yetkili - Turkish English Dictionary
History

yetkiliMeanings of "yetkili" in English Turkish Dictionary : 46 result(s)

Turkish English
Common Usage
yetkili competent adj.
yetkili authorized adj.
yetkili authorised adj.
General
yetkili certified n.
yetkili official n.
yetkili officer n.
yetkili authority n.
yetkili proxy n.
yetkili superintendent n.
yetkili the man in charge n.
yetkili powerful adj.
yetkili qualified adj.
yetkili authoritative adj.
yetkili authorised adj.
yetkili licenced adj.
yetkili potent adj.
yetkili executive adj.
yetkili entitled to adj.
yetkili ex cathedra adj.
yetkili licensed adj.
yetkili commissioned adj.
yetkili authorized adj.
yetkili potestative adj.
Trade/Economic
yetkili authorized
yetkili authorized officer
yetkili authorised officer
yetkili authorised
yetkili officer
Law
yetkili decretory
yetkili decretorial
yetkili authorized
yetkili qualified
yetkili vested
yetkili licensee
yetkili lawful
yetkili entitled
yetkili authorised
Politics
yetkili empowered
yetkili competent
Technical
yetkili authorized
yetkili competent
yetkili authorised
Computer
yetkili contact
Informatics
yetkili authorized
yetkili authority
yetkili authorised

Meanings of "yetkili" with other terms in English Turkish Dictionary : 323 result(s)

Turkish English
General
yetkili kılmak authorize v.
yetkili olmak be entitled to v.
(yetkili olmadığını) iddia etmek challenge v.
yetkili kılmak entitle v.
yetkili olmak have a title v.
yetkili olmak be entitled v.
yetkili kılmak invest with power v.
yetkili kılınmak be granted authority v.
yetkili kılınmak be authorized v.
yetkili kılınmak be given the authority v.
imzaya yetkili kılınmak be authorized to sign v.
yetkili personel ile görüşmek speak to someone in charge v.
yetkili birinin desteğine ihtiyacı olmak need the support of someone in power v.
yetkili kılmak authorise v.
yetkili alıcı authorised consignee n.
yetkili makam competent authority n.
yetkili kimse authorized person n.
seçimle gelen sınırlı yetkili yönetici sheriff n.
yetkili kimse commissioner n.
yetkili sevkıyatçı authorised consignor n.
yetkili makam ordinary n.
onay vermeye yetkili olan kimse sanctioner n.
ulusal yetkili memur national authorizing officer n.
yetkili mevki key position n.
yetkili kişiler the authorities n.
tam yetkili kişi plenipotentiary n.
en yetkili makam top n.
anahtar yetkili key official n.
üst düzey yetkili senior official n.
yetkili banka authorised bank n.
yetkili görüşü authority opinion n.
yetkili kişi authorized person n.
tek yetkili mümessil sole agent n.
sadece yetkili kişiler executives only n.
yetkili kişi contact n.
yetkili teknik servis authorized technical service n.
yetkili personel authorized personnel n.
yetkili kurum authorized body n.
yetkili kurum authorised body n.
sayın yetkili dear madam n.
resmi yetkili official authority n.
resmi yetkili official n.
yetkili organlar authorized bodies n.
yetkili organ authorised body n.
yetkili organlar authorised bodies n.
yetkili dağıtıcı authorized distributor n.
yetkili kişi authority n.
yetkili kitaplık authorized library n.
yetkili kişi commissioner n.
yetkili olmayanların girmelerinin yasak olduğu alan no-go area n.
yetkili kılma devolution n.
yetkili kimse licentiate n.
onaylayan yetkili approving authority n.
onaylayan yetkili approving official n.
onaylayan yetkili certifying authority n.
yetkili şirket authorized company n.
yetkili firma authorized company n.
kıdemli yetkili/yönetici senior executive n.
kıdemli yetkili/yönetici senior generalist n.
kıdemli yetkili/yönetici senior manager n.
yetkili kişi the man in charge n.
üst yetkili senior official n.
beyaz olmayanlarla ilişki halindeki işin sahibi veya çalışanı olan yetkili makamdaki beyaz kimse baas n.
kanunen yetkili olma capableness n.
tam yetkili fully entitled adj.
en yetkili ağızdan öğrenilmiş straight from the horse's mouth adj.
yetkili şahısla ilgili executorial adj.
hukuken yetkili legally capable adj.
tam yetkili plenipotentiary adj.
yetkili olmayan nonauthoritative adj.
temsile yetkili authorized to represent adj.
tam yetkili duly-authorized adj.
yetkili olarak authoritatively adv.
yetkili olarak powerfully adv.
