conservation - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

conservation

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"conservation" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 26 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
conservation i. koruma
conservation i. muhafaza
General
conservation i. sahip çıkma
conservation i. himaye
conservation i. muhafaza
conservation i. doğal kaynakları koruma
conservation i. koruyuculuk
conservation i. toprak
conservation i. koruma
conservation i. sakınım
conservation i. korunum
conservation i. korunma
conservation i. doğal çevrenin korunması
conservation i. konserve
conservation i. konservecilik
conservation i. tutma
conservation i. saklama
Trade/Economic
conservation i. çevreye zarar vermeme
conservation i. doğal kaynakları koruma
conservation i. himaye
conservation i. koruma
Law
conservation i. himaye
Technical
conservation i. doğal kaynakların korunması
conservation i. sakınım
Medical
conservation i. konservasyon
Psychology
conservation i. korunum

"conservation" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 184 sonuç

İngilizce Türkçe
General
forest conservation i. orman koruma
soil conservation i. toprak koruma
law of conservation of mass i. kütlenin korunumu kanunu
conservation area i. zarar veya istenmeyen değişimlere karşı korunan bölge
energy conservation i. enerji koruma
wildlife conservation i. vahşi yaşamı koruma
land conservation i. arazi koruma
conservation electric power i. çevre dostu elektrik enerjisi
architecture and energy conservation i. mimarlık ve enerji koruma
conservation of matter i. maddenin sakınımı
marine resources conservation i. deniz kaynaklarını koruma
conservation and restoration i. konservasyon ve restorasyon
nature conservation i. doğa koruma
conservation area i. koruma alanı
ground water conservation i. yeraltı suyu muhafazası
law of conservation of energy i. enerjinin korunumu kanunu
environmental conservation i. çevre koruma
architecture and energy conservation i. mimari ve enerji korunması
energy conservation i. enerji korunması
estuarine area conservation i. haliç bölgesi korunması
wetland conservation i. sulak alan korunması
water conservation i. su koruma
energy conservation i. enerji koruması
energy conservation i. enerji tasarrufu
soil conservation-improvement i. toprak koruma-geliştirme
nature conservation i. doğayı koruma
conservation of natural resources i. doğal kaynakların korunması
fuel conservation i. yakıt tasarrufu
conservation area i. koruma altına alınmış bölge
conservation management i. koruma yönetimi
law of conservation of energy i. enerjinin sakınımı kanunu
Trade/Economic
soil conservation i. erozyonu önleme
soil conservation i. toprak koruması
Law
measures of conservation i. koruma önlemleri
contract for conservation i. muhafaza amacı güden sözleşme
measures of conservation i. muhafaza tedbirleri
conservation officer i. doğal hayatı ve çevreyi koruyan güvenlik memuru/polisi
conservation officer i. çevre polisi
Politics
convention on the conservation of european wildlife and natural habitats i. avrupa tabii hayatını bitki ve hayvanların yaşadığı yerleri koruma altına alınmasına dair sözleşme
international union for conservation of nature i. dünya doğa koruma birliği
committee on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora i. doğal yaşam ortamlarının ve yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması komitesi
energy conservation i. enerji korunumu
conservation hypothesis i. koruma hipotezi
committee on the conservation characterisation collection and utilisation of genetic resources in agriculture i. tarımda genetik kaynakların muhafazası karakterizasyonu toplanması ve kullanılması komitesi
international commission for the conservation of atlantic tunas i. uluslararası atlantik ton balıklarını koruma komisyonu
international petroleum industry environmental conservation association (IPIECA) i. uluslararası petrol endüstrisi çevresel koruma birliği
Institutes
international commission for the conservation of atlantic tuna i. atlantik ton balığının korunmasına ilişkin uluslararası komisyon
