chronic - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

chronic

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"chronic" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 19 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
chronic s. kronik
chronic s. müzmin
General
chronic s. devamlı
chronic s. sürekli
chronic s. çok kötü
chronic s. kalıcı
chronic s. kronik
chronic s. eski
chronic s. süreğen
chronic s. berbat
Technical
chronic kronik müzmin
chronic süreğen
Medical
chronic müzmin
chronic kronik seyirli
chronic süreğen
Psychology
chronic kronik
Pathology
chronic süreğen
Food Engineering
chronic uzun
chronic birikimsel

"chronic" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 306 sonuç

İngilizce Türkçe
General
become chronic f. müzminleşmek
become chronic f. kronik olmak
become chronic f. kronikleşmek
become chronic f. kronik bir hal almak
become chronic f. kronik hale gelmek
chronic inflation i. kronik enflasyon
chronic liar i. tam bir yalancı
chronic liar i. iflah olmaz yalancı
Slang
chronic (rap slang) esrar
chronic (rap slang) ot
Trade/Economic
chronic absence müzmin devamsızlık
chronic absence süreli devamsızlık
chronic absence daimi süreli
chronic inflation uzun zamanlardan beri süregelen enflasyon
chronic inflation kronik enflasyon
chronic inflation kronik enflasyon
chronic inflation müzminleşmiş enflasyon
chronic unemployment kronik işsizlik
chronic unemployment müzminleşmiş işsizlik
chronic unemployment kronik işsizlik
chronic unexcused absence mazeretsiz daimi süreli
chronic unexcused absence müzmin devamsızlık
Technical
chronic daily intake kronik günlük alım
chronic inflammatory process süreğen yangılı süreç
chronic irradiation süreğen ışınımlanma
Marine
chronic toxicity süreğen zehirlilik
chronic toxicity kronik zehirlilik
Medical
a chronic inflammatory disease characterized by painful ağrıyla giden kronik yangısal bir hastalık
acute and chronic immune thrombocytopenic purpura akut ve kronik immün trombositopenik purpura
acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease kronik obstrüktif akciğer hastalığının akut infeksiyöz alevlenmesi
acute or chronic basis akut veya kronik zemin
acute or chronic intoxication akut veya kronik zehirlenme
advanced chronic kidney disease ilerlemiş kronik böbrek hastalığı
anemia associated with chronic renal failure kronik böbrek yetersizliğine bağlı gelişen anemi
anemia of chronic disease kronik hastalık anemisi
association of chronic lymphocytic thyroiditis and papillary thyroid carcinoma kronik lenfositik tiroidit ve papiller tiroid karsinomu birlikteliği
become chronic kronikleşmek
blast crisis of chronic myelocytic leukemia kronik miyelositik löseminin blast krizi
child with chronic cough kronik öksürüklü çocuk
child with chronic diarrhea kronik ishalli çocuk
chronic abdominal hernia kronik abdominal herni
chronic abdominal pain kronik karın ağrısı
chronic abscess kronik apse
chronic actinic dermatitis kronik aktinik dermatit
chronic active gastritis kronik aktif gastrit
chronic active hepatitis kronik aktif hepatit
chronic active hepatitis b kronik aktif hepatit b
chronic additional disease kronik ek hastalık
chronic adenotonsillar hypertrophy kronik adenotonsiller hipertrofili
chronic adrenal insufficiency kronik böbrek üstü bezi yetmezliği
chronic airflow limitation kronik hava akımı kısıtlaması
chronic airflow limitation kronik obstrüktif akciğer hastalığı
chronic airway inflammation hava yollarında oluşan kronik inflamasyon
chronic ambulatory peritoneal dialysis patient kronik ayaktan periton dializi hastası
chronic anovulation kronik anovulasyon
chronic anticoagulation kronik antikoagülasyon
