fund - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

fund

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"fund" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 22 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
fund i. kaynak
fund i. sermaye
fund i. fon
General
fund i. para kaynağı
fund i. stok
fund i. ödenek
fund i. sandık
fund i. para
fund i. birikim
fund f. sermayeye çevirmek
fund f. yatırmak
fund f. para sağlamak (bir iş/kimse için)
fund f. yatırım yapmak
fund f. para sağlamak
fund f. finanse etmek
Trade/Economic
fund i. fon
fund i. karşılık olarak ayrılan para
fund i. kapital
fund i. mali sermaye
fund i. tahsisat
Politics
fund i. fon
fund i. mali kaynak

"fund" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
mutual fund i. karşılıklı sermaye
partner bonus fund i. ortak kar fonu
depreciation fund i. amortisman fonu
complementary social security fund i. munzam sosyal sigorta sandığı
equalisation fund i. döviz istikrar hesabı
fund raising campaign i. para toplama kampanyası
retirement fund i. emekli sandığı
european social fund i. avrupa sosyal fonu
complementary social security fund i. tamamlayıcı sosyal sigorta sandığı
campaign fund i. seçim kampanyası fonu
european regional development fund i. avrupa bölgesel kalkınma fonu
fund raising i. para toplama
fund account i. fon hesabı
sickness fund i. hastalık sandığı
state retirement fund i. emekli sandığı
slush fund i. rüşvet fonu
fund drive i. yardım kampanyası
pension fund i. emekli fonu
government retirement fund i. emekli sandığı
sick fund i. hastalık fonu
guarantee fund i. teminat akçesi
slush fund i. rüşvet olarak dağıtılmak üzere ayrılan fon
natural disaster fund i. afet fonu
endowment fund i. bağış fonu
monetary fund i. sermaye
contingency fund i. ihtiyat fonu
the international monetary fund i. uluslararası para fonu
international fund for agriculture development i. ıfad
sinking fund i. amortisman akçesi
sickness fund i. hastalık fonu
welfare fund i. sosyal yardım fonu
recreation fund i. eğlence ve dinlenme fonu
international fund for agriculture development i. uluslararası tarımsal kalkınma fonu
international monetary fund i. imf
maternity fund i. annelik fonu
positive fund i. olumlu fon
external fund i. dış fon
fund flow i. fon akışı
fund-raiser i. yardım toplayan kimse
fund-specific project i. fona yönelik proje
relief-fund i. atiyye-i seniyye
united nations children's fund i. birleşmiş milletler çocuk fonu
relief fund i. yardım fonu
sick fund i. hasta sandığı
access fund i. erişim fonu
teamsters pension fund i. (abd) taşımacılar emeklilik fonu
fund of knowledge i. bilgi birikimi
family fund i. aile fonu
inmate fund i. mahkum fonu
state fund i. devlet fonu
wealth fund i. varlık fonu
theoric fund i. (antik yunan'da) atina'da festivallere, tanrılara ve eğlenceye harcanan kamusal fon
research fund i. araştırma fonu
administer fund f. fon yönetmek
manage fund f. fon yönetmek
allocate fund f. fon ayırmak
raise fund f. kaynak toplamak
find a fund f. fon bulmak
create fund f. fon yaratmak
allocate fund (from the budget) f. bütçeden fon ayırmak
allocate fund (from the budget) f. bütçeden para ayırmak
allocate fund (from the budget) f. bütçeden ödenek ayırmak
receive fund f. kaynak sağlamak
obtain fund f. kaynak sağlamak
get fund f. kaynak sağlamak
fund-raise f. para toplamak
launch a fund f. bir fon kurmak
provide fund f. kaynak sağlamak
creat fund f. kaynak oluşturmak
creat fund f. kaynak yaratmak
emcf (european monetary cooperation fund) kısalt. avrupa parasal işbirliği fonu
Phrases
fund processing expr. para satıcıya aktarılıyor
fund processing expr. ücret satıcıya gönderiliyor
Idioms
rainy day fund i. kara gün parası
