impact - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

impact

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"impact" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 32 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
impact i. darbe
impact i. etki
impact i. çarpma
General
impact f. pekiştirmek
impact f. sıkıştırmak
impact f. etki
impact f. etkilemek
impact i. vuruşma
impact i. çarpışma
impact i. vuruş
impact i. vurma
impact i. tesir
impact i. etkililik
impact s. çarpmalı
Trade/Economic
impact tesir
Law
impact tesir
Politics
impact etki
Technical
impact vuru
impact darbe
impact çarpma
Computer
impact etki
impact vuruş
impact etkililik
Informatics
impact vuruş
impact etki
Mechanic
impact şok
Construction
impact darbe
Automotive
impact darbe
Medical
impact impakt
Chemistry
impact vurma
Linguistics
impact etki
Places
impact teksas eyaletinde şehir

"impact" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 462 sonuç

İngilizce Türkçe
General
make a lasting impact f. kalıcı etki bırakmak
have an impact f. etki etmek
have an impact f. etkide bulunmak
be exposed to impact f. darbeye maruz kalmak
have an impact upon f. etkilemek
have an impact on f. etkilemek
have an impact on f. etki etmek
have an impact upon f. etki etmek
have an impact upon f. üzerinde etkisi olmak
have an impact on f. etkisi olmak
have an impact upon f. etkisi olmak
have an impact on f. üzerinde etkisi olmak
make tremendous impact f. büyük yankı bulmak
make tremendous impact f. büyük ses getirmek
have negative impact on the markets f. piyasalara olumsuz yansımak
have an impact on f. -e etkisi olmak
feel the impact f. etkiyi hissetmek
have an impact on f. üzerinde etkili olmak
have an impact upon f. üzerinde etkili olmak
impact area i. etki alanı
environmental impact analysis i. çevresel etki analizi
impact moling i. darbeli yatay kazı
environmental impact changes i. çevresel etki değişimleri
non impact printer i. vuruşsuz yazıcı
impact pressure i. darbe basıncı
social impact i. sosyal etki
impact phase i. vukubulma aşaması
political impact i. politik etki
political impact i. siyasi etki
impact resistance i. darbe mukavemeti
strategic impact i. stratejik etki
deep impact i. derin darbe
positive impact i. olumlu etki
sudden impact i. ani darbe
material impact i. önemli etki
droplet impact i. damlacık etkisi/çarpması
adverse impact i. olumsuz etki
long-range impact i. uzun vadeli etki
impact of changes i. değişikliklerin etkisi
overall impact i. genel etki
widespread impact i. yaygın etki
human impact i. insan etkisi
most powerful impact i. en güçlü etki
impact resistant s. darbeye dayanıklı
Colloquial
impact-related çarpma etkisiyle alakalı
Idioms
upon impact çarpışmanın etkisiyle/sonucu
upon impact çarpma anında
upon impact çarpınca
upon impact çarptığı zaman
Trade/Economic
impact lag gecikmeli etki
customs regime with economic impact ekonomik etkili gümrük rejimi
impact analysis etki analizi
environmental impact study çevre etkisini araştırma çalışması
impact oriented data etki odaklı veri
environmental impact assessment çevresel etki değerlendirmesi
price impact fiyat etkisi
sector impact analysis sektörel etki analizi
sector impact analysis sektör etki analizi
life cycle impact assessment hayat boyu etki değerlendirmesi
organizational impact örgütsel etki
business impact analysis iş etki analizi
disparate impact farklı gruplara eşit şekilde davranıldığı görüntüsü veren tarafsız uygulamaların, gerçekte bir grubu diğerine karşı kayıran veya diğer gruba nazaran mağdur eden etkiler doğurması ve bu olumsuz etkilerin işletme gerekleri ile açıklanamaması
disparate impact farklı etki
currency impact kur etkisi
Politics
environmental impact assessment practices çevresel etki değerlendirmesi uygulamaları
