kristal - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

kristalSens de "kristal" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 7 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
kristal crystal n.
General
kristal cut glass n.
kristal flint glass n.
kristal crystalline adj.
Technical
kristal crystal
Medical
kristal cristal
Food Engineering
kristal crystal

Sens de "kristal" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 391 résultat(s)

Turc Anglais
General
kristal küreyle geleceği tahmin etmek ya da görmek scry v.
ana kristal fundamental crystal n.
birleşik üçlü kristal trilling n.
ışık ileten kristal allochromatic crystal n.
kristal alan teorisi crystal field theory n.
kristal biçimini alma efflorescing n.
kristal bilgisi crystallography n.
kristal bilimci crystallographer n.
kristal cam crystal glass n.
kristal cam crystal-sheet glass n.
kristal eşya crystalware n.
kristal eşya crystal n.
kristal kafesler crystal lattices n.
kristal kupa crystal cup n.
kristal küre crystal ball n.
kristal küreyle fal bakma crystal-seeing n.
kristal küreyle fal bakma crystallism n.
kristal küreyle fal bakma gastromancy n.
kristal küreyle fal bakma spheromancy n.
kristal küreyle fal bakma crystallomancy n.
kristal küreyle fal bakma crystal-gazing n.
kristal mağarası crystal cave n.
kristal optik crystal optics n.
kristal pelerin crystal cape n.
kristal sırlar crystalline glazes n.
kristal şeker crystal sugar n.
kristal zeka crystalized intelligence n.
likit kristal smectic n.
likit kristal liquid crystal n.
nematik kristal nematic crystal n.
silika kristal silica crystal n.
kristal biçiminde crystal adj.
kristal biçimini almış effloresced adj.
kristal gibi crystal-like adj.
kristal gibi crystalloid adj.
kristal gibi crystalline adj.
kristal yapılı olmayan noncrystalline adj.
Colloquial
her şey kristal kadar berrak everything's crystal clear
Slang
kristal meth ice
kristal meth chicken feed
kristal meth crank
kristal meth trash
kristal meth shabu
kristal meth meth
kristal meth glass
kristal meth chalk
Technical
(kristal) monoklinik monoclinic
aktif matrisli renkli sıvı kristal gösterge modülleri active matrix color liquid crystal display modules
aktif matrisli tek renkli sıvı kristal gösterge modülleri active matrix monochrome liquid crystal display modules
ana kristal fundamental crystal
anizometrik kristal anisometric crystal
bridgeman kristal büyütmesi bridgeman crystal growth
çam ağaçsı kristal pine-tree crystal
çift eksenli kristal biaxial crystal
çift renkli kristal dichroic crystal
dış kristal grain boundary
diğerlerinden ayırmak (kristal) segregate
dikdörtgen kristal tetragonal crystal
dikroik kristal dichroic crystal
doğal kristal kalsiyum karbonat natural crystalline calcium carbonate
döner kristal yöntemi rotating crystal method
düşük nitelikli kristal half crystal
düzenli kristal ordered crystal
eş biçimli kristal homeomorph
eşözdekbiçimli kristal allotriomorphic crytal
eşözdekli kristal allotropic crytal
gövde merkezli kare prizmalı kristal body centred tetragonal crystal
hacim merkezli kare prizmalı kristal body centred tetragonal crystal
hacim merkezli kristal body centred crystal
hacim merkezli kübik kristal body-centred cubic crystal
ısılyönelimli sıvı kristal thermotropic liquid crystal
ışıltılı kristal scintillation crystal
ideal kristal perfect crystal
ideal kristal ideal crystal
idiomorfik tek kristal idiomorphic single crystal
iki optik eksenli kristal biaxial crystal
ikiz kristal hemitrope
ikiz kristal twin crystal
ikiz kristal oluşumu twinning
karışık kristal mixed crystal
kristal (bağlanmış) su crystallization water
kristal açısı crystal angle
kristal akımı crystal current
kristal alan teorisi crystal field theory
kristal alanı crystal field
kristal alıcı crystal receiver
kristal alıcı crystal detector
kristal analizi crystal analysis
kristal anizotropisi crystal anisotropy
kristal bağ crystalline bond
kristal bakışımlılığı crystal symmetry
kristal bant geçirici filtre crystal bandpass filter
kristal başlı pikap crystal pick-up
kristal başlı pikap crystal pick up
kristal biçimi crystal form
kristal biçimli boşlukcuk negative crystal
kristal bozuklukları crystal defects
kristal büyümesi crystal growth
kristal büyütme crystal growth
