soil - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

soil

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"soil" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 30 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
soil i. toprak
General
soil f. pisletmek
soil f. leke sürmek
soil f. bulaşmak
soil f. pislemek
soil f. namusunu kirletmek
soil f. semirtmek
soil f. lekelenmek
soil f. taze otla beslemek
soil f. kirletmek
soil f. kirletmek
soil i. ülke
soil i. gübre
soil i. çirkef
soil i. pislik
soil i. arazi
soil i. vatan
soil i. çöp
Colloquial
soil turab
Slang
soil boklamak
Technical
soil kir
soil leke
soil kirlenmek
soil kirletmek
soil toprak
soil lekelemek
soil yapışık toprak
Construction
soil toprak
soil zemin
Agriculture
soil toprak

"soil" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
soil classification system i. zemin sınıflama sistemi
General
soil one's nappies f. altını doldurmak
soil with mud f. çamurlamak
wet or soil one's clothes f. altına yapmak
lose top soil and become desert f. çölleşmek
work the soil f. toprağı işlemek
make a soil survey f. zemin etüdü yapmak
improve the soil structure f. toprak yapısını ıslah etmek
exhaust the soil f. toprağı yormak
leak into the soil f. toprağa sızmak
let the soil rest f. toprağı dinlendirmek
soil conservation i. toprak koruma
clayey soil i. geren
soil mixture i. harç
alluvial soil i. alüvyonlu toprak
virgin soil i. bakir toprak
virgin soil i. hiç işlenmemiş toprak
cohesive soil i. kohezif toprak
desert soil i. çöl toprağı
cold soil i. soğuk toprak
soil pipe i. künk
one's native soil i. anavatan
humic soil i. humuslu toprak
cohesive soil i. yapışkan toprak
classification of soil i. toprağın sınıflandırılması
mature soil i. olgun toprak
mineral soil i. madeni toprak
light soil i. hafif toprak
argillaceous soil i. killi toprak
bog soil i. bataklık toprağı
sub soil i. alt toprak
mellowness of soil i. toprak tavı
fluvial soil i. ırmak toprağı
soil science i. toprakbilim
heavy soil i. ağır toprak
soil creep i. yer kayması
brown forest soil i. kahverengi orman toprağı
chemical soil improvement i. kimyasal toprak iyileştirmesi
night soil i. geceleri boşaltılan pislik
rich soil i. verimli toprak
tundra soil i. tundra toprağı
aeolian soil i. rüzgar yığıntısı toprak
virgin soil i. hiç işlenmemiş topraklar
colluvial soil i. moloz toprak
firm soil i. sert zemin
mineral soil i. mineralli toprak
alpine meadow soil i. alp mera toprağı
soil structure i. toprak yapısı
disturbed soil i. örselenmiş zemin
stratified soil i. tabakalı zemin
zonal soil i. zonal toprak
soil penetration i. toprağa nüfuz etme
soil protection i. toprak koruması
soil sample i. zemin örneği
examination of soil i. zemin araştırması
filled soil i. dolgu zemin
glacial soil i. buzul toprağı
floury soil i. tozumsu toprak
soil conservation-improvement i. toprak koruma-geliştirme
immature soil i. genç toprak
immature soil i. tam oluşmamış toprak
adobe soil i. kerpiç toprak
loamy soil i. tın
loamy soil i. lem
nature of soil i. zemin cinsi
non-calcareous soil i. kireçsiz toprak
nature of soil i. zemin karakteri
plastic soil i. plastik toprak
plastic soil i. özlü toprak
superimposed soil i. yığma toprak
vegetable soil i. bitkisel toprak
underlying soil i. alttaki zemin
fertile soil i. verimli toprak
fertile soil i. bereketli toprak
reinforced soil i. güçlendirilmiş zemin
soil organisms i. toprak organizmaları
arid soil i. verimsiz toprak
soil water plant nutrient management i. toprak su bitki besin yönetimi
vegetable soil i. nebati toprak
eroded soil i. aşınmış toprak
abc soil i. a, b ve c tabakalarının dikey bir şekilde üç ayrı katman olarak görülebildiği toprak
soil-grown s. toprakta yetişen
soil-grown s. toprakta büyüyen
abc soil a, b ve c tabakalarının düşey düzlemde üç ayrı katman olarak göründüğü toprak
Idioms
foreign soil yabancı toprak
foreign soil yabancı ülke
soil one's hands adını lekelemek
soil one's hands elini kirletmek
soil one's hands alnına kara sürmek
soil one's hands adına leke sürmek
