disposal - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

disposal

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "disposal" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 35 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
disposal n. imha etme
disposal n. ortadan kaldırma
General
disposal n. yok etme
disposal n. satma
disposal n. tanzim
disposal n. kullanım
disposal n. idare
disposal n. yerleştirme düzeni
disposal n. satış
disposal n. tertip
disposal n. emir
disposal n. düzen
disposal n. elden çıkarma
disposal n. yerleştirme
disposal n. devir
disposal n. hibe
disposal n. kullanma
disposal n. kurtulma
disposal n. kontrol
disposal n. düzenleme
disposal n. yönetim
disposal n. tasarruf
Trade/Economic
disposal tasarruf hakkı
disposal satış
disposal elden çıkarma
disposal tertip
disposal hibe
disposal tasarruf
disposal tanzim
Law
disposal tasarruf
disposal kullanma
disposal tasarruf etme
Technical
disposal hurdaya ayırma
Environment
disposal uzaklaştırma
disposal tasfiye

Bedeutungen, die der Begriff "disposal" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 203 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be at someone's disposal v. birinin emrinde olmak
place at the disposal v. emre amade bulundurmak
put at the disposal of v. emrine hazır bulundurmak
hold at the disposal v. emre hazır bulundurmak
place at the disposal v. emre hazır bulundurmak
remain at the disposal v. emre amade olmak
remain at the disposal v. emre hazır olmak
remain at the disposal v. emre hazır bulunmak
garbage disposal n. çöp yokedici
refuse and refuse disposal n. çöp ve çöp kullanımı
garbage disposal n. çöp öğütücü
garbage disposal unit n. elektrikli çöp öğütücüsü
sewage disposal n. pissu arıtma
waste disposal n. atıkların yokedilmesi
radioactive waste disposal n. radyoaktif atıkların yok edilmesi
garbage disposal unit n. çöp öğütücü
mine disposal n. mayını zararsız hale getirme
waste disposal n. çöp boşaltılması
sewage disposal plants n. atık su boşaltım tesisleri
disposal unit n. çöp öğütücü
disposal area n. boşaltım yeri
towel disposal container n. çöp kutusu
medical waste disposal n. tıbbi atık kontrolü
disposal area n. boşaltma yeri
unsanitary disposal n. vahşi depolama
garbage disposal plant n. çöp yok etme tesisi
garbage disposal n. çöp yok etme
ultimate disposal n. nihai bertaraf
disposal of packaging n. ambalajların yok edilmesi
disposal of packaging n. ambalajın imhası
waste disposal unit n. çöp öğütme makinesi
garbage disposal unit n. çöp öğütme makinesi
food waste disposal n. çöp öğütücüsü
food waste disposal n. çöp öğütücü
waste disposal unit n. çöp öğütücüsü
garbage disposal n. çöp öğütücüsü
bomb disposal n. bombayı etkisiz hale getirme
bomb disposal n. bomba imhası
disposal fee n. imha ücreti
bomb disposal officers n. bomba imha görevlileri
at one's disposal adv. emre amade
at one's disposal adv. hizmetinde
at the disposal of adv. birisinin emrine amade
at one's disposal adv. elinin altında
for disposal adv. satılık
at the disposal of adv. -in tasarrufunda
Phrases
at one's disposal expr. birinin emrine amade
remain at your disposal (hizmetlerimizle) emrinize amadeyiz (resmi yazışmalarda)
at one's disposal tasarrufunda
Colloquial
at your disposal emrinize hazır
at your disposal emrinize amade
Idioms
at somebody's disposal emrine amade
put something at someone's disposal hizmetine sunmak
put at the disposal of someone emrine hazır bulundurmak
put something at someone's disposal emrine hazır bulundurmak
put at the disposal of someone hizmetine sunmak
Speaking
i remain at your disposal size yardım etmeye hazırım
i remain at your disposal hizmetinizdeyim