kristal büyütme crystal growing
kristal cam crystal glass
kristal cam lead crystal
kristal cam plate glass
kristal çatlaması decrepitation
kristal çekirdeği crystal nucleus
kristal çekme crystal pulling
kristal çekme yöntemleri crystal pulling techniques
kristal çoğuzlar crystal polymers
kristal çözümleme crystal analysis
kristal defekti crystal defect
kristal denetimli verici crystal-controlled transmitter
kristal detektör crystal detector
kristal diyot crystal diode
kristal dizgeleri crystal systems
kristal dizgesi crystal system
kristal doğrultması crystal rectifier
kristal doğrultucu crystal rectifier
kristal durumdan toz şekline dönüşme efflorescent
kristal düzlemleri crystal planes
kristal düzlemleri topluluğu family of crystal planes
kristal ekseni crystallographic axis
kristal ekseni crystal axe
kristal eksenleri crystal axes
kristal faz crystalline phase
kristal fırını crystal oven
kristal güç çevirici piezoelectric transducer
kristal hoparlör crystal loudspeaker
kristal hoparlör piezoelectric loudspeaker
kristal ile temas yapan ince bir tel cat whisker
kristal kafes crystal lattice
kristal kafesi crystal lattice
kristal kapılı alıcı crystal gate receiver
kristal kapılı alıcı crystal-gate receiver
kristal kapsayan crystalline
kristal karıştırıcı crystal mixer
kristal katı crystalline solid
kristal katışkısı crystal impurity
kristal kenarı crystal edge
kristal kesici crystal cutter
kristal kesintisi crystal discontinuity
kristal kırılması crystal fracture
kristal kimyası crystal chemistry
kristal kontrollü osilatör crystal controlled oscillator
kristal kontrollü osilatör crystal-controlled oscillator
kristal kontrollü transformatör crystal controlled transformer
kristal kontrollü verici crystal-controlled transformer
kristal konumu crystal orientation
kristal kuarz crystal quartz
kristal kulaklık crystal headphone
kristal kulaklıklar crystal headphones
kristal kusurları crystal defects
kristal kusuru crystal imperfection
kristal kümeleri crystal groups
kristal kümesi crystalline aggregate
kristal mikrofon piezoelectric microphone
kristal mikrofon crystal microphone
kristal numunesi crystal specimen
kristal osilatörü crystal oscillator
kristal ögeleri crystal elements
kristal örgüsü crystal lattice
kristal pikap piezoelectric pickup
kristal pil crystal cell
kristal polimerler crystalline polymers
kristal salıngaç crystal oscillator
kristal salınmacı crystal oscillator
kristal saptama crystal determination
kristal sayacı crystal counter
kristal sayaç crystal counter
kristal sayıcı crystal counter
kristal sınıflandırma crystal classification
kristal sınırı crystal boundary
kristal sır crystalline glaze
kristal silisyum fotovoltaik elemanlar crystalline silicon photovoltaic elements
kristal simetri crystal symmetry
kristal simetrisi crystal symmetry
kristal sistemi system of crystals
kristal sistemi crystal system
kristal suyu crystal water
kristal süreksizliği crystal discontinuity
kristal süzgeç crystal filter
kristal şeker crystal sugar
kristal şeker sucrose
kristal tanesi crystal grain
kristal taracıyı crystal scanner
kristal tarayıcı crystal scanner
kristal taşı devitrification stone
kristal tekrenklendiricisi crystal monochromator
kristal tuzları crystallized salts
kristal üreten crystalliferous
kristal ya da prizmanın yüzeyleri arasındaki açıları ölçmek için kullanılan cihaz gondola car
kristal yapı crystal structure
kristal yapı crystalline structure
kristal yapıdaki silikon fotovoltaik cihaz crystalline silicon photovoltaic device
kristal yapıları crystal structures
kristal yapılı phanerocrystalline
kristal yapısı crystal structure
kristal yapısı crystalline structure
kristal yapısı belirleme identification of crystal structure
kristal yemek takımı glass dinnerware
kristal yenilenme recrystallization
kristal yenilenme hızbilimi kinetics of recrystallization
kristal yenilenme hızı rate of recrystallization
kristal yenilenme sıcaklığı recrystallization temperature
kristal yenilenme tavlaması recrystallization annealing
kristal yönleri crystal directions
kristal yönleri topluluğu family of crystal directions
kristal yönsemezliği crystal anisotropy
kristal yönü lattice direction
kristal yüzey facet
kristal yüzeyleri crystal faces
kristal yüzü crystal face
kuartz kristal quartz crystal