rainy day fund i. kara gün akçesi
rainy day fund i. zor günler için ayrılmış para
Trade/Economic
tracker fund i. piyasadaki hisse senetlerinin ortalama değerine göre değeri değişen yatırım fonu
depreciation fund system i. amortisman fonu sistemi
reserve fund i. adi ihtiyat akçesi
endowment fund i. ana parası aynen korunan fon
a type mutual fund i. a tipi yatırım fonu
a type mutual fund i. a tipi yatırım fonu ortaklığı
agency fund i. acenta fonu
agency fund i. acente fonu
agency fund i. acentelik fonu
open end fund i. açık uçlu fon
common stock fund i. adi hisse senedi fonu
petroleum price stabilisation fund i. akaryakıt fiyat istikrar fonu
petroleum stabilisation fund i. akaryakıt istikrar fonu
stock fund i. aksiyon ve obligasyon
sub-fund i. alt-fon
gold exchange traded fund i. altın borsa yatırım fonu
gold fund i. altın fonu
sinking fund i. amortisman
redemption fund i. amortisman fonu
sinking fund i. amortisman fonu
amortization fund i. amortisman fonu
amortisation fund i. amortisman fonu
depreciation fund i. amortisman fonu
sinking fund i. amortisman sandığı
amortization and credit fund i. amortisman ve kredi sandığı
capital protection oriented fund i. ana para koruma amaçlı fon
endowment fund i. ana parası aynen korunan fakat faizi kullanılan fon
endowment fund i. ana parası devam eden buna karşın faizi kullanılan fon
capital-guaranteed fund i. anapara garantili fon
capital-protected fund i. anapara korumalı fon
annuity fund i. anüvite fonu
European Regional Development Fund i. avrupa bölgesel kalkınma fonu
european financial stability fund i. avrupa finansal istikrar fonu
european fund i. avrupa fonu
european monetary cooperation fund i. avrupa para sistemi'nin temel parasal kurumu
european monetary cooperation fund i. avrupa parasal işbirliği fonu
European Social Fund i. avrupa sosyal fonu
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund i. avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu
general fund i. belirli bir amaç için ayrılmamış fon
endowment fund i. bağış fonu
restricted fund i. belirli koşullarda kullanılabilen fon
endowment fund i. bağışlardan oluşan fon
promotion fund of the turkish prime ministry i. başbakanlık tanıtma fonu
seeding fund i. başlangıç fonu
bank liability fund i. bankalar tasfiye fonu
restricted fund i. belirli amaç ve koşullarda kullanılabilen fon
endowment fund i. bağışlar fonu
bank liquidation fund i. bankalar tasfiye fonu
neighborhood investment fund i. bölge/semt yatırım fonu
consolidated fund i. bütün gelirlerin içinde toplandığı fon
blocked fund i. bloke fon
office fund i. büro sermayesi
sinking fund i. borç ödeme fonu
borrowing fund i. borçlanma fonu
budgetary fund i. bütçe içi fon
exchange traded fund i. borsa yatırım fonu
blocked fund i. bloke edilmiş fon
growth fund i. büyüme fonu
office fund i. büro fonu
loan fund i. borçların ödenmesi için ayrılan fon
fund surplus i. borçlardan artan fon bakiyesi
office fund i. büro için ayrılmış fon
extra-budgetary fund i. bütçe dışı fon
sinking fund i. borç itfa fonu
budget fund i. bütçe fonu
unit fund value i. birim pay değeri
current fund i. cari fon
current fund i. cari ihtiyat
state pension fund i. devlet emeklilik fonu
growth fund i. değer artışı fonu
support and price stabilization fund i. destekleme ve fiyat istikrar fonu
governmental accounting fund i. devlet muhasebesi fonu
government-backed turnaround fund i. devlet destekli darboğaz fonu
sovereign wealth fund i. devlet fonu
support and price stabilization fund i. destekleme ve fiyat istikrar fonu
equalization fund i. denge fonu
variable fund i. değişken fon
variable fund i. değişken yatırım fonu
state-backed turnaround fund i. devlet destekli darboğaz fonu
