate
yıllık ortalama ekonomik büyüme oranı average annual economic growth rate
Law
ortalama gelir average revenue
ortalama kar average profit
ortalama zarar average loss
ortalama zarar average toss
Politics
ortalama enflasyon headline inflation
ortalama fiyatlı poliçe average rate insurance
ortalama yurttaş average citizen
ortalama yurttaş normal citizen
ortalama yurttaş ordinary citizen
Insurance
ortalama getiri average return
ortalama katkı payları average contributions
ortalama vade average maturity
üç yıllık ortalama sistemi three years' average system
Tourism
ortalama 25 yaşına kadar gelmiş insanlara uygulanan tarife youth fare
ortalama günlük oda fiyatı average daily room rate
ortalama koltuk ücreti average seat rate
ortalama oda fiyatı average room rate
Technical
ağırlıklı ortalama weighted average
ağırlıklı ortalama düşü weighted average head
akım ortalama değeri average current
alkan monosülfonatların ortalama bağıl molekül kütlesi the mean relative molecular mass of the alkane monosulfonates
arızalar arası ortalama zaman mean time between failures
arızalararası ortalama süre mean time between failures
arızasız geçen ortalama süre mtbf
arızasız geçen ortalama süre mean time between failure
aritmetik ortalama çapı arithmetic mean diameter
atomun aktivitesini sürdürdüğü ortalama zaman mean life
aylık ortalama sıcaklık mean monthly temperature
bakımlar arası ortalama süre mean time between maintenance
bozulmalararası ortalama süre mean time between failures
cauchy ortalama değer teoremi cauchy mean value theorem
CECC değerlendirilmiş proses ortalama prosedürü cecc assessed process average procedure
çalışma ortalama süresi running average time
çekilen ortalama su miktarı mean draft
doğrultulmuş ortalama değer rectified value
elektron ortalama özgür gidimi electron mean free path
fren ortalama basıncı brake mean effective pressure
geçici ortalama hız temporal mean velocity
geometrik ortalama geometrical average
gerçek ortalama true mean
günlük ortalama akım mean daily flow
günlük ortalama trafik average daily traffic
harmonik ortalama harmonic mean
işletmedeki ortalama kazan ömrü hesaplaması in-service boiler life expectancy calculation
kanat çemberi ortalama çapı average blade ring diameter
kırpılmış ortalama trimmed mean
kütle ortalama çapı mass mean diameter
numunenin ortalama kalınlığı average thickness of a sample
onanır ortalama ömür acceptable mean life
onarım için harcanan ortalama zaman mean time to repair
ortalama açı mean angle
ortalama adam-saat maliyeti average cost per man-hour
ortalama aerodinamik veter mean aerodynamic chord
ortalama akım average current
ortalama akım average flow
ortalama akım average discharge
ortalama akış average flow
ortalama alma averaging
ortalama aralık mean range
ortalama artırıcı average incrementor
ortalama bağıl molekül kütlesi mean relative molecular mass
ortalama basınç mean pressure
ortalama basınç medium pressure
ortalama boşaltım average discharge
ortalama boşluk average clearance
ortalama boy mean height
ortalama boy average length
ortalama buhar hızı mean velocity of steam
ortalama buhar hızı average steam velocity
ortalama büyüklük average size
ortalama çalışma süresi average operation time
ortalama çap mean diameter
ortalama çıkış niteliği average outgoing quality
ortalama dağılma mean deviation
ortalama dayanım mean strength
ortalama değer average value
ortalama değer mean value
ortalama değer algılayıcısı average detector
ortalama denetlemesi centering control
ortalama deniz düzeyi mean sea level
ortalama deniz seviyesi mean sea level
ortalama deniz seviyesi true level
ortalama derinlik mean depth
ortalama derişim average concentration
ortalama deşarj average discharge
ortalama devresi averaging circuit
ortalama doğrusal termal uzama katsayısı coefficient of mean linear thermal expansion
ortalama don sınırı average frost penetration
ortalama düzey average level
ortalama eğim mean slope
ortalama eğim average slope
ortalama erişim süresi mean access time
ortalama etkili basınç mean effective pressure
ortalama faydalı akım average available discharge
ortalama faydalı deşarj average available discharge
ortalama fonksiyon değeri average function value
ortalama gerileme mean stress
ortalama gerilim mean stress
ortalama gerilim average voltage
ortalama gerilme kopma özellikleri average stress rupture properties
ortalama gidim mean free path
ortalama görüntü düzeyi average picture level
ortalama güç average power
ortalama güç mean power
ortalama güneş mean sun
ortalama güneş günü mean solar day
ortalama güneş saati mena solar time
ortalama günlük trafik average daily traffic
ortalama hata mean error
ortalama hata average error
ortalama hatve average pitch
ortalama hayat mean life
ortalama hız mean speed
ortalama hız average velocity
ortalama hız mean velocity
ortalama hız average speed
ortalama ısı mean temperature
ortalama ışıma sıcaklığı mean radiant temperature
ortalama inhiraf mean deviation
ortalama işlem süresi mean processing time
ortalama ivme average acceleration
ortalama kalınlık average thickness
ortalama kalite tayini için numune alma sampling to determine average quality
ortalama kalitenin belirlenmesi determination of average quality
