estate - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

estate

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"estate" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 36 sonuç

İngilizce Türkçe
General
estate i. emlak
estate i. konak
estate i. arsa
estate i. aşama
estate i. varlık
estate i. sınıf
estate i. durum
estate i. tabaka
estate i. miras
estate i. malikane
estate i. haneden
estate i. mülk
estate i. zümre meclisi
estate i. arazi
estate i. itibar
estate i. mevki
estate i. mal
estate i. derece
estate i. senet
estate i. mal mülk
estate i. gayrimenkul
Trade/Economic
estate mal varlığı
estate taşınmazlar
estate para ile ölçülebilen tüm servet
estate ayni hak
estate emlak
estate intifa hakkı
estate mülk geliri
Law
estate bırakıt
estate tereke
estate miras
estate mamelek
estate yararlanma hakkı
estate müflisin aktifi
estate mal varlığı
Construction
estate ayni hak

"estate" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 333 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
real estate i. emlak
General
escheat an estate to somebody f. bir mülkü birine bırakmak
buy estate f. gayrimenkul satın almak
attain to man's estate f. rüştünü ispat etmek
estate agent i. emlak komisyoncusu
third estate i. üçüncü sınıf
real estate agents i. emlakçılık
estate by elegit i. davalının arazisinin yarısı ile çift hayvanları dışında tüm menkullerinin davacının yedine teslimi
real estate i. akar
estate car i. steyşın
large estate i. malikane
personal estate i. kişisel mülk
real estate agency i. emlak ofisi
landed estate i. gayrimenkul
real estate i. gayrimenkul
entailed estate i. meşruta
entailed estate i. tevliyet
real estate purchase tax i. emlak alım vergisi
industrial estate i. organize sanayi bölgesi
personal estate i. menkul mal
housing estate i. toplu konutlar
real estate property i. emlak
real estate agent i. emlakçı
second estate i. ikinci mülk
estate agent i. emlakçı
real estate agency i. emlakçı
housing estate i. konut sitesi
industrial estate i. sanayi sitesi
law of decendent's estate i. miras hukuku
real estate agents i. emlakçılar
real estate development i. gayri menkul gelişimi
real estate development i. gayrimenkul gelişimi
the real estate business i. emlakçılık
real estate business i. emlakçılık
corporate estate i. şirketin mal varlığı
housing estate i. toplu konut
housing estate i. site
real estate firm i. emlak firması
real estate developer i. şehir planlamacısı
real estate investment i. gayrimenkul yatırımı
country estate i. yurtluk
real estate sales tax i. gayrimenkul satış vergisi
personal estate i. taşınır mallar
real estate i. mülk
real estate property i. gayrimenkul
estate sales i. mülkiyet satışı
fourth estate i. basın
deceased's estate i. miras
estate agency i. emlak ofisi
estate sale i. emlak satışı
real estate market i. gayrimenkul piyasası
real estate market i. emlak piyasası
real estate broker i. emlakçı
real estate law i. gayrimenkul hukuku
agricultural estate i. tarım arazisi
real-estate firm i. emlak firması
real-estate licence i. emlakçi ruhsatı
real estate consulting i. emlak danışmanlığı
real estate consultant i. emlak danışmanı
personal estate i. taşınabilir mal
real estate i. gayri menkul
real estate i. taşınmaz mal
real estate i. taşınmaz mallar
real estate company i. emlak şirketi
real estate property owner i. gayrimenkul sahibi
estate jewelry i. antika/tarihi mücevher
council estate i. sosyal konut
wine estate i. bağ evi
real estate magnate i. emlak kralı
estate of ed. -in malı
estate of ed. -in mülkü
Trade/Economic
real estate investment trust gayrimenkul yatırım fonu
estate tax emlak vergisi
bankrupt's estate iflas masası
movable estate menkul mal
real estate agent emlak komisyoncusu
movable estate taşınır varlık
real estate tax gayrimenkul vergisi
administration of estate tereke idaresi
real estate gayri menkul
movable estate taşınır mal
