sequence - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

sequence

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "sequence" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 42 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
sequence n. silsile
sequence n. birbiri ardından gelme
sequence n. sıra
sequence n. dizi
General
sequence n. sonuç
sequence n. gidiş
sequence n. yinelenen melodi
sequence n. art arda sıralama
sequence n. etki
sequence n. sıralanım
sequence n. kesit
sequence n. birbiri ardından gelme
sequence n. sekans
sequence n. diziliş
sequence n. bölüm
sequence n. ardışıklık
sequence n. zincirleme
sequence n. art arda seyir
Trade/Economic
sequence birbirini izleme
sequence silsile
sequence art arda gelme
Technical
sequence sıklık
sequence düzen
sequence sıralamak
sequence ardıştırmak
sequence ardışık
sequence ardışım
sequence seri
sequence netice
sequence sıra
sequence dizi
sequence izleşim
Computer
sequence dizge
sequence sıra numarası
sequence sıralama
Automotive
sequence sekans
Food Engineering
sequence dizin
Chemistry
sequence sıralı
Tobacco
sequence ardışıklık
Linguistics
sequence dizi
sequence diziliş
Cinema
sequence sekans

Bedeutungen, die der Begriff "sequence" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 330 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
fit into the sequence v. dizine/sıraya yerleşmek
fit into the sequence v. dizinde yer almak
main sequence star n. cüce yıldız
descending sequence n. azalan dizi
decreasing sequence n. azalan dizi
limit of a sequence n. dizinin limiti
sequence spaces n. ardışık uzaylar
edge sequence n. ayrıt dizisi
alphabetic sequence n. alfabetik sıra
sequence of events n. olaylar silsilesi
firing sequence n. ateşleme sırası
firing sequence n. tutuşturma sırası
flag sequence n. bayrak dizisi
terms of sequence n. dizinin terimleri
consensus sequence n. konsensus dizisi
in a sequence adv. bir dizi şeklinde
in sequence adv. art arda
Trade/Economic
inverted-funnel sequence ters huni sırası
time sequence zaman sırası
sequence of total toplam sırası/dizisi
Technical
sequence error sıralanım hatası
sequence of layers tabakalaşma
sequence check sıralansın denetimi
consecutive sequence ardıl sıralı
sequence of strata tabaka dizisi
calling sequence çağrı sırası
negative phase sequence negatif faz sırası
sequence control register sıra denetim yazmacı
sort sequence sıralama ardışımı
sequence of layers tabaka dizisi
sequence register sıra yazmacı
arithmetic sequence unit aritmetik kontrol birimi
time sequence zaman serisi
video sequence video dizini
complex sequence karmaşık dizi
cauchy sequence cauchy dizisi
arbitrary sequence computer rastgele sıralı bilgisayar
collating sequence diziliş sırası
escape sequence kaçış dizisi
video sequence video sırası
sequence number ardışım sayısı
reel sequence number makara sıra numarası
calling sequence çağırma sırası
alternate collating sequence öteki birleştirme sırası
pseudorandom sequence yalancı rastgele dizi
sequence of concreting beton döküm sırası
erection sequence montaj sırası
pseudo random sequence sözde rasgele dizi
escape sequence kaçış tuşu dizisi
consecutive sequence computer ardıl sıralı bilgisayar
sequence check dizi denetimi
control sequence denetim sırası
sequence of strata tabakalaşma
update sequence number güncelleştirme sıralama numarası
sequence checking routine sıralanım denetim yordamı
colour sequence renk sırası
training sequence eğitici dizi
sequence counter sıra sayacı
sequence control ardışık kontrol
abort sequence durdurma dizisi
phase sequence indicator evre ardışımı göstergesi
step sequence adım zinciri
operating sequence manevra sırası
sort sequence sıralanan dizisi
step sequence takım değiştirici adım zinciri
cap sequence cap bölümü
divergent sequence iraksak dizi
step sequence takım değiştirici adım sırası
colour sequence renk kararlılığı
octet sequence integrity sekizli sıra tamlığı
sequence valves sıralı valfler
sequence valves sıralı supaplar
unit sequence starting relay birim sırası başlatıcı röle
unit sequence switch birim sırası şalteri
incomplete-sequence relay tamamlanmamış sıra rölesi
direct-sequence-spread-spectrum direkt/doğrudan sıralı yayılma spektrum
operation sequence işlem sırası
stacking sequence istif dizisi
backstep sequence ters dolgu dizgisi
deposition sequence bırakım sırası
welding sequence kaynak sırası
random sequence seçkisiz ardıllık
pass sequence geçi sırası
pass sequence paso sırası
sequence casting ardışık döküm
sequence welding ardışık kaynak
ignition sequence ateşleme sırası
sequence casting peşpeşe döküm
sequence weld timer ardışık kaynak zamanlayıcısı
sequence etching aşamalı dağlama