ortalama kalori mean calorie
ortalama kanat çapı average blading diameter
ortalama kanat çapı mean blading diameter
ortalama kapasite average capacity
ortalama kare kök uzunluğu root mean-square length
ortalama kare sapması mean square deviation
ortalama karekök root mean square
ortalama karekök hatası mean square error
ortalama karesel yakınsaklık mean square convergence
ortalama karesel yaklaşıklama mean-square approximation
ortalama karesel yanılgı mean square error
ortalama kaynama noktası average boiling point
ortalama kesafet average density
ortalama kıymet mean value
ortalama kiriş uzunluğu mean chords length
ortalama kuvvet mean strength
ortalama kuvvet average strength
ortalama lineer termal genleşme katsayısı coefficient of mean linear thermal expansion
ortalama meşguliyet süresi mean holding time
ortalama meşguliyet süresi average holding time
ortalama meyil average slope
ortalama miktar average amount
ortalama molekül ağırlığı average molecular weight
ortalama mutlak sapma mean absolute deviation
ortalama nitelik koruması average quality protection
ortalama nokta hızı average spot speed
ortalama numune average sample
ortalama numune sayısı average sample number
ortalama onarım zamanı mean repair time
ortalama ordinat yöntemi mean ordinate method
ortalama ömür average life
ortalama ömür mean life
ortalama örnek average sample
ortalama parçacık büyüklüğü average particle size
ortalama piston hızı mean piston speed
ortalama rüzgar average wind
ortalama rüzgar hızı average wind velocity
ortalama rüzgar sürati mean effective wind
ortalama sapma mean deviation
ortalama sapma average deviation
ortalama sene average year
ortalama senelik yağış mean annual rain fall
ortalama seviye average level
ortalama seyahat hızı overage overall travel speed
ortalama sıcaklık medium temperature
ortalama sıcaklık mean temperature
ortalama sıcaklık farkı mean temperature difference
ortalama su akımı average stream flow
ortalama su düzeyi average water table
ortalama su düzeyi mean water level
ortalama su seviyesi average water table
ortalama su seviyesi average water level
ortalama su seviyesi mean water line
ortalama su yüksekliği average water table
ortalama sürat mean velocity
ortalama sürat average velocity
ortalama sürat eğrisi mean velocity curve
ortalama tamır süresi mean time to repair
ortalama tamır süresi mttr
ortalama tane büyüklüğü average grain size
ortalama tane büyüklüğü average particle size
ortalama tane çapı average grain diameter
ortalama ticari hız overage overall travel speed
ortalama uzaklık mean distance
ortalama verimlilik average performance
ortalama viskometrik polimerizasyon derecesi average viscometric degree of polymerization
ortalama yakınsaklık convergence in mean
ortalama yanılgı average error
ortalama yargı değeri mean opinion score
ortalama yarıçap average radius
ortalama yarıçap mean radius
ortalama yıl average year
ortalama yıllık taşkın average annual flood
ortalama yoğunluk average density
ortalama yorulma gerilimi mean fatigue stress
ortalama yük average load
ortalama yüzey sürtünme faktörü average skin friction factor
özbağlanımlı yürüyen ortalama auto regressive moving average
özbağlanımlı yürüyen ortalama arma
piston ortalama tıızı mean piston speed
rulonun ortalama kalınlığı average thickness of a roll
senelik ortalama annual average
senelik ortalama buharlaşma mean annual evaporation
senelik ortalama feyezan average annual flood
senelik ortalama yağış mean annual precipitation
senelik ortalama yüzeysel akış mean annual runoff
silindir ortalama basıncı cylinder mean pressure
standartlaşmış ortalama standardized means
standartlaşmış ortalama standardized averages
teorik ortalama etkili basınç indicated mean effective pressure
uyumlu ortalama harmonic average
uyumlu ortalama harmonic mean
yıllık ortalama annual average
yıllık ortalama akış average annual flow
yıllık ortalama buğulanma mean annual evaparation
yıllık ortalama taşkın average annual flood
yıllık ortalama yağış mean annual precipation
yıllık ortalama yüzeysel akış mean annual runoff
yürüyen ortalama moving average
z-ortalama molekül ağırlığı z-average molecular weight
Computer
ağırlıklı ortalama weighted mean
aksamalar arası ortalama süre mean time between failures
bakımlar arası ortalama süre mean time between maintenance
doğrultulmuş ortalama değer rectified value
en küçük ortalama kareler least mean squares
genel ortalama grand average
geometrik ortalama geometric mean
hareketli ortalama moving average
hareketli ortalama başına per mov avg
onanır ortalama ömür acceptable mean life
onarım için harcanan ortalama zaman mean time to repair
ortalama aktarım hızı average transfer rate
ortalama alınıyor averaging
ortalama arttırıcı average incrementor
ortalama ayırma oranı avg alloc rate
ortalama değer mean value
ortalama değer algılayıcısı average detector
ortalama eşzamanlama kayması average sync offset
ortalama güç mean power
ortalama karesel yakınsaklık mean square convergence
ortalama konum eylemi average-position action
ortalama kullanım used average
ortalama meşguliyet süresi mean holding time
ortalama meşguliyet süresi average holding time
ortalama onarım süresi mean time to repair/restore
ortalama onarım zamanı mean repair time