düzen - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

düzenBedeutungen von dem Begriff "düzen" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 70 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
düzen layout n.
düzen order n.
düzen array n.
General
düzen organisation n.
düzen gear n.
düzen tune n.
düzen invention n.
düzen array n.
düzen range n.
düzen contexture n.
düzen ordonnance n.
düzen cheat n.
düzen rhythm n.
düzen orderliness n.
düzen canon n.
düzen cosmos n.
düzen regular n.
düzen lie n.
düzen right n.
düzen trick n.
düzen deception n.
düzen accommodation n.
düzen trim n.
düzen disposal n.
düzen wile n.
düzen disposition n.
düzen ruse n.
düzen convention n.
düzen harmony n.
düzen composition n.
düzen shine n.
düzen coordination n.
düzen stall n.
düzen method n.
düzen regime n.
düzen order n.
düzen arrangement n.
düzen establishment n.
düzen regularity n.
düzen combination n.
düzen programme n.
düzen make-up n.
düzen get-up n.
düzen system n.
Colloquial
düzen ripoff
Idioms
düzen spit and polish
Trade/Economic
düzen regulation
düzen ordinance
düzen law and order
düzen lay out
Law
düzen deceit
Technical
düzen set up
düzen sequence
düzen setup
düzen gear
Computer
düzen schema
düzen scheme
düzen edit
Mechanic
düzen linkage
Construction
düzen system
düzen schedule
düzen configuration
Automotive
düzen system
Food Engineering
düzen order
Statistics
düzen array
Linguistics
düzen order
Military
düzen scheme
düzen formation
düzen intrigue
Music
düzen tuning

Bedeutungen, die der Begriff "düzen" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 284 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
kendine çeki düzen vermek gussy up v.
düzen vermek tune up v.
çeki düzen vermek array v.
düzen kurmak use a trick v.
düzen vermek put something in order v.
çeki düzen vermek trig v.
çeki düzen vermek spruce v.
çeki düzen vermek spruce up v.
düzen kurmak get organized v.
düzen vermek harmonize v.
belirli bir düzen içinde geçmek parade v.
kendine çeki düzen vermek preen v.
kendine çeki düzen vermek primp v.
çeki düzen vermek tidy up v.
çeki düzen vermek groom v.
çeki düzen vermek right v.
düzen altına almak organize v.
düzen sağlamak restore v.
düzen sağlamak order v.
düzen sağlamak systematize v.
düzen altına almak straighten up v.
düzen sağlamak organize v.
düzen altına almak put (something) in order v.
düzen sağlamak make systematic v.
üstüne başına çeki düzen vermek make oneself presentable v.
yeni bir düzen vermek reorganize v.
(düzen/kural) koymak establish v.
düzen bozmak derange v.
islami düzen getirmek islamicize v.
islami düzen getirmek islamicise v.
çeki düzen vermek titivate v.
kendine çeki düzen vermek adapt oneself to v.
belirli bir düzen içinde yapmak do in certain way v.
belirli bir düzen içinde yapmak do in certain order v.
belirli bir düzen içinde yapmak do in certain manner v.
düzen içinde çalışmak work in order v.
düzen içinde çalışmak study in order v.
kendine çeki düzen vermek get one’s act together v.
düzen vermek harmonise v.
düzen sağlamak organise v.
düzen altına almak organise v.
yeni bir düzen vermek reorganise v.
mutfağa çeki düzen vermek tidy up the kitchen v.
bir düzen kurmak set in one's way v.
koruyucu düzen fender n.
yasa ve düzen law and order n.
adil düzen fair order n.
ritmik düzen eurythmy n.
yapısal düzen structural adjustment n.
yeni düzen rearrangement n.
ekonomik düzen economic order n.
anaerkil düzen matriarchy n.
kurulu düzen the system n.
sosyal düzen social order n.
sıkı düzen discipline n.
düzen bağı discipline n.
kanuni yetkisi olmayan, kendi fikrine göre zorla düzen sağlayan kimse vigilante n.
gizli düzen scheme n.
alt düzen chassis n.
ritmik düzen eurhythmy n.
siyasi düzen political system n.
bitişik düzen row housing n.
adil düzen just order n.
yeni düzen new order n.
yasal düzen lawful order n.
yerleşik düzen permanent settlement n.
toplumsal düzen social order n.
mantıklı düzen sequacity n.
güçlünün zayıfı ezdiği düzen the law of the jungle n.
tertip düzen meraklısı neat-freak n.
düzen budalası neat freak n.
iç düzen internal order n.
yasal düzen legal order n.
bozuk düzen corrupt order n.
bozuk düzen corrupt system n.
kaotik düzen chaotic order n.
ritmik hareket/düzen eurhythmy n.