Colloquial
en yetkili ağızdan öğrenilmiş right from the horse's mouth
en yetkili ağızdan öğrenilmiş straight from the horse's mouth
Idioms
yetkili makamın gündeminde on the carpet adj.
(bir bilgiyi vb) en yetkili ağızdan öğrenmek get something straight from the horse's mouth
sorumlu/yetkili/önemli pozisyonda yer alan on the hot seat
sorumlu/yetkili/önemli pozisyonda yer alan in the hot seat
daha yetkili birine gitmek go over someone's head
Formal
(yetkili kurum tarafından) önerilen recommended adj.
Speaking
sorumlu/yetkili ben olsaydım if i was in charge
Trade/Economic
yetkili mali müşavir certified public accountant
yetkili sevkiyatçı authorized consignor
yetkili temsilci authorized agent
yetkili muhasebeci licensed public accountant
kamu yetkili makamları public authorities
yetkili kamu muhasebecisi senior accountant
yetkili memur certified official
yetkili yerel makam local authority
yetkili servis authorized service
yetkili toplu pazarlık kuruluşu exclusive bargaining agent
yetkili bağımsız muhasebe uzmanı certified public accountant
yetkili alıcı authorized consignee
yetkili makam national authority
para arzını kontrol etmek üzere amerikan hükümeti'nden yetkili on iki bankadan her biri federal reserve bank
yetkili serbest muhasebeci chartered accountant
vekaleten imzaya yetkili per pro
yetkili satıcı authorized dealer
yetkili banka authorized bank
tam yetkili distribütör exclusive distributor
yetkili satış bayii dealership
sınırlı yetkili bağlı şirket restricted subsidiary
yetkili müdür executive director
hisse senedi ve tahvil alım satımı ile ilgili yetkili kılınan banka registrar
kamulaştırılacak bir taşınmaz malın değerinin yetkili komisyonca belirlenmesi assessed valuation
imzaya yetkili authorized signatory
yetkili makam ya da merci authority
vekaleten imzaya yetkili by procuration
ulusal yetkili national authority
tam yetkili elçi plenipotentiary
icra yetkili amir chief executive officer
çevre yetkili makamı environmental authority
ilgili rekabet yetkili makamı relevant competition authority
yürütmeye yetkili makam enforcement authority
yetkili ulusal standardizasyon kuruluşu competent national institution for standardisation
yetkili kuruluş public authority
yetkili makam authority
yetkili temsilci authorized representative
yasal yetkili regulatory authority
yaptırım yetkili kuruluş sanction public authority
yetkili kuruluş competent body
yetkili kuruluşlar competent authorities
yetkili kurum authorized organization
yetkili imza binding signature
tek yetkili temsilci exclusive agent
tam yetkili plenipotentiary
tam yetkili fully fledged
yetkili olmayan kişi unauthorized person
yetkili temsilci recognized agent
yetkili banka nominated bank
yetkili merci ordinary
yetkili kurum accredited institution
sayın yetkili dear sir
sayın yetkili to whom it may concern
yetkili imza authorised signatory
yetkili imza authorized signatory
imzaya yetkili kimse authorized signatory
imzaya yetkili kimse authorised signatory
yetkili imza authorized signature
resmi yetkili official in charge
yetkili kişiler public authorities
yetkili memur superintendent
vekaleten imzaya yetkili by procuration (power of attorney)
toplu sözleşme yapmaya yetkili tek sendika sole bargaining agent
yetkili nakliyeci certified carrier
yetkili hesap uzmanı chartered accountant
toplu sözleşme yapmaya yetkili sendika collective bargaining agency
toplu müzakere yapmaya yetkili sendika collective bargaining agency
yetkili merci competent authority
yetkili vekil authorized agent
yetkili mümessil authorized agent
temsile yetkili kişi person authorized to represent
yetkili müdür executive manager
imzaya yetkili görevli authorized signatory officer
imzaya yetkili authorised signatory
imzaya yetkili görevli authorised signatory
imzaya yetkili authorized signatory officer
imzaya yetkili görevli authorized signatory
imzaya yetkili memur authorized signatory
imzaya yetkili memur authorised signatory
imzaya yetkili memur authorized signatory officer
yetkili çalışan authorized employee
imzaya yetkili authorized signature
yetkili bayi authorized dealer