buildup sequence yığma sırası
cascade sequence çavlan dizisi
climatic sequence iklim dizisi
phase sequence faz sırası
loading sequence yükleme sırası
sequence of operations çalıştırma sırası
start-up sequence yol verme sırası
negative sequence voltage ters gerilim
sequence of operations işletme sırası
climatic sequence iklimlendirme dizisi
sequence of assembly montaj sırası
negative sequence reactance negatif faz sıralı reaktans
negative sequence protection negatif faz sırası koruması
negative sequence relays negatif faz sırası rölesi
test sequence deney sırası
phase sequence relay faz sırası rölesi
sequence parameter set dizi parametre kümesi
pressure sequence valve basınç sıralama valfi
production sequence üretim sıralaması
sequence complementarity dizilimin tamamlayıcı nitelikte olması
sequence complementarity dizilimin tam olması
turbine start sequence türbin start süreci
ignition sequence ateşleme süreci
Computer
sort sequence sıralama düzeni
sort sequence ayıklanan dizi
repeatable sequence tekrarlayan sıra
training sequence eğitim dizisi
welding sequence kaynak sırası
pseudo random sequence sözde rastgele dizi
escape sequence önceleme dizgesi
arbitrary sequence computer rasgele sıralı bilgisayar
sequence value sıra değeri
sequence number diziliş numarası
sequence identifier sıra numarası tanıtıcısı
sequence check sıra denetimi
sequence of actions işlem sırası
sequence # sıra numarası
sequence of actions işlem sırası
sequence of actions işlem dizisi
sequence name sıralama adı
sequence number sıra numarası
sequence name sıra adı
sequence of actions işlem dizisi
sequence item sıra öğesi
sequence field sıra numarası alanı
abort sequence durdurma dizisi
alternate collating sequence diğer birleştirme sırası
alternative collating sequence diğer birleştirme sırası
arbitrary sequence computer gelişigüzel sıralı bilgisayar
arrival sequence access path geliş sıralı erişim yolu
character sequence karakter sırası
collating sequence harmanlama sırası
consecutive sequence computer ardışık sıralı bilgisayar
command sequence komut dizisi
collating sequence harmanlama sırası birleştirme sırası
collating sequence birleştirme sırası
convergent sequence yakınsak dizi
divergent sequence ıraksak dizi
escape sequence kaçış sırası
escape sequence çıkış tuşu bileşimi
escape sequence kaçış dizgesi
flag sequence bayrak dizisi
hot key sequence geçiş tuşu bileşimi
infinite sequence sonsuz dizi
key sequence tuş sırası
keyed sequence access path anahtar sıralı erişim yolu
key sequence tuş bileşimi
keystroke sequence tuşa basma sırası
in sequence sırayla
infinite sequence sonsuz sıra
midi sequence mıdı sırası
midi sequence mıdı serisi
merge sequence # birleştirsıra
phase sequence indicator evre ardışımı göstergesi
out of sequence sıra dışı
octet sequence integrity sekizli sıra tamlığı
octet sequence integrity sekizli ardışım tamlığı
operating sequence manevra sırası mekanik anahtar
pseudorandom sequence sözde rastgele dizi
calling sequence çağrı sırası
calling sequence çağırma sırası
arithmetic sequence unit aritmetik kontrol birimi
collating sequence diziliş sırası
control sequence denetim sırası
consecutive sequence ardıl sıralı
consecutive sequence computer ardıl sıralı bilgisayar
reel sequence number makara sıra numarası
pseudorandom sequence yalancı rasgele dizi
sequence number cross-reference sıra numarası çapraz referansı
user-defined collating sequence kullanıcı tanımlı birleştirme sırası
pseudo random sequence sözde rasgele dizi
logical sequence mantıksal sıra
sequence diagram sıralı diyagram
sequence diagram sıralama diyagramı
Informatics
command sequence komut dizisi
abort sequence durdurma dizisi
ascending sequence yükselen sıra
collating sequence harmanlama sırası
alternate collating sequence öteki birleştirme sırası
escape sequence kaçış tuşu dizisi
arrival sequence access path geliş sıralı erişim yolu
collating sequence diziliş sırası
arbitrary sequence computer gelişigüzel işlem sıralı bilgisayar
escape sequence çıkış dizisi
frame check sequence çerçeve denetim dizisi
recursively defined sequence özyineli veri dizisi
sort sequence sıralama ardışımı
sequence number ardışım sayısı
recurrent sequence özyineli dizi
sequence check sıra denetimi
sequence of operations işlemler dizisi
orthogonal sequence dikgen dizi
sequence-of-events olaylar dizisi
Telecom
direct sequence code division multiple access doğrudan sıralı kod bölmeli çoklu erişim
frame check sequence çerçeve denetim dizisi
Bruch blanking sequence Bruch karartma dizisi
direct sequence doğrudan sıralı
bit-sequence independence bit dizisinden bağımsız
direct sequence spread spectrum doğrudan sıralı yaygın spektrum