general directorate of nature conservation and national parks i. doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü
directorate of nature conservation and national parks i. doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü
energy conservation coordination board i. enerji tasarrufu koordinasyon kurulu
department of manuscript conservation and archives i. kitap şifahanesi ve arşiv dairesi başkanlığı
cultural and natural heritage conservation board i. kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu
department of agri-environment and conservation of natural resources i. tarımsal çevre ve doğal kaynaklan koruma daire başkanlığı
national energy conservation center i. ulusal enerji tasarrufu merkezi
international union for the conservation of nature (iucn) i. uluslararası doğayı koruma birliği
Tourism
natural conservation area i. tabiat koruma bölgesi
Technical
parity conservation i. eşlem sakınımı
law of conservation of energy i. enerji korunumu kanunu
energy conservation i. enerji tasarrufu
law of conservation of energy i. enerji sakınımı yasası
conservation of energy law i. enerjinin korunumu kanunu
conservation of energy i. enerji sakınımı
energy conservation i. enerji tutumu
conservation of energy i. enerjinin sakımı
conservation of energy i. enerjinin korunumu
conservation storage i. faydalı depolama
hearing conservation i. işitme koruması
heat conservation i. ısı tutumluluğu
heat conservation i. ısı sakımı
conservation equations i. korunum denklemleri
conservation oil i. koruma yağı
law of conservation of mass i. kütle korunum yasası
conservation of matter i. maddenin korunumu
conservation of mass i. kütlenin sakımı
conservation of mass i. madde korunumu
law of conservation of matter i. maddenin sakınımı kanunu
conservation of mass i. kütlenin korunumu
law of conservation of momentum i. momentumun korunumu kanunu
conservation of momentum i. moment sakınımı
conservation of momentum i. momentumun sakınımı
law of conservation of momentum i. momentumun sakınımı kanunu
conservation of a measurement standard i. ölçüm standardının korunması
conservation laws i. sakınım yasaları
water conservation i. su muhafazası
water conservation i. suyun muhafazası
soil conservation i. toprak muhafazası
soil and water conservation i. toprak ve su koruması
conservation storage i. yararlı biriktirme
Computer
law of conservation of energy i. enerji korunumu yasası
conservation of a measurement standard i. ölçüm standardının korunması
Architecture
architecture and energy conservation i. mimari ve enerji koruma
landscape architecture and energy conservation i. peyzaj mimarisi ve enerji koruma
Construction
building conservation i. bina korunması
energy conservation i. enerji korunması
conservation development plan i. koruma amaçlı imar planı
soil conservation i. toprak koruma
Automotive
energy conservation i. enerji tasarrufu
conservation of energy i. enerjinin korunumu
energy conservation i. enerjinin sakınımı
Marine
environmental conservation measures i. çevresel koruma önlemleri
environmental conservation i. çevresel koruma
register of seacoast conservation area i. deniz kıyıları koruma alanı kütüğü
nature conservation law i. doğanın korunum kanunu
conservation law i. koruma kanunu
port ecological conservation facilities i. liman çevresel koruma faliyetleri
law of mass conservation i. kütle korunumu yasası
mass conservation law i. kütle korunumu kanunu
water quality conservation i. su kalitesi korunumu
national land conservation works i. ulusal arazi koruma çalışmaları
Medical
blood conservation techniques i. kandan korunma teknikleri
Math
nonlinear conservation laws i. nonlineer korunum yasaları
Physics
conservation of angular momentum i. açısal momentumun korunumu
conservation of momentum i. devinirlik sakınımı
law of conservation of momentum i. devinirlik korunumu yasası
principle of conservation of energy i. enerjinin korunumu ilkesi
conservation of energy i. enerjinin korunumu
law of conservation of energy i. enerji korunumu kanunu
conservation of energy law i. enerjinin korunumu kanunu
law of conservation of energy i. erke korunumu yasası
