donanım - Turkish English Dictionary
History

donanımMeanings of "donanım" in English Turkish Dictionary : 39 result(s)

Turkish English
Common Usage
donanım equipment n.
donanım hardware n.
General
donanım kit n.
donanım full complement n.
donanım gear n.
donanım appointments n.
donanım furnishing n.
donanım accoutrement n.
donanım implement n.
donanım accoutrements n.
donanım rig n.
donanım equipage n.
donanım gear on board n.
donanım tackle n.
donanım rigging n.
donanım harness n.
donanım device n.
donanım fitment n.
donanım installation n.
donanım outfit n.
donanım accouterment (brit.) n.
Trade/Economic
donanım equipment
donanım plant
Technical
donanım units
donanım harness
donanım stand-by equipment
donanım gear
donanım tackle
donanım equipment
donanım apparatus
Computer
donanım hardware
Informatics
donanım hardware
Construction
donanım fittings
Automotive
donanım equipment
donanım fixture
donanım hardware
Marine
donanım rigging
donanım fitting
Military
donanım accoustrement n.

Meanings of "donanım" with other terms in English Turkish Dictionary : 274 result(s)

Turkish English
General
endüstriyel donanım industrial equipment n.
donanım endüstrisi hardware industry n.
endüstriyel donanım endüstrisi industrial equipment industry n.
donanım dili assembly language n.
donanım ve malzemeler equipment and supplies n.
telekomünikasyon donanım endüstrisi telecommunication equipment industry n.
tıbbi aletler ve donanım medical instruments and apparatus n.
donanım özellikleri hardware properties n.
donanım müdürü hardware manager n.
görsel-işitsel donanım audio-visual equipment n.
teknik donanım technical equipment n.
koruyucu donanım protective gear n.
teknolojik donanım technological equipment n.
Trade/Economic
bilgisayar donanım sistemi hardware
kişisel koruyucu donanım personal protective equipment
kuruluş ve donanım plant and equipment
gerekli maddi veya manevi donanım wherewithal
donanım üreticisi hardware manufacturer
donanım imalatçısı hardware manufacturer
donanım ihtiyacı equipment requirement
yeni yapılara (bina, teçhizat, donanım) veya yapıların genişletilmesine yönelik yapılan doğrudan yatırım greenfield investment
Advertising
profesyonel donanım business practicum
Technical
fotoğrafik donanım veya teknikleri içermeyen nonphotographic adj.
donanım atlatıcıları hardware jumpers
donanım sınırlı çalıştırma stratejisi hardware limited operating strategy
yardımcı donanım auxiliary equipment
özel donanım special equipment
sesli donanım sound equipment
donanım türü vehicle combination type
halat donanım sistemi rope reeving
koruyucu donanım protective outfit
donanım dökümü hardware dump
episiklik donanım epicyclic gear
donanım uyarlığı hardware compatibility
donanım kesme düzeyleri hardware interrupt levels
özdevimi donanım dökümü automatic hardware dump
donanım kopyası hardware duplicate
donanım çeki hardware check
ilgili donanım related equipment
donanım uyarlığı hard ware compatibility
bazı makineleri çalıştırmak için kumanda edilen donanım hard gear
donanım hizmet verebilme oranı hardware serviceability ratio
temel donanım basic equipment
donanım onarımı hardware recovery
donanım yükleme sihirbazı hardware installation wizard
odyometrik donanım audiometric equipment
donanım anlaşması hardware handshaking
otomatik donanım dökümü automatic hardware dump
koruyucu donanım protective equipment
tıpkı donanım duplicate hardware
ortak donanım common hardware
yedek donanım emergency equipment
donanım döküm alanı hardware dump area
donanım zorunlulukları hardware requirements
donanım başlatma sihirbazı start hardware wizard
donanım uyabilirliği hardware compatibility
tıpkı donanım hardware duplicate
ısıtma donanım endüstrisi heating equipment industry
kişisel koruyucu donanım personal protective equipment
teknik donanım technical equipment
teknik donanım technical installation
torna-çark etmek için kullanılan manuel dişli donanım hand turning gear
zaman bölünmeli çoklu donanım time division-multiplexing
donanım ayırma katmanı hardware abstraction layer
donanım veya armasını çıkarmak unrig
çift kademeli devir düşürücü dişli donanım double reduction gear
sonsuz dişliden oluşan donanım worm gear
eğreti donanım jury-rig
geçici donanım jury-rig
geçici donanım yerleştirmek jury-rig
dönel donanım rotary rig
yedek donanım stand-by equipment
otomatik bilgi işlem donanım kaynakları sevk idare sistemi automatic data processing equipment resources management system
kaynak ve benzeri işlemler sırasında göz ve yüzü korumak İçin donanım equipment for eye and face protection during welding and allied processes
elektrik şebekesinden beslenen donanım electrical main supplied equipment
yardımcı donanım ancillary equipment
kişisel koruyucu donanım personal protection gear
elektronik donanım electronic equipment