chronic antral gastritis kronik antral gastrit
chronic appendicitis kronik apandisit
chronic arsenicism kronik arsenisizm
chronic asthma kronik astım
chronic bacterial infection kronik bakteriyel enfeksiyon
chronic brain damage kronik beyin hasarı
chronic bronchitis kronik bronşit
chronic cervicitis kronik servisit
chronic constipation kronik kabızlık
chronic cor pulmonale kronik kor pulmonale
chronic cough kronik öksürük
chronic cystic dilatation of appendix lumen apendiks lümeninin kronik kistik dilatasyonu
chronic dacryocystitis kronik dakriosistit
chronic dermatitis kronik dermatit
chronic diarrhea kronik ishal
chronic diarrhoea kronik ishal
chronic digital ischemia kronik dijital iskemi
chronic disability kronik işlev bozukluğu
chronic disease kronik hastalık
chronic diseases kronik hastalıklar
chronic disseminated intravascular coagulopathy kronik yaygın damar içi pıhtılaşma
chronic dose kronik doz
chronic eczematous plagues kronik seyirli ekzematize plakları
chronic effect kronik etki
chronic eosinophilic pneumonia kronik eozinofilik pnömoni
chronic exposure to anesthetic gases anestezik gazlara kronik maruziyet
chronic fatigue syndrome kronik yorgunluk sendromu
chronic fatigue syndrome kronik yorgunluk hastalığı
chronic fetal hypoxia kronik fetal hipoksi
chronic fever müzmin humma
chronic fibrotic changes kronik fibrotik değişiklikler
chronic functional constipation kronik fonksiyonel kabızlık
chronic gastric volvulus kronik gastrik volvulus
chronic glomerulonephritis kronik glomerülonefrit
chronic graft-versus-host disease kronik graft versus host hastalığı
chronic granulomatosis disease kronik granülomatöz hastalık
chronic granulomatous disease kronik granülomatoz hastalık
chronic granulomatous disease kronik granülomatöz hastalık
chronic granulomatous pulmonary disease kronik granülomatöz akciğer hastalığı
chronic habits kronik alışkanlıklar
chronic hazard kronik tehlike
chronic hazard zarar
chronic health problem kronik sağlık sorunu
chronic heart failure kronik kalp yetersizliği
chronic heart failure kronik kalp yetmezliği
chronic hemispheric hypoperfusion kronik hemisferik hipoperfüzyon
chronic hemodialysis access kronik hemodiyaliz için damar erişim yolu
chronic hemophilic arthropathy kronik hemofilik artropati
chronic hemorrhage kronik hemoraji
chronic hemorrhagic anemia kronik hemorajik anemi
chronic hepatitis kronik hepatit
chronic hepatitis b kronik hepatit b
chronic hepatitis-c virus infection kronik hepatit-c virüsü enfeksiyonu
chronic high dose-alcohol consumption kronik yüksek doz-alkol tüketimi
chronic hip pain kronik kalça ağrısı
chronic hypoxia kronik hipoksi
chronic idiopathic hyperphosphatasia kronik idiyopatik hiperfosfatazemi
chronic idiopathic urticaria kronik idiyopatik ürtiker
chronic idiopathic urticaria kronik idiopatik ürtiker
chronic illness kronik hastalık
chronic inflammatory and autoimmune diseases kronik inflamatuvar ve otoimmun hastalıklar
chronic inflammatory bronchial diseases kronik enflamatuar bronşiyal hastalıklar
chronic inflammatory demyelinating polineuropathy kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati
chronic inflammatory disease kronik inflamatuar hastalık
chronic inflammatory eruption kronik inflamatuar erüpsiyon
chronic inguinal pain kronik inguinal ağrı
chronic intake kronik alım
chronic intestinal pseudoobstruction syndrome kronik intestinal psödoobstrüksiyon sendromu
chronic ischemic heart disease kronik iskemik kalp hastalığı
chronic ischemic infarct kronik iskemik enfarkt
chronic kidney disease kronik böbrek hastalığı
chronic kidney failure kronik böbrek yetmezliği
chronic lateral instability of the ankle ayak bileği kronik lateral instabilitesi
