article - Türkçe İngilizce Sözlük

article

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau

"article" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 45 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
article i. bent
Point 6.4 in Article 7 reflects a poor understanding of employment and commercial relationships.
Madde 7'de yer alan 6.4 sayılı bent, istihdam ve ticari ilişkilerin yeterince anlaşılmadığını yansıtmaktadır.

More Sentences
article i. madde
We continue to believe that Article 95 provides the right legal basis.
Biz 95. Maddenin doğru yasal dayanağı sağladığına inanmaya devam ediyoruz.

More Sentences
article i. şey
There are a variety of articles in her purse.
Çantasında çeşitli şeyler var.

More Sentences
article i. yazı
We wanted to prepare an analysis article for you in this sense.
Biz de bu doğrultuda sizler için bir analiz yazısı hazırlamak istedik.

More Sentences
article i. eşya
The Commission's proposed directive covers all uses of pentaBDE, and articles containing pentaBDE.
Komisyonun önerdiği direktif pentaBDE'nin tüm kullanımlarını ve pentaBDE içeren eşyaları kapsamaktadır.

More Sentences
article i. makale
No wonder The Wall Street Journal the other day carried an article with Adams and bin Laden linked together.
Wall Street Journal'ın geçen gün Adams ve Bin Ladin'in birlikte anıldığı bir makale yayınlamasına şaşmamalı.

More Sentences
General
article i. makale
The article that has just been read to us demonstrates the state of mind of the Russian leaders.
Az önce bize okunan makale Rus liderlerin ruh halini ortaya koymaktadır.

More Sentences
article i. eşya
These hand-made articles differ in quality.
Bu el yapımı eşyaların kaliteleri farklılık gösterir.

More Sentences
article i. yazı
We wanted to prepare an analysis article for you in this sense.
Biz de bu anlamda sizler için bir analiz yazısı hazırlayalım dedik.

More Sentences
article i. artikel
Nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, articles, prepositions, conjunctions, and interjections are the parts of speech in English.
İsimler, zamirler, fiiller, sıfatlar, zarflar, artikeller, edatlar, bağlaçlar ve ünlemler İngilizcede konuşmanın bölümleridir.

More Sentences
article i. şey
This article doesn't explain much.
Bu makale pek bir şey açıklamıyor.

More Sentences
Law
article i. bent
This is corroborated by an amendment relating to Article 3, item c.
Bu durum, 3. Maddenin c bendine ilişkin bir değişiklikle de desteklenmektedir.

More Sentences
Textile
article i. ürün
This shop sells articles of all kinds.
Bu dükkan her türde ürün satar.

More Sentences
Common Usage
article i. (sözleşmede) madde
article i. nesne
General
article i. ey
article i. kısım
article i. şart
article i. parça
article i. fasıl
article i. bahis
article i. tanımlık
article i. adet
article f. sözleşmeyle bağlamak
Trade/Economic
article i. istatistik pozisyonu
article i. kural
article i. mal
article i. mülk
article i. servet
Law
article i. fıkra
article i. kanun maddesi
article i. madde (bir anlaşmada bulunan)
article i. sözleşme maddesi
article f. bağlamak
article f. çırak vermek
article f. sözleşmeyle bağlamak
Technical
article i. nesne
article i. öteberi
article i. şey
Computer
article i. tanımlık
Linguistics
article i. tanımlık
Archaic
article i. konu
article i. işlenen konu
article f. suçlamak
article f. kanun maddesine dayanarak itham etmek

"article" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 151 sonuç

İngilizce Türkçe
General
scientific article i. bilimsel makale
She likes to read scientific articles.
Bilimsel makaleleri okumayı sever.

More Sentences
lead article i. baş makale
Have you read the leading article in today's paper?
Bugünkü gazetede baş makaleyi okudun mu?