variable fund i. değişken fon
public fund i. devlet borcu
revolving fund i. döner sermaye
exchange stabilization fund i. döviz kurlarını istikrarlandırmak için merkez bankasının piyasaya yapacağı müdahalelerde kullanılmak amacıyla tutulan döviz fonu
revolving fund i. döner nitelikte fon
exchange stabilization fund i. döviz kuru istikrar fonu
working fund allotment i. döner fon tahsisatı
working fund i. döner sermaye fonu
stabilization fund i. döviz istikrar fonu
working capital fund i. döner sermaye fonu
working fund i. döner fon
revolving fund i. döner fon
revolving fund i. döner sermaye
old age pension fund i. emeklilik fonu
pension fund i. emeklilik aylığı
pension mutual fund i. emeklilik yatırım fonu
pension fund i. emekli fonu
superannuation fund i. emekliye sevk etme fonu
pension fund i. emeklilik ödeneği
superannuation fund i. emekli sandığı
commodity fund i. emtia fonu
superannuation fund i. emeklilik fonu
superannuating fund i. emeklilik fonu
industrial fund i. endüstri fonu
pension payment fund i. emekli ödeneği fonu
retirement fund i. emeklilik fonu
basic fund i. esas fon
pension fund reserve i. emeklilik karşılığı
retirement fund i. emekli sandığı
electronic fund transfer i. elektronik para aktarımı
pension fund i. emeklilik fonu
pension fund contribution i. emekli aidatı
pension fund i. emekli sandığı
trust fund i. emanet fonu
retirement fund i. emeklilik maaşı
retirement fund of civil servants i. emekli sandığı
pension fund i. emeklilik fonu
electronic fund transfer i. elektronik fon transferi
transfer to the pension fund i. emekli sandığı fonuna devir
deposit fund account i. emanet hesabı
energy fund i. enerji fonu
pension fund governance i. emeklilik fonu yönetişimi
real estate fund i. emlak fonu
fund asset i. fona ait varlık
fund accounting i. fon muhasebesi
annuity fund i. gelecekteki yıllık ödemeleri karşılamaya yetecek tutardaki fonların bugünkü değeri
fund disperser i. fon tevzi eden
orphan fund i. eytam sandığı
fund account i. fon hesabı
endowment fund i. fakat faizi kullanılan fon
sinking fund bond i. fon oluşturmak amacıyla çıkarılan tahvil
fund-asset i. fon varlığı
fund share i. fon payı
fund asset i. fona dahil bulunan varlık
income not providing fund inflow i. fon girişi sağlamayan gelirler
fund liability i. fonla karşılanacak borç
fund bylaws i. fon içtüzüğü
fund-asset i. fon değeri
fund certificates i. fon katılım belgeleri
guaranty fund i. garanti fonu
fund prospectus i. fon izahnamesi
fonu fund pool i. fonların birleşmesi
federal fund rates i. federal fon oranları
guarantee fund i. garanti fonu
fund holder i. fon sahibi
fund expenditures i. fon giderleri
stabilization-fund i. fiyat istikrar fonu
real estate fund i. gayrimenkul fonu
other income not providing fund inflow i. fon girişi sağlamayan gelirler
poverty reduction and growth fund i. fakirliği azaltma ve büyüme fonu
fund surplus i. fon fazlası
stabilization fund i. fiyat istikrar fonu
fund management i. fon yönetimi
fund liability i. fon borcu
fund committee i. fon kurulu
plant fund i. fabrika fonu
assets of the fund i. fon malvarlığı
irrevocable trust fund i. feshedilemez güven fonu
fund board i. fon kurulu
fund statement i. fon akım tablosu
fund management company i. fon yönetim şirketi
fund group i. fon grubu
fund portfolio i. fon portföyü
fund obligation i. fon yükümlülüğü
fund management fee i. fon işletim gideri kesintisi
fund balance sheet i. fon bilançosu
fund flow statement i. fon akım tablosu
fund liability i. fon yükümlülüğü
other expenses not requiring fund outflow i. fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler
fund manager i. fon operasyon sorumlusu
expenses not requiring fund outflow i. fon çıkışı gerektirmeyen giderler