potential impact olası etki
transboundary environmental impact sınıraşan çevresel etki değerlendirmesi
environmental impact assessment çevresel etki değerlendirmesi
expected impact beklenen etki
probability-impact matrix olasılık-etki tablosu
conference on the world financial and economic crisis and its impact on development dünya finansal ve ekonomik krizi ve kalkınma üzerindeki etkileri kongresi
poverty and social Impact analysis (psIa) yoksulluk ve sosyal etki analizi
macroeconomic impact makroekonomik etki
Institutes
environmental impact assessment çevre etki değerlendirmesi
regulatory impact assessment düzenleyici etki analizi
directorate general of environmental impact assessment, permit and inspection çevresel etki değerlendirmesi izin ve denetim genel müdürlüğü
Insurance
impact damage duran bir cisme hareket eden bir cismin yaptığı hasar
Technical
impact load çarpma yükü
impact basin çarpmalı dinlendirme havuzu
unnotched impact test çentiksiz vurma deneyi
impact factor darbe etkeni
impact effect vuru etkisi
impact factor darbe çarpanı
impact formula çarpma formülü
impact effect darbe tesiri
impact ionization çarpışma iyonizasyonu
impact loss darbe kaybı
impact stilling basin çarpmalı enerji kırıcı havuz
impact filter darbeli filtre
centre of impact orta vuruş noktası
horizontal impact test yatay çarpma deneyi
impact absorber darbe emici
impact breaker darbeli kırıcı
elastic impact elastik darbe
pressure impact basınç darbesi
center of impact mak orta vuruş merkezi
impact factor darbe faktörü
impact tube darbe tüpü
impact pressure vuru basıncı
environmental impact çevreye saygı
impact member darbe elemanı
impact drill vurulu delici
impact breaker vurulu kırıcı
impact sound insulation darbe sesi yalıtımı
impact pressure çarpma basıncı
impact live load hareketli yük çarpma tesiri
impact drift darbeli çektirme
impact screwdriver darbeli tornavida
impact drill darbeli delici
impact screen çarpmalı elek
impact screen darbeli elek
impact crusher çarpmalı kırıcı
impact crusher çarpmalı konkasör
impact behaviour çarpma davranışı
impact resistance çarpma dayanımı
impact test darbeye dayanırlık deneyi
impact behaviour darbe davranışı
impact resistance çarpma dayanıklılığı
impact test düşme vuruşu deneyi
impact test darbe testi
impact test çarpma deneyi
elastic impact esnek vurma
notched bar impact test çentikli çubuk çarpma deneyi
impact elasticity vuruş esnekliği
impact effect çarpma etkisi
impact rupture darbe kırılması
impact insulation vuruş sesi yalıtımı
impact force çarpma kuvveti
impact ductility dövülebilirlik
impact strength çarpmaya dayanırlık
impact test specimen darbe testi örneği
impact strength çarpma dayanımı
impact sound vuruş sesi
impact compactor vuruşlu kompaktör
impact stress vuruş gerilmesi
impact drill vurgulu delici
impact sound darbe sesi
impact fracture vuruş kırılması
impact test specimen çarpma deneyi örneği
impact noise vuruş gürültüsü
impact ductility vuruşa dayanırlık
impact factor vuruş katsayısı
impact resistance darbe direnci
wave impact dalga çarpması
impact extrusion darbeli ekstrüzyon
point of impact vuruş noktası
pendulum impact tester sarkaçlı darbe deney makinesi
impact tester darbe deney makinesi
spring operated impact-test apparatus yayla çalışan darbe deney aleti
impact-modified darbeye dayanıklı hale getirilmiş
impact-test apparatus darbe deney aleti
impact-modified darbeye modifiye edilmiş
impact test darbe deneyi
charpy impact test charpy vurma deneyi
low temperature impact test results düşük sıcak darbe deneyi sonuçları
be subjected to specific impact conditions belirli şartlarda darbeye maruz bırakılmak
bolide impact ateştopu çarpması
bolide impact büyük meteor çarpması