soil one's hands utanç verici şey yapmak
soil one's name birinin adını/ismini kirletmek/lekelemek
soil one's nappies (bebek) altını doldurmak
soil one's diapers (bebek) altını doldurmak
soil one's nappies (bebek) altını pisletmek
soil one's diaper (bebek) altını doldurmak
soil one's diaper (bebek) altını pisletmek
soil one's diapers (bebek) altını pisletmek
soil one's pants altına pislemek
soil one's pants altını pisletmek
soil one's pants altına kaka yapmak
Slang
soil one's pants altına sıçmak
Trade/Economic
soil mechanics and foundation engineering zemin mekaniği ve temel mühendisliği
soil bank toprak yığını
soil conservation erozyonu önleme
soil erosion toprak aşınması
soil conservation toprak koruması
soil erosion erozyon
Law
soil products office toprak mahsülleri ofisi
soil products office toprak mahsulleri ofisi
property ratione soil arazinin sahibi olmaktan kaynaklanan mülkiyet hakkı
property by reason of ownership of the soil arazinin sahibi olmaktan kaynaklanan mülkiyet hakkı
soil protection act toprak koruma kanunu
soil protection act toprak koruma yasası
Politics
undisturbed soil bozulmamış toprak
disturbed soil bozulmuş toprak
products of the soil toprak ürünleri
Institutes
european soil bureau avrupa toprak bürosu
soil fertilizer and water resources central research institute toprak gübre ve su kaynakları merkaz araştırma enstitüsü
department of soil-water resources research toprak - su kaynaklan araştırmaları daire başkanlığı
soil, fertilizer and water resources central research institute toprak, gübre ve su kaynaklan merkez araştırma enstitüsü müdürlüğü
department of soil-water resources research toprak - su kaynakları araştırmaları daire başkanlığı
soil, fertilizer and water resources central research institute toprak, gübre ve su kaynakları merkez arş. enstitüsü müdürlüğü
Technical
soil stripping i. toprak yüzeyini sıyırma
unsaturated soil doymamış zemin
natural state of soil zeminlerin tabii hali
bearing power of soil zeminin taşıma gücü
soil exploration zemin etüdü
active soil pressure aktif zemin basıncı
natural soil stratum tabii zemin tabakası
stratified soil tabakalanmış zemin
noncohesive soil kohezyonsuz zemin
muddy soil batak zemin
coefficient of soil reaction yerey tepkime katsayısı
stabilized soil stabilize zemin
supporting soil taşıyıcı zemin
soil moisture zemin rutubeti
acidic soil asidik zemin
soil reconnaissance zemin etütleri
natural of the soil zemin şartları
transported soil taşınmış zemin
soil class zemin sınıfı
zone of semi continuous soil moisture yarı sürekli zemin rutubet zonu
wedge of soil zemin kaması
perviousness of the soil zeminin hidrolik iletkenliği
laminated soil yaprak yapılı zemin
sampling of undisturbed soil bozulmamış zeminden numune alma
saline soil tuzlu zemin
tar stabilized soil katranla stabilize edilmiş zemin
soil aggregate properties zemin agregası özellikleri
bulking of the soil zeminin şişmesi
heavy soil ağır zemin
ultimate bearing capacity of soil zeminin nihai taşıma kapasitesi
soil amendment zemin ıslahı
soil horizon zemin horizonu
soil boring zemini delme
soil layer zemin tabakası
soil characteristics zemin karakteristikleri
zone of discontinuous soil moisture zemin rutubetinin süreksizlik zonu
isotropic soil izotropik zemin
permeable soil permeabl zemin
soil binder bağlayıcı zemin
organic soil organik zemin
soil investigation zemin etütleri
available soil moisture elverişli toprak nemi
soil pressure zemin basıncı
kind of soil zemin cinsi
dilatable soil genleşen zemin
loaded soil yüklü zemin
unified soil classification birleştirilmiş zemin klasifikasyonu
soil morphology zemin morfolojisi
vibratory soil compactor vibratörlü zemin kompaktörü
soil wedge zemin kaması
soil framework toprak işleri
remolded soil sample örselenmiş zemin numunesi
coefficient of soil reaction yatak katsayısı
soil testing zemin testleri
soil compaction zeminin sıkıştırılması
shearing resistance of the soil zemin kesme mukavemeti
soil solution zemin solüsyonu
type of soil zemin tipi
soft soil yumuşak zemin