fund transactions i. fon işlemleri
universal service obligation fund i. evrensel hizmet yükümlülük fonu
total net asset value of fund i. fon büyüklüğü
fund groups i. fon grupları
fund-asset i. fona dahil olan değer
fund pool i. fonların birleşmesi
fund statement i. fon hesap durumu
guarantee fund i. garanti fonu
cost chargeable to fund authorization i. fon yetkisinden ödenebilecek masraflar
venture fund i. girişim sermayesi
group pension mutual fund i. grup emeklilik yatırım fonu
strike fund i. grev fonu
trust fund i. güven fonu
general fund i. genel fon
slush fund i. gizli ödenek
venture fund i. girişim fonu
global fund i. global fon
general fixed-assets fund i. genel sabit değerler fonu
general fixed assets fund i. genel sabit değerler fonu
venture capital fund i. girişim sermayesi fonu
nonexpendable fund i. harcanamayan fon
expendable fund i. harcanabilen fon
sovereign wealth fund i. hükümet fonu
life insurance fund i. hayat sigortası fonu
available fund i. hazır fon
fixed income fund i. hisse senedi oranı çok düşük olan karma fon
publicly-traded fund i. halka açık/borsada işlem gören fon
sickness benefit fund i. hastalık yardımı fonu
stock weighted fund i. hisse senedi ağırlıklı fon
government-sponsored fund i. hükümet fonu
life fund i. hayat sigortası fonu
shareholders’ fund i. hissedarlar fonu
sinking fund plan i. itfa fonu planı
revolving fund i. işleyen para
reserve fund i. ihtiyat akçe
working capital fund i. işletme sermayesi fonu
building fund i. inşaat fonu
sinking fund i. itfa fonu
amortisation fund i. itfa fonu
working fund i. işletme fonu
sinking fund bond i. itfa fonu tahvili
working fund allotment i. işletme fonu tahsisatı
sinking fund depreciation i. itfa fonu amortismanı
reserve fund i. ihtiyat akçesi
employee support fund i. işçi destekleme fonu
sinking fund method i. itfa fonu metodu
working capital fund i. işletme
unemployment fund i. işsizlik fonu
reserve fund i. ihtiyat sermayesi
export promotion fund i. ihracatı teşvik fonu
equalization fund i. istikrar fonu
participations revaluation fund reserve i. iştirakler yeniden değerleme artışları
working fund i. işletme sermayesi
stabilization fund i. istikrar fonu
loan fund i. ikraz faizi
redemption fund i. itfa fonu
sinking fund reserve i. itfa fonu karşılığı
amortization fund i. itfa fonu
revaluation fund of investments i. iştirakler yeniden değerleme artışları
extra fund i. ilave fon
unemployment insurance fund i. işsizlik sigortası fonu
loan fund i. ikraz fonu
index fund i. indeksli yatırım fonu
sinking fund bond i. itfa fonuna tabi olarak çıkartılan tahvil
working fund i. işletme sermayesine konulan para
unemployment insurance fund i. işsizlik sigortası fonu
working capital fund i. işletme sermaye fonu
public fund i. kamusal fon
public pension fund i. kamu emeklilik fonu
blended fund i. karışık sermaye
closed-end mutual fund i. kapalı uçlu yatırım fonu
exchange stabilization fund i. kambiyo istikrar fonu
public fund i. kamu fonu
mixed fund i. karma fon
blended fund i. karışık fon
cash fund i. kasa fonu
closed end fund i. kapalı uçlu yatırım fonu
utility fund i. kamu hizmetleri fonu
exchange equalization fund i. kambiyo denkleştirme fonu
composite fund i. karma fon
export equalization fund i. kambiyo denkleştirme fonu
public participation fund i. kamu ortaklığı fonu
contingency fund i. karşılık fonu
sinking fund i. kıymetten düşme fonu
fund raising i. kaynak yaratma
resource utilization support fund i. kaynak kullanımını destekleme fonu
resource utilisation support fund i. kaynak kullanımı destek fonu
fund procurement i. kaynak temini
fund seeking i. kaynak arayışı
severance pay fund i. kıdem tazminatı fonu
participation fund i. katılım fonu
