flood - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

flood

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "flood" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 38 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
flood v. sel basmak
flood n. su baskını
flood n. tufan
flood n. sel
General
flood v. içine veya üstüne fazla su koymak
flood v. taşmak
flood v. yağdırmak
flood v. basmak
flood v. sel gibi taşmak
flood v. su basmak
flood v. istila etmek
flood v. sel gibi akmak
flood v. çok sayıda olmak
flood v. akın etmek
flood n. seylap
flood n. feyezan
flood n. kabarma
flood n. deniz
flood n. su
flood n. derya
flood n. su basması
flood n. tufan
flood n. taşkın
flood n. sel
flood n. bolluk
flood n. sel baskını
flood n. ırmak
flood n. met
flood n. sel basması
flood adj. sel gibi
Technical
flood selden yükselme
flood (motoru) amble etmek
flood su basmak
flood sel basmak
Automotive
flood ambale etmek (motoru)
flood boğulmak
Medical
flood flod
Geography
flood sel felaketi

Bedeutungen, die der Begriff "flood" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 316 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
flood in v. yığılmak
flood into v. yığılmak
be in flood v. azmak
flood in v. sel basmak
flood out v. sel basmak
weep a flood of tears v. zırıl zırıl ağlamak
(one's memories) flood back v. anıları canlanmak
(memories) to flood back v. hatıralar canlanmak
dig ditches for the flood victims v. sel mağdurları için hendek kazmak
get caught in a flash flood v. sele yakalanmak
flood the engine v. motoru gaza boğmak
river flood control n. akarsu taşkın kontrolü
flash flood n. aniden gelen sel
flood response n. sel müdahalesi
flood proofing n. sele dayanımlı
flood warning system n. sel uyarı sistemi
flood plain n. taşkın ovası
flood tide n. met
flood classification levels n. sel sınıflama derecesi
flood routing n. sel yönlendirme
flood plain zoning n. taşkın önleme bölgesi
liability for flood damages n. sel zararlarında sorumluluk
flood hazard n. sel tehlikesi
maximum flood n. en büyük taşkın
flood control n. sel kontrolu
flood fighting n. sel mücadelesi
maximum flood discharge n. en büyük taşkın akışı
flood damage n. sel zararı
flood risk n. sel riski
flood tide n. kabarma
flash flood n. su baskını
annual flood n. yıllık taşkın
catastrophic flood n. afet taşkını
flood tide n. med
flood awareness n. sel bilinci
the flood n. tufan
flood insurance n. sel sigortası
flood lamp n. pröjektör
structural flood mitigation n. yapısal sel önlemi
a flood of applause n. alkış tufanı
flood control n. sel kontrolü
flood season n. sel sezonu
flood-tide n. met
non-flood season n. taşkınsız mevsim
flood of tears n. gözyaşı seli
a flood of emotions n. duygu seli
flood victim n. selzede
flood victims n. sel mağdurları
noah and the flood n. nuh ve tufan
the flood n. nuh tufanı
flood victim n. sel mağduru
the biblical flood n. büyük tufan (nuh tufanı)
flood of emotions n. duygu/sevgi seli
biblical great flood n. incil'de geçen büyük tufan
flood pump n. sel pompası (itfaiyecilik)
flood hose n. sel hortumu (itfaiyecilik)
flood loss n. sel kaynaklı kayıp
in flood adj. su basmış
flood damage potential adj. sel hasarı potansiyeli
flood-ravaged adj. selin yerle bir ettiği
flood-ravaged adj. sel tarafından yerle bir olan
in full flood adv. büyük bir güçle
in full flood adv. dalga dalga
in full flood adv. sel gibi
Phrasals
flood over a person (sıkıntı/üzüntü vb) çökmek
Colloquial
flood in sel gibi akmak
flood into sel gibi gelmek
in full flood sel gibi
flood into güruh halinde gelmek
flood in güruh halinde gelmek
flood into sel gibi akmak
in full flood büyük bir güçle
flood in akın akın gelmek
flood in sel gibi gelmek
flood into akın akın gelmek
in full flood dalga dalga
flood of people insan seli
flood the market piyasayı/çarşıyı/pazarı istila etmek
Idioms
after me the flood benden sonra tufan
Speaking
before the flood çok uzun zaman önce
before the flood nuh nebi'den kalma
Trade/Economic
price flood fiyat tabanı