More Sentences
provision of article i. madde hükmü
We will therefore be complying with the provisions of Article 31 of the European Union's Charter of Fundamental Rights.
Dolayısıyla Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nın 31. Maddesi hükümlerine riayet edeceğiz.

More Sentences
scientific article i. bilimsel makale
Dan was under pressure to publish his scientific articles.
Dan bilimsel makalelerini yayımlamak için baskı altındaydı.

More Sentences
write an article f. makale yazmak
I need to write an article on Japan's economy.
Japon ekonomisi üzerine bir makale yazmam gerekir.

More Sentences
in this article zf. bu makalede
The writing style is much less complicated in this article.
Bu makalede yazım tarzı çok daha az karmaşık.

More Sentences
Law
article 1 i. madde 1
Article 1 prescribes that the procedure should be carried on in a spirit of cooperation.
Madde 1, prosedürün iş birliği ruhu içinde yürütülmesi gerektiğini öne sürmektedir.

More Sentences
Media
newspaper article i. gazete makalesi
Tom showed Mary an old newspaper article.
Tom Mary'ye eski bir gazete makalesi gösterdi.

More Sentences
General
leading article i. başyazı
valuable article i. değerli eşya
magazine article i. dergi yazısı
abstract of article i. makale özeti
subject discussed in the article i. makalede işlenen konu
indefinite article i. belgisiz tanımlık
article of virtu i. güzel sanat eseri
article author i. makale yazarı
article presentation i. makale sunumu
additional article i. ek madde
framework article i. çerçeve maddesi
indefinite article i. belgisiz tamlık
leading article i. başmakale
second hand article i. ikinci el malı
travel article i. gezi makalesi
article 27 i. madde 27
article of value i. değerli eşya
interesting article i. ilginç makale
journal article i. dergi makalesi
lead article i. başyazı
feature article i. baş makale
feature article i. ana makale
article no i. madde no
article of value i. kıymetli eşya
valuable article i. kıymetli eşya
topic/subject of your article i. makalenizin konusu
decorative article i. dekoratif eşya
article of faith i. kuvvetli kanaat
feature article i. olağandışı gazete yazısı
feature article i. öne çıkan dergi makalesi
publish an article f. makale yayınlamak
do article translation f. makale çevirisi yapmak
published as original (paper/article) s. aslı gibi basılan
in the article of death expr. ölüm anında
in the article of death expr. can çekişirken
Phrases
as per article 1 expr. birinci madde uyarınca
according to the article... expr. maddesine göre
Colloquial
bladed article i. kesici alet
Idioms
genuine article i. bir şeyin orijinalı
genuine article i. bir şeyin hakikisi
the finished article i. hazır olma
the finished article i. olma
the finished article i. olgunlaşma
the finished article i. tamamlanma
an article of faith expr. doğru olarak kabul edilmiş olan
Trade/Economic
discriminatory article i. ayrım gözeten madde
leading article i. başyazı
branded article i. belirli bir markayı taşıyan ürün
valuable article i. değerli şey
amended/revised article i. değiştirilmiş madde
valuable article i. değerli eşya
temporary first article i. geçici birinci madde
import article i. ithal malı
imported article i. ithal mal
second hand article i. ikinci el malı
export article i. ihracat maddesi
article of organization i. kuruluş belgesi
branded article i. markalanmış ürün
article for stock i. mal çeşidi
manufactured article i. mamul eşya
article of exchange i. mübadele aracı
article of exchange i. mübadele vasıtası
patent article i. patentli ürün
proprietary article i. patentli madde
pledged article i. rehine verilen şey
sale article i. satış maddesi
article of organization i. şirket anasözleşmesi
contract article i. sözleşme maddesi
article of commerce i. ticaret anlaşması
article of trade i. ticari eşya
article of commerce i. satılık mal
interim article i. geçici madde
write an article f. haber yazmak
Law