impact drilling darbeli delme
impact resistance çarpma mukavemeti
oblique impact açılı çarpma
allistic impact behavior balistik çarpma davranışı
rotary impact pneumatic drill döner darbeli havalı delici
soft and heavy body impact test on door leaves kapı kanatlarına yumuşak ve ağır cisim çarpma deneyi
test method for shear impact strength of adhesive bonds yapıştırıcı bantların kesme darbe mukavemetinin deney yöntemi
impact pendulum hammer darbe sarkaç çekici
the vibration occurring at the handles of hand-held power driven impact drills elle tutmalı motorlu darbeli matkapların tutamaklarındaki titreşim
determination of behaviour of material on impact of small splashes of molten metal ergimiş metal parçalarının sıçramasına karşı malzeme davranışının tayini
impact protection darbeden koruma
v-notch impact toughness v-çentikli çarpma tokluğu
v-notch impact test v-çentikli çarpma deneyi
high-impact polystyrene yüksek çarpma dirençli polistiren
cold impact extrusion soğuk çarpmalı ekstruzyon
cold impact extrusion press soğuk çarpmalı sıkma presi
cold impact extrusion soğuk çarpmalı sıkma
impact forging machine çarpmalı dövme makinesi
impact extrusion çarpmalı ekstrüzyon
tensile impact tester çekmeli çarpma aygıtı
impact forging dies çarpmalı dövme kalıpları
impact pressing çarpmalı baskılama
impact machine çarpma makinesi
impact tester çarpma aygıtı
impact deformation çarpma bozunumu
impact value çarpma değeri
impact properties çarpma özellikleri
impact behaviour çarpma davranımı
impact loading çarpma yüklemesi
impact toughness çarpma tokluğu
impact specimen çarpma numunesi
impact strength çarpma dayancı
impact line çarpma çiziği
impact pad çarpma yastığı
impact shelf energy çarpma tavan erki
impact fracture çarpma kırılması
impact testing çarpma denemesi
impact burner püskürtmeli yakıcı
ultrasonic impact grinding sesüstü çarpmalı öğütme
notched-impact test çentikli çarpma deneyi
drop weight impact test düşürme ağırlıklı çarpma deneyi
notched- impact toughness çentikli çarpma tokluğu
charpy impact specimen charpy çarpma numunesi
charpy impact test charpy çarpma deneyi
charpy v-notch impact energy charpy v-çentikli çarpma enerjisi
impact sound insulation between rooms odalar arasında darbe sesinin yalıtımı
notch impact test çentikli darbe deneyi
resistance to soft and heavy body impact of doors kapıların yumuşak ve ağır cisim ile çarpışma dayanımı
pendulum impact sarkaçla vurma
impact transition curve çarpma geçiş eğrisi
impact energy çarpma erki
impact transition temperature çarpma geçiş sıcaklığı
impact grinding çarpmalı öğütme
impact resistance çarpma direnci
impact extrusion çarpmalı sıkma
impact strength çarpma erki
impact forging çarpmalı dövme
impact mill çarpmalı değirmen
impact extrusion dies çarpmalı sıkma kalıpları
gardner impact test gardner çarpma deneyi
lateral release under impact loading darbe yükü altında yanal salıverme
impact absorber darbe alıcı
impact sound insulation of floors zeminlerin darbe ses yalıtımı
impact loads darbe yükleri
instrumented impact test aletli darbe deneyi
puncture impact behavior of rigid plastics sert plastiklerin darbeli delmeye mukavemeti
impact-modified polystyrene darbeyle modifiye edilmiş polistiren
notched impact strength çentikli darbe dayanımı
izod impact strength of plastics plastiklerin izod darbe mukavemeti
impact test acceptance criteria çarpma deney kabul kriterleri
protection of the driver against the steering mechanism in the event of impact çarpışma halinde sürücünün direksiyon mekanizmasına karşı korunması
impact-resistant polystyrene molding and extrusion material darbeye dayanıklı polistiren kalıplama ve ekstrüzyon malzemesi
pendulum impact strength sarkaç darbe mukavemeti
impact energy darbe enerjisi