chronic leg ulcer kronik bacak ülseri
chronic lithium use kronik lityum kullanımı
chronic lithium use lityumun kronik kullanımı
chronic liver disease kronik karaciğer hastalığı
chronic liver disease of viral origin viral etkenlere bağlı gelişen kronik karaciğer hastalığı
chronic liver failure kronik karaciğer yetmezliği
chronic low back pain kronik bel ağrısı
chronic lung disease kronik akciğer hastalığı
chronic lung disease of newborn yenidoğanın kronik akciğer hastalığı
chronic lung diseases kronik akciğer hastalıkları
chronic lymphocytic leukemia kronik lenfositik lösemi
chronic lymphocytic leukemia patient kronik lenfositik lösemi hastası
chronic lymphocytic thyroiditis haşimato tiroiditi
chronic medical disorder kronik medikal bozukluk
chronic mesenteric ischemia kronik mezenterik iskemi
chronic metabolic bone disease kronik metabolik kemik hastalığı
chronic migraine kronik migren
chronic monoarthritis kronik monoartrit
chronic mucocutaneous candidiasis kronik mukokütanöz kandidiyazis
chronic myelogenous leukemia kronik miyeloid lösemi
chronic myelogenous leukemia cells kronik myeloid lösemi hücreleri
chronic myeloid leukemia kronik miyeloid lösemi
chronic myeloid leukemia kronik miyelositer lösemi
chronic myeloid leukemia (cml) kronik miyeloid lösemi (kml)
chronic myeloproliferative disorder kronik myeloproliferatif bozukluk
chronic myeloproliferative disorder kronik miyeloproliferatif hastalık
chronic nerve injury kronik sinir hasarı
chronic neurologic disease with diverse variable symptoms çok çeşitli ve değişken semptomlar gösteren kronik nörolojik hastalık
chronic neurological disease kronik nörolojik hastalık
chronic noncancer pain kanserle ilişkisi olmayan süreğen ağrı
chronic non-malignant pain kronik non-malign ağrılı hasta
chronic nonspecific synovitis of the knee joint diz ekleminin kronik nonspesifik sinovitleri
chronic nutritional disorder kronik beslenme bozukluğu
chronic obstructive airway disease kronik obstrüktif akciğer hastalığı
chronic obstructive lung disease kronik venöz yetersizlik
chronic obstructive lung disease kronik obstrüktif akciğer hastalığı
chronic obstructive pulmonary disease kronik obstrüktif pulmoner hastalık
chronic obstructive pulmonary disease kronik obstrüktif akciğer hastalığı
chronic obstructive respiratory disease kronik obstrüktif akciğer hastalığı
chronic oral candidiasis kronik oral kandidiyazis
chronic otitis surgery kronik otit cerrahisi
chronic pain kalıcı ağrı
chronic pain süreğen ağrı
chronic pain kronik ağrı
chronic pain syndrome kronik ağrı sendromu
chronic paroxysmal hemicrania kronik paroksismal hemikrania
chronic pediatric rhinosinusitis kronik pediatrik rinosinüzit
chronic pelvic pain kronik pelvis ağrısı
chronic pelvic pain kronik pelvik ağrı
chronic peritoneal dialysis kronik periton diyaliz
chronic peritoneal dialysis patient (capd patient) kronik periton dializi hastası
chronic pharyngitis kronik farenjit
chronic phosphate wasting kronik fosfat kaybı
chronic pilonidal sinus surgery kronik pilonidal sinüs cerrahisi
chronic plaque psoriasis kronik plak psoriazis
chronic plaque type psoriasis kronik plak tip psoriazis
chronic polyarthritis kronik poliartrite
chronic pulmonary atelectasia kronik pulmoner atelektazi
chronic pulmonary disease kronik akciğer hastalığı
chronic pyelonephritis kronik pyelonefrit
chronic radiation dose kronik radyasyon dozu
chronic renal failure kronik böbrek yetmezliği
chronic renal failure kronik renal yetmezlik
chronic renal failure patient kronik böbrek yetersizlikli hasta
chronic renal failure patients undergoing hemodialysis hemodiyalize giren kronik böbrek yetersizliği hastaları