kuartz kristal birim quartz crystal unit
kuartz kristal kontrollü osilatör quartz crystal controlled oscillator
kurşunlu kristal lead crystal
kurşunlu kristal cam full lead crystal
kuvars kristal birim quartz crystal unit
kuvars kristal kontrollü osilatör quartz crystal-controlled oscillator
kuvars kristal kontrollü osilatör quartz crystal controlled oscillator
kuvartz kristal birim parametreleri quartz crystal unit parameters
kuvartz kristal birimi parametreleri quartz crystal unit parameters
kuvartz kristal birimi parametrelerinin bir şebekede sıfır faz tekniği ile ölçülmesi measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a pi-network
kuvartz kristal birimlerinin çalışmasının ve frekans azalmalarının ölçülmesi measurement of activity and frequency dips of quartz crystal units
kübik kristal sistem cubic crystal system
küp olmayan kristal noncubic crystal
moleküler kristal molecular crystal
monoklinik kristal monoclinic crystal
negatif kristal negative crystal
ortorombik kristal orthorhombic crystal
parça tipi sıvı kristal gösterge modülleri segment type liquid crystal display modules
pasif matrisli renkli sıvı kristal gösterge modülleri passive matrix color liquid crystal display modules
pasif matrisli tek renkli sıvı kristal gösterge modülleri passive matrix monochrome liquid crystal display modules
piezoelektrik kristal piezoelectric crystal
rombik kristal rhombic crystal
rombohedral kristal rhombohedral crystal
sadece mikroskop ile görülebilen kristal yapısı olan microcrystalline
saplı kristal bardak takımı stemware
sentetik kuvartz kristal synthetic quartz crystal
sıkı istifli altıgen kristal close packed hexagonal crystal
sıkı istifli kristal close packed crystal
sıvı kristal liquid crystal
sıvı kristal ekran liquid crystal screen
sıvı kristal ekran paneli. lcd panel
sıvı kristal ekranı liquid crystal display
sıvı kristal görüntü liquid crystal display
sıvı kristal görüntü birimi liquid crystal display
sıvı kristal gösterge liquid crystal display
sıvı kristal gösterge birimleri ve hücreleri liquid crystal display modules and cells
sıvı kristal gösterge cihazı liquid crystal display device
sıvı kristal gösterge modülleri liquid crystal display modules
sıvı kristal göstergeli panel liquid crystal display panel
sıvı kristal ve katı hal- görüntü cihazları liquid crystal and solid-state display devices
sıvı kristal ve katı hal gösterge cihazı liquid crystal and solid-state display device
sıvı kristal ve katı hal gösterge cihazları liquid crystal and solid-state display devices
sıvı kristal ve katıhal gösterme cihazları liquid crystal and solid-state display devices
statik sıvı kristal gösterge modülleri static liquid crystal display modules
süzgeç kristal birim filter crystal unit
tek eksenli kristal uniaxial crystal
tek kristal single crystal
tek kristal monocrystalline
tek kristal mono-crystalline
tek kristal yapılı monocrystalline
tek kristal yapılı mono-crystalline
tek kristal yonga üretiminde izlenen yöntem czochralski method
tek kristal yonga üretiminde izlenen yöntem czochralski process
yalın küp kristal simple cubic crystal
yarı kristal quasicrystal
yarı kristal polimerler semi-crystalline polymers
yüzey merkezli kübik kristal face-centred cubic crystal
yüzey merkezli kübik kristal face-centered cubic crystal
yüzey merkezli kübik kristal face-centered cubic crystal
yüzey merkezli küp kristal face- centered cubic crystal
yüzeye takılan kuvartz kristal birimleri surface mounted quartz crystal units
Computer
kristal büyütme crystal growth
kristal karıştırıcı crystal mixer
kristal salıngaç crystal oscillator
sıvı kristal görüntü birimi liquid crystal display
Informatics
sıvı kristal ekran paneli lcd panel
sıvı kristal görüntü birimi liquid crystal display
Telecom
gerilim denetimli kristal osilatör voltage controlled crystal oscillator
kristal rezonatör crystal resonator
Electric
artı kristal positive crystal
elektrik sacı çelikleri kristal dokusu electrical sheet steels crystallographic texture
kristal alıcı crystal receiver
kristal detektör crystal detector
kristal diyot crystal diode
kristal doğrultucu crystal rectifier
kristal güç çevirici piezoelectric transducer
kristal hoparlör crystal loudspeaker
kristal hoparlör piezoelectric loudspeaker