yetkili kaza dairesi governing jurisdiction
yetkili yargı makamı governing jurisdiction
(davayı görecek) yetkili mahkeme governing jurisdiction
yetkili yargı mercii governing jurisdiction
yetkili makam competent authority
yetkili tamir ve bakım servisleri authorized maintenance and repair services
tam temsile yetkili fully authorized to represent
imzaya yetkili kişi person authorized to sign
imzaya yetkili kişi authorized signatory
yetkili makam ve merciler authorities
yetkili makam ve merciler competent authorities
yetkili mercii competent authority
yetkili olmayan kişi unauthorised person
yetkili temsilci authorised representative
yetkili personel personnel in charge
sadece yetkili personel only authorized staff
yetkili perakendeci authorized retailer
yetkili satıcı belgesi certificate of authorized dealer
yetkili yardımcısı assistant officer
yetkili yardımcısı junior officer
feshe yetkili makam competent authority for cancellation
iptale yetkili makam competent authority for cancellation
yetkili finansal analist chartered financial analyst (cfa)
Law
kararın yeniden gözden geçirilmesini tam yetkili makamdan talep etme reclama n.
tam yetkili duly authorized adj.
tam yetkili duly authorised adj.
davacının yetkili mahkeme ile ilgili itirazları claimant's arguments on the jurisdictional authority
yetkili adli merci competent judicial authority
yetkili mahkeme authorized court
yasal bakımdan yetkili able
yetkili merci competent authority
yetkili mahkeme competent court
yetkili makamlar competent authorities
kanunla yetkili kılman mercii agency authorized by law
kanunla yetkili kılınan mercii agency authorized by law
yetkili makam competent authority
yetkili imza authorized signature
yetkili makam authority
sadece yetkili makamın kullanımını teyit içindir for certifying authority use only
işçiler ve işverenler adına toplu sözleşme yapmaya yetkili tek sendika sole bargaining agent
sadece yetkili makamın kullanımını teyit içindir certifying authority use only
bir kimsenin bir suç iddiası ile yetkili mahkemece yargılanması legal jeopardy
geçici yetkili yargıç temporary judge
geçici yetkili yargıç judge pro tem
özel yetkili hakim commissaire
yetkili mahkeme court of competent jurisdiction
mahkeme dışında dava veya savunma söylevi vermeye yetkili avukat utter barrister
yalnız belirli bir işlemi yapmaya yetkili olan temsilci special agent
yargılamada en lehe kararı verebilecek olan yetkili mahkeme seçimi forum shopping
dar yetkili mahkeme summary court
(yargılayacak) yetkili mahkeme place of jurisdiction
yetkili adli makam competent judicial authority
yetkili yargı yeri place of jurisdiction
özel yetkili savcı specially authorized prosecutor
mezun (ve yetkili) authorised
mezun (ve yetkili) empowered
kuruluş amacını yerine getirdiği ya da görev süresi dolduğu için görevi sona eren yetkili functus officio
bir dava yada ihtilaf hakkında yerel mahkemeler ya da yetkili organların, uluslararasi mahkeme yada yetkili organlardan daha iyi karar verebileceği ilkesi margin of appreciation
yetkili hakim competent judge
özel yetkili ağır ceza mahkemeleri special assize courts
tam yetkili temsilci plenipotentiary
yetkili adli makam competent judicial authority
yetkili mahkeme competent court
yetkili temsilci authorized representative
yetkili makam competent authority
yetkili şahıs covered person
Politics
kamu otoritesi/nüfuzu yetkili kamu kurumları public authority
yetkili elçi ambassador plenipotentiary
tam yetkili temsilci plenipotentiary
yetkili makamlar competent organs
yetkili makamların uygun görmesi assent of the authorities
ulusal yetkili memur national authorised officer
ulusal yetkili memur national authorized officer
hükümet kadrosu içindeki yetkili bilim insanı technocrat
yetkili organ competent body
merkezi yetkili makamlar central competent authorities
yetkili birim competent body
yetkili kamu kurumları public authority
yetkili makamlar competent authorities
ön karar vermeye yetkili olmak have jurisdiction to give preliminary rulings
yetkili kuruluş competent body
yetkili otorite competent authority
yetkili makam competent authority
