combat - Turkish English Dictionary
History

combat

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "combat" in Turkish English Dictionary : 24 result(s)

English Turkish
Common Usage
combat n. muharebe
General
combat v. çarpışmak
combat v. mücadele etmek
combat v. harp etmek
combat v. muharebe etmek
combat v. savaşmak
combat v. dövüşmek
combat v. savaş açmak
combat n. dövüşme
combat n. ateşli bir tartışma
combat n. dövüş
combat n. vuruşma
combat n. cenk
combat n. savaş
combat n. savaşma
combat n. çarpışma
combat n. savaşım
combat n. mücadele
combat n. kavga
combat n. düello
Politics
combat savaşmak
combat dövüşmek
Hunting
combat mücadele
Sport
combat mücadele etmek

Meanings of "combat" with other terms in English Turkish Dictionary : 292 result(s)

English Turkish
General
combat terrorism v. terörizmle mücadele etmek
combat racism v. ırkçılıkla mücadele etmek
combat terrorism v. terörle mücadele etmek
combat the poverty v. fakirlikle mücadele etmek
engage in combat with v. çatışmaya girmek
go into combat v. çatışmaya girmek
suffer from combat fatigue v. savaş yorgunluğu çekmek
a challenge to single combat n. mübareze
agricultural combat research institutes n. zirai mücadele ve araştırma enstitüleri
combat plane n. muharebe uçağı
close combat n. göğüs göğüse çarpışma
combat aircraft n. muharebe uçağı
combat fatigue n. savaş sonrası yaşanan psikolojik bozuluk
combat troops n. muharip birlikler
mortal combat n. ölümüne kavga
combat fatigue n. savaş sonrası nevroz
combat neurosis n. savaş bunalımı
combat neurosis n. savaş sonrası nevroz
combat fatigue n. savaş bunalımı
close combat n. sıcak çatışma
combat sport n. dövüş sporu
aerial combat n. hava savaşı
single combat n. göğüs göğüse çarpışma
single combat n. düello
single combat n. teke tek çarpışma
one-to-one combat before a battle n. mübareze
combat soldiers n. muharebe askerleri
combat simulator n. savaş simülatörü
Colloquial
hors de combat kullanım dışı
hors de combat kullanımdan çıkarılmış
hors de combat kullanılmaz halde
hors de combat sakatlanmış
Speaking
have you seen any combat? hiç çatışma gördün mü?
Trade/Economic
combat the corruption yolsuzlukla mücadele etmek
Law
judicial combat n. düello ile yargılanma
combat cross nypd'de özellikle silahlı bir çatışmada başarılı olmuş polislere verilen ikinci en yüksek onur madalyası
trial by combat dövüşerek yargılanmak
trial by combat düello ile yargılanmak
Politics
combat operation askeri operasyon
combat operation muharip harekât
united nations convention to combat desertification birleşmiş milletler çölleşme ile mücadele sözleşmesi
the cooperation group to combat drug abuse and illicit trafficking in drug uyuşturucu madde kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele işbirliği grubu
guiding principles to combat solicitation. irtikapla mücadeleye yönelik kılavuz ilkeler
Institutes
united nations convention to combat desertification (unccd) birleşmiş milletler çölleşmeyle mücadele sözleşmesi (bmçms)
Aeronautic
combat load muharebe yükü
combat readiness hazır muharebe timi
combat readiness muharebeye hazırlık derecesi
combat aeroplane muharebe uçağı
combat airplane muharebe uçağı
combat airfield muharebe hava meydanı
combat air patrol bir uçağın bir uçuş koridorunda yaptığı devriye görevi
combat ceiling tepe noktası
Marine
combat ship savaş gemisi
Medical
combat disorders savaş bozuklukları
combat obesity obeziteyle savaşmak
Psychology
acute combat stress reaction akut çatışma stresi tepkisi
combat fatigue çarpışma yorgunluğu
combat shock çarpışma şoku
combat stress çatışma stresi
Social Sciences
the national action plan to combat violence şiddet ile mücadelede ulusal eylem planı
Military
tactical combat force n. taktik muharebe kuvveti
air combat command n. abd hava muharebesi komutanlığı
airspace control in the combat zone n. savaş alanında hava sahası kontrolü
armoured infantry combat vehicle zırhlı piyade muharebe aracı
close combat yakın muharebe
long-range combat mission uzak mesafeli muharebe güçlü keşif kolu vazifesi
close quarter combat yakın muharebe
basic combat training temel muharebe eğitimi
combat command zırhlı muharebe grubu
combat laser designator yerden uçaklara hedef göstermek için hedefe doğru tutulan lazerli hedef belirleme cihazı
armoured combat zırhlı birlik muharebesi
armoured combat vehicle zırhlı muharebe aracı
armored combat vehicle zırhlı savaş aracı
reclassified combat capable aircraft yeniden sınıflandırılmış muharebe yetenekli uçak
combat badge muharebe brövesi