Trade/Economic
off-site disposal location n. alan dışı boşaltma mahalli
hold at disposal emre hazır tutmak
disposal of fixed assets duran varlıkların elden çıkarılması
net disposal proceeds varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilatlar
disposal consideration elden çıkarma tazminatı
disposal of assets varlıkların elden çıkarılması
disposal consideration elden çıkarma kararı
gain on disposal elden çıkarma kazancı
disposal consideration elden çıkarma bedeli
disposal value elden çıkarma değeri
costs of disposal elden çıkarma maliyetleri
net disposal proceeds varlıkları elden çıkarma net tahsilatları
disposal value satış değeri
property disposal officer mal sorumlusu
gains on disposal of fixed assets duran varlıkların tasfiyesine ilişkin kazançlar
losses on disposal of fixed assets duran varlıkların tasfiyesine ilişkin zararlar
losses on disposal of tangible fixed assets in the ordinary course of business maddi duran varlıkların işin normal seyrinde kullanımından kaynaklanan zararlar
gains on disposal of tangible fixed assets in the ordinary course of business işin normal seyri sırasında maddi duran varlıkların tasfiyesinden haynaklanan kazançlar
disposal of the documents dokümanların imhası
disposal of the documents dokümanların imha edilmesi
asset disposal varlık elden çıkarma
free disposal axiom terk-i zilyetlik serbestlik karinesi
Law
bomb disposal expert n. bomba imha uzmanı
at your disposal sizin tasarrufunuzda
act of disposal tasarruf işlemi
be at the disposal of tasarrufunda olmak
Politics
disposal of products ürünlerin imha edilmesi
disposal of products ürünlerin pazara sürümü
safe disposal of non-recoverable waste and residues geri kazanımsız atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi
basel convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal tehlikeli atıkların sınır ötesi taşınması ve bertaraf edilmesinin kontrolüne ilişkin basel sözleşmesi
Technical
disposal site n. atık alanı
waste-disposal work n. artık yok etme işleri
disposal of waste n. atıkların giderilmesi
refuse disposal facilities n. atık boşaltım tesisleri
disposal of waste n. atık giderme
refuse disposal n. atık yok etme
waste-disposal plant n. atık yok etme tesisi
radioactive disposal radyoaktif birikim
water disposal su tahliyesi
sewage disposal pis suyun temizlenmesi
disposal site yok etme alanı
disposal plant yok etme tesisi
ultimate disposal site kesin depolama alanı
towel disposal container çöp kutusu
refuse disposal çöp toplama
refuse disposal works çöp yok etme işleri
refuse disposal çöp kaldırma
chemical disposal kimyasal tasfiye
waste-disposal unit çöp öğütücü
waste-disposal unit çöp değirmeni
waste-disposal unit çöp yok etme ünitesi
solid waste disposal katı atıkları yok etme
solid waste disposal katı atık uzaklaştırma
sewage disposal lağım boşaltma
disposal of sewage water pis su atımı
chip disposal talaş atma
slag disposal dışık atma
slag disposal curuf yok etme
slag disposal dışık atımı
disposal of packaging materials paketleme malzemesinin tasfiyesi
ash disposal kül atma
Marine
bulkhead for waste disposal n. atık boşaltımı için kıyı perdesi
waste oil disposal facilities n. atık petrol boşaltım tesisleri
waste disposal facilities n. artık boşaltım tesisleri
ocean disposal of radioactive waste radyoaktif atıkların okyanusa dökülmesi
dredge material disposal site taranan malzemenin boşaltım alanı
hulk disposal facilities gemi atığı boşaltım tesisleri
radioactive waste disposal into the sea denize radyoaktif atık boşaltılması
Medical
medical waste disposal tıbbi atık boşaltımı
medical waste disposal tıbbi atık imhası