self-insurance fund i. kendi kendini sigorta fonu
resource utilization support fund (rusf) i. kaynak kullanım destekleme fonu (kkdf)
participation fund i. katılım fonu
resource utilization and support fund i. kaynak kullanımı ve destekleme fonu
credit guarantee fund i. kredi garanti fonu
consolidated working fund i. konsolide döner sermaye
no load mutual fund i. komisyonsuz yatırım fonu
consolidated fund i. konsolide fon
no-load fund i. komisyonsuz fon
credit guarantee fund i. kredi garanti fonu
wage-fund theory i. kuramı
nonexpendable fund i. kullanılmayan fon
hedge fund i. koruma amaçlı fon
hedge fund i. koruma fonu
housing fund tax i. konut fonu vergisi
institutional accounting fund i. kuruluş muhasebesi fonu
trust and agency fund i. kredi ve teminat fonu
plant fund i. kuruluş fonu
load fund i. komisyon alınan yatırım fonu
rescue fund i. kurtarma fonu
cleared fund i. kullanılabilir bakiye
current fund i. kullanıma hazır fon
hedge-fund bonuses i. koruma fonu ikramiyeleri
cost increase fund i. maliyet bedeli artışları fonu
imprest fund i. küçük kasa hesabı
petty cash fund i. küçük kasa fonu
imprest fund i. küçük kasa fonu
equalization reserve fund i. masraf karşılığı fonu
local improvement fund i. lokal onarım fonu
liquid fund i. likit fon
revaluation fund of tangible fixed assets i. m.d.v. yeniden değerleme artışları
equalization reserve fund i. masraf dengeleme fonu
local improvement fund i. lokal geliştirme fonu
revaluation surplus (fund) i. m.d.v. yeniden değerleme artışları
revaluation fund i. maddi duran varlık yeniden değerleme artış fonu
cost increase fund i. maliyet artış fonu
equalization reserve fund i. masraf eşitleme fonu
invalidity fund i. maluliyet fonu
deposit insurance fund i. mevduat sigorta fonu
imprest fund i. nakit fonu
current fund i. nakdi ihtiyat
deposit fund account i. mevduat hesabı
contingent fund i. meydana gelmesi muhtemel zararlar fonu
mutual fund i. menkul kıymet yatırım fonu
cash fund i. nakdi aktif
cash fund i. nakit olarak ayrılan fon
mutual fund i. menkul kıymetler yatırım fonu
current fund i. nakdi fon
cash fund i. nakit fon
national jewish fund i. milli yahudi fonu
absolute-return fund i. mutlak getirili fon
securities increment value fund i. menkul değerler değer artış fonu
cash fund i. nakit fonu
sovereign wealth fund i. memleket fonu
hedge fund i. olası riskleri ve zararları en aza indirmek için yapılan yatırım
extra fund i. olağanüstü fon
common fund i. ortak fon
contingency reserve fund i. olması muhtemel zararları karşılamak için ayrılmış fon
fund for joint account i. ortak hesap fonu
current fund i. nakit veya kolayca nakde dönüştürülebilen kaynaklardan oluşan lun
contingent fund i. olası zararlar fonu
fund usage due to extraordinary operations i. olağanüstü zarardan dolayı kaynak kullanımı
contingent fund i. ortaya çıkması muhtemel zararlar için ayrılmış yedek akçe
contingency fund i. olası zararlara karşılık olarak ayrılan fon
imprest fund i. ödemeler için elde tutulan para fonu
redemption fund i. ödeme fonu
privatization and savings deposit insurance fund (sdif)-related tl transfers i. özelleştirme ve tasarruf mevduatı sigorta fonu kaynaklı türk lirası transferleri
private equity fund i. özel sermaye fonu
special fund i. özel fon
particular fund i. özel fon
special fund i. özel ihtiyat
self managed superannution fund i. öz-yönetimli süper emeklilik fonu
special revenue fund i. özel gelir fonu
specialized fund i. özel fon
discretionary fund i. örtülü ödenek
sinking fund reserve i. ödeme fonu ihtiyatı
unapplied fund i. ölü sermaye
money market fund i. para piyasası fonu
oil search fund i. petrol arama fonu
staff pension fund i. personel emeklilik fonu