freehold estate taşınmaz mülk
real estate loans konut kredisi
freehold estate gayri menkul mülkiyeti
deed of real estate tapu senedi
real estate investment company gayrimenkul yatırım ortaklığı
estate income tereke geliri
estate income taşınmaz mal geliri
real estate taşınmaz mal
real estate mortgage bonds gayrimenkulle teminata bağlanmış tahviller
real estate tax gayrı menkul vergisi
real estate appraiser gayrimenkul değerleme uzmanı
real estate investment trusts gayrimenkul yatırım ortaklıkları
real estate tax emlak vergisi
estate accounting tereke hesapları
administration of a bankrupt's estate iflasın idaresi
real estate investment trust gayrimenkul yatırım ortaklığı (gyo)
real estate brokerage emlak komisyonculuğu
real estate mortgage bond taşınmaz mal ipotekli tahvil
get the real estate registry annotated tapu siciline şerh verdirmek
estate affairs tereke işleri
bankrupt's estate iflas edenin bıraktığı mallar ve borçlar
real estate fund gayrimenkul fonu
deed of real estate tapu
real estate certificates gayrimenkul sertifikaları
real estate tax exemption gayrimenkul alım vergisi istisnası
estate and asset management taşınır ve taşınmaz mal yönetimi
real estate and fixtures taşınmaz mallar
estate taxes veraset ve intikal vergisi
real estate taşınmaz
real estate fund emlak fonu
real estate and fixtures gayrı menkuller
family estate aile varlığı
bankrupt's estate müflisin malları
estate agent emlak simsarı
estate agent emlak komisyoncusu
real estate loan gayri menkul kredisi
tax on real estate gayrimenkul vergisi
fast estate gayrimenkul
real estate property gayri menkul mal
estate tax intikal vergisi
estate duty intikal vergisi
landed estate taşınmaz mal
partnership estate şirket varlığı
entailed estate satılamaz mülk
real estate property taşınmaz mal
real estate loan taşınmaz kredisi
estate tax veraset vergisi
estate duty veraset vergisi
real estate gayrimenkul
real estate sabit kıymetler
real estate management gayrimenkul yönetimi
real estate investment gayrimenkul yatırımı
real estate development gayrimenkul gelişimi
real estate value assessment report gayrimenkul değerleme raporu
director of real estate services emlak işleri müdürü
valuation of real-estate gayri menkul kıymet takdiri
industrial estate endüstri sitesi
industrial estate sanayi bölgesi
joint estate ortak mal varlığı
personal estate menkul mallar
entailed estate devredilemez mülk
individual estate şahsi mal mülk
landed estate gayrimenkul mülk
trading estate ticaret sitesi
bankrupt's estate trustee iflas masası memuru
real estate agent emlak simsarı
real estate broker emlak simsarı
estate agent emlak acentesi
real estate broker emlak komisyoncusu
land estate gayrimenkul
real estate broker emlak acentesi
real estate agent emlak acentesi
real estate properties to be sold off elden çıkarılacak gayrimenkuller
real estate action gayrimenkul davası
estate clause in bond senet temlik şartı
real estate financing gayrimenkul finansmanı
real estate broker emlakçı
personal estate özel mülkiyet
real estate agent emlakçı
estate agent emlakçı
real estate agency emlak komisyoncusu
real estate mal
real estate broker gayrimenkul komisyoncusu
real estate dealer emlak komisyoncusu
real estate dealer emlakçı
real estate financing gayrimenkul maliyesi
real estate arazi
real estate mülk
real estate program sabit kıymetler programı
real estate program gayrimenkul mal programı
real estate businesses emlak işleri
industrial real estate endüstriyel gayrimenkul
commercial real estate ticari gayrimenkul
real estate agent services emlak komisyonculuğu hizmetleri
real estate investment consultant gayrimenkul yatırım danışmanı
real estate purchase and sale(s) emlak alım satımı
real-estate agency license emlakçı ruhsatı
joint ownership of real estate gayrimenkul ortak mülkiyeti
real estate tax payment emlak vergisi ödeme
real estate tax payment emlak vergisi ödemesi