combat element muharebe unsuru
combat readiness forecast muharebe hazırlık tahmin raporu
combat surveillance muharebe gözetlemesi
combat zone muharebe sahası
combat practice muharebe atış tatbikatı
combat support ship muharebe destek gemisi
combat serviceable muharebeye elverişli madde
combat airfield muharebe hava meydanı
combat propaganda muharebe propagandası
enlisted combat insignia muharip erat rütbe işareti
combat commander's insignia muharip komutan işareti
combat capable trainer muharebe kabiliyetli eğitim uçağı
combat car muharebe aracı
combat landing muharebe çıkartması
combat jump muharebe atlayışı
combat in towns meskun mahalde muharebe
combat casualty muharebe zayiatı
combat intelligence muharebe istihbaratı
combat liaison muharebe irtibatı
combat essential repair part muharebe için gerekli onarım parçası
combat support duty muharebe destek görevi
combat information ship muharebe haber alma gemisi
combat vehicle muharebe aracı
combat firing practice muharebe atış tatbikatı
combat serviceable item muharebeye elverişli madde
combat proficiency tests muharebe yeterlilik testleri
combat outpost muharebe ileri karakolu
combat service support elements muharebe hizmet destek unsurları
combat service support units muharebe hizmet desteği birlikleri
combat film muharebe filmi
combat satchel muharebe el çantası
combat zone muharebe alanı
combat loading muharebe bindirmesi
combat phase muharebe safhası
combat service support muharebe hizmet desteği
combat net radio muharebe telsiz ağı
combat effectiveness muharebe etkinlik seviyesi
combat patrol muharebe keşif kolu
combat area muharebe sahası
combat effectiveness muharebe etkinliği
combat outpost muharebe keşif kolu
combat squadron muharip filo
combat loading muharebe yüklemesi
combat chart muharebe deniz haritası
combat power muharebe gücü
combat air patrol muharebe hava karakolu
combat air patrol muharebe hava devriyesi
combat element muharip unsur
combat tyre muharebe lastiği
combat troops muharip kıtalar
combat airplane muharebe uçağı
combat available aircraft muharebeye hazır uçak
combat arms muharip sınıflar
combat train muharebe ağırlığı
combat weight muharebe yüklü ağırlık
combat search and rescue muharebe arama kurtarma
combat control team muharebe kontrol timi
combat zone muharebe bölgesi
combat aeroplane muharebe uçağı
enemy hors de combat muharebe dışı kalmış düşman personeli
combat echelon muharebe kademesi
combat readiness proficiency flying muharebe hazırlık ehliyeti uçuşu
combat forces muharebe kuvvetleri
combat element muharip birlik
combat cargo officer muharebe yükleme subayı
hors de combat muharebe dışı kalmış
combat formation muharebe düzeni
combat orders muharebe emirleri
combat information centre muharebe bilgi merkezi
reorganization of combat infantry division muharip piyade tümeninin yeniden kurulması
mechanized infantry combat vehicle mekanize piyade savaş aracı
combat engineer vehicle muharebe istihkam aracı
combat operations base muharebe harekat üssü
combat support muharebe desteği
combat area muharebe bölgesi
combat support troops muharebe destek birlikleri
combat pack muharebe çantası
combat day of supply muharebe ikmal günü
combat unit loading muharebe birliği yüklemesi
combat exhaustion muharebe bitkinliği
combat mission muharebe görevi
combat airlift support unit muharebe hava nakliye destek birliği
combat training muharebe eğitimi
combat operations muharebe harekatı
combat aircraft muharip uçak
combat report muharebe raporu
combat group muharebe grubu
combat fatigue muharebe yorgunluğu
combat information muharebe bilgisi
combat exercise muharebe tatbikatı
combat centre muharebe merkezi
combat survival muharebede hayatta kalma
combat patrol muharebe karakolu
combat load muharebe yükü
combat pay nakdi muharebe zammı
combat support hospital muharebe destek hastanesi
combat unit muharebe birliği
combat helicopter muharip helikopter
combat aviation muharebe havacılığı
combat support troops muharebe destek kıtaları
combat landing muharebe indirmesi
combat support elements muharebe destek unsurları
combat airplane muharip uçak
combat surveillance radar muharebe gözetleme radarı
combat unit loading muharebe birliği bindirmesi
combat operation report muharebe harekat raporu
combat reconnaissance muharebe keşfi
combat troops muharip birlikler
combat team muharebe timi
combat pilot savaş pilotu
combat crew savaş mürettebatı
combat mission savaş görevi
combat zone savaş sahası
combat search and rescue savaş arama ve kurtarma