10th article of the constitution i. anayasanın onuncu maddesi
10th article of the constitution i. anayasanın 10. maddesi
sub-article i. fıkra
provisional article i. geçici madde
sub-article i. kanun maddesinin fıkrası
as per article 1 i. madde 1 uyarınca
article number i. madde numarası
repealed article i. mülga madde
applicable article i. sevk maddesi
article of impeachment i. suçlamanın dayanağı
regulation on the principles to be followed in the revolving funds management pursuant to the article 58 of the law on higher education numbered 2547 i. 2547 sayılı yükseköğretim kanununun 58. maddesine göre kurulacak döner sermaye i̇şletmelerinde uyulacak esaslara i̇lişkin yönetmelik
provisional article i. geçici madde
as per article 1 expr. madde 1'de belirtilen
referred to in article 21 expr. 21. maddede belirtilen
referred to in article 24 expr. 24. maddede belirtilen
Politics
temporary article i. geçici madde
provisional article i. geçici madde
resolutive article i. feshedici madde
self protection article i. korunma hükmü
objectives laid down in article x i. madde x'te yer alan amaçlar
temporary article i. muvakkat madde
sole article i. tek madde
for the purposes set out in the article x i. x maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda
abrogative article i. yürürlükten kaldırmayı gerektiren madde
irrespective of the provisions of the article i. x maddesi hükümlerinden bağımsız olarak
provided for in article s. maddede belirtilen
acting in accordance with the procedure laid down in article 252 of the treaty expr. antlaşmanın 252. maddesinde öngörülen usule uygun şekilde hareket ederek
Media
news article i. gazete makalesi
news article i. gazete yazısı
newspaper article i. gazete yazısı
article series i. yazı dizisi
Technical
resistance of enamelled article to impact i. emaye kaplanmış eşyanın darbeye dayanıklılığı
ceramic article i. seramik
internationally published article i. uluslararası yayınlanmış makale
electronic article surveillance i. ürün koruma/güvenlik sistemleri
Computer
this article was downloaded expr. bu makale indirildi
add new article expr. yeni makale ekle
Textile
fancy article i. fantezi artikel
article of clothing i. kıyafet
Furniture
article of furniture i. mobilya
Aeronautic
first article inspection i. ilk mamul muayenesi
Medical
biotechnology derived article i. biyoteknolojik ürün
Statistics
average article run length i. ortalama madde tekrar uzunluğu
Education
research article i. araştırma makalesi
review article i. derleme makalesi
review article i. gözden geçirme makalesi
article research i. makale araştırması
Literature
familiarizing article i. yakınlaştırıcı işaret
middle article [uk] i. baş makale kadar aciliyeti veya önemi olmayıp gazetelerde veya haftalık yayınlarda basılan veya basılmaya uygun, popüler veya hafif içerikli edebi deneme veya makale
Linguistics
definite article i. belgili tanımlık
indefinite article i. belirsiz tanımlık
indefinite article i. belgisiz sıfat
indefinite article i. belgisiz belirtme edatı
definite article i. belirli tanımlık
definite article i. belirli tanım edatı
definite article i. belirli belirtme edatı
zero article i. tanımlıksız
partitive article i. parçasal tanımlık
pre-article s. tanımlık öncesi
Religious
article of faith i. (hristiyanlıkta) inanç veya doktrinlerin ayrıldığı bölümlerden biri
Military
article of war i. askeri ceza ve askeri ceza muhakemeleri usulü kanunu
non-article five operation i. beşinci madde harici harekat
limited standard article i. geçici standart madde
excess defence article i. ihtiyaç fazlası savunma malzemesi
supervised article i. kaydı silinmiş madde
defence article i. savunma malzemesi
Art
an article of virtu i. antik çağdan kalma sanatsal obje
Abbreviation
ana (article number association) i. (britanya'da) barkodçular derneği
Ottoman Turkish
definite article i. harf-i tarif
British Slang
you lazy article expr. seni tembel pislik