disturbed soil örselenmiş zemin
soil water head zemin su yükü
soil water yerey suyu
rock soil kayalık zemin
allowable soil pressure izin verilen zemin basıncı
perviousness of the soil zeminin permeabilitesi
soil creep zemin sünmesi
soil survey zemin etüdü
soil auger toprak matkabı
size of soil particles zemin parçacıklarının boyutu
undisturbed soil örselenmemiş zemin
soil and water conservation toprak ve su koruması
soil physics zemin fiziği
soil consistency toprak kıvamı
soil aggregate zemin agregası
displaced soil yerdeğiştirmiş zemin
soil stratification zemin tabakalaşması
liquid constituents of soil zeminin sıvı bileşenleri
soil resistance zemin mukavemeti
unit weight dry of soil zeminin kuru birim ağırlığı
natural soil deposit tabii toprak deposu
unfavourable soil stratification elverişsiz zemin tabakalaşması
natural soil tabii zemin
soil particles katı taneler
clay soil kil zemin
silty soil siltli zemin
unstable soil çürük zemin
soil binder zemin binderi
soil classification zemin sınıflaması
soil strength zemin mukavemeti
soil mixture zemin karışımı
tamped soil sıkıştırılmış zemin
sliding of soil along a bir düzlem boyunca kayma
moisture distribution in the soil zeminde rutubet dağılışı
soil swell zemin şişmesi
soil reaction zemin reaksiyonu
anthropical soil antropik toprak
erodible soil erozyona uygun zemin
cohesive soil kohezyonlu zemin
soil embankment toprak dolgu
humid soil sample rutubetli zemin numunesi
muddy soil çamurlu zemin
unified soil classification birleştirilmiş zemin sınıflandırması
gravelly soil çakıllı zemin
hydraulic conductivity of the soil zeminin hidrolik iletkenliği
soil density zemin yoğunluğu
passive soil pressure pasif zemin basıncı
allowable soil pressure müsaade edilen zemin basıncı
soil stratum zemin tabakası
erratic soil structure düzensiz zemin yapısı
aeolian soil rüzgar yığıntısı zemin
different kinds of soil farklı zemin cinsleri
soil structure zemin yapısı
fluvial soil nehir toprağı
structure of soil zemin strüktürü
productivity of soil toprağın ürün verme gücü
loosened soil gevşetilmiş zemin
soil stabilization by freezing dondurma ile zemin dengelemesi
soil fractions zemin fraksiyonları
soil particles zemin parçacıkları
underlying soil gömülü zemin
fine grained soil ince taneli zemin
sand soil kumlu zemin
active soil pressure etkin yüzey basıncı
soil amendment toprak iyileştirmesi
soil retaining structure zemin dayanma yapısı
soil contamination zemin kirlenmesi
anisotropic soil anizotropik zemin
active soil pressure etkin toprak basıncı
soil mortar toprak harç
permeability of the soil zeminin permeabilitesi
top soil yüzeysel zemin
soil fertility toprak randımanı
remolded soil örselenmiş zemin
soil moisture zemin nemi
weak soil zayıf zemin
soil classification zemin klasifikasyonu
soil concrete toprak betonu
acid soil asitli zemin
soil stabilization with tar katranlı zemin stabilizasyonu
soil stabilizer zemin stabilize edici
rock soil kaya zemin
soil constants zemin sabitleri
heavy textured soil ağır bünyeli toprak
productive soil verimli toprak
soil temperature zemin sıcaklığı
soil improvement zeminin ıslahı
regular soil structure düzgün zemin yapısı
stratified soil tabakalı zemin
loosen the soil zemini gevşetmek
soil data zemin dataları
soil particles katı parçacıklar
allowable bearing value of soil zeminin müsaade edilen taşıma gücü
unavailable soil moisture faydalı olmayan rutubet
compressible soil sıkışabilir zemin
homogeneous soil homojen zemin
shape of soil particles zemin parçacıklarının şekli
mechanical soil stabilization mekanik zemin stabilizasyonu
zone of discontinuous soil moisture zemin rutubetinin süreksizlik bölgesi
soil material zemin malzemesi
remolded soil yoğrulmuş zemin
alkaline soil alkalik zemin
impermeable soil geçirimsiz zemin
lateral squeezing out of soft soil yumuşak zeminlerin yanal genişlemesi
productive soil mahsuldar toprak
zone of semi continuous soil moisture yarı sürekli zemin rutubet bölgesi
soil group zemin grubu
soil water relations zemin su ilişkileri