burst sequence patlama dizisi
access probe sequence erişim prob dizisi
ring sequence halka dizini
time-gated direct-sequence spread spectrum zaman kapılı doğrudan sıralı yaygın spektrum
arrival sequence access path geliş sıralı erişim yolu
channel hopping sequence kanal atlama dizini
Electric
calling sequence çağırma sırası
negative phase sequence negatif faz sırası
sequence of events olayların sırası
Construction
concreting sequence betonlama sırası
construction sequence yapım sırası
erection sequence kurma sırası
placing sequence yerleştirme sırası
Automotive
firing sequence ateşleme sırası
spraying sequence püskürtme sırası
spraying sequence boyama sırası
ignition sequence of cylinders silindir ateşleme sırası
test sequence test sırası
vehicle sequence number araç seri numarası
sequence controls sekans kontrolleri
bleeding sequence hava alma süreci
torque sequence sıkma düzeni
cylinder sequence silindir ateşleme sıralaması
engine sequence test motor ardışık testi
lug tightening sequence bijon sıkma sırası
welding sequence kaynaklama sırası
Aeronautic
ejection sequence fırlatma işlem sırası
approach sequence yaklaşma sırası
natural sequence doğal sıralama
landing sequence iniş sıralaması
departure sequence kalkış sırası
Medical
molecular sequence data moleküler dizge verisi
sequence table ardışıklık tablosu
amino acid sequence amino asit dizgesi
amino acid sequence amino asit dizilişi
pierre robin sequence pierre robin sekansı
rapid sequence intubation hızlı ardışık entübasyon
rapid sequence intubation hızlı entübasyon protokolü
rapid-sequence intubation protocol hızlı entübasyon protokolü
insertion sequence insersiyon sekansı
fracture sequence çatlak dizini
Psychology
sequence analysis ardışıklık analizi
sequence effect sıra etkisi
developmental sequence gelişim sıralaması
amino acid sequence amino asit sırası
phase sequence faz sırası
sequence preference sıralama tercihi
Dentistry
sequence of treatment tedavi aşamaları
Math
fundamental sequence cauchy dizisi
monotone decreasing sequence monoton azalan dizi
orthogonal sequence ortogonal dizi
monotone increasing sequence monoton artan dizi
arithmetic sequence eşartanlı dizi
unbounded sequence sınırsız dizi
geometric sequence eşçarpanlı dizi
iterative sequence yineli dizi
null sequence sıfır dizisi
orthonormal sequence birim dikey dizi
real sequence reel dizi
othonormal sequence ortonormal dizi
increasing sequence artan dizi
geometric sequence geometrik dizi
real sequence gerçel dizi
sequence space dizi uzayı
arithmetic sequence aritmetik dizi
bounded sequence sınırlı dizi
cauchy sequence cauchy dizisi
complex sequence karmaşık dizi
decreasing sequence azalan dizi
divergent sequence ıraksak dizi
double sequence ikikatlı dizi
exact sequence tam çizelge
finite sequence sonlu dizi
harmonic sequence uyumlu dizi
harmonic sequence armonik dizi
infinite sequence sonsuz dizi
iterative sequence yinelemeli dizi
limit of a sequence dizinin limiti
limit of a sequence dizinin sınırı
iterative sequence tekrarlı dizi
random number sequence rasgele sayı dizisi
real sequence gerçek dizi
n-tuple sequence n-li sayılar dizisi
divergent sequence yakınsak olmayan dizi
sequence progression dizi
sequence of discrete ayrık dizi
discrete sequence ayrık dizi
sequence algebra dizi cebiri
weighted sequence space ağırlıklı dizisel uzay
Statistics
arithmetic sequence aritmetik dizi
serially balanced sequence serisel dengeli sıra
binary sequence iki sonuçlu dizi
random sequence rastgele dizilmiş
Physics
isoelectronic sequence izoelektronik dizi
zero sequence sıfır dizisi
Biology
molecular sequence data moleküler dizge verisi
phase sequence theory evre sırası kuramı
gene sequence gen dizilimi (biyoloji)
dna sequence analysis dna dizi analizi
Astronomy
main sequence star ana sekans yıldızı
main sequence star cüce yıldız
Linguistics
sequence of tenses zaman uyumu
sequence of words sözcükler katarı
digraph sequence tek sesli harf sırası
Environment
stockpile to target sequence depo-hedef sıralaması
climatic sequence iklim dizisi
Geology
bouma sequence bouma sekansı
main sequence ana sekans
bouma sequence bouma istifi
marine miocene sequence denizel miyosen istif
cyclic sequence çevrimsel dizilim
date the sequence istifi yaşlandırmak
Military
approach sequence yaklaşma sırası
troop programme sequence number teşkilat ve konuş şeması sıra numarası
sequence flash lighting system yanar söner ışık sistemi
stockpile to target sequence yedek stoktan hedefe geçiş sırası
sequence circuit sıralama devresi
burst fire sequence salvo atış sürati
airways sequence report periyodik meteoroloji raporu
landing sequence table çıkarma sırası çizelgesi
Cinema
title sequence film jeneriği