lazer ve lazerle ilgili donanım lasers and laser-related equipment
biyolojik riske uygun donanım seçimi ve kurulması equipment selection and installation in accordance with the biological risk
korunmuş donanım protected equipment
donanım için çevre şartları environmental conditions for equipment
düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım personal fall protection equipment
(örneğin bir enerji santralını) gelişkin donanım veya özelliklerle donatmak suretiyle yenilemek retrofit
(örneğin bir enerji santralını) gelişkin donanım veya özelliklerle donatmak suretiyle yenilemek backfit
elektriğe duyarlı koruyucu donanım electro-sensitive protective equipment
düşük gürültü seviyesine sahip makine ve donanım low-noise machinery and equipment
elektronik donanım arabağlantı özellikleri electronic equipment interconnection properties
elektro duyarlı koruyucu donanım electro-sensitive protective equipment
multimedya sistemleri ve donanım multimedia systems and equipment
güvenlikle ilgili donanım safety-related equipment
dövüş sporları için koruyucu donanım protective equipment for martial arts
elektrikli olmayan donanım non-electrical equipment
noktadan noktaya donanım ve antenler point-to-point equipment and antennas
elektrikli donanım electrical equipment
atomize edici ve püskürtücü donanım atomising and spraying equipment
elektronik donanım uygulamaları electronic equipment practices
ölçme röleleri ve koruyucu donanım için yalıtım koordinasyonu insulation coordination for measuring relays and protection equipment
aktif geniş bantlı donanım active wideband equipment
potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılması için tasarlanan elektrikli olmayan donanım non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
basınçlı donanım pressure equipment
donanım yetersizliği lack of hardware
donanım yetersizliği lack of equipment
çok fonksiyonlu donanım multi-functional equipment
donanım üzerinde kullanılan grafik semboller graphical symbols used on equipment
kişisel koruyucu donanım personal protective equipment (ppe)
raf ve panel elektronik donanım uygulamaları rack and panel electronic equipment applications
kişisel koruyucu donanım (kkd) personal protective equipment (ppe)
mineral yağ ile doldurulmuş elektrikli donanım mineral oil–impregnated electrical equipment
donanım ve modüllerin çoklu kullanımı multiple usage of equipment and modules
insan gücü ile çalışan elektrikli donanım/ekipman self-powered equipment
düşme önleyici donanım fall arrest equipment
çalışır durumdayken elle taşınamayan elektronik donanım electronic equipment not portable by hand while working
iç donanım interior equipment
Computer
herhangi bir donanım veya yazılıma bağlı olmadan çalışan #NAME? adj.
yuva donanım slot
donanım no kullan use hardware
donanım türünü seç select hardware type
donanım ekle add hardware
donanım bilgileri acknowledgement of equipment
yeni donanım ekle add new hardware
yeni donanım ekleme sihirbazı add new hardware wizard
yardımcı donanım ancillary equipment
uyumlu zamanlayıcı donanım öykünmesi compatible timer hardware emulation
algılanan donanım detected hardware
donanım rafı equipment shelf
ethernet donanım adresi ethernet hardware address
donanım algılandı fax detected
zorlanmış donanım forced hardware
donanım listeleri hardware lists
donanım tasarım dili hardware description language
donanım ivmesi hardware acceleration
donanım profilleri hardware profiles
donanım hatası hardware error
donanım katmanı hardware layer
donanım hatası hard error
donanım arızası hardware check
donanım hatası hardware failure
donanım gç hatası hard io error
donanım kimlikleri hardware ids
donanım sihirbazı hardware wizard
donanım bağdaşırlığı hardware compatibility
donanım mantığı hard wired logic
donanım denetimi hardware check
donanım sürümü hardware version
donanım aksaklığı hardware check
donanım monitörü hardware monitor
donanım gözleyici hardware monitor
donanım türü hardware type
donanım gereksinimleri hardware requirements
donanım varsayılanı hardwaredefault
donanım algılaması hardware detection
donanım virüsü hardware virus
donanım kurma sihirbazı hatası hardware installation wizard error
donanım karakteri hardware character
donanım kimliği hardware id
donanım profilleri sayfasını gizle hide hardware profiles page
donanım tasarım dili hardware design language
donanım güvenliği hardware security
donanım isterleri hardware requirements
donanım bilgisi hw revision
donanım profilleri hw profiles
donanım güvenliği material security
microsoft işitsel donanım sürücüsü microsoft audio hardware driver
yeni donanım kurulumu new hardware installation
yeni donanım bulundu new hardware found
yeni donanım ayarları new hardware settings
donanım iyileştirmek (yenileriyle değiştirerek) retrofit
donanım uyum listesi hcl