soil surface zemin sathı
underlying soil alttaki zemin
productivity of soil toprağın verimliliği
bearing soil taşıyıcı zemin
resistant soil sağlam zemin
soil liable to scour oyulabilen zemin
soil pressure at rest sükunetteki zemin basıncı
soil mass zemin kitlesi
soil grain properties zemin tane özellikleri
inorganic soil inorganik zemin
admissible soil pressure kabul edilebilir zemin basıncı
stiff soil sert zemin
soil mechanical investigations zemin mekaniği etütleri
compact soil sıkıştırılmış zemin
soil analysis zemin analizi
bitumen stabilized soil bitümle stabilize edilmiş toprak
soil sampler zemin numune alıcısı
stability of the soil zeminin stabilitesi
surface soil yüzeysel zemin
calcareous soil kalkerli toprak
loose soil gevşek zemin
soil conservation toprak muhafazası
plastic limit of soil zeminin plastisite limiti
chemically stabilized soil kimyasal yollarla stabilize edilmiş toprak
preconsolidated soil prenkosolide zemin
deposit of soil toprak deposu
soil properties zemin özellikleri
soil formation toprak formasyonu
soil sampling zeminden numune almak
pile breaking into the soil zemin içinde kazığın kırılması
soil of fluvioglacial origin akarsu ve buzul kökenli zemin
soil sample zemin numunesi
disturbance of the soil zeminin örselenmesi
uniform soil üniform zemin
soil composition zemin bileşimi
dominant soil fraction hakim zemin dağılımı
argillaceous soil killi zemin
soil stress zemin gerilmesi
allowable bearing value of soil zeminin izin verilen taşıma gücü
natural of the soil zemin karakteri
acidic soil asidik toprak
solid constituents of soil zeminin katı bileşenleri
soil mechanics laboratory zemin mekaniği laboratuvarı
soil pipe cutter pis su borusu keskisi
soil pipe pis su borusu
cohesive soil kendini tutan zemin
acid soil asit toprak
acid soil asidik toprak
alkaline soil alkali toprak
cohesionless soil kohezyonsuz zemin
bearing capacity of soil zemin taşıma gücü
azonal soil azonal zemin
compressible soil sıkıştırılabilir toprak
compacted soil sıkıştırılmış zemin
compact soil strata sıkı zemin katmanları
collapsible soil göçebilir zemin
compact soil sıkı zemin
residual soil artık toprak
residual soil bakiye toprak
residual clay soil tortul kil zemin
consistency of the soil toprak kıvamı
deep soil derin toprak
dry density of soil zeminin kuru yoğunluğu
fat soil özlü toprak
fat soil yağlı toprak
frozen soil loosening donmuş zemini gevşetme
load-bearing soil sağlam zemin
coarse-grained soil kaba taneli zemin
load-bearing soil taşıyıcı zemin
soil-repellent kir itici
soil-cement toprak-çimento
saline-alkali soil tuzlu-alkali zemin
soil-applied zemine uygulanan
granular soil structure taneli toprak yapısı
high plasticity soil çok plastik toprak
hard soil sıkı zemin
hard soil sert zemin
granular soil taneli toprak
highly organic soil yüksek oranda örgensel toprak
natural state of soil zeminin doğal durumu
natural soil doğal zemin
natural soil stratum doğal zemin katmanı
investigation of soil zemin araştırması
soil carrier kir taşıyıcı
soil burying test toprakta çürüme deneyi
admissible soil pressure kabul edilen zemin basıncı
admissible soil pressure izin verilen zemin basıncı
lean soil zayıf toprak
lime soil kireçli toprak
lean soil yağsız toprak
mature soil olgun toprak
loose soil çürük zemin
manmade soil dolgu zemin
low plasticity soil düşük plastisiteli toprak
neutral soil nötr toprak
plastic soil cement plastik toprak betonu
oven-dry soil kurutulmuş toprak
peaty soil turbalı toprak
pervious soil geçirgen toprak
plumber's soil tesisatçı macunu
polygonal soil poligonal toprak
poorly graded soil kötü derecelenmiş zemin
porous soil gözenekli toprak
saturated soil doymuş zemin
stiff soil sıkı zemin
zonal soil zonal toprak
supporting power of the soil zemin taşıma gücü
swelling soil şişen toprak
uniformly graded soil uniform derecelenmiş toprak
transported soil taşıma toprak
unsaturated soil doymamış toprak
soil conditioner toprak kondisyonlayıcısı
stabilized soil stabilize toprak
soil moisture meter toprak rutubet ölçer