real estate buying and selling gayrimenkul alım ve satımı
real estate purchase gayrimenkul alımı
real estate sales contract gayrimenkul satış sözleşmesi
real estate consultancy emlak danışmanlığı
real estate tax law emlak vergisi kanunu
bankruptcy estate iflas masası
national estate milli emlak
estate in bankruptcy iflas masasındaki mallar
real estate developer emlak müteahhidi
real estate developer gayrimenkul müteahhidi
real estate rental expenses gayrımenkul kira giderleri
real estate development gayrimenkul geliştirme
estate agent emlak ofisi
real estate investment trust (reit) gayrimenkul yatırım ortaklığı (gyo)
real estate development emlak geliştirme
real estate and property development consultant gayri menkul ve emlak geliştirme danışmanı
real estate bubble konut balonu
real estate bubble emlak balonu
real estate marketing gayrimenkul pazarlama
real estate ownership gayri̇menkul mülki̇yeti̇
real estate investment company gayri menkul yatırım ortaklığı
real estate industry emlak sektörü
real estate attorney gayrimenkul avukatı
real estate attorney emlak avukatı
Law
real estate gayrimenkul mal
personal estate menkuller
registration office for a landed estate tapu idaresi
real estate gayrimenkuller
initiate recordings in the real estate register gayrimenkul tescil kayıtlarını başlatmaya
bankrupt's estate iflas masası
distribution of estate terekenin taksimi
encumbered real estate rehinle mukayyet gayrimenkul
determination of share in estate miras hissesinin tayini
real estate taşınmaz
real estate tax emlak vergisi
real estate gayrimenkul
trustee of the bankrupt 's estate iflas masası memuru
absolute estate vaktinden önce feshi mümkün olmayan yararlanma hakkı
separate estate evli kadının kocasından ayrı olarak sahip olduğu mülk
life estate kişiye yaşadığı sürece mal ettirilen mülk
estate for life kişiye yaşadığı sürece mal ettirilen mülk
estate for life ömür boyunca birine mal ettirilen mülk
life estate ömür boyunca birine mal ettirilen mülk
assignee of the bankrupt's estate iflas masası görevlisi
real estate credit gayrimenkul kredisi
real estate tax gayrimenkul vergisi
privity of estate kişiler arası gayrimenkule dair ilişki
estate income tereke geliri
estate in common müşterek yararlanma hakkı
estate income mülk geliri
estate of inheritance kabili tevarüs yararlanma hakkı
estate in common müşterek mülkiyet
estate accounting tereke hesapları
estate in expectancy beklenen yararlanma hakkı
estate by the entirety eşler arasında bütün malların iştirak halinde mülkiyeti
real-estate contract gayrimenkul sözleşmesi
estate owner geçerli yararlanma hakkı sahibi
estate accounting miras hesapları
estate of freehold ömrü boyu yararlanma hakkı
estate of inheritance miras bırakılabilen yararlanma hakkı
estate tall mirası mümkün yararlanma hakkı
real estate contract gayrimenkul sözleşmesi
estate duty intikal vergisi
estate in fee-tail bir şahsın miras aracılığıyla sahip olduğu ve sadece mahfuz hisseli mirasçılarına kalabilen mallar
estate tax veraset vergisi
estate of freehold yaşam boyu yararlanma hakkı
personal estate menkul mallar
equitable estate yasal anlamda tam mülkiyet olmamakla birlikte bir mülkten mülkiyet gibi yararlanma imkanı tanıyan yasal hak
estate in severalty tek kişiye ait yararlanma hakkı
estate by the entirety eşlerden birisi öldüğünde bütün malların diğer eşe kalması
estate duty veraset vergisi
estate in severalty tekil yararlanma hakkı
estate in coparcenary iştirak halinde mülkiyet
estate in possession mevcut kullanma hakkını veren yararlanma hakkı
estate tax intikal vergisi
dominant estate hakim gayrimenkul
real estate brokerage laws gayrimenkul komisyonculuğu yasaları
outstanding legal estate borcun ödenmesi sonrasında sahibine geri teslim edilmesi gereken ipotekli arazi
freehold estate sınırsız gayrimenkul mülkiyet hakkı
deed of real estate tapu senedi
legal estate kati geçerli yararlanma hakkı
