article - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

article

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"article" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 40 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
article i. bent
article i. madde
article i. (sözleşmede) madde
article i. nesne
article i. şey
article i. yazı
article i. eşya
article i. makale
General
article f. sözleşmeyle bağlamak
article i. kısım
article i. makale
article i. eşya
article i. yazı
article i. şart
article i. parça
article i. fasıl
article i. bahis
article i. ey
article i. şey
article i. tanımlık
article i. artikel
Trade/Economic
article istatistik pozisyonu
article kural
article mülk
article mal
article servet
Law
article madde (bir anlaşmada bulunan)
article fıkra
article çırak vermek
article sözleşme maddesi
article bent
article kanun maddesi
article bağlamak
article sözleşmeyle bağlamak
Technical
article öteberi
article şey
article nesne
Computer
article tanımlık
Textile
article ürün
Linguistics
article tanımlık

"article" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 130 sonuç

İngilizce Türkçe
General
write an article f. makale yazmak
publish an article f. makale yayınlamak
do article translation f. makale çevirisi yapmak
leading article i. başyazı
valuable article i. değerli eşya
magazine article i. dergi yazısı
abstract of article i. makale özeti
subject discussed in the article i. makalede işlenen konu
indefinite article i. belgisiz tanımlık
article of virtu i. güzel sanat eseri
article author i. makale yazarı
article presentation i. makale sunumu
scientific article i. bilimsel makale
additional article i. ek madde
framework article i. çerçeve maddesi
indefinite article i. belgisiz tamlık
leading article i. başmakale
second hand article i. ikinci el malı
travel article i. gezi makalesi
article 27 i. madde 27
article of value i. değerli eşya
interesting article i. ilginç makale
journal article i. dergi makalesi
lead article i. baş makale
lead article i. başyazı
feature article i. baş makale
feature article i. ana makale
article no i. madde no
article of value i. kıymetli eşya
valuable article i. kıymetli eşya
provision of article i. madde hükmü
topic/subject of your article i. makalenizin konusu
scientific article i. bilimsel makale
decorative article i. dekoratif eşya
published as original (paper/article) s. aslı gibi basılan
in this article zf. bu makalede
Phrases
as per article 1 birinci madde uyarınca
according to the article... maddesine göre
Colloquial
bladed article kesici alet
Idioms
an article of faith doğru olarak kabul edilmiş olan
genuine article bir şeyin hakikisi
genuine article bir şeyin orijinalı
Trade/Economic
branded article markalanmış ürün
write an article haber yazmak
article of commerce ticaret anlaşması
temporary first article geçici birinci madde
branded article belirli bir markayı taşıyan ürün
discriminatory article ayrım gözeten madde
article for stock mal çeşidi
article of exchange mübadele vasıtası
article of trade ticari eşya
leading article başyazı
valuable article değerli şey
valuable article değerli eşya
second hand article ikinci el malı
import article ithal malı
pledged article rehine verilen şey
patent article patentli ürün
article of organization şirket anasözleşmesi
article of organization kuruluş belgesi
imported article ithal mal
export article ihracat maddesi
manufactured article mamul eşya
article of exchange mübadele aracı
sale article satış maddesi
proprietary article patentli madde
amended/revised article değiştirilmiş madde
contract article sözleşme maddesi
Law
referred to in article 24 24. maddede belirtilen
as per article 1 madde 1'de belirtilen
article 1 madde 1
as per article 1 madde 1 uyarınca
article number madde numarası
article of impeachment suçlamanın dayanağı
referred to in article 21 21. maddede belirtilen
applicable article sevk maddesi
repealed article mülga madde
10th article of the constitution anayasanın 10. maddesi
10th article of the constitution anayasanın onuncu maddesi
sub-article fıkra
sub-article kanun maddesinin fıkrası
provisional article geçici madde
Politics
irrespective of the provisions of the article x maddesi hükümlerinden bağımsız olarak
abrogative article yürürlükten kaldırmayı gerektiren madde
provided for in article maddede belirtilen
resolutive article feshedici madde
acting in accordance with the procedure laid down in article 252 of the treaty antlaşmanın 252. maddesinde öngörülen usule uygun şekilde hareket ederek
self protection article korunma hükmü
objectives laid down in article x madde x'te yer alan amaçlar
sole article tek madde
for the purposes set out in the article x x maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda
provisional article geçici madde
temporary article muvakkat madde
temporary article geçici madde
Media
news article i. gazete makalesi
news article i. gazete yazısı
article series yazı dizisi
newspaper article gazete yazısı
newspaper article gazete makalesi
Technical
ceramic article seramik
internationally published article uluslararası yayınlanmış makale
resistance of enamelled article to impact emaye kaplanmış eşyanın darbeye dayanıklılığı
electronic article surveillance ürün koruma/güvenlik sistemleri
Computer
add new article yeni makale ekle
this article was downloaded bu makale indirildi
Textile
fancy article fantezi artikel
Aeronautic
first article inspection ilk mamul muayenesi
Medical
biotechnology derived article biyoteknolojik ürün
Statistics
average article run length ortalama madde tekrar uzunluğu
Education
review article derleme makalesi
research article araştırma makalesi
article research makale araştırması
review article gözden geçirme makalesi
Literature
familiarizing article yakınlaştırıcı işaret
Linguistics
indefinite article belgisiz sıfat
indefinite article belgisiz belirtme edatı
definite article belirli belirtme edatı
indefinite article belirsiz tanımlık
zero article tanımlıksız
pre-article tanımlık öncesi
definite article belirli tanımlık
definite article belgili tanımlık
definite article belirli tanım edatı
Military
defence article savunma malzemesi
limited standard article geçici standart madde
excess defence article ihtiyaç fazlası savunma malzemesi
supervised article kaydı silinmiş madde
article of war askeri ceza ve askeri ceza muhakemeleri usulü kanunu
non-article five operation beşinci madde harici harekat
British Slang
you lazy article seni tembel pislik