vertical impact test by dropping düşürerek düşey çarpma deneyi (ambalaj terminolojisi)
resistance to impact of main profile ana profilde darbe mukavemeti
impact-resistant darbelere mukavim
impact-resistant darbelere dayanıklı
impact-resistant darbeye dayanıklı
impact-resistant darbeye mukavim
impact sound insulation in floating floor applications yüzer döşeme uygulamalarında darbe ses yalıtımı
impact performance darbe performansı
impact-absorbing surface çarpma etkisini azaltan yüzey
impact wrench darbeli anahtar
deicing salt impact buz çözücü tuz etkisi
impact-penetration test darbe ve penetrasyon deneyi
determination of impact resistance darbe dayanımının tayini
non-impact square drive socket darbesiz kare uçlu soket
non-impact darbesiz
resistance of enamelled article to impact emaye kaplanmış eşyanın darbeye dayanıklılığı
impact resistance darbe dayanımı
impact resistance of the cable kablonun darbeye karşı dayanıklılığı
impact-resistant polystyrene molding and extrusion materials darbeye dayanıklı polistiren kalıplama ve ekstrüzyon malzemeleri
impact-resistant polystyrene moulding and extrusion materials darbeye dayanıklı polistiren kalıplama ve ekstrüzyon malzemeleri
solid flat extruded sheets of impact-modified polystyrene darbeye dayanıklı hale getirilmiş tam düz polistiren ekstrüde levhalar
unnotched impact test piece çentiksiz darbe deneyi parçası
unnotched impact test piece çentiksiz vurma deneyi parçası
protective clothing against mechanical impact mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler
impact-modified extruded acrylic sheet darbe ile modifiye edilmiş ekstrüde akrilik levha
impact test by rotational drop döndürülerek düşürülmek suretiyle çarpma deneyi
soft and heavy body impact hafif ve şiddetli kütle darbesi
hard body impact sert kütle darbesi
impact radius etki yarıçapı
impact diameter etki çapı
impact radius etki çapı
determination of the resistance to impact darbe mukavemeti tayini
impact abrasion resistance darbe yıpranma direnci
sensitiveness to impact of detonating cord patlatma fitilinin darbeye hassasiyeti
determination of sensitiveness to impact darbeye hassasiyetin tayini
wedge impact method kama darbe yöntemi
impact conditions darbe şartları
detection of particle impact noise parçacık darbe gürültüsünün algılanması
particle impact noise detection parçacık darbe gürültüsünün algılanması
resistance to hard body impact sert cisim darbesine direnç
impact-induced darbe ile uyarılmış
impact-induced darbe kaynaklı
impact modifier darbe arttırıcı
impact compactor darbeli sıkıştırıcı
charpy v-notch pendulum impact test charpy v-çentikli sarkaç darbe deneyi
impact bar darbe çubuğu
resistance to impact abrasion and corrosion of organic coatings organik kaplamaların çarpmaya aşınmaya ve korozyona karşı direnci
impact factor etki faktörü
impact wrench darbeli vidalama makinesi
impact wear darbe aşınması
charpy impact test çentik darbe deneyi
impact factor etki etkeni
impact factor etki faktörü
Computer
impact other vuruşlu diğer
impact printer vurmalı yazıcı
impact printer vuruşlu yazıcı
impact band vuruşlu bant
impact pressure vuruş basıncı
no impact printer vuruşsuz yazıcı
non-impact printer vuruşsuz yazıcı
non-impact vuruşsuz
Informatics
impact printer vuruşlu yazıcı
Telecom
regulatory impact analysis düzenleyici etki analizi
Electric
impact ionization çarpışma iyonizasyonu
Mechanic
impact extrusion darbeli ekstrüzyon
Textile
motorcyclists' protective clothing against mechanical impact motosiklet sürücülerini mekanik darbeye karşı koruyan giyecekler
impact cut resistance darbeli kesme direnci
impact from above with high energy droplets yüksek enerjili damlalarla yüksekten gelen darbeler
resistance to lateral impact yan darbeye direnç