combat injury savaş zararı
combat talon savaş pençesi
combat intelligence savaş haber alması
combat aircraft savaş uçağı
combat boot savaş botu
defensive combat savunma muharebesi
combat operations centre savaş harekat merkezi
combat ready savaşa hazır
combat survival sağ kurtulma tedbirleri
hors de combat savaş dışı
combat correspondent savaş muhabiri
combat infantryman badge piyade muharebe brövesi
combat area savaş bölgesi
combat in woods ormanlık mahalde muharebe
combat area savaş sahası
combat vehicle savaş aracı
combat readiness savaşa hazırlıklı olma
combat helicopter savaş helikopteri
combat casualty savaş zayiatı
combat neurosis savaş nevrozu
combat surveillance savaş alanı keşfi
combat conditions savaş şartları
hors de combat savaşamaz halde
combat zone savaş alanı
combat fatigue savaş yorgunluğu
combat hamlet savaş köyü
rotation combat personnel değiştirilecek muharebe personeli
combat spread loading dağınık muharebe yüklemesi
multi-role combat aircraft çok fonksiyonlu savaş uçağı
combat spread loading bölünmüş muharebe yüklemesi
rotation combat personnel değiştirme muharebe personeli
combat drill dağınık düzen eğitimi
combat zone çarpışma sahası
battalion combat train tabur muharebe ağırlığı
combat area çarpışma sahası
combat consumption support from d-day to p-day d gününden p gününe kadar muharebe sarfiyat desteği
dawn and dusk combat air patrol şafak ve akşam karanlığı muharebe hava devriyesi
electronic combat elektronik harp
night combat gece muharebesi
ship combat readiness gemi muharebe hazırlık durumu
dissimilar air combat tactics farklı tip uçakların hava muharebe taktikleri
missile combat crew füze muharebe mürettebatı
air combat hava muharebesi
combat ready aircraft harbe hazır uçak
air combat tactics hava muharebe taktikleri
airborne combat team hava indirme muharebe timi
air combat operation centre hava muharebe harekat merkezi
combat oriented supply organization harbe yönelik ikmal teşkilatı
target combat air patrol hedef muharebe hava karakolu
operational combat traffic harekat muharebe trafiği
combat effectiveness harp etkinliği
combat zone harp sahası
forward combat zone ileri muharebe hattı
combat effectiveness harp kabiliyeti
combat area harp sahası
task force combat information ship görev kuvveti harp haber gemisi
combat engineers harp istihkam kıtaları
rear area combat operation geri bölge harekatı
hand-to-hand combat göğüs göğse muharebe
rear combat zone geri muharebe bölgesi
combat readiness training harbe hazırlık eğitimi
combat readiness plan harbe hazırlık planı
combat readiness and assessment harbe hazırlık durumu ve değerlendirmesi
forward line combat unit ileri hat muharebe birliği
combat ready harbe hazır
combat readiness flying training harbe hazırlık uçuş eğitimi
barrier combat air patrol hava muharebe devriyesi bariyeri
day and night combat gündüz ve gece muharebesi
combat survival hayat-ı idame
combat oriented maintenance organization harbe yönelik bakım teşkilatı
combat swimming training kapalı devre dalış eğitimi
use of combat troops for intelligence mission istihbarat vazifesi için muharebe birliklerinin kullanılması
combat swimmer kapalı devre yüzücüsü
combat boot kısa konçlu bot
limited combat ready kısmen harbe hazır
rescue combat air patrol kurtarma muharebe hava karakolu
combat team regimental alay muharebe grubu
combat shirt avcı yeleği
force combat air patrol kuvvet muharebe hava karakolu
combat readiness proficiency flying antrenman uçuşu
emergency combat capability acil muharebe kabiliyeti
regimental combat team alay muharebe grubu
combat team regimental alay muharebe timi
low combat air patrol alçak muharebe hava karakolu
heavy armament combat vehicle ağır silahlı muharebe aracı
regimental combat team alay muharebe timi
unit combat readiness birlik muharebe hazırlık derecesi
combat clothing muharebe giyecekleri
combat clothing muharebe giysiler
combat brigade hücum tugayı
combat vehicles muharebe araçları
alternative combat tactics alternatif savaş taktikleri
combat gear muharebe teçhizatı/donanımı
uninhabited combat air vehicle insansız savaş uçağı
unmanned combat aircraft insansız savaş uçağı
unmanned combat air vehicle insansız savaş uçağı
combat management system savaş yönetim sistemi
unmanned combat air vehicle (ucav) insansız hava taşıtı
combat drone insansız hava taşıtı
combat drone insansız hava aracı
unmanned combat air vehicle (ucav) insansız hava aracı
combat boot postal
tactical combat force taktik muharebe kuvveti