conservation - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

conservation

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"conservation" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 26 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
conservation i. koruma
conservation i. muhafaza
General
conservation i. sahip çıkma
conservation i. himaye
conservation i. muhafaza
conservation i. sakınım
conservation i. doğal kaynakları koruma
conservation i. tutma
conservation i. saklama
conservation i. doğal çevrenin korunması
conservation i. koruyuculuk
conservation i. korunum
conservation i. koruma
conservation i. konservecilik
conservation i. toprak
conservation i. korunma
conservation i. konserve
Trade/Economic
conservation koruma
conservation doğal kaynakları koruma
conservation çevreye zarar vermeme
conservation himaye
Law
conservation himaye
Technical
conservation doğal kaynakların korunması
conservation sakınım
Medical
conservation konservasyon
Psychology
conservation korunum

"conservation" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 174 sonuç

İngilizce Türkçe
General
architecture and energy conservation i. mimarlık ve enerji koruma
architecture and energy conservation i. mimari ve enerji korunması
conservation and restoration i. konservasyon ve restorasyon
conservation area i. zarar veya istenmeyen değişimlere karşı korunan bölge
conservation area i. koruma altına alınmış bölge
conservation area i. koruma alanı
conservation electric power i. çevre dostu elektrik enerjisi
conservation of matter i. maddenin sakınımı
conservation of natural resources i. doğal kaynakların korunması
energy conservation i. enerji tasarrufu
energy conservation i. enerji koruma
energy conservation i. enerji korunması
energy conservation i. enerji koruması
environmental conservation i. çevre koruma
estuarine area conservation i. haliç bölgesi korunması
forest conservation i. orman koruma
fuel conservation i. yakıt tasarrufu
ground water conservation i. yeraltı suyu muhafazası
land conservation i. arazi koruma
law of conservation of energy i. enerjinin korunumu kanunu
law of conservation of energy i. enerjini sakınımı kanunu
law of conservation of mass i. kütlenin korunumu kanunu
marine resources conservation i. deniz kaynaklarını koruma
nature conservation i. doğayı koruma
nature conservation i. doğa koruma
soil conservation i. toprak koruma
soil conservation-improvement i. toprak koruma-geliştirme
water conservation i. su koruma
wetland conservation i. sulak alan korunması
wildlife conservation i. vahşi yaşamı koruma
Trade/Economic
soil conservation toprak koruması
soil conservation erozyonu önleme
Law
contract for conservation muhafaza amacı güden sözleşme
measures of conservation koruma önlemleri
measures of conservation muhafaza tedbirleri
Politics
committee on the conservation characterisation collection and utilisation of genetic resources in agriculture tarımda genetik kaynakların muhafazası karakterizasyonu toplanması ve kullanılması komitesi
committee on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora doğal yaşam ortamlarının ve yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması komitesi
convention on the conservation of european wildlife and natural habitats avrupa tabii hayatını bitki ve hayvanların yaşadığı yerleri koruma altına alınmasına dair sözleşme
energy conservation enerji korunumu
international commission for the conservation of atlantic tunas uluslararası atlantik ton balıklarını koruma komisyonu
international petroleum industry environmental conservation association (IPIECA) uluslararası petrol endüstrisi çevresel koruma birliği
international union for conservation of nature dünya doğa koruma birliği
Institutes
cultural and natural heritage conservation board kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu
department of agri-environment and conservation of natural resources tarımsal çevre ve doğal kaynaklan koruma daire başkanlığı
department of manuscript conservation and archives kitap şifahanesi ve arşiv dairesi başkanlığı
directorate general for nature conservation and national parks doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü
directorate of nature conservation and national parks doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü
energy conservation coordination board enerji tasarrufu koordinasyon kurulu
international commission for the conservation of atlantic tuna atlantik ton balığının korunmasına ilişkin uluslararası komisyon
national energy conservation center ulusal enerji tasarrufu merkezi
Tourism
natural conservation area tabiat koruma bölgesi
Technical
conservation equations korunum denklemleri
conservation laws sakınım yasaları
conservation of a measurement standard ölçüm standardının korunması
conservation of energy enerjinin sakımı
conservation of energy enerjinin korunumu
conservation of energy enerji sakınımı
conservation of energy law enerjinin korunumu kanunu
conservation of mass madde korunumu
conservation of mass kütlenin sakımı
conservation of mass kütlenin korunumu
conservation of matter maddenin korunumu
conservation of momentum momentumun sakınımı
conservation of momentum moment sakınımı
conservation oil koruma yağı
conservation storage yararlı biriktirme
conservation storage faydalı depolama
energy conservation enerji tutumu
energy conservation enerji tasarrufu
hearing conservation işitme koruması
heat conservation ısı tutumluluğu
heat conservation ısı sakımı
law of conservation of energy enerji korunumu kanunu
law of conservation of energy enerji sakınımı yasası
law of conservation of mass kütle korunum yasası