bilgisayar donanım tanımlayıcı dil computer hardware description language
sunucudaki sisteme bağlı çalışan yazılım veya donanım cihazı thin client
otomatik donanım dökümü automatic hardware dump
özdevimli donanım dökümü automatic hardware dump
ortak donanım common hardware
bir yazılım ya da donanım özelliğini hizmetten kaldırmak deinstall
tıpkı donanım duplicate hardware
donanım bellenim firmware
donanım çeki hardware check
donanım hizmet verebilme oranı hardware serviceability ratio
donanım döküm alanı hardware dump area
donanım uyarlığı hardware compatibility
donanım uyabilirliği hardware compatibility
tıpkı donanım hardware duplicate
donanım dökümü hardware dump
iyileştirme (donanım) retrofit
donanım mantığı hard-wired logic
tanıtımı yapılmış ancak henüz piyasaya sunulmamış yazılım ya da donanım vapourware
donanım problemi hardware problem
donanım sorunu hardware problem
donanım yazılımı firmware
boş donanım bare hardware
sade donanım bare hardware
donanım bileşenleri hardware components
donanım tabanlı hardware based
donanım performansı hardware performance
donanım garantisi hardware warranty
donanım teknolojisi hardware technology
evrimleşebilir donanım evolvable hardware
entegre donanım arabirimi integrated hardware interface
Informatics
donanım gömülü yazılım firmware
yazılım destekli donanım firmware
donanım kaynaklı kesilme hardware interrupt
donanım tasarım dili hardware design language
donanım denetimleri hardware controls
donanım yapılanışı hardware configuration
donanım gözcüsü hardware monitor
donanım aksaklığı hardware check
donanım arızası hardware failure
donanım gereksinimleri hardware requirements
donanım tanımlama dili hardware description language
donanım uyarlığı hardware compatibility
donanım virüsü hardware virus
donanım bileşeni hardware component
bilgisayar donanım hatası machine error
donanım güvenliği hardware security
hızlı ve güvenilir (yazılım veya donanım) enterprise-class
donanım içi taşıma fonksiyonelliği transport functionality within equipment
donanım uzmanı hardware expert
donanım uzmanı hardware specialist
Telecom
sinyalleri kodlayıp çözen yazılım veya donanım parçası codec
noktadan noktaya donanım parametreleri point-to-point equipment parameters
donanım gerekleri hardware requirements
donanım denetimi hardware check
donanım bağlantılı mantık hardwired logic
uluslararası mobil donanım kimliği international mobile equipment identity
noktadan çoklu noktaya donanım ve anten point-to-multipoint equipment and antenna
Electric
çevresel donanım peripheral equipment
yedek donanım emergency equipment
bağlı donanım on-line equipment
ayrı donanım off-line equipment
beyan akımı faz başına 16 a olan donanım equipment with rated current 16 a per phase
Radio
telekontrol donanım ve sistemleri telecontrol equipment and systems
Construction
kentsel donanım community facilities
donanım güvenliği material security
Automotive
dişli donanım camshaft drive gear
standart donanım standard equipment
yardımcı donanım ancillaries
spor donanım sports trim
donanım dili assembly language
donanım paketi trim package
standart donanım box stock
araç üstü donanım on-board equipment
motor ve donanım imalatçıları birliği motor and equipment manufacturers association
isteğe bağlı donanım optional equipment
orijinal donanım original equipment
standart donanım integral equipment
eklenebilir donanım add-on
özel donanım opsiyonu special equipment option
orijinal donanım stocker
ücretsiz donanım no cost option
üstün donanım hot setup
Railway
demiryolu taşıtlarında kullanılan hava freni ve yardımcı pnömatik donanım air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
otomatik gerilmiş donanım automatically tensioned equipment
Aeronautic
donanım takımı installation kit
Marine
güvenli donanım safety equipment
donanım dizilimi configuration
hareketli donanım running rigging
(gemiyi çalıştıracak) gerekli donanım appurtenances
deniz seyrüsefer ve radyo iletim donanım sistemi maritime navigation and radiocommunication equipment system
aşınma/sürtünme önleyici donanım chafing gear
Medical
cerrahi donanım surgical instruments
solunum koruyucu donanım respiratory protective equipment
tıbbi aletler ve donanım endüstrisi medical instruments and apparatus industry
solunumla ilgili donanım respiratory equipment
vitro teşhis tıbbi donanım vitro diagnostic medical equipment
Dentistry
diş ile ilgili donanım dental equipment
Biochemistry
yarıgeçirgen donanım ve maddeler semiconductor equipment and materials
Military
yan donanım peripheral
soğuk havada hayatı idame ettirmek için gerekli olan donanım cold weather survival gear
donanım deyimi armstrong
donanım teçhizatı suspension equipment
fırlatıcı donanım binası launch equipment building
Hunting
donanım malzemeleri rig
Sport
dövüş sporları için koruyucu donanım protective equipment for martial arts