Construction
charpy impact testing device charpy etki test cihazı
dupont type paint film impact dupont tipi boya filmi vuruş test cihazı
impact strength darbe dayanımı
aggregate impact testing mac. agrega kırma test cihazı
impact load darbe yükü
impact crushers darbeli kırıcı
environmental impact assessment çevre etki değerlendirmesi
impact-testing apparatus beton test çekici
impact-resistant pipe darbeye dayanıklı boru
field measurements of impact sound insulation of floors döşemelerin darbe sesi yalıtımının alan ölçümleri
hard body impact resistance çarpma mukavemeti
determination of impact resistance darbe direncinin tayini
impact absorbing surfacing çarpma etkisini azaltan yüzey kaplaması
impact noise transmission darbe gürültüsü iletimi
reducing impact noise transmission darbe gürültüsü iletiminin azaltılması
environmental impact assessment report çed raporu
environmental impact statement çevresel etki raporu
environmental impact assessment çevresel etki değerlendirmesi
Automotive
impact wrench darbeli anahtar
impact angle çarpma açısı
irregular impact sound düzensiz darbeli ses
impact sensor çarpma sensörü
impact break anı darbe kırılması
side impact protection yan darbe koruma
hand impact screwdriver otomatik tornavida
side impact bars kapı içi güvenlik çubukları
side impact air bags yan hava yastıkları
impact angle darbe açısı
impact sensor darbe sensörü
impact horn darbeli elektromanyetik etkili korna
interior fittings of motor vehicles (the behaviour of the steering mechanism in the event of an impact) motorlu araçların iç donanımları (bir çarpma halinde direksiyon mekanizmasının davranışı)
occupant protection-interior impact yolcu güvenliği-dahili etki
impact ring çarpma halkası
protection of occupants of motor vehicles in the event of a frontal impact önden çarpma anında motorlu taşıtlardaki kişilerin korunması
measurement of impact velocity in collision test çarpışma deneyinde çarpma hızının ölçülmesi
impact strength darbe dayanımı
impact resistance darbe dayanımı
impact cushion darbe emici yastık
impact sensor darbe sensörü
impact stress darbe stresi
impact test darbe testi
impact wrench darbeli anahtar
impact socket darbeli lokma
impact socket wrench darbeli lokma anahtarı
impact screwdriver darbeli tornavida
impact failure darbeye bağlı arıza
impact hardness darbeye bağlı sertleşme
impact break darbeye bağlı yarılma
impact resistant darbeye dayanıklı
side impact yan darbe
side impact air bag yan darbe hava yastığı
side impact protection system yan darbe koruma düzeni
side impact dummy yan darbe mankeni
side impact test yan darbe testi
lateral impact yanal darbe
pole side impact test direğe yandan çarpma testi
car to car side impact araç araca yandan darbe testi
valve impact failure supap çarpma hasarı
rear impact test arkadan darbe testi
head impact area kafa çarpma alanı
side impact bar kapı içi koruma barı
impact absorber darbe emici
pelvic impact area pelvik çarpma alanı
federal side impact standard federal yan darbe standartı
air impact wrench pnömatik somun tabancası
Transportation
low impact transportation çevreye duyarlı ulaşım
Traffic
environmental impact assessment çevresel etki değerlendirmesi
Railway
attenuation of impact loads darbe yüklerinin azıltılması
impact protection çarpma korunağı
impact guard çarpma korunağı
Aeronautic
impact tube pilot tüpü
impact accelerometer iniş akselerometresi
impact tube vuruş tüpü
impact pressure dinamik basınç
impact basin çarpma havuzu
impact energy darbe enerjisi
impact test darbe deneyi
impact point çarpma noktası
brace for impact çarpışma için hazırlanın
brace for impact (uçakta) çarpmaya/düşmeye hazırlanmak
brace for impact! (uçakta) çarpmaya/düşmeye hazırlanın!