eski mısırlılarda kanun doğruluk ,denge, düzen, ahlak ve adalet konseptinde yazılan amel defteri mayet n.
eski mısırlılarda kanun doğruluk ,denge, düzen, ahlak ve adalet konseptinde yazılan amel defteri maat n.
eski mısırlılarda kanun doğruluk ,denge, düzen, ahlak ve adalet konseptinde yazılan amel defteri ma'at n.
sembolik düzen symbolic order n.
ritmik hareket/düzen eurythmy n.
kurulu düzen established system n.
kapitalist düzen capitalist system n.
eski düzen old order n.
kurulu düzen established order n.
feodal sosyal düzen feudal social order n.
düzen dışında olan orderless adj.
bozuk/kirli hale gelmiş (düzen vb) defiled adj.
düzen karşıtı anti-establishment adj.
düzen ile ilgili accommodational adj.
methiyeler düzen adulatory adj.
mantıklı düzen ile ilerleyerek sequaciously adv.
bir düzen dahilinde in an orderly manner adv.
Phrasals
kendine çeki düzen vermek get up
çeki düzen vermek pull something together
Colloquial
ya kendine çeki düzen ver ya da git shape up or ship out
kendine çeki düzen ver pull yourself together
Idioms
düzen içerisinde in apple-pie order
kendisine çeki-düzen vermek clean up one’s act
kendisine çeki-düzen vermek clean one's act up
kendisine çeki-düzen vermek get one's act together
kendine çeki düzen vermek pretty oneself (or something) up
karman çorman olmuş düzen a tangled web
kördüğüm düzen a tangled web
Slang
düzen delisi neat freak
Trade/Economic
düzen oluşturmak prescribe
tek düzen hesap planı uniform chart of accounts
yeni uluslararası ekonomik düzen new international economic order
tek düzen maliyetleme uniform costing
yeni düzen new deal
tek düzen hesap sistemi unified accounting system
tek düzen muhasebe sistemi uniform accounting system
ekonomik düzen economic order
doğal düzen natural order
tüketici gereksinimlerinin tüketici kooperatifleri aracılığıyla karşılandığı ekonomik düzen cooperative commonwealth
tek düzen muhasebe sistemi unified accounting system
tek düzen teslim fiyatı uniform delivered pricing
tek düzen teslim fiyatı postage stamp pricing
printers düzen ve kuralları printers' ink model statute
tek düzen hesap planı gaap
ekonomik düzen economic system
Law
örf ve adetlere dayanan anayasal düzen unwritten constitution
görünüşteki düzen ve durum apparent good order and condition
düzen koymak prescribe
toplumsal düzen kuralları rules of social order
kanun ve düzen law and order
yasal yetkisi olmadan kendi çıkarına göre zorla düzen sağlamaya çalışma vigilantism
yasa düzen tanımadan hakkını zor kullanarak alma eylemi vigilantism
Politics
laik düzen secular system
laik düzen secular regime
mülki düzen civil order
düzen karşıtı parti anti-system party
düzen karşıtlığı nonconformism
doğal düzen natural order
yeni düzen new deal
anayasal düzen constitutional order
eşit düzen hetaerarchy
eşit düzen heterarchy
politik düzen political order
kaostan gelen düzen order to chaos
kaostan düzen ordo ad chao
kaostan gelen düzen order from chaos
kaostan düzen order from chaos
kaostan gelen düzen ordo ad chao
kaostan düzen ordo ab chao
kaostan gelen düzen ordo ab chao
kaostan düzen order to chaos
siyasi düzen political order
karmaşa ve düzen beraber chaordic
yeni ekonomik düzen new economic order
Insurance
tek düzen hesap planı uniform chart of accounts
Technical
ikili düzen binary numeration system
standart düzen standard scheme
ikili düzen gösterimi binary notation
kayma önleyici düzen antiskating device
ölçünlü düzen standard scheme
hava kuvvetleri teknik düzen merkezi air force technical order center
düzen kutusu edit box
sıra düzen hierarchy
kayma önleyici düzen antiskid device
düzen bozulması disturbance
karma düzen composite order
çapraz alanlı düzen crossed-field device
tekerlek ön düzen-açı ayarı setting wheel angles
hidrolik düzen oil gear
uzun erimli düzen long range order
uzun erimli düzen katsayısı long range order parameter
uzun erimli düzen etkileşimi long range order interaction
seçkisiz düzen random order
yönelimsel düzen orientational order
alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzen ve grupları low-voltage switchgear and controlgear assemblies
kısa erimli düzen short range order
düzen katsayısı order parameter
sıralı düzen sequential order
uzamsal düzen spatial order
Computer
düzen/bul edit/find
otomatik düzen başlık alanı title area for autolayouts
düzen adı theme name
otomatik düzen altbaşlık alanı subtitle area for autolayouts
dikey düzen vertical layout
senaryo düzen scenario edit
düzen renkleri scheme colors
düzen adı scheme name
düzen değiştirilsin mi? replace scheme?