tam yetkili plenipotentiary
yetkili makamlar authorities
kanunla yetkili kılınan authorized by law
kanuni yetkili authorized by law
yasal yetkili authorized by law
bir üst yetkili higher authority
düzenleyen (yetkili) makam issuing authority
yetkili merci lawful authority
yetkili makam lawful authority
yetkili makam ve merciler competent authorities and organs
geçici yetkili müdür interim commissioner
olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi ambassador extraordinary and plenipotentiary
özel yetkili büyükelçi ambassador-at-large
özel yetkili ağır ceza mahkemeleri special assize courts
Insurance
sigortacının hasarları tasfiye etmekle yetkili temsilcisi settling agent
Tourism
iata'nın genel müdürü veya onun yetkili temsilcisi anlamında iata terimi director general
yetkili satış acentesi authorized sales agent
Technical
reçete yapmaya yetkili kişi druggist
yetkili kitaplık authorized library
yetkili program authorized program
yetkili kullanıcı power user
yetkili kullanıcı licensed user (software)
yetkili makam authority
yetkili personel tarafından kullanılan sigortalar fuses used by authorized persons
Computer
başka bir ağa atak yapan kullanıcının kendisini atak yaptığı sistemin yetkili bir üyesi olarak göstermesi spoofing
yetkili satıcılar resellers
başka bir ağa atak yapan kullanıcının kendisini atak yaptığı sistemin yetkili bir üyesi olarak göstermesi masquerading
yetkili kullanıcı authorized user
yetkili apple satıcısı authorized apple dealer
yetkili bilinmiyor auth unknown
yetkili kullanıcı licensed user
geçersiz yetkili invalid proxy
yetkili değil not authorized
kullanılacak yetkili sunucu proxy to use
yetkili sunucu proxy server
yetkili ayarları proxy settings
yetkili program authorized program
Informatics
tüm yetkili kullanıcı root user
yetkili kullanıcı superuser
Telecom
tam yetkili temsilciler konferansı plenipotentiary conference
tam yetkili temsilci plenipotentiary
yetkili yönetim mesajı entitlement management message
yetkili denetim mesajı entitlement control message
tam yetkili kullanıcı root user
tam yetkili tedarikçi fully authorized vendor
yetkili düzenleyici powerful regulator
Textile
yetkili satın alma ofisi certified buying office
Construction
şantiye yetkili mühendisi resident engineer
Automotive
yetkili bayi authorized dealer
yetkili makam competent authority
yetkili servis authorized service shop
yetkili bayi franchised dealer
Aeronautic
ulusal yetkili otorite national authority
yetkili posta idaresi authorized post administration
yetkili acente authorized agency
Marine
yetkili liman makamı port authority
Medical
bir üye devletin yetkili otoritesi tarafından beşeri ve veteriner tıbbi ürünler için verilmiş olan pazarlama ruhsatında değişikliklerin değerlendirilmesi examination of variations to the terms of a marketing authorisation for medicinal products for human use and veterinary medicinal products granted by a competent authority of a member state
Agriculture
yetkili ürün danışmanı certified crop advisor
Social Sciences
yetkili ebeveynlik authoritative parenting
Education
yetkili ulusal makam competent national authority
müfredat ve değerlendirme yetkili kurulu curriculum and assessment authority
History
lordlar kamarasında bulunmaya yetkili soylular peers of the realm
Religious
(musevilikte) dini akıl hocalığı yapan veya karar vermede yetkili haham rav n.
Environment
yetkili radyasyon gözlemcisi assigned radiation monitor
Military
askeri hizmette kullanılacak ekipman veya sistemin teknik uygunluğunu belirlemek için yetkili kurumca yapılan analiz technical evaluation n.
nükleer silah kullanmaya yetkili komutan executing commander
özel yetkili askeri mahkeme special court-martial
özel yetkili askeri mahkeme kararı special court martial order
dar yetkili askeri mahkeme summary court martial
dar yetkili askeri mahkeme başkanı summary court martial officer
dar yetkili askeri mahkeme kararı summary court martial order
mahdut yetkili hazine bankası limited depository bank
dar yetkili askeri mahkeme summary court-martial
Latin
akde göre yetkili mahkeme forum prorogatum