law of conservation of matter maddenin sakınımı kanunu
law of conservation of momentum momentumun korunumu kanunu
law of conservation of momentum momentumun sakınımı kanunu
parity conservation eşlem sakınımı
soil and water conservation toprak ve su koruması
soil conservation toprak muhafazası
water conservation su muhafazası
water conservation suyun muhafazası
Computer
conservation of a measurement standard ölçüm standardının korunması
law of conservation of energy enerji korunumu yasası
Architecture
architecture and energy conservation mimari ve enerji koruma
landscape architecture and energy conservation peyzaj mimarisi ve enerji koruma
Construction
building conservation bina korunması
conservation development plan koruma amaçlı imar planı
energy conservation enerji korunması
soil conservation toprak koruma
Marine
conservation law koruma kanunu
environmental conservation çevresel koruma
environmental conservation measures çevresel koruma önlemleri
law of mass conservation kütle korunumu yasası
mass conservation law kütle korunumu kanunu
national land conservation works ulusal arazi koruma çalışmaları
nature conservation law doğanın korunum kanunu
port ecological conservation facilities liman çevresel koruma faliyetleri
register of seacoast conservation area deniz kıyıları koruma alanı kütüğü
water quality conservation su kalitesi korunumu
Medical
blood conservation techniques kandan korunma teknikleri
Math
nonlinear conservation laws nonlineer korunum yasaları
Physics
conservation of angular momentum açısal momentumun korunumu
conservation of charge yük korunumu
conservation of energy enerjinin korunumu
conservation of energy law enerjinin korunumu kanunu
conservation of mass madde korunum yasası
conservation of mass kütle korunumu
conservation of mass principle kütlenin korunumu ilkesi
conservation of matter maddenin korunumu
conservation of momentum momentum korunumu
conservation of momentum momentumun korunumu
conservation of momentum momentumun korunumu
conservation of momentum devinirlik sakınımı
conservation of volume hacmin korunumu
law of conservation of energy erke korunumu yasası
law of conservation of energy enerji korunumu yasası
law of conservation of energy enerji korunumu kanunu
law of conservation of mass kütle korunum yasası
law of conservation of mass kütle koruma yasası
law of conservation of mass kütle sakınımı yasası
law of conservation of momentum devinirlik korunumu yasası
law of conservation of momentum momentumun korunumu kanunu
principle of conservation of energy enerjinin korunumu ilkesi
principle of conservation of mass kütlenin korunumu ilkesi
Chemistry
conservation of energy enerji korunumu
law of conservation of matter maddenin sakınımı kanunu
law of conservation of matter maddenin korunumu kanunu
mass conservation law kütle korunum kanunu
Biology
biological diversity conservation biyolojik çeşitliliğin korunması
conservation of microorganisms mikroorganizmaların korunması
conservation status korunma durumu
ex-situ conservation doğal yeri dışında koruma
off-site conservation doğal yeri dışında koruma
Biochemistry
molecular conservation moleküler koruma
Botanic
plant conservation bitki koruma
Agriculture
agricultural conservation tarımsal koruma
conservation tillage korumaya yönelik toprak işleme
conservation tillage koruyucu toprak işleme
eurogroup for the conservation of birds and habitats ecbh kuş ve vahşi habitatların korunması için avrupa grubu
fodder conservation yem muhafazası
soil conservation toprak muhafazası
soil conservation toprak korunması
soil conservation toprak koruma
soil conservation district toprak koruma bölgesi
water conservation su muhafazası
Archaeology
conservation project konservasyon projesi
Environment
animal conservation hayvan koruma
biodiversity conservation biyolojik çeşitliliğin korunması
biodiversity conservation biyoçeşitliliğin korunması
birdlife international species of european conservation concern (spec) birdlife international'a göre avrupa'daki türlerin koruma öncelikleri
conservation and restoration of movable cultural heritage taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve onarım
conservation master plan koruma amaçlı imar planı
conservation of natural resources doğal kaynakların korunması
conservation project koruma projesi
conservation zone doğal kaynakları koruma bölgesi
environmental conservation çevre korunması
international union for conservation of nature uluslararası doğayı koruma birliği
natural conservation area doğa koruma alanı
nature conservation doğayı koruma
resource conservation and recovery act kaynakları koruma ve kurtarma yasası
soil conservation toprak koruma
special area of conservation (sac) özellikli korunan alan
special areas for conservation (sac) korunacak özel alan
species concentrated in europe and with an unfavourable conservation status avrupa’da yoğunlaşmış ve koruma statüleri olumsuz olan türler
species not concentrated in europe but with an unfavourable conservation status avrupa’da yoğunlaşmamış ancak koruma statüleri olumsuz olan türler
species of global conservation concern, i.e. classified as globally threatened, near threatened or data deficient in the IUCN Red List iucn tarafından tehlike altında, neredeyse tehlike altında ya da yetersiz veri olarak sınıflandırılmış türler
species with favourable conservation status koruma statüleri olumlu olan türler
the conservation society (ingiliz) doğayı koruma cemiyeti
water conservation su koruma
Meteorology
law of the conservation of energy enerjinin korunumu yasası
Geology
energy conservation enerjinin korunması
Ottoman Turkish
guard; conservation sıyanet