law of conservation of energy i. enerji korunumu yasası
conservation of volume i. hacmin korunumu
law of conservation of mass i. kütle sakınımı yasası
conservation of mass principle i. kütlenin korunumu ilkesi
conservation of matter i. maddenin korunumu
law of conservation of mass i. kütle korunum yasası
conservation of mass i. madde korunum yasası
law of conservation of mass i. kütle koruma yasası
principle of conservation of mass i. kütlenin korunumu ilkesi
conservation of mass i. kütle korunumu
conservation of momentum i. momentumun korunumu
conservation of momentum i. momentum korunumu
conservation of momentum i. momentumun korunumu
law of conservation of momentum i. momentumun korunumu kanunu
conservation of charge i. yük korunumu
Chemistry
conservation of energy i. enerji korunumu
mass conservation law i. kütle korunum kanunu
law of conservation of matter i. maddenin sakınımı kanunu
law of conservation of matter i. maddenin korunumu kanunu
Biology
biological diversity conservation i. biyolojik çeşitliliğin korunması
ex-situ conservation i. doğal yeri dışında koruma
off-site conservation i. doğal yeri dışında koruma
conservation status i. korunma durumu
conservation of microorganisms i. mikroorganizmaların korunması
Biochemistry
molecular conservation i. moleküler koruma
Botanic
plant conservation i. bitki koruma
Agriculture
eurogroup for the conservation of birds and habitats ecbh i. kuş ve vahşi habitatların korunması için avrupa grubu
conservation tillage i. koruyucu toprak işleme
conservation tillage i. korumaya yönelik toprak işleme
water conservation i. su muhafazası
soil conservation i. toprak korunması
soil conservation i. toprak koruma
agricultural conservation i. tarımsal koruma
soil conservation i. toprak muhafazası
soil conservation district i. toprak koruma bölgesi
fodder conservation i. yem muhafazası
Archaeology
conservation project i. konservasyon projesi
Environment
species not concentrated in europe but with an unfavourable conservation status i. avrupa’da yoğunlaşmamış ancak koruma statüleri olumsuz olan türler
species concentrated in europe and with an unfavourable conservation status i. avrupa’da yoğunlaşmış ve koruma statüleri olumsuz olan türler
birdlife international species of european conservation concern (spec) i. birdlife international'a göre avrupa'daki türlerin koruma öncelikleri
biodiversity conservation i. biyoçeşitliliğin korunması
biodiversity conservation i. biyolojik çeşitliliğin korunması
environmental conservation i. çevre korunması
nature conservation i. doğayı koruma
conservation of natural resources i. doğal kaynakların korunması
conservation zone i. doğal kaynakları koruma bölgesi
natural conservation area i. doğa koruma alanı
animal conservation i. hayvan koruma
species of global conservation concern, i.e. classified as globally threatened, near threatened or data deficient in the IUCN Red List i. iucn tarafından tehlike altında, neredeyse tehlike altında ya da yetersiz veri olarak sınıflandırılmış türler
resource conservation and recovery act i. kaynakları koruma ve kurtarma yasası
conservation project i. koruma projesi
special areas for conservation (sac) i. korunacak özel alan
species with favourable conservation status i. koruma statüleri olumlu olan türler
conservation master plan i. koruma amaçlı imar planı
conservation management i. koruma yönetimi
special area of conservation (sac) i. özellikli korunan alan
water conservation i. su koruma
soil conservation i. toprak koruma
conservation and restoration of movable cultural heritage i. taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve onarım
international union for conservation of nature i. uluslararası doğayı koruma birliği
the conservation society i. (ingiliz) doğayı koruma cemiyeti
world conservation strategy i. dünya doğa ve doğal kaynakları koruma birliği ve dünya doğayı koruma vakfı tarafından ülkelerin ekosistemlerini korumalarına yardımcı olmak için başlatılmış bir strateji
Meteorology
law of the conservation of energy i. enerjinin korunumu yasası
Geology
energy conservation i. enerjinin korunması
Ottoman Turkish
guard; conservation i. sıyanet