soil moisture meter toprak nem ölçer
particle size distribution in mineral soil material mineral topraklarda tane büyüklüğünün dağılımı
soil impedance toprak empedansı
soil science society toprak bilimi derneği
night soil insan gübresi
hard soil sert toprak
soil/rotary cultivator toprak frezesi
soil nail zemin çivisi
soil microbial biomass toprak mikrobiyal biyokütlesi
total nitrogen of soil after dry combustion kuru yakma sonrası topraktaki toplam azot muhtevası
waterlogged soil suya doygun zemin
waterlogged soil suya doygun toprak
particle size distribution in mineral soil mineral toprakta parçacık büyüklüğü dağılımı
soil improver toprak ıslah maddesi
soil sample toprak numunesi
total sulphur in soil samples toprak numunelerindeki toplam kükürt
corrosion likelihood in soil toprakta korozyona uğrama ihtimali
low-alloyed ferrous material in direct contact with soil toprakla doğrudan temas halinde olan düşük alaşımlı demirli malzeme
non-alloyed ferrous material in direct contact with soil toprakla doğrudan temas halinde olan alaşımsız demirli malzeme
soil treated by hydraulic binder hidrolik bağlayıcı ile işleme tabi tutulmuş zemin
soil treated by lime kireç ile işleme tabi tutulmuş zemin
soil survey mapping toprak etüt haritalama
high plasticity soil yüksek şekil verilebilir toprak
mobility in soil toprakta hareketlilik
soil stabilization machine zemin ıslah makinesi
Electric
electrical stabilization of soil zeminin elektriksel dengelenmesi
pipe-to-soil potential boru çevresindeki toprakta bulunan gerilim
Textile
soil resistant kirlenmeye dayanıklı
determining the microbiological resistance by the soil burial test toprağa gömülme deneyi ile mikrobiyolojik dayanımın tayini
soil burial test toprağa gömme deneyi
Construction
clayed soil killi toprak
soil cement zemin çimento
adobe soil kerpiç toprak
clay soil killi toprak
top soil works üst toprak işleri
stripped soil sıyrılan toprak
soil liner fill toprak astar dolgu
soil mixture harç
closely graded soil uniform derecelenmiş zemin
excavated soil kazı toprağı
excavated soil kazılmış toprak
firm soil sağlam zemin
firm soil sert zemin
firm soil sıkı zemin
foundation soil temel zemini
foundation soil temel toprağı
fine-grained soil ince taneli zemin
cement-stabilized soil çimento ile stabilize edilmiş toprak
soil-cement zemin çimento
in-situ soil tests yapıyerinde zemin deneyleri
water-bearing soil sutaşır zemin
poor bearing soil zayıf zemin
tamped soil sıkıştırılmış zemin
undisturbed soil örselenmemiş zemin
undisturbed soil doğal zemin
unstable soil çürük zemin
unstable soil kararsız zemin
soil investigation report zemin etüt raporu
soil map toprak haritası
soil graduation toprak derecelendirme
soil grade toprak derecesi
soil erosion toprak erozyonu
soil conservation toprak koruma
elastic behavior of soil zeminin elastik davranışı
soil flexibility zemin fleksibilitesi
excavation soil hafriyat toprağı
excavated soil hafriyat toprağı
soil mechanics zemin mekaniği
soil stabilization zemin stabilizasyonu
reinforced soil wall donatılı toprak duvar
Traffic
soft soil yumuşak zemin
soil nail zemin çivisi
Railway
soil replacement zemin değiştirilmesi
Aeronautic
soil mechanics. zemin mekaniği
Marine
earth and soil disasters yer ve zemin afetleri
soil engineering zemin mühendisliği
soil survey zemin incelemesi
soil classification zemin sınıflandırılması
ocean soil engineering okyanus zemin mühendisliği
Petrol
soil treatment toprakla işleme
soil gas zemin gazı
Mining
argillaceous soil killi zemin
argillaceous soil killi toprak
mineral soil madeni toprak
mineral soil mineral toprak
Medical
soil microbiology toprak mikrobiyolojisi
Chemistry
alkaline soil alkali toprak
Marine Biology
soil pollution toprak kirlenmesi
Botanic
plant-soil relationships bitki-toprak ilişkisi
soil and plant species samples bitki ve toprak örnekleri
Agriculture
soil reclamation toprak ıslahı
soil borne toprak kaynaklı
soil health toprak sağlığı
soil borne toprak menşeli
soil sampling topraktan numune alma
soil crushing toprak öğütme