flood control sel kontrolü
Law
flood insurance su baskını sigortası
Politics
turkey emergency flood and earthquake recovery project türkiye acil sel ve deprem iyileştirme projesi
the flood of migrants göçmen seli
Insurance
flood insurance sel ve su baskını sigortası
Technical
flood record feyezan kaydı
flood computation feyezan hesabı
flood water storage feyezan depolaması
flood formula taşkın formülü
flood height sel yüksekliği
irrigation by flood water spreading feyezan sularını yayarak sulama
monthly flood aylık feyazah
flood damages feyezan hasarları
flood plain deposit sel yatağı birikintisi
minimum annual flood minimum senelik feyezan
flood forecasting feyezan tahmini
flash flood birden kargın
flood event feyezan hadisesi
flood runoff feyezan akışı
daily flood peak günlük azami taşkın
upper flood pass üst sel geçidi
spillway design flood dolusavak dizayn feyazanı
flood pass sel geçidi
daily flood peak günlük azami akım
flood detention dam sel kapanı
flood flow feyezan akımı
flood effected area feyezana maruz saha
flood peak feyezan piki
flood protection feyezandan korunma
flood records feyezan kayıtları
flood level mark feyezan seviyesi izi
catastrophic flood katastrofik taşkın
flood synthesis feyezan sentezi
maximum flood discharge maksimum feyezan deşarjı
super flood afet feyazanı
flood synthesis taşkın sentezi
average annual flood senelik ortalama feyezan
flood walls feyezan duvarları
flood storage basin feyezan depolama havzası
flood control project feyezan kontrol projesi
flood volume feyezan hacmi
flood probability taşkın ihtimali
flood wave feyezan dalgası
flash flood ani feyezan
flood study feyezan çalışması
super flood kıran taşkını
catastrophic flood katastrof
flash flood birden taşkın
maximum computed flood hesaplanmış maksimum feyezan
flood losses taşkın zararı
flood water feyezan suyu
maximum flood maksimum feyezan
flood duration feyezan süresi
flood irrigation taşırma sulaması
super flood tufan feyazanı
flood retarding dam sel kapanı
flood control benefit feyezan korunma faydası
average annual flood yıllık ortalama taşkın
flood control project feyezan koruma projesi
flood way feyezan kanalı
maximum proper flood muhtemel azami feyezan
flood danger feyezan tehlikesi
flood discharge feyezan deşarjı
flood frequency feyezan tekerrürü
flood tide yükselen gelgit
flood valve doldurma valfi
refrigerating flood soğutma sıvısı
flood gate boşaltma vanası
annual flood yıllık taşkın
annual flood yıllık azami taşkın
average annual flood ortalama yıllık taşkın
flood-frequency analysis feyezan frekans analizi
sharp-crested flood keskin pikli feyazan
flood light projektör
maximum flood discharge en büyük taşkın akışı
maximum flood en büyük taşkın
flood routing taşkın öteleme
flood forecast sel tahmini
flood barrier su taşkını bariyeri
flood barrier sel bariyeri
flood barrier su taşkınlarını önlemek için yapılmış set/bariyer
Telecom
internet protocol flood internet protokol saldırısı
SYN flood SYN saldırısı
Textile
flood pants kapri
Construction
flood expansion mold su basması genişleme kalıbı
flood control feyezan kontrolü
flood plain taşkın alanı
flood control taşkın denetimi
flood plain management taşkın alanı yönetimi
Automotive
auxiliary lamps (flood lamp) harici lambalar (projektör)
Traffic
flood splitter selyaran
flood damage sel tahribatı
flood damage sel hasarı
Aeronautic
flood light pilot kabini aydınlatma lambası
Marine
flood current sel akıntısı
flood plain taşkın sahası
flood current taşkın akıntısı
flood  current taşkın akıntısı
flood current taşkın akımı
flood disasters due to drainage failure drenaj problemlerine bağlı sel felaketleri
flood tide delta gel-git’den kaynaklanan taşkın deltası
flood tide gel-gitin gel bölümü taşkını
flood tide gel-gitin gel fazı taşkını
Mining
flood plain taşkın yatağı
Statistics
flood index taşkın endeksi
Marine Biology
flash flood ani sel
Agriculture
flood routing taşkın seyri
flood volume taşkın hacmi
flood crest taşkın azami seviyesi
flood peak taşkın azami seviyesi
