compliance - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

compliance

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"compliance" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 24 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
compliance i. uyma
compliance i. riayet
General
compliance i. uygunluk
compliance i. baş eğme
compliance i. itaat
compliance i. boyun eğme
compliance i. uysallık
compliance i. rıza
compliance i. kabul
compliance i. uyum
compliance i. rıza gösterme
compliance i. razı olma
compliance i. icabet
Trade/Economic
compliance uyumluluk
compliance uygunluk
Politics
compliance uygunluk
Telecom
compliance uyum
Construction
compliance esneklik
Medical
compliance kompliyans
compliance uyunç
compliance uyumluluk
Food Engineering
compliance uyma
Tobacco
compliance uyma
Military
compliance şartları sağlama

"compliance" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 128 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
non-compliance i. uymama
General
be in compliance f. uyum içinde olmak
become compliance f. uysallaşmak
bring in compliance with f. uygun hale getirmek
bring into compliance f. uyum sağlamak
compliance inspection i. uygunluk denetimi
compliance inspection i. uygunluk teftişi
compliance mechanism i. uyum mekanizması
compliance order i. itaat emri
compliance problem i. uyum sorunu
compliance test i. uygunluk testi
compliance to technology i. teknolojiye uygunluk
compliance with standards i. standartlara uygunluk
legal compliance i. yasaya uygunluk
legal compliance i. yasaya uygun
non-compliance i. uygunsuzluk
non-compliance i. uyumsuzluk
non-compliance i. itaatsizlik
non-compliance i. karşı gelme
non-compliance i. uymama
technological compliance i. teknolojiye uygunluk
social compliance s. sosyal uygunluk
in compliance with ed. -e uyarınca
in compliance with ed. -e göre
in compliance with ed. -e uygun olarak gereğince
in compliance with ed. göre
in compliance with ed. uygun olarak
in compliance with ed. mucibince
in compliance with ed. gereğince
in compliance with ed. -e uygun olarak
Phrases
in compliance with european standards avrupa standartlarında
in compliance with the regulations yönetmeliğe uygun
in full compliance with the laws yasalara uygun şekilde
in full compliance with the laws kanunlarına uygun şekilde
Trade/Economic
budgetary compliance bütçe mevzuatına uygunluk
business social compliance initiative ticari sosyal uyumluluk girişimi
certificate of compliance uyumluluk belgesi
certificate of compliance with specifications şartnameye uygunluk belgesi
chief compliance officer (cco) uyumdan sorumlu i̇cra kurulu üyesi
chief compliance officer (cco) uyum direktörü
chief compliance officer (cco) üst düzey uyum yetkilisi
chief compliance officer (cco) baş uyum görevlisi
chief compliance officer (cco) uyum müdürü
compliance certificate yeterlilik belgesi
compliance costs uyum masrafları (çevre)
compliance inspector uygunluk denetçisi
compliance program uyum programı
compliance test uygunluk testi
compliance training uyum eğitimi
compliance with international accounting standards uluslar arası muhasebe standartlarına uyumluluk
compliance with international accounting standards uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu
compliance with international accounting standards uluslararası muhasebe standartlarına uyumluluk
corporate governance compliance report kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu
corporate governance compliance report kurumsal yönetim uyum raporu
evidence of compliance uyumluluk kanıtı
evidence of compliance herhangi bir firmanın uyguladığı imalat sistemlerinde gerekli standartlara uyumlu olduğunu gösteren kanıt
explicit and unreserved statement of compliance açık ve koşulsuz uyum tablosu
financial compliance control specialist mali uyum denetim uzmanı
head of technical compliance for general merchandising genel ticaret fenni uyum sorumlusu
head of technical compliance for general merchandising genel ticaret teknik uyum sorumlusu
monitor compliance uygunluğun izlenmesi
monitor compliance uyum takibi
monitor compliance uyum kontrolü
statement of compliance with ifrss ufrs'ye uyum tablosu
statement of compliance with ifrss uluslararası finansal raporlama sistemine uyum tablosu
tax compliance vergiye uyma
technical compliance threshold teknik uygunluk eşiği
trade compliance ticaret mevzuatına uygunluk
trade compliance bir ürünün dış ticaret ve gümrük mevzuatına uygunluğu
undertaking of compliance uygunluk taahhütnamesi
Law
compliance audit uygunluk denetimi
compliance with laws hukuka uygunluk
legal and regulatory compliance yasalara ve mevzuata uygunluk
non-compliance uymama
non-compliance riayetsizlik
non-compliance karşı gelme
non-compliance report (ncr) uygunsuzluk raporu
regulatory compliance mevzuata uygunluk
regulatory compliance yasalara uygunluk
seatbelt compliance emniyet kemeri takma zorunluluğuna uyum
seat-belt compliance emniyet kemeri takma zorunluluğuna uyum
Politics
compliance cost uyum maliyeti
compliance cost uyma maliyeti
compliance officer uyum görevlisi
cross compliance çapraz uygunluk
cross compliance çapraz uyum
statement of general compliance genel uygunluk bildirimi
tax compliance vergi uyumu
Institutes
foreign account tax compliance act (fatca) yabancı hesapların vergi uyumu yasası
Technical
certificate of compliance uyumluluk belgesi
certificate of compliance uygunluk sertifikası
complex compliance karmaşık uygunluk
compliance and inspection documentation of materials malzemelerin uygunluk ve muayene dokümanları
compliance index trafiğe uyma oranı
compliance procedures uyum yöntemleri
compliance test uyumluluk testi
compliance test uyarlık sınaması
compliance with noise limits gürültü sınırları ile uyumluluk
dimensional compliance control boyutsal uygunluk denetlemesi
elastic compliance esnek uyma
elastic compliance constant esnek uyma değişmezi
Computer
compliance test uyumluluk testi
compliance test uyarlık sınaması
compliance testing uyum testi
Informatics
compliance certificate uyumluluk belgesi
compliance-sensitive data uyumluluk duyarlı veri
Telecom
radio and telecommunication terminal equipment compliance association (RTTE-CA) telsiz ve telekomünikasyon uçbirim teçhizatı uygunluk derneği
schedule compliance vardiyaya uyum
Marine
document of compliance uygunluk sertfikası
statement of compliance international anti-fouling system uluslararası karinada pislik tutmasını önleme sistemi uyum sertifikası
Medical
certificate of compliance uygunluk belgesi
certificate of compliance sertifikası
compliance of the chest wall with respiration göğüs duvarının solunum ile uyumu
compliance to treatment tedaviye uyum
compliance with antipsychotic medication psikotik ilaçlara uyum
compliance with medication tedavi uyumu
drug compliance ilaç uyumu
lack of compliance uyum eksikliği
lung compliance akciğer kompliansı
patient compliance hasta uyumu
pulmonary compliance akciğer kompliyansı
pulmonary compliance pulmoner uyum
Psychology
motor compliance motor uysallık
public compliance kamusal boyun eğme
somatic compliance bedensel şikayet
Environment
environmental compliance çevreye uyum
Military
technical order compliance teknik emir uygulaması
time compliance technical order zamana bağlı teknik emir