gelişmiş düzen advanced layout
adres düzen kutusu address editbox
otomatik düzen autolayout
düzen değiştir change scheme
blok düzen block layout
otomatik düzen seçin choose an autolayout
düzen kaldırmayı onayla confirm scheme removal
düzen kipi edit mode
düzen menüsü edit menu
düzen görünümü edit view
düzen denetimi edit control
düzen penceresi edit window
düzen kutusu özellikleri editbox properties
dosya düzen yardım file edit help
grup düzen kipi group edit mode
ıas ardışık düzen ias pipeline
düzen özellikleri layout properties
düzen kılavuzları layout guides
düzen seçenekleri layout options
düzen tasarım layout
otomatik düzen not alanı notes area for autolayouts
ardışık düzen pipeline
ardışık düzen seçenekleri pipeline options
ardışık düzen veri bloğu pipeline burst
otomatik düzen nesne alanı object area for autolayouts
seçenekler düzen options edit
hızlı düzen quickedit
normal düzen regular layout
hızlı düzen modu quickedit mode
rastgele düzen random order
Informatics
düzen denetleyici edit controller
Telecom
yarı eş zamanlı sayısal düzen plesiochhronous digital hierarchy
iç düzen işlemleri housekeeping
Electric
gerilim düzen direnci bleeder resistor
Architecture
göz alıcı düzen/yerleşim/plan eye-catching layout
Construction
sık düzen close packing
Automotive
mekanik düzen ayarı alignment
ön düzen front alignment
tekerlek ön düzen ayar cihazı wheel aligner
ön düzen servisi front alignment service
kayma önleyici düzen antiskid device
ön ve arka düzen ayarı için ışıklı cihaz optical wheel-alignment analyzer
ön düzen geometrisi front geometry
havalı hidrolik düzen air hydraulic system
metrik düzen metric system
diyagnostik düzen durumu on-board diagnostic system status
iki modlu hibrid düzen two mode hybrid system
arızaya karşı güvenli düzen fail-safe system
arka tekerlek bloke olmayı önleyici düzen rear wheel antilock system
düzen ayarı alignment
düzen basıncı system pressure
düzen basınç regülatörü system pressure regulator
düzen tarayıcı system scanner
otomotiv açık düzen mimarisi automotive open system architecture
ön-arka düzen ayar aygıtı alignment rack
ön düzen ayar robotu wheel alignment robot
ön düzen ayarı front end alignment
ön düzen ölçme aleti wheel aligner
öndeki engellerden kaçınmaya yardımcı düzen forward obstacle avoidance system
karterden emişli düzen crankcase scavenging
tek modlu hibrid düzen one-mode hybrid system
boğulma giderici düzen choke unloader
radar bazlı yandan çarpmayı önleyici düzen radar based side collision avoidance system
çift ana fren merkezli düzen dual master cylinder
çift dupleks düzen duo-duplex system
çift platinli düzen dual breaker points
elektrikle arkadan tahrikli düzen electric rear axle drive
güvenlik açısından kritik önem taşıyan düzen safety critical system
Psychology
çakışmalı zincirleme düzen concurrent chain schedule
Mental Health
duygusal düzen emotional regulation
Physics
izospin ve hiperşarj değerli simetrik bir düzen oluşturan onluk hadron grubu unitary decuplet
atomsal düzen atomic order
Linguistics
sıralı düzen conjunctive ordering
genel düzen global pattern
doğal düzen varsayımı natural order hypothesis
düzen bilgisi tactics
bütüncül düzen schema
kısır düzen unproductive system
düğüm-düzen code
Military
yanaşık düzen eğitimi close order drill
toplu düzen kolu column of masses
ucu düşmana çevrilmiş ters v şeklindeki taktik düzen wedge formation
yanaşık düzen massed formation
toplu düzen mass formation
yer ve düzen değiştirme evolution
yan yana durulan düzen line of columns
derinliğine düzen formation in depth
dağınık düzen eğitimi extended order drill
dağınık düzen extended order
dağınık düzen dispersed formation
dağınık düzen eğitimi combat drill
dağınık düzen extended formation
dağınık düzen herring borne formation
genişliğine düzen formation in width
hedef düzen şeması target array
kademeli düzen echelon formation
kademeli dağınık düzen stagger formation
Music
orgun sesini yükseltmeye yarayan düzen organ swell
Mythology
yunan mitolojisinde uranüs ve gaia'nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçası themis