flood - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

flood

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "flood" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 37 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
flood v. sel basmak
flood n. tufan
flood n. su baskını
flood n. sel
General
flood v. sel gibi akmak
flood v. çok sayıda olmak
flood v. akın etmek
flood v. içine veya üstüne fazla su koymak
flood v. istila etmek
flood v. yağdırmak
flood v. basmak
flood v. sel gibi taşmak
flood v. su basmak
flood v. taşmak
flood n. su
flood n. derya
flood n. su basması
flood n. sel basması
flood n. deniz
flood n. sel baskını
flood n. sel
flood n. seylap
flood n. kabarma
flood n. ırmak
flood n. met
flood n. tufan
flood n. taşkın
flood n. feyezan
flood n. bolluk
flood adj. sel gibi
Technical
flood sel basmak
flood su basmak
flood (motoru) amble etmek
flood selden yükselme
Automotive
flood ambale etmek (motoru)
Medical
flood flod
Geography
flood sel felaketi

Bedeutungen, die der Begriff "flood" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 311 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
(memories) to flood back v. hatıralar canlanmak
(one's memories) flood back v. anıları canlanmak
be in flood v. azmak
dig ditches for the flood victims v. sel mağdurları için hendek kazmak
flood in v. yığılmak
flood in v. sel basmak
flood into v. yığılmak
flood out v. sel basmak
flood the engine v. motoru gaza boğmak
get caught in a flash flood v. sele yakalanmak
weep a flood of tears v. zırıl zırıl ağlamak
a flood of applause n. alkış tufanı
a flood of emotions n. duygu seli
annual flood n. yıllık taşkın
biblical great flood n. incil'de geçen büyük tufan
catastrophic flood n. afet taşkını
flash flood n. aniden gelen sel
flash flood n. su baskını
flood awareness n. sel bilinci
flood classification levels n. sel sınıflama derecesi
flood control n. sel kontrolu
flood control n. sel kontrolü
flood damage n. sel zararı
flood fighting n. sel mücadelesi
flood hazard n. sel tehlikesi
flood hose n. sel hortumu (itfaiyecilik)
flood insurance n. sel sigortası
flood lamp n. pröjektör
flood loss n. sel kaynaklı kayıp
flood of emotions n. duygu/sevgi seli
flood of tears n. gözyaşı seli
flood plain n. taşkın ovası
flood plain zoning n. taşkın önleme bölgesi
flood proofing n. sele dayanımlı
flood pump n. sel pompası (itfaiyecilik)
flood response n. sel müdahalesi
flood risk n. sel riski
flood routing n. sel yönlendirme
flood season n. sel sezonu
flood tide n. kabarma
flood tide n. met
flood tide n. med
flood victim n. selzede
flood victim n. sel mağduru
flood victims n. sel mağdurları
flood warning system n. sel uyarı sistemi
flood-tide n. met
liability for flood damages n. sel zararlarında sorumluluk
maximum flood n. en büyük taşkın
maximum flood discharge n. en büyük taşkın akışı
noah and the flood n. nuh ve tufan
non-flood season n. taşkınsız mevsim
river flood control n. akarsu taşkın kontrolü
structural flood mitigation n. yapısal sel önlemi
the biblical flood n. büyük tufan (nuh tufanı)
the flood n. nuh tufanı
the flood n. tufan
flood damage potential adj. sel hasarı potansiyeli
flood-ravaged adj. selin yerle bir ettiği
flood-ravaged adj. sel tarafından yerle bir olan
in flood adj. su basmış
in full flood adv. dalga dalga
in full flood adv. büyük bir güçle
in full flood adv. sel gibi
Phrasals
flood over a person (sıkıntı/üzüntü vb) çökmek
Colloquial
flood in akın akın gelmek
flood in sel gibi akmak
flood in sel gibi gelmek
flood in güruh halinde gelmek
flood into sel gibi akmak
flood into akın akın gelmek
flood into sel gibi gelmek
flood into güruh halinde gelmek
flood of people insan seli
flood the market piyasayı/çarşıyı/pazarı istila etmek
in full flood dalga dalga
in full flood büyük bir güçle
in full flood sel gibi
Idioms
after me the flood benden sonra tufan
Speaking
before the flood nuh nebi'den kalma