safe disposal of cells hücrelerin zararsız bir biçimde ortadan kaldırılması
Environment
waste disposal facility n. atık döküm alanı
waste disposal n. atık bertarafı
disposal of wastes n. atıkların bertarafı
disposal of waste matter n. atık madde bertarafı
refuse disposal n. atık imhası
waste disposal cost n. atık imha bedeli
sewage disposal plants n. atık su boşaltım tesisleri
waste disposal n. atıkların uzaklaştırılması
waste disposal n. atıkların bertarafı
waste disposal cost n. atık bertaraf bedeli
wastewater disposal n. atıksu bertarafı
disposal of wastes n. atık bertarafı
disposal of wastes n. atık bertaraf
waste disposal n. atık bertaraf
sewage disposal n. atık su boşaltımı
refuse and waste disposal n. atık ve atık boşaltımı
refuse and refuse disposal n. atık ve atık boşaltımı
wastewater disposal n. atıksu giderimi
disposal facility n. bertaraf tesisi
disposal plant n. bertaraf tesisi
radioactive waste disposal radyoaktif atıkların yönetimi
sludge disposal çamur tasfiyesi
treatment, storage and disposal işleme, depolama ve tasfiye
waste disposal in the ocean okyanusda atık boşaltımı
solid waste disposal plants katı atık bertaraf tesisleri
solid waste disposal facility katı atık imha tesisi
solid waste disposal technologies katı atık imha teknolojileri
solid waste disposal facilities katı atık imha tesisleri
solid waste disposal katı atık imhası
garbage disposal facility çöp imha tesisi
garbage disposal system çöp imha sistemi
uncontrolled disposal of waste düzensiz/vahşi depolama
appropriate method of disposal uygun imha etme yöntemi
sludge disposal çamur bertarafı
sludge treatment and disposal çamur arıtımı ve bertarafı
Geology
waste disposal n. atık tasfiyesi
waste disposal n. atık ortadan kaldırma
Military
emergency disposal n. acil imha
bomb disposal unit n. bombaları zararsız hale getirme birliği
bomb disposal unit n. bomba imha birimi
bomb disposal unit n. bomba imha birliği
bomb disposal n. bomba imha
mine disposal mayın imhası
mine disposal equipment mayın nötralize cihazı
mine disposal mayını zararsız hale getirme
mine disposal mayın tahrip
explosive ordnance disposal patlayıcı malzemenin imhası
explosive ordnance disposal procedures patlayıcı donatım malzemenin imha usulleri
defence property disposal office savunma malzemesi sorumlu bürosu
explosive ordnance disposal team patlayıcı madde keşif ve imha timi
explosive ordnance disposal patlayıcı ordu donatım malzemenin imhası
explosive ordnance disposal procedures patlayıcı madde imha yöntemleri
explosive ordnance disposal personnel patlayıcı madde imha personeli
explosive ordnance disposal unit patlayıcı malzeme imha birimi
explosive ordnance disposal unit patlayıcı madde keşif ve imha birliği
explosive ordnance disposal incident patlayıcı madde imha olayı
explosive ordnance disposal patlayıcı madde imhası
explosive ordnance disposal badge patlayıcı madde son işlem brövesi
disposal classification son işlem sınıflandırması
classification for disposal son işlem sınıflandırması
disposal standard evrak muhafaza süresi
disposal schedule for record evrak imha süre listesi
disposal procedure imha prosedürü
disposal of records kayıtların imhası
disposal of records kayıtların son işlemi
disposal list imha edilecek evrak listesi
disposal standard kayıt muhafaza süresi
disposal schedule for record kayıt imha süre listesi
classification for disposal kayıt silme sınıflandırması
disposal classification kayıt silme sınıflandırması
disposal centre mal son işlem merkezi
disposal agency mal son işlem dairesi
limpet mine disposal equipment limpet mayınını zararsız hale getirme cihazı
explosive ordnance disposal (eod) patlayıcı maddelerin imhası