legal estate mutlak geçerli yararlanma hakkı
freehold estate kısıtsız gayrimenkul mülkiyet hakkı
deed of real estate mülk sahiplerine tapu idaresince verilen senet
determinable estate sınırlı yararlanma hakkı
determinable estate süreli yararlanma hakkı
main body of an estate mal varlığının ana bölümü
maternal estate anneye ait mülk
maternal estate anneye ait mal
paternal estate babaya ait mülk
maternal estate anaya ait mülk
paternal estate babaya ait mal
estate tax intikal ve veraset vergisi
customary estate adetlere uygun yararlanma hakkı
customary estate örfi yararlanma hakkı
contingent estate belirli bir olayın gerçekleşmesi sonrası intikal edecek yararlanma hakkı
conditional estate koşula bağlı yararlanma hakkı
residuary estate mal bölümünden sonra açıkta kalan mülk
conditional estate şartlı yararlanma hakkı
residuary estate ölünün borçları ödendikten sonra vasiyet olunan mal
primary administration of an estate terekenin ölünün ikametgahından yönetilmesi
principal administration of an estate terekenin ölünün ikametgahından yönetilmesi
administration of estate tereke idaresi
owner of a real estate taşınmaz maliki
real estate owner taşınmaz maliki
partition of the estate mirasın paylaştırılması
incumbrance on real estate taşınmaz yükü
incumbrance on real estate gayrimenkul mükellefiyeti
transfer of estate mirasın mirasçılara geçişi
freehold estate hiçbir kimseye bağlı olmaksızın malik olunan arazi
estate law mamelek hukuku
decedent's estate miras bırakanların terekesi
estate by entirety iştirak halinde mülkiyet
estate manager gayrimenkul yöneticisi
estate manager gayrimenkul temsilcisi
preliminary contract for real estate sale gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
Politics
separate estate mal ayrılığı
conversion of a copyhold estate into a freehold vakıf arazisini mülke çevirme
estate of the realm asilzadeler ruhban sınıfı ve avamlardan oluşan üç siyasi sınıf
conversion of a copyhold estate into a freehold vakıf arazisini özel mülke çevirme
council estate belediyelerin yoksullara sunduğu konut
Institutes
general directorate of national estate milli emlak genel müdürlüğü
general directorate of national real estate milli emlak müdürlüğü
the association of real estate investment companies gayrimenkul yatırım ortakları derneği (gyoder)
department of construction real estate and nato security investments inşaat emlak ve nato güvenlik yatırımları dairesi
directorate for construction and real estate inşaat ve emlak dairesi başkanlığı
department for geographic information systems and real estate coğrafi bilgi sistemleri ve emlak daire başkanlığı
department of real estate emlak grup başkanlığı
section of real estate management emlak işlem yönetim şubesi müdürlüğü
directorate for construction and real estate inşaat ve emlak grubu
department of real estate emlak dairesi başkanlığı
Insurance
real estate investment trusts gayrimenkul yatırım ortaklıkları
Technical
industrial estate sanayi arazisi
industrial estate endüstri arazisi
Construction
building estate binalar topluluğu
building estate site
housing estate toplu konut bölgesi
housing estate toplu konut
housing estate konut sitesi
housing estate site
real estate transaction tax emlak alım-satım vergisi
indivisible real estate bölünemez taşınmaz mal
real estate value statement emlak beyan değeri
real estate occupation taşınmaz mal işgali
divisible real estate bölünebilir taşınmaz mal
real estate agency emlak komisyonculuğu
the book of real estate registers tapu kütüğü
Automotive
estate 3/5 door 3/5 kapılı arazi arcı
Forestry
area of permanent forest estate daimi orman mülkiyet alanı
Social Sciences
sink estate ingiltere'de işçi sınıfı ailelere ucuz ve yaşanabilir daireler sağlanması için inşa edilmiş kenar mahalle apartman blokları
Environment
industrial estate sanayi sitesi
Places
country club estate georgia eyaletinde şehir