flood plain taşkın düzlemi
flood control project taşkın kontrol projesi
flood runoff taşkın akışı
flood summit taşkın azami seviyesi
flood plain taşkın provası
flood mark taşkın izi
flood crest taşkın zirvesi
daily flood peak günlük azami taşkın
flood crest taşkın azami düzeyi
flood stage taşkın hali
flood axis taşkın ekseni
traditional flood irrigation salma sulama
Religious
noah and the flood n. nuh tufanı
noah and the flood n. tekvin kitabında nuh zamanında gerçekleştiği yazılan büyük tufan
noah's flood n. nuh tufanı
noah's flood n. tekvin kitabında nuh zamanında gerçekleştiği yazılan büyük tufan
Environment
flood plain taşkın havzası
flood analysis sel analizi
flood concentration time sel yoğunlaşma zamanı
flood flow sel akıntısı
flood frequency sel tekrarlaması
flood frequency taşkın sıklığı
flood characteristics sel karakteristiği
flood forecasting sel tahmini
flood control taşkın kontrolü
flood damage in an urbanized area yerleşim alanında sel hasarı
annual flood yıllık sel
amount of water in flood design sel tasarımı için su miktarı
flood plain sel düzlüğü
dam for flood control sel önleme bendi
flood phenomena sel fenomeni
flood damage reduction forest belt sel önleme orman kuşağı
flood observation sel gözlemi
flood protection selden korunma
lawsuit of flood disaster sel hasarı mahkemesi
flood sedimentation sel birikintileri
flood forecasting taşkın tahmini
history of flood disasters sel afetleri tarihi
flood prevention taşkın önleme
flood plain taşkın alan
flood plain taşkın yatağı
flood control taşkın denetimi
flood mark sel izi
design flood sel tasarımlı
flood disaster sel afeti
flood wave sel dalgası
flood plain management taşkın alanı yönetimi
designed flood discharge sel akıntısı tasarımlı
flood-bypass channel sel kanalı
non-structural flood mitigation yapısal olmayan taşkın tedbirleri
Geography
flood plain taşkın yatağı
catastrophic flood afet taşkını
flood tide su düzeyinin kabarması
flood tide kabarma
flood plain taşkın ovası
flood control reservoir taşkın önleme havuzu
flood records taşkın ölçüleri
flood warning taşkın uyarısı
flood index taşkın indeksi
flood area taşkın bölgesi
flood channel taşkın kanalı
flood time taşkın zamanı
flood height taşkın yüksekliği
flood level taşma düzeyi
flood disaster taşkın felaketi
flood spillway taşkın savağı
flood runoff taşkın akışı
flood current met akıntısı
flood retention sel tutma
flood dam taşkın seddi
flood arch taşkın kemeri
flood volume taşkın oylumu
flood water taşkın suyu
flood control taşkın kontrolü
flood stage taşkın evresi
flood summit taşkın azami düzeyi
flood control reservoir taşkın denetleme havuzu
flood wall taşkın seddesi
flood anchor met çapası
flood gate taşkın kapağı
flood damage sel hasarı
flood control storage taşkın kontrolü depolaması
flood zone taşkın bölgesi
flood wall sel seddesi
flood level mark taşkın izi
flood anchor met demiri
flood records taşkın kayıtları
flood water taşma suyu
flood mark taşkın izi
flood protection taşkından korunma
flood mitigation taşkın önleme
flood weir taşkın savağı
flood volume taşkın hacmi
flood peak taşkın azami düzeyi
flood mitigation taşkın azaltma
flood control pool taşkın denetim havuzu
flood lamp projektör
flood level taşkın düzeyi
flood discharge taşkın akımı
flood lamp ışıldak
flood damage taşkın zararı
flood wall taşkın koruma duvarı
flood wall taşkın duvarı
flood tide met
flood tide yükselen gel-git
flood disaster sel felaketi
flood water sey suyu
flood flow sel akışı
probable maximum flood muhtemel maksimum taşkın
regional flood frequency analysis bölgesel taşkın frekans analizi
river flood nehir taşması
flood regime sel rejimi
Meteorology
flood stage taşkın aşaması
flood plain taşkına uygun arazi
flash flood ani sel
flood stage sel aşaması
flood plain sele uygun arazi
Geology
flood plain taşkın alanı
flood envelope curve taşkın zarf eğrisi
outburst flood mega sel
glacier flood buzul seli
glacial flood buzul seli
alluvial flood plain alüvyal taşkın ovası
Military
flood attack sel saldırısı