brace for impact çarpışmaya hazırlıklı olun
brace for impact çarpışmaya hazır olun
brace for impact çarpışmaya hazırlanın
Marine
environmental impact assessment çevresel etki değerlendirmesi
environmental impact assessment report çevresel etki değerlendirme raporu
environmental impact prediction çevresel etki tahmini
berthing impact yanaşma darbesi
environmental impact statement çevresel etki yöntemi
Petrol
izod impact strength test izod darbe mukavemeti deneyi
charpy impact strength test charpy darbe mukavemeti deneyi
Mining
impact grinding çarpmalı öğütme
Medical
fatigue impact scale yorgunluk etki skalası
fatigue impact scale yorgunluk etki ölçeği
stroke impact scale inme etki ölçeği
stroke impact scale inme etki skalası
second impact syndrome ikinci darbe sendromu
Psychology
social impact theory sosyal etki teorisi
Food Engineering
impact pressure çarpma basıncı
impact resistance darbe direnci
impact strength çarpma dayanımı
incline impact test eğik düzlem çarpma testi
impact resistance çarpma direnci
impact strength darbe dayanımı
Physics
elastic impact elastik çarpışma
energy loss in impact çarpışmada enerji kaybı
impact pressure vuruş basıncı
impact parameter şok parametresi
impact pressure darbe basıncı
impact pressure çarpma basıncı
centre of impact orta vuruş noktası
Chemistry
izod impact test izod çarpma deneyi
impact-modified polystyrene darbeye dayanıklı hale getirilmiş polistiren
Marine Biology
environmental impact statement report çevresel etki raporu
Social Sciences
dpsir (driver-pressure-state-impact-response) sebep-baskı-durum-etki-tepki (dpsir)
Environment
environmental impact çevresel etki
environmental impact assessment çevresel etki değerlendirmesi
world climate impact studies programme dünya ikliminin etkisini inceleme programı
environmental impact statement çevresel etki raporu
environmental impact assessment çevresel etkinin değerlendirmesi
environmental impact statements çevresel etki raporları
environmental impact analysis çevresel etki analizi
general directorate of environmental impact assessment and planning çevresel etki değerlendirmesi ve planlama genel müdürlüğü
the natural environment and human impact doğal çevre ve insan etkisi
results and impact management system sonuçlar ve etki yönetim sistemi
adverse impact yan etki
environmental impact assessment (eia) çevresel etki değerlendirmesi (çed)
Geology
impact crater çarpma krateri
Military
angle of impact vuruş açısı
surface of impact vuruş sathı
impact pressure vurma basıncı
impact area vuruş sahası
impact line vuruş çizgisi
impact velocity vurma hızı
impact microphone vuruş mikrofonu
line of impact vuruş hattı
impact pressure vurma tazyiki
line of impact arrival vuruş hattı
impact predictor system vuruş kestirme sistemi
impact action fuse müsademeli tapa
normal impact normal vuruş
normal impact effect normal vuruş etkisi
impact action fuze müsademeli tapa
impact fuze müsademeli tapa
line of impact sadme hattı
mean point of impact error orta vuruş noktası hatası
mean point of impact orta vuruş noktası
impact action fuse darbe tesirli fünye
environmental impact assessment (eia) çevresel etki değerlendirmesi (çed)
normal impact dikine vuruş
impact resistance darbe dayanımı
stripped centre of impact tabii dağılma orta vuruş noktası
impact point düşüş noktası
line of impact etki hattı
impact indicators etki göstergeleri
impact assessment etki değerlendirmesi
impact fuze hassas tapa
impact point iniş noktası
combination time and impact fuze birden fazla tesirli tapa
bomb impact plot bomba etki grafiği
Hunting
point of impact vuruş noktası