chronic respiratory diseases kronik solunum hastalıkları
chronic respiratory failure kronik solunum yetmezliği
chronic rhinosinusitis kronik rinosinüzit
chronic rhinosinusitis with polyps polipli kronik rinosinüzit
chronic salt depletion kronik tuz kaybı
chronic shoulder pain kronik omuz ağrısı
chronic soft tissue wound kronik yumuşak doku yarası
chronic starvation kronik beslenme yetersizliği
chronic static encephalopathy kronik statik ensefalopati
chronic superficial gastritis leading to atrophy of gastric glands atrofik gastrite neden olan kronik süperfisial gastrit
chronic tension type headache kronik gerilim tipi baş ağrısı
chronic thromboembolic disease kronik tromboembolik hastalık
chronic thromboembolic pulmonary hypertension kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon
chronic tophaceous gout nephropathy with hypopotassemia hipopotasemi ile seyreden kronik tofuslu gut nefropatisi
chronic traumatic encephalopathy pugilistik demans
chronic ulcerative conditions kronik ülseratif durumlar
chronic unreduced traumatic hip dislocation kronik redükte edilmemiş travmatik kalça çıkığı
chronic urticaria kronik ürtiker
chronic urticaria as a manifestation of venulitis hipokomplementemik ürtikaryal vaskülit sendromu
chronic use of lithium lityumun kronik kullanımı
chronic use of lithium kronik lityum kullanımı
chronic use of oral or systemic steroids oral veya sistemik steroidlerin kronik kullanımı
chronic venous insufficiency kronik venöz yetersizliği
chronic venous stasis kronik venöz yetmezlik
chronic widespread pain kronik yaygın ağrı
chronic-relapsing kronik tekrarlayan
common chronic diseases yaygın kronik hastalıklar
complaint of chronic cough geçmeyen öksürük yakınması
complaint of chronic cough kronik öksürük şikayeti
complaint of chronic cough kronik öksürük yakınması
complication of chronic renal failure kronik böbrek yetersizliği komplikasyonu
decompensated chronic cor pulmonale dekompanse kronik korpulmonale
diagnosis of chronic lymphocytic leukemia kronik lenfositik lösemi tanısı
disease with a chronic course kronik seyirli hastalık
etiopathogenesis of chronic urticaria kronik ürtiker etyopatogenezi
genetics of chronic myeloid leukemia kronik miyeloid lösemi genetiği
global initiative for chronic obstructive lung disease kronik obstruktif akciğer hastalığı için global inisiyatif
haemodialysed patient with chronic renal failure hemodiyaliz uygulanan kronik böbrek yetersizlikli hasta
helicobacter pylori chronic active gastritis helikobakter pilori kronik aktif gastrit
helicobacter pylori-positive chronic active gastritis helikobacter pylori pozitif kronik aktif gastrit
histopathologically diagnosed as chronic hepatitis histopatolojik olarak kronik hepatit tanısı konulmuş
hyperandrogenism and chronic anovulation hiperandrojenizm ve kronik anovulasyon
idiopathic chronic eosinophilic pneumonia idiyopatik kronik eozinofilik pnömoni
jcp (juvenile chronic polyarthritis) juvenil kronik poliartritis
juvenile chronic arthritis juvenil kronik artrit
mild chronic liver insufficiency hafif kronik karaciğer yetersizliği
mild-moderate chronic obstructive pulmonary diseases hafif ve orta şiddetteki kronik obstrüktif akciğer hastalıkları
natural history of chronic mesenteric ischemia kronik mezenterik iskeminin doğal seyri
nitrosative stress in chronic heart failure kronik kalp yetmezliğinde nitrosatif stres
oxidative stress in chronic heart failure kronik kalp yetmezliğinde oksidatif stres
patient with chronic bronchitis kronik bronşitli hasta
patient with chronic hepatitis kronik hepatitli hasta
patient with chronic idiopathic urticaria kronik idiyopatik ürtikerli hasta