money market fund i. para piyasası yatırım ortaklığı
staff provident fund i. personel yardım fonu
fund size i. para hacmi
employee pension fund i. personel emekli fonu
reference fund i. referans fon
welfare fund i. refah fonu
expendable fund i. sarfı kabil fon
growth fund i. riskli değer artış fonları
remittance fund i. provizyon
annuity fund i. rant fonu
fixed asset revaluation fund i. sabit kıymet yeniden değerleme fonu
expendable fund i. sarfedilebilir fon
nonexpendable fund i. sarf edilemeyen fon
Defence Industry Support Fund i. savunma sanayi destekleme fonu
nonexpendable fund i. sarf edilmeyen fon
nonexpendable fund i. sarf edilemez fon
renewal fund i. sabit varlıkların yenilenmesi amacıyla ayrılan fon
hedge fund i. serbest yatırım fonu
restricted fund i. sınırlandırılmış fon
fund holder i. sermayedar
hedge fund i. serbest fon
restricted fund i. sınırlı fon
capital redemption fund i. sermaye itfa fonu
loan fund i. sermaye faizi
open-end mutual fund i. sermayesi sabit olmayıp artırılabilen yatırım fonu
working capital fund i. sermaye fonu
seismic hazards identification fund i. sismik tehlikeleri belirleme fonu
sub-fund i. şemsiye fonu
european fund for strategic investments i. stratejik yatırımlar için avrupa fonu
special assessment fund i. şerefiye vergisi tahviller fonu
company fund i. şirket fonu
umbrella fund i. şemsiye fonu
stock valuation fund i. stok değerleme fonu
special fund i. şarta bağlı fon
welfare fund i. sosyal yardım fonu
guarantee fund i. şirketler arası garanti fonu
office fund i. şube fonu
guaranteed fund i. teminat akçesi
consumer protection fund i. tüketici koruma fonu
fund obligation i. taahhüt fonu
housing development fund i. toplu konut fonu
single country fund i. tek ülke yatırım fonu
saving fund i. tasarruf sandığı
mass housing fund i. toplu konut fonu
savings deposit insurance fund i. tasarruf mevduatı sigorta fonu
technical reserve fund i. teknik ihtiyat
sinking fund bond i. tahvilat amortisman fon tahvili
bond fund i. tahvil fonu
guarantee fund i. teminat akçesi
provident fund i. tasarruf sandığı
cost increase fund i. tesise katılma payları
guarantee fund i. teminat fonu
endowment fund i. teberrulardan hasıl olan fon
bond fund i. tahvil sermayesi
pension fund i. tekaüdiye fonu
bond fund i. tahvil sağlanan paraların oluşturduğu fon
pension fund i. tekaüt sandığı
annuity fund i. toplam işletme varlıklarının piyasa değerinin belirli payları karşılığında çıkartılan borç araçları
plant fund i. tesis fonu
compensation fund i. telafi fonu
charitable fund i. vakıf fonu
wage-fund theory i. ücret fonu
national fund and national authorizing officer representative i. ulusal fon ve ulusal yetkilendirme görevlisi
general fund i. umumi fon
assets held by a long- term employee benefit fund i. uzun vadeli emeklilik fonlarının sahip olduğu varlıklar
international fund i. uluslararası yatırım fonu
International Monetary Fund i. uluslararası para fonu
general bonded-debt fund i. umumi rehinle borç
trust fund i. vakıf fonu
assets held by a long-term employee benefit fund i. uzun vadeli emeklilik fonları tarafından edinilen varlıklar
assets held by a long-term employee benefit fund i. uzun vadeli emeklilik fonlarının sahip olduğu varlıklar
national jewish fund i. ulusal yahudi fonu
petty fund i. ufak kasa hesabı
wage fund i. ücret fonu
international monetary fund i. uluslararası para fonu
provident fund i. yardım sandığı
innovation fund i. yenilik fonu
reserve fund i. yedek akçe
mutual fund participation certificate i. yatırım fonu katılma belgesi
fund of investment i. yatırım fonu
mutual fund participation certificate i. yatırım fonu katılma belgesi
mutual fund i. yatırım fonu
replacement fund i. yenileme fonu