before the flood çok uzun zaman önce
Trade/Economic
flood control sel kontrolü
price flood fiyat tabanı
Law
flood insurance su baskını sigortası
Politics
the flood of migrants göçmen seli
turkey emergency flood and earthquake recovery project türkiye acil sel ve deprem iyileştirme projesi
Insurance
flood insurance sel ve su baskını sigortası
Technical
annual flood yıllık azami taşkın
annual flood yıllık taşkın
average annual flood yıllık ortalama taşkın
average annual flood senelik ortalama feyezan
average annual flood ortalama yıllık taşkın
catastrophic flood katastrofik taşkın
catastrophic flood katastrof
daily flood peak günlük azami taşkın
daily flood peak günlük azami akım
flash flood birden kargın
flash flood birden taşkın
flash flood ani feyezan
flood barrier su taşkını bariyeri
flood barrier sel bariyeri
flood barrier su taşkınlarını önlemek için yapılmış set/bariyer
flood computation feyezan hesabı
flood control benefit feyezan korunma faydası
flood control project feyezan koruma projesi
flood control project feyezan kontrol projesi
flood damages feyezan hasarları
flood danger feyezan tehlikesi
flood detention dam sel kapanı
flood discharge feyezan deşarjı
flood duration feyezan süresi
flood effected area feyezana maruz saha
flood event feyezan hadisesi
flood flow feyezan akımı
flood forecast sel tahmini
flood forecasting feyezan tahmini
flood formula taşkın formülü
flood frequency feyezan tekerrürü
flood gate boşaltma vanası
flood height sel yüksekliği
flood irrigation taşırma sulaması
flood level mark feyezan seviyesi izi
flood light projektör
flood losses taşkın zararı
flood pass sel geçidi
flood peak feyezan piki
flood plain deposit sel yatağı birikintisi
flood probability taşkın ihtimali
flood protection feyezandan korunma
flood record feyezan kaydı
flood records feyezan kayıtları
flood retarding dam sel kapanı
flood routing taşkın öteleme
flood runoff feyezan akışı
flood storage basin feyezan depolama havzası
flood study feyezan çalışması
flood synthesis taşkın sentezi
flood synthesis feyezan sentezi
flood tide yükselen gelgit
flood valve doldurma valfi
flood volume feyezan hacmi
flood walls feyezan duvarları
flood water feyezan suyu
flood water storage feyezan depolaması
flood wave feyezan dalgası
flood way feyezan kanalı
flood-frequency analysis feyezan frekans analizi
irrigation by flood water spreading feyezan sularını yayarak sulama
maximum computed flood hesaplanmış maksimum feyezan
maximum flood en büyük taşkın
maximum flood maksimum feyezan
maximum flood discharge maksimum feyezan deşarjı
maximum flood discharge en büyük taşkın akışı
maximum proper flood muhtemel azami feyezan
minimum annual flood minimum senelik feyezan
monthly flood aylık feyazah
refrigerating flood soğutma sıvısı
sharp-crested flood keskin pikli feyazan
spillway design flood dolusavak dizayn feyazanı
super flood afet feyazanı
super flood tufan feyazanı
super flood kıran taşkını
upper flood pass üst sel geçidi
Telecom
internet protocol flood internet protokol saldırısı
SYN flood SYN saldırısı
Textile
flood pants kapri
Construction
flood control taşkın denetimi
flood control feyezan kontrolü
flood expansion mold su basması genişleme kalıbı
flood plain taşkın alanı
flood plain management taşkın alanı yönetimi
Automotive
auxiliary lamps (flood lamp) harici lambalar (projektör)
Traffic
flood damage sel tahribatı
flood damage sel hasarı
flood splitter selyaran
Aeronautic
flood light pilot kabini aydınlatma lambası
Marine
flood current taşkın akıntısı
flood current taşkın akımı
flood current sel akıntısı
flood disasters due to drainage failure drenaj problemlerine bağlı sel felaketleri
flood plain taşkın sahası
flood tide gel-gitin gel bölümü taşkını
flood tide gel-gitin gel fazı taşkını
flood tide delta gel-git’den kaynaklanan taşkın deltası
flood  current taşkın akıntısı
Mining
flood plain taşkın yatağı
Marine Biology
flash flood ani sel