kristal kulaklıklar crystal headphones
kristal mikrofon piezoelectric microphone
kristal mikrofon crystal microphone
kristal pikap piezoelectric pickup
kristal pil crystal cell
kristal sayıcı crystal counter
kristal silikon fotovoltaik modül crystalline silicon photovoltaic module
kuvars kristal kontrollü osilatör quartz crystal-controlled oscillator
pozitif kristal positive crystal
Radio
kristal kontrolü crystal control
kristal osilatör crystal oscilator
kristal sahası crystal area
Construction
ağaç dalları gibi büyümüş kristal dendrite
çoğul kristal polycrystal
kristal doğrultusu anayapı ile aynı olan epitaxial
tekil kristal single crystal
verilerin yorumlanarak bir evre veya kristal yapıyla ilişkilendirilmesi index
Lighting
sıvı kristal displey liquid crystal display
Automotive
kuartz kristal ünite quartz crystal unit
Mining
anizometrik kristal anisometric crystal
kristal morfolojisi crystal morphology
Medical
cerrahi antiseptik olarak kullanılan açık renkli bir kristal pudra thimerosal
kristal agregasyonu crystal aggregation
kristal biçimli bir aminoasit phenylalanine
kristal büyümesi crystal growth
kristal lens crystalline lens
kristal lensler crystalline lens
kristal matrisi proteini crystal matrix protein
kristal retansiyonu crystal retention
kristal viyole crystal violet
kristal yoğunluğu crystal density
şeker yerine kullanılan kristal alkol sorbitol
Psychology
kristal veya cam korkusu crystallophobia
Food Engineering
kristal gelişmesi crystal growth
kristal rafine şeker granulated refined sugar
kristal şeker içeren gıda food containing crystalline sugar
kristal şeker içeren ışınlanmış gıda irradiated food containing crystalline sugar
kristal yapı crystalline
Gastronomy
kristal bardak cyristal glass
kristal rafine şeker granulated refined sugar
kristal şeker crystal sugar
Physics
döner kristal diyagramı rotation diagram
eşbiçimli kristal isomorphous crystal
ferroelektrik kristal ferroelectric crystal
iyonik kristal ionic crystal
izomorf kristal isomorphous crystal
kristal açıları crystal angles
kristal ağı crystal grating
kristal alanı crystal field
kristal analizi crystal analysis
kristal anizotropisi crystal anisotropy
kristal çözümlemesi crystal analysis
kristal eksenleri crystal axes
kristal yüzeye tutunmuş atom adatom
nematik kristal nematic crystal
piezoelektrik kristal piezoelectric crystal
Chemistry
homopolar kristal homopolar crystal
iyonik kristal ionic crystal
kristal alan crystal field
kristal alan teorisi crystal field theory
kristal flaman whiskers
kristal haldeki kırmızı kurşun crystal red lead
kristal kusuru crystal defect
kristal polipropilen crystalline polypropylene
kristal suyu crystal water
moleküler kristal molecular crystal
naftalinden elde edilen kristal yapılı bir madde naphthol
nano kristal nanocrystal
nano kristal nanoparticle
nano kristal nanocluster
nano kristal nanopowder
salisilik asitin kristal amit formu salicylamide
sıvı kristal liquid crystal
tetragonal zirkonya çoğul kristal tetragonal zirconia polycrystal
yarı kristal polimer semi-crystalline polymer
yarı kristal polimerlerin erime özelliği melting behavior of semi-crystalline polymers
zehirli olan kristal alkaloit laudanosine
zirkonyum oksit içerisindeki kristal fazların belirlenmesi determination of crystalline phases in zirconium oxide
Biology
maya kristal nucleus
Botanic
bitki dokularında görünen iğne biçimli kristal rhaphides
kristal biçiminde orthorhombic
Apiculture
kristal koni crystalline cone
Geology
bir noktanın çevresinde toplanmış küçük sferoid kristal toplulukları spherulitic
bir noktanın çevresinde toplanmış küçük sferoid kristal toplulukları spherulite
doğal yolla oluşan kristal yapılı katılar naturally occurring crystalline solids
iki sfenoidi içeren bir kristal şekli disphenoid
kaya kristal rock crystal
kristal ağı crystal lattice
kristal ekseni crystal axes
kristal elemanları crystal elements
kristal fraksiyonlaşması crystal fractionation
kristal grubu crystal group
kristal habitüsü crystal habit
kristal ikizlenmesi crystal twinning
kristal kafesi crystal lattice
kristal kenarları edges of crystal
kristal sınıfı crystal class
kristal yapısı olmayan amorphous
kristal zonlanması crystal zonning
Military
beyaz kristal halinde yüksek hassasiyetli patlayıcı cyclanite
top kristal spherulite