patient with chronic idiopathic urticaria kronik idiopatik ürtikerli hasta
patient with chronic liver disease kronik karaciğer hastası
patient with chronic obstructive pulmonary disease kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hasta
patient with chronic renal failure kronik böbrek yetmezliği hastası
patient with chronic renal failure kronik böbrek yetmezlikli hasta
patient with chronic respiratory failure kronik solunum yetmezlikli hasta
patient with chronic urticaria kronik ürtikerli hasta
patient with severely chronic obstructive lung disease şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığı hasta
persons with chronic physical disability kronik fiziksel özürlü bireyler
respiratory failure due to chronic pulmonary disease kronik akciğer hastalığına bağlı solunum yetmezliği
severity and prevalence of chronic respiratory diseases kronik solunum hastalıklarının şiddet ve prevalansı
stable chronic obstructive pulmonary disease stabil kronik obstrüktif akciğer hastalığı
treatment of chronic otitis media with effusion efüzyonlu kronik otitis media tedavisi
treatment of chronic suppurative otitis media kronik süpüratif otitis media tedavisi
underlying chronic lung disease altta yatan kronik akciğer hastalığı
vascular diseases in the chronic base kronik zeminde gelişen vasküler hastalıklar
Psychology
chronic carrier kronik taşıyıcı
chronic depression kronik depresyon
chronic dieting kronik diyet
chronic fatigue syndrome kronik yorgunluk sendromu
chronic immune-mediated polyneuropathies kronik immün aracılı polinöropatiler
chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati
chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati
chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy patient kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati hastası
chronic lymphocytic sialoadenitis kronik lenfositik siyaloadenit
chronic mental illness kronik ruhsal hastalık
chronic stress kronik stres
Dentistry
chronic inflammatory periodontal disease kronik inflamatuar periodontal hastalık
Pathology
chronic atrophic gastritis kronik atrofik gastrit
chronic bullous disease of childhood çocukluk çağının kronik büllöz hastalığı
chronic cystic mastitis memenin diffüz kisti
chronic cystitis kronik sistitler
chronic delirium müzmin hezeyan
chronic figurate erythema kronik figurate eritem
chronic gastritis kronik gastrit
chronic inflammatory disease of uterus uterusun kronik enflamatuvar hastalığı
chronic meningitis kronik menenjit
chronic motor or vocal tic disorder kronik motor veya vokal tik şeklindeki bozukluk
chronic obstructive pyelonephritis kronik obstrüktif pyelonefrit
chronic parametritis and pelvic cellulitis kronik parametrit ve pelvik selülit
chronic post-traumatic headache kronik post-travmatik baş ağrısı
chronic prostatitis kronik prostatit
chronic radiodermatitis kronik radyodermatit
chronic salpingitis and oophoritis kronik salpinjit ve ooforit
chronic sinusitis kronik sinüzit
chronic thyroiditis kronik tiroiditler
chronic tubulo-interstitial nephritis kronik tübülo-intersitisyel nefrit
chronic ulcer of skin derinin kronik ülseri
female chronic pelvic peritonitis kadında kronik pelvik peritonit
subacute and chronic vaginitis subakut ve kronik vajinit
subacute and chronic vulvitis subakut ve kronik vulvit
Parasitology
chronic malaria süreğen sıtma
Chemistry
chronic study kronik inceleme
chronic toxicity kronik toksisite
Environment
chronic dose kronik dozaj
chronic exposure kronik maruz kalma
chronic radiation dose kronik maruz kalma miktarı
chronic reference dose kronik referans miktarı
Sport
chronic mountain sickness (cms) kronik dağ hastalığı