Agriculture
daily flood peak günlük azami taşkın
flood axis taşkın ekseni
flood control project taşkın kontrol projesi
flood crest taşkın azami düzeyi
flood crest taşkın zirvesi
flood crest taşkın azami seviyesi
flood mark taşkın izi
flood peak taşkın azami seviyesi
flood plain taşkın düzlemi
flood plain taşkın provası
flood routing taşkın seyri
flood runoff taşkın akışı
flood stage taşkın hali
flood summit taşkın azami seviyesi
flood volume taşkın hacmi
traditional flood irrigation salma sulama
Environment
amount of water in flood design sel tasarımı için su miktarı
annual flood yıllık sel
dam for flood control sel önleme bendi
design flood sel tasarımlı
designed flood discharge sel akıntısı tasarımlı
flood analysis sel analizi
flood characteristics sel karakteristiği
flood concentration time sel yoğunlaşma zamanı
flood control taşkın kontrolü
flood control taşkın denetimi
flood damage in an urbanized area yerleşim alanında sel hasarı
flood damage reduction forest belt sel önleme orman kuşağı
flood disaster sel afeti
flood flow sel akıntısı
flood forecasting sel tahmini
flood forecasting taşkın tahmini
flood frequency taşkın sıklığı
flood frequency sel tekrarlaması
flood mark sel izi
flood observation sel gözlemi
flood phenomena sel fenomeni
flood plain sel düzlüğü
flood plain taşkın havzası
flood plain taşkın alan
flood plain taşkın yatağı
flood plain management taşkın alanı yönetimi
flood prevention taşkın önleme
flood protection selden korunma
flood sedimentation sel birikintileri
flood wave sel dalgası
flood-bypass channel sel kanalı
history of flood disasters sel afetleri tarihi
lawsuit of flood disaster sel hasarı mahkemesi
non-structural flood mitigation yapısal olmayan taşkın tedbirleri
Geography
catastrophic flood afet taşkını
flood anchor met demiri
flood anchor met çapası
flood arch taşkın kemeri
flood area taşkın bölgesi
flood channel taşkın kanalı
flood control taşkın kontrolü
flood control pool taşkın denetim havuzu
flood control reservoir taşkın denetleme havuzu
flood control reservoir taşkın önleme havuzu
flood control storage taşkın kontrolü depolaması
flood current met akıntısı
flood dam taşkın seddi
flood damage taşkın zararı
flood damage sel hasarı
flood disaster taşkın felaketi
flood disaster sel felaketi
flood discharge taşkın akımı
flood flow sel akışı
flood gate taşkın kapağı
flood height taşkın yüksekliği
flood index taşkın indeksi
flood lamp projektör
flood lamp ışıldak
flood level taşkın düzeyi
flood level taşma düzeyi
flood level mark taşkın izi
flood mark taşkın izi
flood mitigation taşkın azaltma
flood mitigation taşkın önleme
flood peak taşkın azami düzeyi
flood plain taşkın yatağı
flood plain taşkın ovası
flood protection taşkından korunma
flood records taşkın ölçüleri
flood records taşkın kayıtları
flood regime sel rejimi
flood retention sel tutma
flood runoff taşkın akışı
flood spillway taşkın savağı
flood stage taşkın evresi
flood summit taşkın azami düzeyi
flood tide su düzeyinin kabarması
flood tide met
flood tide kabarma
flood tide yükselen gel-git
flood time taşkın zamanı
flood volume taşkın hacmi
flood volume taşkın oylumu
flood wall sel seddesi
flood wall taşkın seddesi
flood wall taşkın duvarı
flood wall taşkın koruma duvarı
flood warning taşkın uyarısı
flood water taşkın suyu
flood water sey suyu
flood water taşma suyu
flood weir taşkın savağı
flood zone taşkın bölgesi
probable maximum flood muhtemel maksimum taşkın
regional flood frequency analysis bölgesel taşkın frekans analizi
river flood nehir taşması
Meteorology
flash flood ani sel
flood plain sele uygun arazi
flood plain taşkına uygun arazi
flood stage taşkın aşaması
flood stage sel aşaması
Geology
alluvial flood plain alüvyal taşkın ovası
flood envelope curve taşkın zarf eğrisi
flood plain taşkın alanı
glacial flood buzul seli
glacier flood buzul seli
outburst flood mega sel
Military
flood attack sel saldırısı